Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU6L Lakartidningen.se 2016-01-15

Facit 2015: 100 miljoner intrång i digitala journaler i USA

Jonas Hartelius
fil mag, författare (integritetsfrågor samt professionell och medicinsk etik)

Lita Tibbling Grahn
leg läkare, biträdande professor emeritus, Linköpings universitet

I Läkartidningen nr 3–4/2015 [1] varnade vi för att ökad användning av digitala journaler med svagt intrångsskydd kunde skapa risker för patienter ifall deras personliga uppgifter skulle hackas. Vi påpekade att svenska myndigheter i praktiken inte skulle kunna upprätthålla svensk lag och beivra en stor andel av sådana intrång på internet. 

De svårhanterliga riskerna föranledde oss att föreslå en ny läkaretisk regel: »Läkare bör informera sina patienter om risker att digitaliserade journaluppgifter om patienters känsliga personliga förhållanden kan komma att läsas och lagras av obehöriga utan att svenska myndigheter kan utkräva ansvar av dem som gjort intrånget.«

Aktuella exempel på hur riskbilden för digitala journaler kraftigt försämrats bara det senaste året ges av en helsidesartikel i Financial Times [2]. Det amerikanska försäkringsbolaget Anthem utsattes i januari 2015 för en omfattande hackerattack, vilket medförde åtkomst av miljontals digitala patientjournaler. Under ett års tid beräknas uppskattningsvis totalt 100 miljoner digitala patientjournaler hos olika amerikanska försäkringsbolag ha blivit hackade.

Utöver kränkningen av enskildas integritet har angreppen medfört omfattande ekonomiska kostnader. Enbart Anthem har sedan januari 2015 ådragit sig kostnader eller kostnadsanspråk på 230 miljoner dollar (cirka 2 miljarder svenska kronor) för juristkonsultationer, systemuppgraderingar med mera.

Hur ett juridiskt ansvar eventuellt kommer att utkrävas är inte klart. Det är emellertid en mindre betydelsefull fråga ur läkaretisk synvinkel. För läkare är det viktigare att konstatera att riskerna för patienter med digitala journaler är reella och väl dokumenterade, numera till och med notoriska. Dylika risker måste därför tas med inom det läkaretiska område där principen om informerat samtycke tillämpas.

Om en patient motsätter sig att få sin journal digitaliserad måste detta respekteras. Patientens beslut bör dokumenteras. I de fall när patienten inte är i stånd att lämna informerat samtycke bör läkaren överväga att avstå från att föra digital journal.

Ett dystert facit från kalenderåret 2015, med ett stort antal intrång i digitala journalsystem, gör vårt tidigare förslag om en särskild läkaretisk regel i denna fråga än mer angeläget att diskutera.

Författarna har tillsammans skrivit boken »Om den medicinska etikens föränderlighet«. (Göteborg: Mediahuset; 2013).

Referenser

  1. Hartelius J, Tibbling Grahn L. »Inför ny läkaretisk regel för digitala journaler«.Läkartidningen. 2015;112:DAXR.
  2. Scannell K, Chon G. Cyber security: Attack of the health hackers. Financial Times. 21 dec 2015.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons