Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSXL Läkartidningen 47/2015
Lakartidningen.se 2015-11-13

Ny etikutbildning föreslås i all högre utbildning

Kritiskt etiskt tänkande bör ingå i all högre utbildning, inklusive våra läkarutbildningar. I detta instämmer flera stora internationella nätverk. Vad tycker läkarkåren? undrar Lennart Levi, Bo Rothstein och Marcus Tannenberg.

Lennart Levi
professor emeritus, psykosocial miljömedicin, Karolinska institutet
Lennart.levi@eurostress.se

Bo Rothstein
professor, statsvetenskap, Göteborgs universitet
Marcus Tannenberg
pol mag, doktorand, Göteborgs universitet

Korruption belastar Europas redan hårt ansatta ekonomi med minst 120 miljarder euro årligen. I vårt egna välordnade land undanhålls varje år 82 miljarder kronor i skatt, och hundratals miljarder göms i skatteparadis. Detta får effekter för hela samhället. Globalt uppvisar korruption klara negativa samband med nästan alla standardmått på mänsklig välfärd, till exempel barnadödlighet, förväntad livslängd, andelen kvinnor som dör i barnsäng, livstillfredsställelse och tillit till andra människor. 

»Medicin är en social vetenskap, och politik är inget annat än medicin i stor skala.« Så skrev Rudolf Virchow [1], ofta kallad patologins och socialmedicinens fader, redan år 1848.

Ett och ett halvt århundrade senare har denna insikt spritts även till Världshälsoorganisationen (WHO) och EU, som numera förstår att god folkhälsa är en fråga för hela regeringen (och analogt med det hela landstinget, kommunen och arbetsmarknaden), inte bara för dess hälsominister (begreppet »Health in all policies«) [2-4].

Fattigdom och ojämlika levnadsförhållanden är en följd av dålig socialpolitik, orättvisa ekonomiska betingelser och dålig samordning. Åtgärder för att påverka hälsans sociala bestämningsfaktorer (som fattigdom, arbetslöshet, hemlöshet, diskriminering och förföljelser) måste därför utgå från alla relevanta sektorer. Det innebär att det diagnostiska, terapeutiska, preventiva och promotiva arbetet inom regeringen, civilsamhället, lokalsamhället, företagen samt regionala och globala organ måste omfatta alla viktiga samhällssektorer, inte bara hälso- och sjukvårdssektorn. Detta kräver ett nytänkande i den högre utbildningen.

Men hälsans sociala bestämningsfaktorer uppstår inte ur tomma intet utan betingas bland annat av det som epidemiologen Michael Marmot kallar »the causes behind the causes« [5]. En viktig sådan faktor är vår gemensamma värdegrund (samhällets, näringslivets, civilsamhällets och vår egen). I den ingår, enligt regeringens Värdegrundsdelegation [6], demokrati, legalitet, objektivitet, åsiktsfrihet, respekt för lika värde, samt frihet och värdighet.

Värdegrunden förändras ständigt, ibland till det bättre, ibland till det sämre, men viktigast är att den även i högskoleväsendet med stor sannolikhet går att påverka med upplysning och utbildning.

I september 2014 ställde sig det stora universitetsnätverket Compostela Group of Universities på sin 20:e generalförsamling i Poznan bakom ett förslag till deklaration som vi tagit fram, med feedback från många forskare och praktiker. Resultatet blev »Poznandeklarationen« [7]. Även universitetsnätverket World University Consortium, akademikernätverket World Academy of Art and Science, det stora antikorruptionsnätverket Transparency International och Sveriges förenade studentkårer har nu anslutit sig till deklarationen.

Deklarationens grundval är att föra in kritiskt/etiskt tänkande i all högre utbildning, anpassad till de olika fakulteternas inriktning. Behovet av och möjligheterna för implementering inom läkarutbildningen ska diskuteras vid Svenska Läkaresällskapets öppna möte i Stockholm den 24 november 2015.

Etikutbildningen är tänkt att ges som tillägg till ordinarie utbildning vid samtliga fakulteter och utbildningsinriktningar, även de medicinska. Syftet är att bidra till en icke-tolerans för korruption och annan ekonomisk brottslighet, och till en ökad medvetenhet om och hantering av etiska dilemman.

Utöver den gemensamma utbildningsbasen kan utbildningsspecifika moment bidra till att ge en insikt i riskområden för bland annat korruption i studentens framtida yrkesroll. Läkare kan till exempel favorisera patienter, mediciner eller läkemedelsföretag, medan forskare kan övertolka resultat (på engelska »publish or perish«).

God folkhälsa och välfärd kräver åtgärder inom alla relevanta politikområden. Preventiva pedagogiska insatser måste därmed gälla alla relevanta fakulteter och följas upp i en tillämpning av evidensen inom alla politikområden – kanske på det sätt Rudolf Virchow önskade sig för över femton decennier sedan.

Det är av stor vikt att även läkarkåren engagerar sig och försöker påverka samhället och dess värdegrund i hälsofrämjande riktning.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons