Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUYS Lakartidningen.se 2016-01-28

Händelseanalyser vid suicid – viktigt i lärande organisation

Lotta Vahlne Westerhäll
seniorprofessor, juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

lotta.westerhall@law.gu.se

Trots att det saknas lagtext som behandlar suicid i den medicinrättsliga regleringen finns bindande bestämmelser om anmälningsskyldighet enligt lex Maria (SOSFS 2005:28) [1]. Anmälan ska göras om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling begått självmord eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom. Patientsäkerhetslagen kräver att en anmälan ska göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Vid årsskiftet 2015–2016 skulle denna reglering ersättas av nya föreskrifter från Socialstyrelsen respektive IVO. Så sker inte.  

Att SOSFS 2005:28 inte upphört att gälla medför att det inte blir något omedelbart utmönstrande av självmord som ett uttryckligt villkor i författningstexten, vilket i sig innebär att självmord som inte är att betrakta som vårdskada fortfarande omfattas av anmälningsplikten. Detta anses inte lämpligt av flera skäl; bland annat upplever sig psykiatrin utpekad eftersom de flesta självmord inom hälso- och sjukvården äger rum vid eller i anslutning till vård där.

Det finns också flera skäl som talar för en anmälningsskyldighet. Att anmälnings- och utredningsskyldigheterna fungerat suicidpreventivt torde stå klart. Socialstyrelsen har sammanställt avidentifierade rapporter om anmälda självmord enligt lex Maria som syftat till att ge vårdgivarna en möjlighet att utifrån sin egen verksamhet jämföra och granska vilka åtgärder de kan behöva vidta för att öka patientsäkerheten. Att redovisa resultaten från samtliga händelseanalyser vid självmord är ett viktigt inslag i en lärande organisation, och är på aggregerad nivå till nytta för det självmordspreventiva arbetet på regional och lokal nivå. På senare tid har hälften av IVO:s regionala tillsynsenheter gjort egna sammanställningar, men det underlaget finns inte att tillgå på nationell nivå.

Suicidpreventionsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande 2010 [2] att man skulle frigöra suicid i sjukvården från lex Maria-anmälningskravet och i stället införa en skyldighet i en separat lag (som kunde utvidgas till att gälla även socialtjänsten) för en nationell aktör att i vissa fall göra egna händelseanalyser. På detta sätt skulle man åstadkomma ett enhetligt system för händelseanalyser vid självmord som kunde anpassas till de särskilda krav som ställs på denna typ av analyser.

Även om flertalet remissinstanser var positiva till förslaget har någon lag inte kommit till stånd, trots fem års diskussioner. Invändningarna har, i jämförelse med vikten av självmordsprevention, varit tämligen lättviktiga. Men om man nu inte kan enas om en lag om händelseanalyser vid självmord bör Socialstyrelsen föreskriva en normering som inte är kopplad till vårdskada, och därmed inte heller till tillsyn, utan till kunskapsinhämtande, direkt kopplad till begreppen suicid och suicidförsök i eller i anslutning till hälso- och sjukvården.

De handlingsregler som aktualiseras för sjukvårdshuvudmännen är skyldigheten att anmäla suicid/suicidförsök, göra händelseanalyser och skicka in dessa till Socialstyrelsen. Om Socialstyrelsen finner att det är fråga om en vårdskada ska ärendet föras över till IVO, som ska undersöka det ur patientsäkerhetssynvinkel, och om det inte bedöms som vårdskada ska Socialstyrelsen använda ärendet som underlag för kunskapsrapporter och liknande. Det centrala är att alla suicid och suicidförsök analyseras ur utbildnings- och patientsäkerhetssynvinkel.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Stockholm: Socialstyrelsen; 2013.
  2. SOU 2010:45. Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Stockholm: Socialdepartementet; 2010.

Kommentera

Kommentera

Njursjuka barn har ofta kardiella förändringar

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Annons Annons

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016