Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DS79 Läkartidningen 48/2015
Lakartidningen.se 2015-11-23

Apropå! Debatten om livsuppehållande behandlingJuridiken klarnar, men …

Kerstin Hulter Åsberg
docent, överläkare, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet
kerstin.hulter.asberg@neuro.uu.se

Eva Kumlien
docent, överläkare, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet

Vårt inlägg »Klargör juridiken kring livsuppehållande behandling« (LT 42/2015) [1] har diskuterats i läsarkommentarer på tidningens webbplats, men många fler har hört av sig direkt till oss för att uttrycka sin uppskattning för att vi tagit upp det dilemma som kan uppstå när patienten själv är oförmögen att ta ställning till fortsatt livsuppehållande vård och det finns olika uppfattningar bland både anhöriga och vårdpersonal.

I Läkartidningen 46/2015 förtydligade Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Socialstyrelsen sina ställningstaganden [2, 3]. Vi är tacksamma för att ha kunnat bidra till diskussionen och vill avslutningsvis sammanfatta våra reflexioner apropå de reaktioner som följt på artikeln.

Socialstyrelsen skriver i LT att beslutet alltid ligger hos läkaren. I läkarens arbete ingår att fatta och verkställa beslut att avbryta livsuppehållande behandling på ett värdigt sätt. Vanligtvis sker detta utan komplikationer. Men i enstaka fall kan det uppstå en situation där beslutet inte går att verkställa. Det var ett sådant fall vi valde att beskriva för att uppmuntra till en konstruktiv medicinsk–etisk diskussion.

Tidsfaktorn är utomordentligt viktig i sådana här fall. Vid trauman, som bilolyckor och brännskador, kan kirurgens beslut att avbryta livsuppehållande behandling vanligtvis fattas snabbt, det vill säga inom några timmar eller dagar. Annat är det vid medicinska hjärnskador, kärlskador eller, som i vårt exempel, encefalit med andningsstillestånd. I sådana fall kan det ta ett par veckor innan det är dags att fatta det avgörande beslutet. Under tiden kan såväl anhöriga som läkare och annan vårdpersonal ha hunnit utveckla olika ståndpunkter.

Socialstyrelsens föreskrifter och handbok angående livsuppehållande behandling rekommenderas varmt [4, 5]. Vi följde dem i detalj, men hindrades ändå från att verkställa beslutet på grund av juridiska skäl. Några anhöriga var beredda att lagföra ansvarig läkare och verksamhetschefen ville inte utsätta vederbörande för risken av ett åtal.

Vi önskar att det i liknande situationer fanns ett oberoende medicinskt–juridiskt råd, som till skillnad mot Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, kan fatta beslut i enskilda patientärenden. Rådet skulle få tillgång till all den information som den beslutande läkare har och kunna tillstyrka eller avstyrka att beslutet verkställs.

Syftet med ett oberoende råd skulle vara att undvika det som delegationen för medicinsk etik för fram, nämligen att patienten vållas mer skada än nytta genom att vården upprätthålls trots att den bedöms som utsiktslös. 

Slutligen bör påpekas att frågan om att avbryta livsuppehållande behandling som inte längre gagnar patienten inte har bäring i det så kallade barnläkarfallet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Däremot har detta fall lett till att många läkare känner rädsla för att bli åtalade på grund av medicinska beslut.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en w som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons