Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUYS Lakartidningen.se 2016-01-28

Händelseanalyser vid suicid – viktigt i lärande organisation

Lotta Vahlne Westerhäll
seniorprofessor, juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

lotta.westerhall@law.gu.se

Trots att det saknas lagtext som behandlar suicid i den medicinrättsliga regleringen finns bindande bestämmelser om anmälningsskyldighet enligt lex Maria (SOSFS 2005:28) [1]. Anmälan ska göras om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling begått självmord eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom. Patientsäkerhetslagen kräver att en anmälan ska göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Vid årsskiftet 2015–2016 skulle denna reglering ersättas av nya föreskrifter från Socialstyrelsen respektive IVO. Så sker inte.  

Att SOSFS 2005:28 inte upphört att gälla medför att det inte blir något omedelbart utmönstrande av självmord som ett uttryckligt villkor i författningstexten, vilket i sig innebär att självmord som inte är att betrakta som vårdskada fortfarande omfattas av anmälningsplikten. Detta anses inte lämpligt av flera skäl; bland annat upplever sig psykiatrin utpekad eftersom de flesta självmord inom hälso- och sjukvården äger rum vid eller i anslutning till vård där.

Det finns också flera skäl som talar för en anmälningsskyldighet. Att anmälnings- och utredningsskyldigheterna fungerat suicidpreventivt torde stå klart. Socialstyrelsen har sammanställt avidentifierade rapporter om anmälda självmord enligt lex Maria som syftat till att ge vårdgivarna en möjlighet att utifrån sin egen verksamhet jämföra och granska vilka åtgärder de kan behöva vidta för att öka patientsäkerheten. Att redovisa resultaten från samtliga händelseanalyser vid självmord är ett viktigt inslag i en lärande organisation, och är på aggregerad nivå till nytta för det självmordspreventiva arbetet på regional och lokal nivå. På senare tid har hälften av IVO:s regionala tillsynsenheter gjort egna sammanställningar, men det underlaget finns inte att tillgå på nationell nivå.

Suicidpreventionsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande 2010 [2] att man skulle frigöra suicid i sjukvården från lex Maria-anmälningskravet och i stället införa en skyldighet i en separat lag (som kunde utvidgas till att gälla även socialtjänsten) för en nationell aktör att i vissa fall göra egna händelseanalyser. På detta sätt skulle man åstadkomma ett enhetligt system för händelseanalyser vid självmord som kunde anpassas till de särskilda krav som ställs på denna typ av analyser.

Även om flertalet remissinstanser var positiva till förslaget har någon lag inte kommit till stånd, trots fem års diskussioner. Invändningarna har, i jämförelse med vikten av självmordsprevention, varit tämligen lättviktiga. Men om man nu inte kan enas om en lag om händelseanalyser vid självmord bör Socialstyrelsen föreskriva en normering som inte är kopplad till vårdskada, och därmed inte heller till tillsyn, utan till kunskapsinhämtande, direkt kopplad till begreppen suicid och suicidförsök i eller i anslutning till hälso- och sjukvården.

De handlingsregler som aktualiseras för sjukvårdshuvudmännen är skyldigheten att anmäla suicid/suicidförsök, göra händelseanalyser och skicka in dessa till Socialstyrelsen. Om Socialstyrelsen finner att det är fråga om en vårdskada ska ärendet föras över till IVO, som ska undersöka det ur patientsäkerhetssynvinkel, och om det inte bedöms som vårdskada ska Socialstyrelsen använda ärendet som underlag för kunskapsrapporter och liknande. Det centrala är att alla suicid och suicidförsök analyseras ur utbildnings- och patientsäkerhetssynvinkel.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Stockholm: Socialstyrelsen; 2013.
  2. SOU 2010:45. Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Stockholm: Socialdepartementet; 2010.

Kommentera

Kommentera

Flera läkare missade diagnos – IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. () 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (14 kommentarer) 25 AUG 2016

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons