Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTRH Läkartidningen 50/2015
Lakartidningen.se 2015-11-30

Landsprofiler viktigt verktyg vid COP21 i Paris

Hälsa är kanske det viktigaste och mest kännbara utfallet av klimatförändringarna, skriver Joacim Rocklöv och Mikkel Quam. Vid Umeå universitet bedrivs forskning på området, bland annat på uppdrag av WHO.

Joacim Rocklöv
docent
joacim.rocklov@umu.se

Mikkel Quam
folkhälsovetare, doktorand; båda institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet

Som underlag för nationella delegater vid klimatförhandlingarna under COP21 i Paris 30 november–11 december har Världshälsoorganisationen WHO genomfört ett omfattande arbete som belyser hur folkhälsa och klimatförändringar är sammankopplade [1].

I arbetet diskuteras konsekvenser för folkhälsa i olika länder, dels utifrån ett scenario med lyckade klimatförhandlingar och utsläppsbegränsningar, men även det värre utfallet med kvarstående höga utsläpp av växthusgaser. I relation till hälsa är skillnaden mellan dessa två framtidsutsikter väsentligt mer relevant för beslutsfattare, hälsoprofessionen och allmänheten än förändringar av klimatindikatorer.

Vid ett flertal tillfällen har klimatförändringar utpekats som ett av de största hoten mot global hälsa. WHO vill mot den bakgrunden engagera hälso- och sjukvårdspersonal att ta ställning i klimatförhandlingarna. Organisationen önskar även att professionen ska se över hälsosektorns klimatpåverkan och beskriva hur ett hälsosamt leverne (som bättre kostvanor och minskad bilkörning) kan vara positivt för individen och bidra till mindre utsläpp av växthusgaser.

Under förhandlingarna vid COP21 ska man, förutom att försöka nå bindande klimatutsläppsmål, även diskutera hur mycket pengar som ska avsättas för att hjälpa fattigare länder med klimatanpassning. Anpassning behövs oberoende av förhandlingsresultatet, eftersom även lyckade förhandlingar (med begränsning till ett globalt 2-gradersmål i global uppvärmning) lämnar oss med förändrade livsbetingelser.

Världshälsoorganisationens bedömningar kan tjäna som underlag när länder ska uppskatta behoven inför klimatanpassning och upprätta konkreta planer. En grundidé som enligt vår mening bör lyftas oftare i dessa sammanhang är att införa ett hälsoperspektiv i allt policyarbete [2].

Vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet bedrivs forskning på området klimatförändringar och hälsa, bland annat delar av arbetet som nu lanseras av WHO. Som partner i ett internationellt konsortium har vi tagit fram beräkningar på scenarier för framtidens hälsoläge, dels i en rapport som lanserades 2014 [4], men även direkt i framtagandet av de landsprofiler som nyligen offentliggjorts [1]. 

Beräkningarna som presenteras av Världshälsoorganisationen täcker inte alla typer av hälsoutfall, utan fokuserar på större mer välstuderade sjukdomsgrupper som bland annat malaria, denguefeber, mat- och vattenöverförda diarrésjukdomar, värmerelaterade dödsfall och yrkesrelaterad ohälsa. Det finns således många effekter som inte tas med, och det kvarstår stora osäkerheter.

I ett arbete där vi vid Umeå Universitet tidigare deltagit har osäkerheten i klimatkonsekvenser på hälsan kvantifierats [3]. Vi jämförde då osäkerheter i klimatmodeller och klimatscenarier samt hälsokonsekvensmodeller. Resultaten visar att osäkerheten i framtida konsekvensberäkningar av hälsa är betydande.

En anledning till detta är troligen att vi alla inom hälsoområdet är noviser i dessa forskningssammanhang. Hälsokonsekvensmodeller behöver därför utvecklas och göras mer jämförbara. På liknande sätt har osäkerheten i klimatmodeller minskat i takt med att forskningen utvecklats och modeller förbättrats, även om forskningsresultaten ändå alltid har varit informativa.

Genom en systematisk och policyinriktad ansats är förhoppningen att WHO-arbetet ska vara vägledande vid klimatförhandlingarna. Hälsa är trots allt kanske det viktigaste och mest kännbara utfallet av klimatförändringarna.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Climate change and human health. The climate and health country profiles – 2015. Genève: Världshälsoorganisationen, WHO; 2015.
  2. Morrow G, Bowen K. Accounting for health in climate change policies: a case study of Fiji. Järfälla: Global Health Action; 2014.
  3. Caminade C, Kovats S, Rocklov J, et al. Impact of climate change on global malaria distribution. Proc Natl Acad Sci USA. 2014;111(9):3286-91.
  4. Quantitative risk assessment of the effects of climate change on selected causes of death, 2030s and 2050s. Genève: Världshälsoorganisationen, WHO; 2014.

Kommentera

Kommentera

Nya råd ska förebygga kikhosta hos spädbarn

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (7 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (7 kommentarer) 19 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons