Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DT9S Läkartidningen 51-53/2015
Lakartidningen.se 2015-12-11

Samordnad kirurgi – vinstlott för patienterna

Erik Nordenström, docent, regional patientprocessledare, RCC Syd

Stefan Rydén, docent, medicinsk rådgivare RCC Syd

Harald Roos, docent, divisionschef, Skånes universitetssjukhus

Folke Johnsson, docent, verksamhetschef, VO Kirurgi Skånes universitetssjukhus

Johan Wennerberg, professor, öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus, regional patientprocessledare, huvud- och halscancer, RCC Syd

Lennart Greiff, docent, sektionschef, huvud–halskirurgi, öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus

Magnus Linde, överläkare, öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus

Mef Nilbert, profesor, chef RCC Syd

I Sverige utförs cirka 3 000 sköldkörteloperationer årligen fördelat på sju universitetssjukhus, 27 landstingssjukhus och två privata enheter [1, 2]. Cirka 90 procent av operationerna utförs av endokrinkirurg och resterande av öron-, näs- och halsläkare. Vid nio sjukhus handläggs patienterna både på kirurgisk klinik och vid öron-, näs- och halsklinik.

De vanligaste indikationerna för sköldkörtelkirurgi är oklar tumör, cancer i sköldkörteln, giftstruma och knölstruma [1]. 80 procent av de patienter som opereras är kvinnor och medelåldern är 50 år. Cirka 17 procent (500 patienter) får en cancerdiagnos.

Prognosen är för majoriteten av patienterna vid cancerdiagnos mycket god efter lyckad operation. Femårsöverlevnaden är över 90 procent. De komplikationer som kan förekomma är livshotande blödning, infektion, lågt kalkvärde och nervskada med stämbandsförlamning.

Sköldkörtelkirurgin i Sverige är decentraliserad. Många enheter utför få operationer per år. Det är inte helt ovanligt att sjukhusen har parallella system för att utreda och behandla patienterna, det vill säga några handläggs på kirurgisk klinik, andra på ÖNH-klinik. På Skånes universitetssjukhus i Lund rådde tidigare en vattentät uppdelning, vilket ledde till dålig eller obefintlig samordning.

Reginalt cancercentrums (RCC) uppdrag innefattar utveckling av ett processorienterat arbetssätt med patientperspektiv. Arbetet fokuserar på att definiera lokala och regionala processer baserat på kvalitetsdata, och att i samverkan med professionen och patientföreträdare förbättra cancersjukvården. Uppdelningen mellan olika kliniker av sköldkörtelkirurgin definierades tidigt som ett problem. Dels fanns risk för att patienterna inte fick samma vård, dels var det uppenbart att resurserna inte kunde samordnas, och att optimering av forskning och utbildning uteblev.

I samarbete med RCC och den regionala patientprocessledaren skapade berörda linjechefer ett team kring patienterna, vars verksamhet omfattar öppenvårdsmottagning, slutenvårdsplatser och operationssalar. Nyckelkategorier inom personalen är operatörer, kontaktsjuksköterskor och medicinska sekreterare. Ledstjärnan var att förbättra kvaliteten för patienterna, och säkerställa en god och jämlik vård.

Antalet operationer per enhet/operatör och dess påverkan på vårdens kvalitet har diskuterats länge. En viktig åtgärd blev att definiera hur många operatörer som krävs i förhållande till volym, en annan var att samordna alla resurser till en remissinstans, en mottagning, en väntelista till operation, en vårdavdelning och så vidare. ÖNH-läkare och kirurger arbetar nu sida vid sida, och samordning av resurser och FOU-projekt är därmed möjligt.

För patienterna innebär det att de omhändertas av ett specialiserat team som med stor vana kan hantera alla delar av processen. Samordningsvinsterna är stora. Exempelvis bidrar ÖNH-läkare med värdefull kompetens när det gäller laryngoskopi och operation av lokoregionalt avancerad sjukdom.

I det nationella kvalitetsregistret SQRTPA och lokala databaser kan vi redan se att volymen per operatör ökat inom vår enhet, samt att vårdtider och antalet infektioner minskat. Vi anser utifrån publicerade data att större volym per operatör även kan minska andra komplikationer, till exempel permanent hypokalcemi, vilket är oerhört viktigt för patienterna som till stor del är i arbetsför ålder och kommer att överleva sin sjukdom [3-5].

Vi vill uppmana ansvariga för sköldkörtelkirurgin inom landstingen att tillsammans med respektive Regionalt cancercentrum se över strukturen för hur patienter med sköldkörtelsjukdom omhändertas. Patienterna har allt att vinna på att vi samordnar oss och upphör med parallella interna processer.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Årsrapport SQRTPA 2014. http://www.thyroid-parathyroidsurgery.com/assets/Årsrapport-2014.pdf
  2. Volym och resultat i sjukvården. SBU:s upplysningstjänst. 11 sep 2014.
  3. Salem I, Noureldine, Ali Abbas, et al. The impact of surgical volume on racial disparity in thyroid and parathyroid surgery. Ann Surg Oncol. 2014;21(8):2733-9.
  4. Hauch A, Al-Qurayshi Z, Randolph G, et al. Total thyroidectomy is associated with increased risk of complications for low- and high-volume surgeons. Ann Surg Oncol. 2014; 21(12):3844-52.
  5. Kandil E, Noureldine SI, Abbas A, et al. The impact of surgical volume on patient outcomes following thyroid surgery. Surgery. 2013;154(6):1346-52.

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Annons Annons
bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons