Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTYW Läkartidningen 51-53/2015
Lakartidningen.se 2015-12-14

Skåne visar vägen med vårdprogram för svår sepsis

Peter Lanbeck
verksamhetschef
Peter.Lanbeck@skane.se

Mari Rosenqvist
specialistläkare; båda VO infektionssjukdomar, Skånes universitetssjukvård 

Sven Oredsson
medicinsk rådgivare, avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne

Lisa Mellhammar och medförfattare belyste i LT 47/2015 [1] insiktsfullt den okunskap som finns om begreppet sepsis, och den brist på uppmärksamhet detta allvarliga tillstånd får vid utdelning av forskningsmedel och i viss mån av landsting och regioner.

Region Skåne har i ett specialitetsövergripande samarbete tagit fram ett regionalt vårdprogram för svår sepsis och septisk chock [2]. En central del i vårdprogrammet är »sepsiskedjan« med handfasta råd om handläggning från hemmet till rätt vårdplats. Fokus ligger på tidig identifiering och korrekt behandling. En inspirationskälla till vårdprogrammet är Svenska infektionsläkarföreningens vårdprogram [3].

Vårdprogrammet definierar tydligt begreppet svår sepsis och ger handfast stöd till vårdpersonal att identifiera tidiga tecken. Råden är anpassade till det nationella triagesystemet RETTS (Rapid emergency triage and treatment system) och beskriver bland annat behandling och behandlingsmål för vätsketerapi och antibiotikaval. En ny viktig del i kedjan är sepsislarm, som löser ut när en patient visar röd RETTS och feber, eller anamnes på feber. Den ökade uppmärksamheten har förkortat tiden till antibiotika i pilotverksamheten. Fortsatt vård rekommenderas beroende på allmäntillstånd och vitalparametrar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har avsatt medel för implementering av vårdprogrammet på samtliga akutsjukhus under 2016. Särskilda indikatorer och mål kommer att följas upp regionövergripande. Exempelvis kommer tid från ankomst till akutmottagning och insättning av antibiotika att följas med hjälp av nya journalmallar.

Vi i Skåne hoppas få många efterföljare i andra landsting och regioner, så att kunskapen om sepsis ökar och fler patienter kan räddas till livet. För varje timme vi kan korta tiden till att antibiotika sätts in minskar mortaliteten. För att uppnå detta krävs ett förtroendefullt samarbete mellan regionledning och professionella företrädare från flera specialiteter.

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016