Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DD7C Lakartidningen.se 2015-03-05

Replik angående »oetiskt språk«:Måtta och omväxling är alltid dygder, även gällande -iker

Hans Nyman
tidigare språkrådgivare vid Svenska Läkaresällskapet
hans.b.nyman@telia.com

Svenska Läkaresällskapets språkkommitté har alltid hävdat språkets betydelse för relationen mellan läkare och patient. Det är ett viktigt behandlingsinstrument. Klagomål från patienter beror ofta på språkliga missförstånd. Ett ohyfsat, oetiskt eller otydligt språkbruk hör inte hemma i god vård.

Därför är Pelle Gustafsons och Michael Wilczeks artikel i Läkartidningen 5/2015 [1] välkommen. Utmärkt är att de slår ned på det ökade missbruket av allt svårbegripligare förkortningar. De avvisar också kraftigt oskicket att reducera patienten till ett tillstånd, där skadan eller sjukdomen personifieras och blir täcknamn för personen. Uttryck liknande appendiciten (eller värre appen) på avdelning 5 bör opereras i dag kallar författarna för avhumaniserande jargong. Meningens subjekt menar de bör vara kvinnan med appendicit på avdelning 5.

Det är lätt att instämma. Men tankegången drar sedan i väg alldeles för långt när den tillämpas på andra ordbildningar. Det visar artikelns inledande fråga: »Epileptiker eller patient med epilepsi?« Författarna menar att den första termen är den opersonliga som bör undvikas. Längre fram för de samma resonemang om diabetiker och reumatiker. Det senare föreslås bli humaniserat till kvinnan med reumatoid artrit

Mot artikelns tes har jag några invändningar. Den viktigaste är att diabetiker och person med diabetes är språkligt helt synonyma. Båda fokuserar på individen. Alla svenskar uppfattar intuitivt det grekiska suffixet -iker som likvärdigt med det svenska person. Det har i långliga tider använts om en rad andra personkategorier än patienter. Läkare kan vara genetiker, somatiker och kliniker. Den som i stället forskar kanske är mer av teoretiker. Alla läkare har högskoleexamen, de är akademiker, några blir ibland politiker. Listan kan bli lång.

Det är inte heller så att suffixet -iker ger personen en outplånlig livslång stämpel. Många astmatiker, anorektiker, hypertoniker och hypokondriker blir helt eller delvis fria från sina besvär. Förståndiga politiker lämnar också helt eller delvis sin sorts besvär och sin titel i tid. Suffixet -iker är inte på något sätt nedlåtande i sig, det motsägs av exemplen ovan.

Språkfrågedatabasen innehåller svar där språkkommitténs inställning har framgått. I maj 2000 kom frågan »Är dyslektiker nedsättande?« Svaret blev självklart nej, med tillägget att personändelsen -iker är praktisk och produktiv, det vill säga den bildar oavbrutet nya sammansättningar. Svaret nämnde samtidigt några ganska sena tillskott som anorektiker, osteoporotiker och migräniker. Det sistnämnda är i dag intaget i den allmänspråkliga Svensk ordbok.

Artikelförfattarna menar (sidan 140) att vi ska använda »benämningar som de förstår och som visar att vi sett människan och inte bara tillståndet eller sjukdomen som de besväras av«. De betraktar som »undantag« patientföreningar som kallar sig Reumatikerförbundet eller Riksföreningen osteoporotiker och fortsätter: »Det är dock skillnad på om patienterna själva väljer en särskild benämning eller om vården gör det.«

Resonemanget är diskutabelt. Det kan gälla rent kränkande omdömen. En kvinna som betecknar sig själv som »gammal käring« förväntar sig knappast samma titulering från omgivningen. Men någon som själv kallar sig psoriatiker eller klaustrofobiker har knappast något emot att vårdpersonalen använder samma term. Det gäller förmodligen generellt, till exempel för ungdomarna i organisationen Unga allergiker.

I flera fall har patientföreningar uttryckt lättnad när de fått klartecken för en ny, neutral personbeteckning. Detta har gällt moderna termer som osteoporotiker, migräniker eller glaukomiker. Den sistnämnda används i dag gärna av Svenska glaukomförbundet. Här var troligen norrmännen först (som i skidspåren). Jag citerar från Norsk glaukomforenings webbplats: »Hvorfor glaukomiker? Jo, fordi vi sammen har lett etter et ord som kan erstatte ’pasient’ når vi ikke er i behandling/kontrollsituasjon.« Motiveringen är intressant. En person med välbehandlad diabetes och fullgod livskvalitet vill hellre vara diabetiker än diabetespatient. Av samma orsak är artikelns inledande fråga »Epileptiker eller patient med epilepsi?« illa vald. Den som med adekvat medicinering är fri eller nästan fri från anfall behöver sällan eller aldrig känna sig som patient.

En sista synpunkt: Produktionen av dessa praktiska nybildningar har inte avstannat. De seglar just nu i medvind, som det vore hopplöst att försöka vända. Icke behövliga termer blåser nog bort av sig själva. Att rakt över rekommendera återhållsamhet eller rent av avhållsamhet från dem vore att göra medicinspråket en otjänst. De är oumbärliga. Dock är måtta och omväxling alltid dygder, så visst kan det vara trevligt att variera X-iker med person, kvinna, man, pojke, flicka med X.

Läs repliken:
Lika är inte alltid samma

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Kommentarer (1)

  • Utmärkt kommenterat av Hans Nyman

    2015-03-05 17:50 | Sakligt och klockrent! Skönt att någon vågar stå emot när "PK-poliserna" går lite väl långt. Ordet är fritt och vi ska få tänka och tycka fritt - men ibland är det skönt att se att kunskap och ordförståelse går före inkonsekvent plattityd-tyckande.

    Rickard Ljung, Universitetslektor, Karolinska Institutet

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Kan åtalas för uppgifter på Facebook om patient

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Läkare ska slippa krav på att remittera till »alternativ« vård

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för att huvudmän inte ska kunna kräva att läkare skriver remisser till vårdgivare där behandling med specifik terapeutisk indikation sker med substanser som inte genomgått vetenskaplig prövning. () 26 MAJ 2016

Ögonskador från innebandy – skyddsglasögon minimerar risken

Nya rön | Innebandy är fortfarande en vanlig orsak till ögonskador. En nyligen publicerad svensk studie talar för att skyddsglas har en god skyddande effekt. () 26 MAJ 2016

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons