Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DT9S Läkartidningen 51-53/2015
Lakartidningen.se 2015-12-11

Samordnad kirurgi – vinstlott för patienterna

Erik Nordenström, docent, regional patientprocessledare, RCC Syd

Stefan Rydén, docent, medicinsk rådgivare RCC Syd

Harald Roos, docent, divisionschef, Skånes universitetssjukhus

Folke Johnsson, docent, verksamhetschef, VO Kirurgi Skånes universitetssjukhus

Johan Wennerberg, professor, öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus, regional patientprocessledare, huvud- och halscancer, RCC Syd

Lennart Greiff, docent, sektionschef, huvud–halskirurgi, öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus

Magnus Linde, överläkare, öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus

Mef Nilbert, profesor, chef RCC Syd

I Sverige utförs cirka 3 000 sköldkörteloperationer årligen fördelat på sju universitetssjukhus, 27 landstingssjukhus och två privata enheter [1, 2]. Cirka 90 procent av operationerna utförs av endokrinkirurg och resterande av öron-, näs- och halsläkare. Vid nio sjukhus handläggs patienterna både på kirurgisk klinik och vid öron-, näs- och halsklinik.

De vanligaste indikationerna för sköldkörtelkirurgi är oklar tumör, cancer i sköldkörteln, giftstruma och knölstruma [1]. 80 procent av de patienter som opereras är kvinnor och medelåldern är 50 år. Cirka 17 procent (500 patienter) får en cancerdiagnos.

Prognosen är för majoriteten av patienterna vid cancerdiagnos mycket god efter lyckad operation. Femårsöverlevnaden är över 90 procent. De komplikationer som kan förekomma är livshotande blödning, infektion, lågt kalkvärde och nervskada med stämbandsförlamning.

Sköldkörtelkirurgin i Sverige är decentraliserad. Många enheter utför få operationer per år. Det är inte helt ovanligt att sjukhusen har parallella system för att utreda och behandla patienterna, det vill säga några handläggs på kirurgisk klinik, andra på ÖNH-klinik. På Skånes universitetssjukhus i Lund rådde tidigare en vattentät uppdelning, vilket ledde till dålig eller obefintlig samordning.

Reginalt cancercentrums (RCC) uppdrag innefattar utveckling av ett processorienterat arbetssätt med patientperspektiv. Arbetet fokuserar på att definiera lokala och regionala processer baserat på kvalitetsdata, och att i samverkan med professionen och patientföreträdare förbättra cancersjukvården. Uppdelningen mellan olika kliniker av sköldkörtelkirurgin definierades tidigt som ett problem. Dels fanns risk för att patienterna inte fick samma vård, dels var det uppenbart att resurserna inte kunde samordnas, och att optimering av forskning och utbildning uteblev.

I samarbete med RCC och den regionala patientprocessledaren skapade berörda linjechefer ett team kring patienterna, vars verksamhet omfattar öppenvårdsmottagning, slutenvårdsplatser och operationssalar. Nyckelkategorier inom personalen är operatörer, kontaktsjuksköterskor och medicinska sekreterare. Ledstjärnan var att förbättra kvaliteten för patienterna, och säkerställa en god och jämlik vård.

Antalet operationer per enhet/operatör och dess påverkan på vårdens kvalitet har diskuterats länge. En viktig åtgärd blev att definiera hur många operatörer som krävs i förhållande till volym, en annan var att samordna alla resurser till en remissinstans, en mottagning, en väntelista till operation, en vårdavdelning och så vidare. ÖNH-läkare och kirurger arbetar nu sida vid sida, och samordning av resurser och FOU-projekt är därmed möjligt.

För patienterna innebär det att de omhändertas av ett specialiserat team som med stor vana kan hantera alla delar av processen. Samordningsvinsterna är stora. Exempelvis bidrar ÖNH-läkare med värdefull kompetens när det gäller laryngoskopi och operation av lokoregionalt avancerad sjukdom.

I det nationella kvalitetsregistret SQRTPA och lokala databaser kan vi redan se att volymen per operatör ökat inom vår enhet, samt att vårdtider och antalet infektioner minskat. Vi anser utifrån publicerade data att större volym per operatör även kan minska andra komplikationer, till exempel permanent hypokalcemi, vilket är oerhört viktigt för patienterna som till stor del är i arbetsför ålder och kommer att överleva sin sjukdom [3-5].

Vi vill uppmana ansvariga för sköldkörtelkirurgin inom landstingen att tillsammans med respektive Regionalt cancercentrum se över strukturen för hur patienter med sköldkörtelsjukdom omhändertas. Patienterna har allt att vinna på att vi samordnar oss och upphör med parallella interna processer.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Årsrapport SQRTPA 2014. http://www.thyroid-parathyroidsurgery.com/assets/Årsrapport-2014.pdf
  2. Volym och resultat i sjukvården. SBU:s upplysningstjänst. 11 sep 2014.
  3. Salem I, Noureldine, Ali Abbas, et al. The impact of surgical volume on racial disparity in thyroid and parathyroid surgery. Ann Surg Oncol. 2014;21(8):2733-9.
  4. Hauch A, Al-Qurayshi Z, Randolph G, et al. Total thyroidectomy is associated with increased risk of complications for low- and high-volume surgeons. Ann Surg Oncol. 2014; 21(12):3844-52.
  5. Kandil E, Noureldine SI, Abbas A, et al. The impact of surgical volume on patient outcomes following thyroid surgery. Surgery. 2013;154(6):1346-52.

Kommentera

Kommentera

Kvalitet inom klinisk forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). () 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (1 kommentar) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet Distriktsläkaren August Johan Brandt rapporterade om arbetarnas hälsa

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. (1 kommentar) 23 JUN 2016

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons