Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DE6U Lakartidningen.se 2015-03-23

Förekomsten av »skakvåld« är vetenskapligt fastslagen

Förekomsten av AHT hos spädbarn och småbarn är vetenskapligt fastslagen. Stöd för att AHT finns kommer från mer än 40 års vetenskaplig forskning. Det konstaterar företrädare för den svenska barnläkarkåren, med anledning av en debatt i media om AHT, på svenska benämnt »skakvåld«.

Jonas F Ludvigsson, barnläkare, Örebro/Karolinska Institutet, ordförande i Svenska barnläkarföreningen
jonasludvigsson@yahoo.com
Sara Steinwall Larsen, barnläkare, Jönköping
Godfried van Agthoven, barnläkare, Västra Götaland
Per Borgström, barnläkare. Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Johanna Räntfors, Barnskyddsteamet för Västra Götalandsregionen
Kerstin Abelson, barnläkare, Storby
Elizabeth Gold, barnläkare, Uppsala
Peter Wide, barnläkare, Linköping
Staffan Janson, barnläkare, Karlstad
Marie Köhler, BHV-öl, Kunskapscentrum för BHV, Region Skåne
Steven Lucas, barnläkare, Uppsala
Ulrika Holmlund, barnläkare, Västerås

 

Med anledning av debatten i media kring AHT i Sverige behövs ett klargörande från den svenska barnläkarkåren. Undertecknande barnläkare stöder den utredning av AHT som genomförs av SBU, men ställer sig samtidigt bakom Amerikanska barnläkarföreningens (AAP) uttalande om AHT. Nedan presenteras den svenska översättningen av AAP:s uttalande som i original kan läsas här.

 Abusive Head Trauma (AHT, på svenska benämnt »skakvåld«) kallas ibland Shaken Baby Syndrome.

 Skador på spädbarn och småbarn med Abusive Head Trauma AHT kan inkludera:

 • Blödningar på hjärnans yta (subduralblödning)
 • Andra hjärnskador, inklusive svullnad av hjärna och skador på vit hjärnsubstans.
 • Blödningar på ögonens baksida (retinablödningar)
 • En del drabbade [barn] uppvisar tecken på trubbigt våld/tryck mot huvudet, andra gör det inte.
 • En del drabbade har andra tecken till fysisk misshandel, inklusive blåmärken, skador mot buken, och färska eller läkta frakturer; andra har det inte.
 • Barnläkare med särskild kompetens inom barnmisshandel och andra erfarna barnläkare (som i Sverige liksom på andra håll arbetar i samverkan med rättsläkare, ögonläkare, röntgenläkare, neurokirurger, barnkirurger m.fl.)1 har utbildats att genomföra noggrann utredning av barnmisshandel, avsiktliga skador, men också andra möjliga orsaker till fynd som ses hos enskilda individer. 

 Exakta riskestimat [för förekomsten av AHT] är svåra att erhålla, men sjukhus runt om i landet [USA] vårdar hundratals spädbarn och yngre barn som drabbats av livshotande AHT, och [dessa barn har] ofta ytterligare skador. Den amerikanska regeringen uppskattar att 30 barn per 100,000 barn < 1 års ålder skadas av AHT varje år, vilket resulterar i minst 1 200 svårt skadade spädbarn och minst 80 döda per år [i USA].

 De flesta experter tror att AHT till stor del kan förebyggas. Den vanligaste incidenten [utlösande orsaken] till AHT är skrikighet hos spädbarn. Utmattade föräldrar och andra vårdnadshavare blir frustrerade och arga, och »orkar inte« när barnet gråter otröstligt. I många stater [i USA] finns program som utformats för att ge nya föräldrar verktyg att lugna sina barn, reducera den egna stressen och undvika att göra det egna barnet illa. Sådana program studeras nu i syfte att utvärdera om de kan hjälpa föräldrar.

 Förekomsten av AHT hos spädbarn och småbarn är vetenskapligt fastslagen. Stöd för att AHT finns kommer från mer än 40 års vetenskaplig forskning i såväl kliniska, som basvetenskapliga [medicinska] specialiteter, inklusive barnmedicin, neurovetenskap, ögonmedicin, ortopedi, röntgen, patologi, epidemiologi och biomekanik. I en rapport utgiven i april 2012 skriver CDC [amerikansk hälsomyndighet] att: »svåra traumatiska hjärnskador hos mindre barn till stor del beror på misshandel« (engelska: serious traumatic brain injury in young children is largely the result of abuse).

 I vissa fall av AHT, erkänner den som haft hand om barnet att hen skadat sitt barn. Publicerade redogörelser med erkännande visar hur vissa föräldrar har skakat sina barn vid upprepade tillfällen, vilket leder till skador som läkare identifierat vid dessa tillfällen. Dessa rapporter stöder [tidigare] publicerade fynd.

 Som alltid, ökar kunskapen om AHT genom forskning. Även om debatten fortfarande är omfattande kring mekanismer och exakt patofysiologi [uppkomst av skada/sjukdom] vid skada och död i samband med AHT, finns inget vetenskapligt stöd för åsikten att skakningar av spädbarn inte kan skada spädbarn (en åsikt som omfattas av få individer).

 1Denna formulering är anpassad för att passa svensk utredningsgång. Originalformuleringen finns i länken ovan.

Text inom klamrar är adderade av artikelförfattarna för att förklara, eller för att öka tydligheten i översättningen.

Översättning av Jonas Ludvigsson. För referenser hänvisas till amerikanska barnläkarföreningens hemsida.

Kommentarer (1)

 • Barnet och badvattnet

  2015-03-23 18:51 | Tack för den artikeln. Det är viktigt att de fysiskt misshandlade barnen med skallskador också fortsättningsvis får sina skador diagnostiserade och att läkare vågar misstänka misshandel. Barnen är inte betjänta av en häxjakt på läkare som vågar misstänka Shaken Baby Syndrome. Däremot är det här som inom många områden där diagnostiken är svår nödvändigt att vi lär oss att stå ut med att misstänka utan att veta eller kunna nå säkerhet och att kunna hantera det på ett klokt sätt. Kärnan i förhållningssättet är att fortsätta att vara observant, stötta och följa upp för att samla mer information som så småningom kan leda till att man bättre kan förstå det enskilda barnets skador och psykosociala situation. Det är naturligtvis gräsligt när föräldrar falskt anklagas för att misshandla barn. Det är även oförlåtligt om läkare underlåter att misstänka misshandel när det bör misstänkas.

  Bertil Jansson, specialistläkare, BUP och psykiatri

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Annons Annons

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons