Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DT9S Läkartidningen 51-53/2015
Lakartidningen.se 2015-12-11

Samordnad kirurgi – vinstlott för patienterna

Erik Nordenström, docent, regional patientprocessledare, RCC Syd

Stefan Rydén, docent, medicinsk rådgivare RCC Syd

Harald Roos, docent, divisionschef, Skånes universitetssjukhus

Folke Johnsson, docent, verksamhetschef, VO Kirurgi Skånes universitetssjukhus

Johan Wennerberg, professor, öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus, regional patientprocessledare, huvud- och halscancer, RCC Syd

Lennart Greiff, docent, sektionschef, huvud–halskirurgi, öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus

Magnus Linde, överläkare, öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus

Mef Nilbert, profesor, chef RCC Syd

I Sverige utförs cirka 3 000 sköldkörteloperationer årligen fördelat på sju universitetssjukhus, 27 landstingssjukhus och två privata enheter [1, 2]. Cirka 90 procent av operationerna utförs av endokrinkirurg och resterande av öron-, näs- och halsläkare. Vid nio sjukhus handläggs patienterna både på kirurgisk klinik och vid öron-, näs- och halsklinik.

De vanligaste indikationerna för sköldkörtelkirurgi är oklar tumör, cancer i sköldkörteln, giftstruma och knölstruma [1]. 80 procent av de patienter som opereras är kvinnor och medelåldern är 50 år. Cirka 17 procent (500 patienter) får en cancerdiagnos.

Prognosen är för majoriteten av patienterna vid cancerdiagnos mycket god efter lyckad operation. Femårsöverlevnaden är över 90 procent. De komplikationer som kan förekomma är livshotande blödning, infektion, lågt kalkvärde och nervskada med stämbandsförlamning.

Sköldkörtelkirurgin i Sverige är decentraliserad. Många enheter utför få operationer per år. Det är inte helt ovanligt att sjukhusen har parallella system för att utreda och behandla patienterna, det vill säga några handläggs på kirurgisk klinik, andra på ÖNH-klinik. På Skånes universitetssjukhus i Lund rådde tidigare en vattentät uppdelning, vilket ledde till dålig eller obefintlig samordning.

Reginalt cancercentrums (RCC) uppdrag innefattar utveckling av ett processorienterat arbetssätt med patientperspektiv. Arbetet fokuserar på att definiera lokala och regionala processer baserat på kvalitetsdata, och att i samverkan med professionen och patientföreträdare förbättra cancersjukvården. Uppdelningen mellan olika kliniker av sköldkörtelkirurgin definierades tidigt som ett problem. Dels fanns risk för att patienterna inte fick samma vård, dels var det uppenbart att resurserna inte kunde samordnas, och att optimering av forskning och utbildning uteblev.

I samarbete med RCC och den regionala patientprocessledaren skapade berörda linjechefer ett team kring patienterna, vars verksamhet omfattar öppenvårdsmottagning, slutenvårdsplatser och operationssalar. Nyckelkategorier inom personalen är operatörer, kontaktsjuksköterskor och medicinska sekreterare. Ledstjärnan var att förbättra kvaliteten för patienterna, och säkerställa en god och jämlik vård.

Antalet operationer per enhet/operatör och dess påverkan på vårdens kvalitet har diskuterats länge. En viktig åtgärd blev att definiera hur många operatörer som krävs i förhållande till volym, en annan var att samordna alla resurser till en remissinstans, en mottagning, en väntelista till operation, en vårdavdelning och så vidare. ÖNH-läkare och kirurger arbetar nu sida vid sida, och samordning av resurser och FOU-projekt är därmed möjligt.

För patienterna innebär det att de omhändertas av ett specialiserat team som med stor vana kan hantera alla delar av processen. Samordningsvinsterna är stora. Exempelvis bidrar ÖNH-läkare med värdefull kompetens när det gäller laryngoskopi och operation av lokoregionalt avancerad sjukdom.

I det nationella kvalitetsregistret SQRTPA och lokala databaser kan vi redan se att volymen per operatör ökat inom vår enhet, samt att vårdtider och antalet infektioner minskat. Vi anser utifrån publicerade data att större volym per operatör även kan minska andra komplikationer, till exempel permanent hypokalcemi, vilket är oerhört viktigt för patienterna som till stor del är i arbetsför ålder och kommer att överleva sin sjukdom [3-5].

Vi vill uppmana ansvariga för sköldkörtelkirurgin inom landstingen att tillsammans med respektive Regionalt cancercentrum se över strukturen för hur patienter med sköldkörtelsjukdom omhändertas. Patienterna har allt att vinna på att vi samordnar oss och upphör med parallella interna processer.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Årsrapport SQRTPA 2014. http://www.thyroid-parathyroidsurgery.com/assets/Årsrapport-2014.pdf
  2. Volym och resultat i sjukvården. SBU:s upplysningstjänst. 11 sep 2014.
  3. Salem I, Noureldine, Ali Abbas, et al. The impact of surgical volume on racial disparity in thyroid and parathyroid surgery. Ann Surg Oncol. 2014;21(8):2733-9.
  4. Hauch A, Al-Qurayshi Z, Randolph G, et al. Total thyroidectomy is associated with increased risk of complications for low- and high-volume surgeons. Ann Surg Oncol. 2014; 21(12):3844-52.
  5. Kandil E, Noureldine SI, Abbas A, et al. The impact of surgical volume on patient outcomes following thyroid surgery. Surgery. 2013;154(6):1346-52.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016