Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTRH Läkartidningen 50/2015
Lakartidningen.se 2015-11-30

Landsprofiler viktigt verktyg vid COP21 i Paris

Hälsa är kanske det viktigaste och mest kännbara utfallet av klimatförändringarna, skriver Joacim Rocklöv och Mikkel Quam. Vid Umeå universitet bedrivs forskning på området, bland annat på uppdrag av WHO.

Joacim Rocklöv
docent
joacim.rocklov@umu.se

Mikkel Quam
folkhälsovetare, doktorand; båda institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet

Som underlag för nationella delegater vid klimatförhandlingarna under COP21 i Paris 30 november–11 december har Världshälsoorganisationen WHO genomfört ett omfattande arbete som belyser hur folkhälsa och klimatförändringar är sammankopplade [1].

I arbetet diskuteras konsekvenser för folkhälsa i olika länder, dels utifrån ett scenario med lyckade klimatförhandlingar och utsläppsbegränsningar, men även det värre utfallet med kvarstående höga utsläpp av växthusgaser. I relation till hälsa är skillnaden mellan dessa två framtidsutsikter väsentligt mer relevant för beslutsfattare, hälsoprofessionen och allmänheten än förändringar av klimatindikatorer.

Vid ett flertal tillfällen har klimatförändringar utpekats som ett av de största hoten mot global hälsa. WHO vill mot den bakgrunden engagera hälso- och sjukvårdspersonal att ta ställning i klimatförhandlingarna. Organisationen önskar även att professionen ska se över hälsosektorns klimatpåverkan och beskriva hur ett hälsosamt leverne (som bättre kostvanor och minskad bilkörning) kan vara positivt för individen och bidra till mindre utsläpp av växthusgaser.

Under förhandlingarna vid COP21 ska man, förutom att försöka nå bindande klimatutsläppsmål, även diskutera hur mycket pengar som ska avsättas för att hjälpa fattigare länder med klimatanpassning. Anpassning behövs oberoende av förhandlingsresultatet, eftersom även lyckade förhandlingar (med begränsning till ett globalt 2-gradersmål i global uppvärmning) lämnar oss med förändrade livsbetingelser.

Världshälsoorganisationens bedömningar kan tjäna som underlag när länder ska uppskatta behoven inför klimatanpassning och upprätta konkreta planer. En grundidé som enligt vår mening bör lyftas oftare i dessa sammanhang är att införa ett hälsoperspektiv i allt policyarbete [2].

Vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet bedrivs forskning på området klimatförändringar och hälsa, bland annat delar av arbetet som nu lanseras av WHO. Som partner i ett internationellt konsortium har vi tagit fram beräkningar på scenarier för framtidens hälsoläge, dels i en rapport som lanserades 2014 [4], men även direkt i framtagandet av de landsprofiler som nyligen offentliggjorts [1]. 

Beräkningarna som presenteras av Världshälsoorganisationen täcker inte alla typer av hälsoutfall, utan fokuserar på större mer välstuderade sjukdomsgrupper som bland annat malaria, denguefeber, mat- och vattenöverförda diarrésjukdomar, värmerelaterade dödsfall och yrkesrelaterad ohälsa. Det finns således många effekter som inte tas med, och det kvarstår stora osäkerheter.

I ett arbete där vi vid Umeå Universitet tidigare deltagit har osäkerheten i klimatkonsekvenser på hälsan kvantifierats [3]. Vi jämförde då osäkerheter i klimatmodeller och klimatscenarier samt hälsokonsekvensmodeller. Resultaten visar att osäkerheten i framtida konsekvensberäkningar av hälsa är betydande.

En anledning till detta är troligen att vi alla inom hälsoområdet är noviser i dessa forskningssammanhang. Hälsokonsekvensmodeller behöver därför utvecklas och göras mer jämförbara. På liknande sätt har osäkerheten i klimatmodeller minskat i takt med att forskningen utvecklats och modeller förbättrats, även om forskningsresultaten ändå alltid har varit informativa.

Genom en systematisk och policyinriktad ansats är förhoppningen att WHO-arbetet ska vara vägledande vid klimatförhandlingarna. Hälsa är trots allt kanske det viktigaste och mest kännbara utfallet av klimatförändringarna.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Climate change and human health. The climate and health country profiles – 2015. Genève: Världshälsoorganisationen, WHO; 2015.
  2. Morrow G, Bowen K. Accounting for health in climate change policies: a case study of Fiji. Järfälla: Global Health Action; 2014.
  3. Caminade C, Kovats S, Rocklov J, et al. Impact of climate change on global malaria distribution. Proc Natl Acad Sci USA. 2014;111(9):3286-91.
  4. Quantitative risk assessment of the effects of climate change on selected causes of death, 2030s and 2050s. Genève: Världshälsoorganisationen, WHO; 2014.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016