Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DI6T Lakartidningen.se 2015-06-10

Replik till Diana Karpman och medförfattare:NT-rådet vägrar acceptera företagens höga prissättning

NT-rådet tar ansvar för en hållbar situation för hälso- och sjukvården genom att vägra acceptera läkemedelsföretagens höga prissättning, skriver Stefan Back, ordförande i rådet.

Stefan Back
ordförande, NT-rådet

NT-rådet har i dagarna fattat ett svårt beslut att inte rekommendera ett effektivt läkemedel mot en svår sjukdom – eculizumab (Soliris) för behandling av aHUS. Skälet till detta är läkemedelsbolaget Alexions oacceptabelt höga prissättning, som man trots förhandlingar inte varit villigt att sänka till en rimlig nivå.

Vi har stor förståelse för att de läkare som möter denna patientgrupp [1] har svårt att acceptera att deras patienter på detta sätt lämnas utan effektiv behandling. NT-rådet har dock ansvar för att göra prioriteringar som kan vara hållbara i längden.

Till vägledning för detta finns riksdagens etiska plattform för prioriteringar. Den betonar att svårt sjuka patienter bör prioriteras framför mindre svårt sjuka patienter, men att det också måste ske till en rimlig kostnad för den effekt som man åstadkommer med behandlingen. Likaså förbjuder oss människovärdesprincipen att diskriminera individer på basis av ålder, social situation eller ställning. Det innebär att vi inte kan ta särskilda hänsyn för att det rör sig om barn eller för att man kan återgå i arbete med behandling. Rådet har naturligtvis i beslutet vägt in det faktum att det rör sig om en svårt sjuk patientgrupp och att behandlingen kan vara livsförlängande.

Skälet till att rådet trots detta tar ställning emot användning av Soliris mot aHus är läkemedelsföretaget Alexions prissättning av läkemedlet. Företaget har inte presenterat underlag som visar att kostnaden för läkemedlet står i rimlig relation till dess effekt, därav skrivningen om att »tillförlitligheten i det vetenskapliga underlaget för kostnadseffektivitetsbedömningen är låg«.

Hälso- och sjukvården måste ibland avstå från nya läkemedel när dessa prissatts av företagen så att konsekvensen kan bli att andra lika svårt sjuka eller sjukare patienter inte kan få tillgång till livsviktig behandling.

Ett års behandling med Soliris kostar omkring 4,5 miljoner kronor för en vuxen patient, och kostnaden per livskvalitetsjusterat levnadsår (QALY) har uppskattats av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), och motsvarande myndigheter i andra länder, till mellan 10 och 30 miljoner kronor. Redan i dag säljs Soliris för omkring 100 miljoner kronor.

Prissättningen av Cerezym (imiglukeras) och Vpriv (velaglukeras alfa), som artikelförfattarna hänvisar till har aldrig varit acceptabel och TLV har därför drivit en lång rättsprocess som utmynnat i att TLV nu har möjlighet att sänka priset på dessa till acceptabel nivå. Tidigare praxis från TLV visar att acceptabel prisnivå som inte suboptimerar resursanvändningen i sjukvården snarare ligger 10–30 gånger lägre även för behandling av svåra, livshotande sjukdomar. Det är förvånande att artikelförfattarna inte på något ställe lägger ansvar på Alexion och dess prissättning.

Ett allt större antal mycket dyra läkemedel blir tillgängliga. Accepterar samhället kostnader i den här storleksordningen innebär det i princip fri prissättning på nya läkemedel. Konsekvensen av det blir att det blir omöjligt att säkra en jämlik vård där alla svårt sjuka patienter kan känna sig trygga i att de får rätt behandling.

Kommentarer (1)

  • språkligt

    2015-06-11 21:05 | I min värld är det vanligt att man använder förkortningar först då man genom att skriva ut det fullständigt förklarat vad förkortningen står för. Att googla på NT fungerar inte. Genom indikation på läkemedlet förstår man att "a" framför HUS betyder atypisk. Vore enklare att man först skriver det fullständiga och sedan använder förkortningar. Artiklar kan vara intressanta även för den i förkortningarna oinitierade.

    Susanne Flyborg, öl, Landstinget i Värmland

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. () 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons