Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSXL Läkartidningen 47/2015
Lakartidningen.se 2015-11-13

Ny etikutbildning föreslås i all högre utbildning

Kritiskt etiskt tänkande bör ingå i all högre utbildning, inklusive våra läkarutbildningar. I detta instämmer flera stora internationella nätverk. Vad tycker läkarkåren? undrar Lennart Levi, Bo Rothstein och Marcus Tannenberg.

Lennart Levi
professor emeritus, psykosocial miljömedicin, Karolinska institutet
Lennart.levi@eurostress.se

Bo Rothstein
professor, statsvetenskap, Göteborgs universitet
Marcus Tannenberg
pol mag, doktorand, Göteborgs universitet

Korruption belastar Europas redan hårt ansatta ekonomi med minst 120 miljarder euro årligen. I vårt egna välordnade land undanhålls varje år 82 miljarder kronor i skatt, och hundratals miljarder göms i skatteparadis. Detta får effekter för hela samhället. Globalt uppvisar korruption klara negativa samband med nästan alla standardmått på mänsklig välfärd, till exempel barnadödlighet, förväntad livslängd, andelen kvinnor som dör i barnsäng, livstillfredsställelse och tillit till andra människor. 

»Medicin är en social vetenskap, och politik är inget annat än medicin i stor skala.« Så skrev Rudolf Virchow [1], ofta kallad patologins och socialmedicinens fader, redan år 1848.

Ett och ett halvt århundrade senare har denna insikt spritts även till Världshälsoorganisationen (WHO) och EU, som numera förstår att god folkhälsa är en fråga för hela regeringen (och analogt med det hela landstinget, kommunen och arbetsmarknaden), inte bara för dess hälsominister (begreppet »Health in all policies«) [2-4].

Fattigdom och ojämlika levnadsförhållanden är en följd av dålig socialpolitik, orättvisa ekonomiska betingelser och dålig samordning. Åtgärder för att påverka hälsans sociala bestämningsfaktorer (som fattigdom, arbetslöshet, hemlöshet, diskriminering och förföljelser) måste därför utgå från alla relevanta sektorer. Det innebär att det diagnostiska, terapeutiska, preventiva och promotiva arbetet inom regeringen, civilsamhället, lokalsamhället, företagen samt regionala och globala organ måste omfatta alla viktiga samhällssektorer, inte bara hälso- och sjukvårdssektorn. Detta kräver ett nytänkande i den högre utbildningen.

Men hälsans sociala bestämningsfaktorer uppstår inte ur tomma intet utan betingas bland annat av det som epidemiologen Michael Marmot kallar »the causes behind the causes« [5]. En viktig sådan faktor är vår gemensamma värdegrund (samhällets, näringslivets, civilsamhällets och vår egen). I den ingår, enligt regeringens Värdegrundsdelegation [6], demokrati, legalitet, objektivitet, åsiktsfrihet, respekt för lika värde, samt frihet och värdighet.

Värdegrunden förändras ständigt, ibland till det bättre, ibland till det sämre, men viktigast är att den även i högskoleväsendet med stor sannolikhet går att påverka med upplysning och utbildning.

I september 2014 ställde sig det stora universitetsnätverket Compostela Group of Universities på sin 20:e generalförsamling i Poznan bakom ett förslag till deklaration som vi tagit fram, med feedback från många forskare och praktiker. Resultatet blev »Poznandeklarationen« [7]. Även universitetsnätverket World University Consortium, akademikernätverket World Academy of Art and Science, det stora antikorruptionsnätverket Transparency International och Sveriges förenade studentkårer har nu anslutit sig till deklarationen.

Deklarationens grundval är att föra in kritiskt/etiskt tänkande i all högre utbildning, anpassad till de olika fakulteternas inriktning. Behovet av och möjligheterna för implementering inom läkarutbildningen ska diskuteras vid Svenska Läkaresällskapets öppna möte i Stockholm den 24 november 2015.

Etikutbildningen är tänkt att ges som tillägg till ordinarie utbildning vid samtliga fakulteter och utbildningsinriktningar, även de medicinska. Syftet är att bidra till en icke-tolerans för korruption och annan ekonomisk brottslighet, och till en ökad medvetenhet om och hantering av etiska dilemman.

Utöver den gemensamma utbildningsbasen kan utbildningsspecifika moment bidra till att ge en insikt i riskområden för bland annat korruption i studentens framtida yrkesroll. Läkare kan till exempel favorisera patienter, mediciner eller läkemedelsföretag, medan forskare kan övertolka resultat (på engelska »publish or perish«).

God folkhälsa och välfärd kräver åtgärder inom alla relevanta politikområden. Preventiva pedagogiska insatser måste därmed gälla alla relevanta fakulteter och följas upp i en tillämpning av evidensen inom alla politikområden – kanske på det sätt Rudolf Virchow önskade sig för över femton decennier sedan.

Det är av stor vikt att även läkarkåren engagerar sig och försöker påverka samhället och dess värdegrund i hälsofrämjande riktning.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Jobb i fokus

166 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons