Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUYA Lakartidningen.se 2016-01-11

Hälsoinsatserna för barn på flykt måste struktureras bättre

De humanitära hälsoinsatserna för barn på flykt i Sverige uppfyller varken internationella minimistandarder, eller de krav Sida ställer på motsvarande insatser utomlands.

Leah Richardson
internationell konsult i folkhälsa och nutrition, Stockholm
richardsonleah@yahoo.com

Sahar Nejat
barnläkare, folkhälsovetare, Stockholm
saharnejat@hotmail.com

Aldrig tidigare har Sverige på kort tid tagit emot så många människor på flykt, som mest upp till 9 000 personer per vecka [1], vilket motsvarar folkvandringar vid större humanitära kriser som under svälten och kriget i Somalia 2011. I en population på flykt är de yngsta barnen mest sårbara för infektioner och brist på näringsämnen. Ideella föreningar, stiftelser, frivilligorganisationer och statliga aktörer jobbar hårt för att möta barnens hälsobehov, men frågan är om det är tillräckligt.

En förutsättning för effektiva hälsoinsatser vid stora flyktingströmmar är ett tydligt ledarskap och koordinerad samverkan mellan olika aktörer [2] Med ett starkt styrorgan kan en tidig behovsanalys genomföras och utgöra grund för det fortsatta arbetet. Baserat på behoven kan strategier utvecklas, hälsopolicy anpassas, och hälsoarbetet kontinuerligt utvärderas. Den humanitära världens främsta referens är »The Sphere Handbook« [3]. Den tillhandahåller minimistandarder och ramverk för hälsoinsatser i humanitär kontext. Enligt Sphere utgör ledarskap, koordination samt behovsanalys grunderna för ett effektivt hälsosystem.

Dessa riktlinjer är långt ifrån främmande för oss. Tvärtom är Sverige ledande internationell förespråkare av en koordinerad och behovsbaserad humanitär respons, vilket tydligt framgår av Sidas strategidokument [4]. På global nivå har det sedan 2006 satsats stora resurser på en humanitär reform som syftar till ökad koordination, ledarskap och respons i humanitära sammanhang. Sverige har genom Sida varit drivande i reformen. Det är därför med viss förundran vi betraktar vår egen struktur av hälsoinsatser för barn på flykt.

I Sverige ligger ansvaret för implementering av hälsoinsatser på landstingsnivå. Men trots att varje region har en katastrofmedicinsk plan saknas beredskapsplaner för organisering av sjukvård och hälsopreventiva insatser i situationer som inte direkt faller under definitionen »katastrof«. Därmed saknas en nationell koordination av hälsoinsatser, samt en regional plattform för möten mellan frivilliga och landstingsaktörer för kunskapsutbyte, ansvarsfördelning och prioritering.

Från flera håll i landet kommer signaler om att endast en mindre andel barn nås av hälsopreventiva insatser. I Stockholm uppskattas att färre än hälften av andelen nyanlända barn hittar till BVC för vaccination, vilket ligger långt under Sphere minimistandarder. Väntetiden för hälsoscreening uppgår till månader, ibland halvår, för den okända andel barn som hittar dit. Det saknas också ett system för effektiv återkoppling av hälsodata till övriga aktörer så att verksamheter kontinuerligt kan anpassas efter uppmätta behov.

Koordination och tydligt ledarskap utgör grunden för adekvata hälsoinsatser för de flyktingströmmar som anländer till Sverige. Utan en systematiskt utförd analys av hälsobehov, på vilken hälsoinsatser och prioriteringar kan grundas, kommer frågan om huruvida vi gör tillräckligt att förbli obesvarad. Vi föreslår därför en tydlig struktur på nationell och regional nivå för en behovsanalys, effektivt informationsutbyte samt koordinering av hälsoinsatser efter uppmätta behov.

Resultatet av dagens system är att de humanitära hälsoinsatserna för barn anpassas efter kapacitet och tillgång till existerande strukturer snarare än uppmätta behov, vilket inte uppfyller internationella minimistandarder för humanitärt hälsoarbete, och inte heller de höga krav Sveriges biståndsorgan ställer på motsvarande insatser utomlands.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016