Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUYS Lakartidningen.se 2016-01-28

Händelseanalyser vid suicid – viktigt i lärande organisation

Lotta Vahlne Westerhäll
seniorprofessor, juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

lotta.westerhall@law.gu.se

Trots att det saknas lagtext som behandlar suicid i den medicinrättsliga regleringen finns bindande bestämmelser om anmälningsskyldighet enligt lex Maria (SOSFS 2005:28) [1]. Anmälan ska göras om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling begått självmord eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom. Patientsäkerhetslagen kräver att en anmälan ska göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Vid årsskiftet 2015–2016 skulle denna reglering ersättas av nya föreskrifter från Socialstyrelsen respektive IVO. Så sker inte.  

Att SOSFS 2005:28 inte upphört att gälla medför att det inte blir något omedelbart utmönstrande av självmord som ett uttryckligt villkor i författningstexten, vilket i sig innebär att självmord som inte är att betrakta som vårdskada fortfarande omfattas av anmälningsplikten. Detta anses inte lämpligt av flera skäl; bland annat upplever sig psykiatrin utpekad eftersom de flesta självmord inom hälso- och sjukvården äger rum vid eller i anslutning till vård där.

Det finns också flera skäl som talar för en anmälningsskyldighet. Att anmälnings- och utredningsskyldigheterna fungerat suicidpreventivt torde stå klart. Socialstyrelsen har sammanställt avidentifierade rapporter om anmälda självmord enligt lex Maria som syftat till att ge vårdgivarna en möjlighet att utifrån sin egen verksamhet jämföra och granska vilka åtgärder de kan behöva vidta för att öka patientsäkerheten. Att redovisa resultaten från samtliga händelseanalyser vid självmord är ett viktigt inslag i en lärande organisation, och är på aggregerad nivå till nytta för det självmordspreventiva arbetet på regional och lokal nivå. På senare tid har hälften av IVO:s regionala tillsynsenheter gjort egna sammanställningar, men det underlaget finns inte att tillgå på nationell nivå.

Suicidpreventionsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande 2010 [2] att man skulle frigöra suicid i sjukvården från lex Maria-anmälningskravet och i stället införa en skyldighet i en separat lag (som kunde utvidgas till att gälla även socialtjänsten) för en nationell aktör att i vissa fall göra egna händelseanalyser. På detta sätt skulle man åstadkomma ett enhetligt system för händelseanalyser vid självmord som kunde anpassas till de särskilda krav som ställs på denna typ av analyser.

Även om flertalet remissinstanser var positiva till förslaget har någon lag inte kommit till stånd, trots fem års diskussioner. Invändningarna har, i jämförelse med vikten av självmordsprevention, varit tämligen lättviktiga. Men om man nu inte kan enas om en lag om händelseanalyser vid självmord bör Socialstyrelsen föreskriva en normering som inte är kopplad till vårdskada, och därmed inte heller till tillsyn, utan till kunskapsinhämtande, direkt kopplad till begreppen suicid och suicidförsök i eller i anslutning till hälso- och sjukvården.

De handlingsregler som aktualiseras för sjukvårdshuvudmännen är skyldigheten att anmäla suicid/suicidförsök, göra händelseanalyser och skicka in dessa till Socialstyrelsen. Om Socialstyrelsen finner att det är fråga om en vårdskada ska ärendet föras över till IVO, som ska undersöka det ur patientsäkerhetssynvinkel, och om det inte bedöms som vårdskada ska Socialstyrelsen använda ärendet som underlag för kunskapsrapporter och liknande. Det centrala är att alla suicid och suicidförsök analyseras ur utbildnings- och patientsäkerhetssynvinkel.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Stockholm: Socialstyrelsen; 2013.
  2. SOU 2010:45. Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Stockholm: Socialdepartementet; 2010.

Kommentera

Kommentera

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. () 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons