Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUYA Lakartidningen.se 2016-01-11

Hälsoinsatserna för barn på flykt måste struktureras bättre

De humanitära hälsoinsatserna för barn på flykt i Sverige uppfyller varken internationella minimistandarder, eller de krav Sida ställer på motsvarande insatser utomlands.

Leah Richardson
internationell konsult i folkhälsa och nutrition, Stockholm
richardsonleah@yahoo.com

Sahar Nejat
barnläkare, folkhälsovetare, Stockholm
saharnejat@hotmail.com

Aldrig tidigare har Sverige på kort tid tagit emot så många människor på flykt, som mest upp till 9 000 personer per vecka [1], vilket motsvarar folkvandringar vid större humanitära kriser som under svälten och kriget i Somalia 2011. I en population på flykt är de yngsta barnen mest sårbara för infektioner och brist på näringsämnen. Ideella föreningar, stiftelser, frivilligorganisationer och statliga aktörer jobbar hårt för att möta barnens hälsobehov, men frågan är om det är tillräckligt.

En förutsättning för effektiva hälsoinsatser vid stora flyktingströmmar är ett tydligt ledarskap och koordinerad samverkan mellan olika aktörer [2] Med ett starkt styrorgan kan en tidig behovsanalys genomföras och utgöra grund för det fortsatta arbetet. Baserat på behoven kan strategier utvecklas, hälsopolicy anpassas, och hälsoarbetet kontinuerligt utvärderas. Den humanitära världens främsta referens är »The Sphere Handbook« [3]. Den tillhandahåller minimistandarder och ramverk för hälsoinsatser i humanitär kontext. Enligt Sphere utgör ledarskap, koordination samt behovsanalys grunderna för ett effektivt hälsosystem.

Dessa riktlinjer är långt ifrån främmande för oss. Tvärtom är Sverige ledande internationell förespråkare av en koordinerad och behovsbaserad humanitär respons, vilket tydligt framgår av Sidas strategidokument [4]. På global nivå har det sedan 2006 satsats stora resurser på en humanitär reform som syftar till ökad koordination, ledarskap och respons i humanitära sammanhang. Sverige har genom Sida varit drivande i reformen. Det är därför med viss förundran vi betraktar vår egen struktur av hälsoinsatser för barn på flykt.

I Sverige ligger ansvaret för implementering av hälsoinsatser på landstingsnivå. Men trots att varje region har en katastrofmedicinsk plan saknas beredskapsplaner för organisering av sjukvård och hälsopreventiva insatser i situationer som inte direkt faller under definitionen »katastrof«. Därmed saknas en nationell koordination av hälsoinsatser, samt en regional plattform för möten mellan frivilliga och landstingsaktörer för kunskapsutbyte, ansvarsfördelning och prioritering.

Från flera håll i landet kommer signaler om att endast en mindre andel barn nås av hälsopreventiva insatser. I Stockholm uppskattas att färre än hälften av andelen nyanlända barn hittar till BVC för vaccination, vilket ligger långt under Sphere minimistandarder. Väntetiden för hälsoscreening uppgår till månader, ibland halvår, för den okända andel barn som hittar dit. Det saknas också ett system för effektiv återkoppling av hälsodata till övriga aktörer så att verksamheter kontinuerligt kan anpassas efter uppmätta behov.

Koordination och tydligt ledarskap utgör grunden för adekvata hälsoinsatser för de flyktingströmmar som anländer till Sverige. Utan en systematiskt utförd analys av hälsobehov, på vilken hälsoinsatser och prioriteringar kan grundas, kommer frågan om huruvida vi gör tillräckligt att förbli obesvarad. Vi föreslår därför en tydlig struktur på nationell och regional nivå för en behovsanalys, effektivt informationsutbyte samt koordinering av hälsoinsatser efter uppmätta behov.

Resultatet av dagens system är att de humanitära hälsoinsatserna för barn anpassas efter kapacitet och tillgång till existerande strukturer snarare än uppmätta behov, vilket inte uppfyller internationella minimistandarder för humanitärt hälsoarbete, och inte heller de höga krav Sveriges biståndsorgan ställer på motsvarande insatser utomlands.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (3 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016