Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTYW Läkartidningen 51-53/2015
Lakartidningen.se 2015-12-14

Skåne visar vägen med vårdprogram för svår sepsis

Peter Lanbeck
verksamhetschef
Peter.Lanbeck@skane.se

Mari Rosenqvist
specialistläkare; båda VO infektionssjukdomar, Skånes universitetssjukvård 

Sven Oredsson
medicinsk rådgivare, avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne

Lisa Mellhammar och medförfattare belyste i LT 47/2015 [1] insiktsfullt den okunskap som finns om begreppet sepsis, och den brist på uppmärksamhet detta allvarliga tillstånd får vid utdelning av forskningsmedel och i viss mån av landsting och regioner.

Region Skåne har i ett specialitetsövergripande samarbete tagit fram ett regionalt vårdprogram för svår sepsis och septisk chock [2]. En central del i vårdprogrammet är »sepsiskedjan« med handfasta råd om handläggning från hemmet till rätt vårdplats. Fokus ligger på tidig identifiering och korrekt behandling. En inspirationskälla till vårdprogrammet är Svenska infektionsläkarföreningens vårdprogram [3].

Vårdprogrammet definierar tydligt begreppet svår sepsis och ger handfast stöd till vårdpersonal att identifiera tidiga tecken. Råden är anpassade till det nationella triagesystemet RETTS (Rapid emergency triage and treatment system) och beskriver bland annat behandling och behandlingsmål för vätsketerapi och antibiotikaval. En ny viktig del i kedjan är sepsislarm, som löser ut när en patient visar röd RETTS och feber, eller anamnes på feber. Den ökade uppmärksamheten har förkortat tiden till antibiotika i pilotverksamheten. Fortsatt vård rekommenderas beroende på allmäntillstånd och vitalparametrar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har avsatt medel för implementering av vårdprogrammet på samtliga akutsjukhus under 2016. Särskilda indikatorer och mål kommer att följas upp regionövergripande. Exempelvis kommer tid från ankomst till akutmottagning och insättning av antibiotika att följas med hjälp av nya journalmallar.

Vi i Skåne hoppas få många efterföljare i andra landsting och regioner, så att kunskapen om sepsis ökar och fler patienter kan räddas till livet. För varje timme vi kan korta tiden till att antibiotika sätts in minskar mortaliteten. För att uppnå detta krävs ett förtroendefullt samarbete mellan regionledning och professionella företrädare från flera specialiteter.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons