Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUYS Lakartidningen.se 2016-01-28

Händelseanalyser vid suicid – viktigt i lärande organisation

Lotta Vahlne Westerhäll
seniorprofessor, juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

lotta.westerhall@law.gu.se

Trots att det saknas lagtext som behandlar suicid i den medicinrättsliga regleringen finns bindande bestämmelser om anmälningsskyldighet enligt lex Maria (SOSFS 2005:28) [1]. Anmälan ska göras om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling begått självmord eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom. Patientsäkerhetslagen kräver att en anmälan ska göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Vid årsskiftet 2015–2016 skulle denna reglering ersättas av nya föreskrifter från Socialstyrelsen respektive IVO. Så sker inte.  

Att SOSFS 2005:28 inte upphört att gälla medför att det inte blir något omedelbart utmönstrande av självmord som ett uttryckligt villkor i författningstexten, vilket i sig innebär att självmord som inte är att betrakta som vårdskada fortfarande omfattas av anmälningsplikten. Detta anses inte lämpligt av flera skäl; bland annat upplever sig psykiatrin utpekad eftersom de flesta självmord inom hälso- och sjukvården äger rum vid eller i anslutning till vård där.

Det finns också flera skäl som talar för en anmälningsskyldighet. Att anmälnings- och utredningsskyldigheterna fungerat suicidpreventivt torde stå klart. Socialstyrelsen har sammanställt avidentifierade rapporter om anmälda självmord enligt lex Maria som syftat till att ge vårdgivarna en möjlighet att utifrån sin egen verksamhet jämföra och granska vilka åtgärder de kan behöva vidta för att öka patientsäkerheten. Att redovisa resultaten från samtliga händelseanalyser vid självmord är ett viktigt inslag i en lärande organisation, och är på aggregerad nivå till nytta för det självmordspreventiva arbetet på regional och lokal nivå. På senare tid har hälften av IVO:s regionala tillsynsenheter gjort egna sammanställningar, men det underlaget finns inte att tillgå på nationell nivå.

Suicidpreventionsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande 2010 [2] att man skulle frigöra suicid i sjukvården från lex Maria-anmälningskravet och i stället införa en skyldighet i en separat lag (som kunde utvidgas till att gälla även socialtjänsten) för en nationell aktör att i vissa fall göra egna händelseanalyser. På detta sätt skulle man åstadkomma ett enhetligt system för händelseanalyser vid självmord som kunde anpassas till de särskilda krav som ställs på denna typ av analyser.

Även om flertalet remissinstanser var positiva till förslaget har någon lag inte kommit till stånd, trots fem års diskussioner. Invändningarna har, i jämförelse med vikten av självmordsprevention, varit tämligen lättviktiga. Men om man nu inte kan enas om en lag om händelseanalyser vid självmord bör Socialstyrelsen föreskriva en normering som inte är kopplad till vårdskada, och därmed inte heller till tillsyn, utan till kunskapsinhämtande, direkt kopplad till begreppen suicid och suicidförsök i eller i anslutning till hälso- och sjukvården.

De handlingsregler som aktualiseras för sjukvårdshuvudmännen är skyldigheten att anmäla suicid/suicidförsök, göra händelseanalyser och skicka in dessa till Socialstyrelsen. Om Socialstyrelsen finner att det är fråga om en vårdskada ska ärendet föras över till IVO, som ska undersöka det ur patientsäkerhetssynvinkel, och om det inte bedöms som vårdskada ska Socialstyrelsen använda ärendet som underlag för kunskapsrapporter och liknande. Det centrala är att alla suicid och suicidförsök analyseras ur utbildnings- och patientsäkerhetssynvinkel.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Stockholm: Socialstyrelsen; 2013.
  2. SOU 2010:45. Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Stockholm: Socialdepartementet; 2010.

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons