Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUYA Lakartidningen.se 2016-01-11

Hälsoinsatserna för barn på flykt måste struktureras bättre

De humanitära hälsoinsatserna för barn på flykt i Sverige uppfyller varken internationella minimistandarder, eller de krav Sida ställer på motsvarande insatser utomlands.

Leah Richardson
internationell konsult i folkhälsa och nutrition, Stockholm
richardsonleah@yahoo.com

Sahar Nejat
barnläkare, folkhälsovetare, Stockholm
saharnejat@hotmail.com

Aldrig tidigare har Sverige på kort tid tagit emot så många människor på flykt, som mest upp till 9 000 personer per vecka [1], vilket motsvarar folkvandringar vid större humanitära kriser som under svälten och kriget i Somalia 2011. I en population på flykt är de yngsta barnen mest sårbara för infektioner och brist på näringsämnen. Ideella föreningar, stiftelser, frivilligorganisationer och statliga aktörer jobbar hårt för att möta barnens hälsobehov, men frågan är om det är tillräckligt.

En förutsättning för effektiva hälsoinsatser vid stora flyktingströmmar är ett tydligt ledarskap och koordinerad samverkan mellan olika aktörer [2] Med ett starkt styrorgan kan en tidig behovsanalys genomföras och utgöra grund för det fortsatta arbetet. Baserat på behoven kan strategier utvecklas, hälsopolicy anpassas, och hälsoarbetet kontinuerligt utvärderas. Den humanitära världens främsta referens är »The Sphere Handbook« [3]. Den tillhandahåller minimistandarder och ramverk för hälsoinsatser i humanitär kontext. Enligt Sphere utgör ledarskap, koordination samt behovsanalys grunderna för ett effektivt hälsosystem.

Dessa riktlinjer är långt ifrån främmande för oss. Tvärtom är Sverige ledande internationell förespråkare av en koordinerad och behovsbaserad humanitär respons, vilket tydligt framgår av Sidas strategidokument [4]. På global nivå har det sedan 2006 satsats stora resurser på en humanitär reform som syftar till ökad koordination, ledarskap och respons i humanitära sammanhang. Sverige har genom Sida varit drivande i reformen. Det är därför med viss förundran vi betraktar vår egen struktur av hälsoinsatser för barn på flykt.

I Sverige ligger ansvaret för implementering av hälsoinsatser på landstingsnivå. Men trots att varje region har en katastrofmedicinsk plan saknas beredskapsplaner för organisering av sjukvård och hälsopreventiva insatser i situationer som inte direkt faller under definitionen »katastrof«. Därmed saknas en nationell koordination av hälsoinsatser, samt en regional plattform för möten mellan frivilliga och landstingsaktörer för kunskapsutbyte, ansvarsfördelning och prioritering.

Från flera håll i landet kommer signaler om att endast en mindre andel barn nås av hälsopreventiva insatser. I Stockholm uppskattas att färre än hälften av andelen nyanlända barn hittar till BVC för vaccination, vilket ligger långt under Sphere minimistandarder. Väntetiden för hälsoscreening uppgår till månader, ibland halvår, för den okända andel barn som hittar dit. Det saknas också ett system för effektiv återkoppling av hälsodata till övriga aktörer så att verksamheter kontinuerligt kan anpassas efter uppmätta behov.

Koordination och tydligt ledarskap utgör grunden för adekvata hälsoinsatser för de flyktingströmmar som anländer till Sverige. Utan en systematiskt utförd analys av hälsobehov, på vilken hälsoinsatser och prioriteringar kan grundas, kommer frågan om huruvida vi gör tillräckligt att förbli obesvarad. Vi föreslår därför en tydlig struktur på nationell och regional nivå för en behovsanalys, effektivt informationsutbyte samt koordinering av hälsoinsatser efter uppmätta behov.

Resultatet av dagens system är att de humanitära hälsoinsatserna för barn anpassas efter kapacitet och tillgång till existerande strukturer snarare än uppmätta behov, vilket inte uppfyller internationella minimistandarder för humanitärt hälsoarbete, och inte heller de höga krav Sveriges biståndsorgan ställer på motsvarande insatser utomlands.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

127 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons