Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DT9S Läkartidningen 51-53/2015
Lakartidningen.se 2015-12-11

Samordnad kirurgi – vinstlott för patienterna

Erik Nordenström, docent, regional patientprocessledare, RCC Syd

Stefan Rydén, docent, medicinsk rådgivare RCC Syd

Harald Roos, docent, divisionschef, Skånes universitetssjukhus

Folke Johnsson, docent, verksamhetschef, VO Kirurgi Skånes universitetssjukhus

Johan Wennerberg, professor, öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus, regional patientprocessledare, huvud- och halscancer, RCC Syd

Lennart Greiff, docent, sektionschef, huvud–halskirurgi, öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus

Magnus Linde, överläkare, öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus

Mef Nilbert, profesor, chef RCC Syd

I Sverige utförs cirka 3 000 sköldkörteloperationer årligen fördelat på sju universitetssjukhus, 27 landstingssjukhus och två privata enheter [1, 2]. Cirka 90 procent av operationerna utförs av endokrinkirurg och resterande av öron-, näs- och halsläkare. Vid nio sjukhus handläggs patienterna både på kirurgisk klinik och vid öron-, näs- och halsklinik.

De vanligaste indikationerna för sköldkörtelkirurgi är oklar tumör, cancer i sköldkörteln, giftstruma och knölstruma [1]. 80 procent av de patienter som opereras är kvinnor och medelåldern är 50 år. Cirka 17 procent (500 patienter) får en cancerdiagnos.

Prognosen är för majoriteten av patienterna vid cancerdiagnos mycket god efter lyckad operation. Femårsöverlevnaden är över 90 procent. De komplikationer som kan förekomma är livshotande blödning, infektion, lågt kalkvärde och nervskada med stämbandsförlamning.

Sköldkörtelkirurgin i Sverige är decentraliserad. Många enheter utför få operationer per år. Det är inte helt ovanligt att sjukhusen har parallella system för att utreda och behandla patienterna, det vill säga några handläggs på kirurgisk klinik, andra på ÖNH-klinik. På Skånes universitetssjukhus i Lund rådde tidigare en vattentät uppdelning, vilket ledde till dålig eller obefintlig samordning.

Reginalt cancercentrums (RCC) uppdrag innefattar utveckling av ett processorienterat arbetssätt med patientperspektiv. Arbetet fokuserar på att definiera lokala och regionala processer baserat på kvalitetsdata, och att i samverkan med professionen och patientföreträdare förbättra cancersjukvården. Uppdelningen mellan olika kliniker av sköldkörtelkirurgin definierades tidigt som ett problem. Dels fanns risk för att patienterna inte fick samma vård, dels var det uppenbart att resurserna inte kunde samordnas, och att optimering av forskning och utbildning uteblev.

I samarbete med RCC och den regionala patientprocessledaren skapade berörda linjechefer ett team kring patienterna, vars verksamhet omfattar öppenvårdsmottagning, slutenvårdsplatser och operationssalar. Nyckelkategorier inom personalen är operatörer, kontaktsjuksköterskor och medicinska sekreterare. Ledstjärnan var att förbättra kvaliteten för patienterna, och säkerställa en god och jämlik vård.

Antalet operationer per enhet/operatör och dess påverkan på vårdens kvalitet har diskuterats länge. En viktig åtgärd blev att definiera hur många operatörer som krävs i förhållande till volym, en annan var att samordna alla resurser till en remissinstans, en mottagning, en väntelista till operation, en vårdavdelning och så vidare. ÖNH-läkare och kirurger arbetar nu sida vid sida, och samordning av resurser och FOU-projekt är därmed möjligt.

För patienterna innebär det att de omhändertas av ett specialiserat team som med stor vana kan hantera alla delar av processen. Samordningsvinsterna är stora. Exempelvis bidrar ÖNH-läkare med värdefull kompetens när det gäller laryngoskopi och operation av lokoregionalt avancerad sjukdom.

I det nationella kvalitetsregistret SQRTPA och lokala databaser kan vi redan se att volymen per operatör ökat inom vår enhet, samt att vårdtider och antalet infektioner minskat. Vi anser utifrån publicerade data att större volym per operatör även kan minska andra komplikationer, till exempel permanent hypokalcemi, vilket är oerhört viktigt för patienterna som till stor del är i arbetsför ålder och kommer att överleva sin sjukdom [3-5].

Vi vill uppmana ansvariga för sköldkörtelkirurgin inom landstingen att tillsammans med respektive Regionalt cancercentrum se över strukturen för hur patienter med sköldkörtelsjukdom omhändertas. Patienterna har allt att vinna på att vi samordnar oss och upphör med parallella interna processer.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Årsrapport SQRTPA 2014. http://www.thyroid-parathyroidsurgery.com/assets/Årsrapport-2014.pdf
  2. Volym och resultat i sjukvården. SBU:s upplysningstjänst. 11 sep 2014.
  3. Salem I, Noureldine, Ali Abbas, et al. The impact of surgical volume on racial disparity in thyroid and parathyroid surgery. Ann Surg Oncol. 2014;21(8):2733-9.
  4. Hauch A, Al-Qurayshi Z, Randolph G, et al. Total thyroidectomy is associated with increased risk of complications for low- and high-volume surgeons. Ann Surg Oncol. 2014; 21(12):3844-52.
  5. Kandil E, Noureldine SI, Abbas A, et al. The impact of surgical volume on patient outcomes following thyroid surgery. Surgery. 2013;154(6):1346-52.

Kommentera

Kommentera
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Hearing: »Ersättningssystemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons