Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSWW Läkartidningen 49/2015
Lakartidningen.se 2015-11-30

HPV-screening mot livmoderhalscancer – Socialstyrelsens kalkyl för pessimistisk

Erik Wilander
professor; konsultläkare, patologi och cytologi, Gävle; patologi, Regionalt cancercentrum (RCC), Uppsala

I juni 2015 publicerade Socialstyrelsen rapporten »Screening för livmoderhalscancer« [1]. I den rekommenderas landstingen i Sverige att övergå från primär cellprovtagning (Pap-smear) till primär HPV-testning för att förebygga livmoderhalscancer. Den nya screeningen ska införas från och med januari 2017.

Beslutet är synnerligen uppmuntrande, framför allt för Sveriges kvinnor och de intresseorganisationer som under ett flertal år verkat för denna förädling av screeningen.

Socialstyrelsens publikation innehåller inte enbart en rekommendation utan även ett gediget bedömningsunderlag. I detta ges information om de fördelar som HPV-screening innebär. Det är naturligtvis svårt att mer exakt förutspå de gynnsamma effekter på cancerfrekvensen som den nya screeningen kommer att innebära, men åtminstone en kalkyl förefaller ur mer vetenskaplig synvinkel att vara grovt underskattad. Den HPV-baserade screeningen bedöms minska antalet fall av livmoderhalscancer med 60 per år.

Vid en retrospektiv studie [egna opubl data] av alla fall av livmoderhalscancer (skivepitelcancer) i Uppsala och Gävleborgs län under åren 2000 till 2012 delades samtliga kvinnor in i två grupper: de som omfattas av screening (25–60 år) och de som drabbats av cancer efter att den cytologiska screeningen upphört (> 60 år). Den cytologiska historiken har granskats hos varje kvinna i åldersguppen 25–60 år (193), alltså de som omfattas av screeningen (Tabell I).

Som framgår av tabellen hade 23 procent av dessa kvinnor inte deltagit i screeningen. Hos 20 procent av kvinnorna var cellprovet »falskt« normalt, medan 57 procent utvecklade cancer trots att cellprovet visat förstadium till cancer. Totalt drabbade således 77 procent av cancerfallen de kvinnor som deltog i screeningen.

Det är välkänt att screening med cellprovtagning har en låg sensitivitet, det vill säga att en kvinna kan ha förstadier till cancer men normalt cellprov, alternativt att cellprovet underskattar hur allvarlig förändringen är [2].

Således borde screening med primär HPV-testning, som har en nästan 100-procentig sensitivitet [3], kunna eliminera i stort sett 77 procent av alla cancerfall hos kvinnor i åldrarna 25–60 år och 50 procent av fallen bland kvinnor som utvecklar livmoderhalscancer efter 60 års ålder (då omkring 50 procent av dessa kvinnor avslutat screeningen med ett normalt cellprov).

Enligt Svenska cancerregistret [4] var antalet fall av livmoderhalscancer 468 år 2013, varav 316 hos kvinnor 25–60 år och 152 bland kvinnor >60 år (68 respektive 32 procent).

Socialstyrelsens bedömning att den nya screeningen kommer att minska antalet kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer med 60 per år är synnerligen pessimistisk. En mer optimistisk bedömning är att effekten av primär HPV-screening i verkligheten är ungefär fem gånger så stor (cirka 300 fall per år). Den kalkylen har vetenskapligt stöd [3] och även stöd av den redovisade retrospektiva undersökningen som beskriver hur gällande cytologiska screening (Pap-smear) fungerar i Sverige.

Referenser

 1. Screening för livmoderhalscancer – Rekommendation och bedömningsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2015. Artikelnr 2015-6-39.
 2. Walboomers JM, Jacobs MV, Manos MM, et al. Human papillomavirus is a necessary cause of invasive cervical cancer worldwide. J Pathol. 1999;189:12-9.
 3. Ronco G, Dillner J, Elfström KM, et al. International HPV screening working group. Efficacy of HPV-based screening for prevention of invasive cervical cancer: follow-up of four European randomised controlled trials. Lancet. 2014;383:524-32.
 4. Cancerincidens i Sverige 2013 – Nya diagnostiserade cancerfall år 2013. Stockholm: Socialstyrelsen; 2014. Artikelnr 2014-12-10.

Kommentarer (1)

 • Uppföljning av HPV positiva med benign cytologi

  2015-12-07 08:32 | Vi håller med om att HPV-baserad screening inger hopp om att närma sig en nollvision för cervixcancer. För att nå en nollvision måste man också lösa de problem som fortfarande kvarstår med det nya screeningprogrammet. Dels krävs att positiva HPV-test med benign cytologi följs upp med upprepat HPV test inom 1-2 år och vid persisterande infektion utredning med kolposkopi och biopsering för histologisk analys. Detta är särskilt viktigt för kvinnor över 50 år där cytologin har låg sensitivitet. Vidare har vi inte screenat kvinnor över 60 år tidigare vilket gör det ännu osäkrare att släppa de kvinnor som är HPV positiva och cytologi benigna. För de kvinnor som insjuknar före 32 års ålder gör skiftet till HPV-screening ingen skillnad så som riktlinjerna är utformade nu. För de yngre kvinnorna är det HPV-vaccination som förhoppningsvis kommer att bidra med det viktigaste skyddet. För de kvinnor som inte deltar i screening blir skiftet till HPV-baserad screening verkningslöst. Fler skulle kunna delta om man inom det organiserade screeningprogrammet också erbjöd kvinnor självtest för HPV som ett alternativ.

  Maria Fröberg, med dr, ST-läkare, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, enheten för allmänmedicin, Karolinska institutet; Gustavsbergs vårdcentral

  Ellinor Östensson,med dr, folkhälsovetare, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet

  Susanna Alder, doktorand, AT-läkare, Danderyds sjukhus

  Sonia Andersson, professor, överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska unversitetssjukhuset Solna; de tre sistnämnda institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet

  Maria Fröberg, med dr, ST-läkare, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, enheten för allmänmedicin, Karolinska institutet; Gustavsbergs vårdcentral

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Annons Annons

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons