Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWD3 Lakartidningen.se 2016-01-22

Replik från Socialstyrelsen om screening för bukaortaaneurysm:Negativa effekter av screening har vägts mot möjliga hälsovinster

Lars-Torsten Larsson
docent, avdelningschef, Socialstyrelsen; ordförande, nationella screeningrådet

Malin Engelmark
med dr, projektledare, Socialstyrelsen

Alla landsting erbjuder i dag screeningverksamhet för bukaortaaneurysm, men det finns skillnader i vilka åldrar som bjuds in och vid vilka gränsvärden som patienterna erbjuds uppföljning. För att göra screeningen mer jämlik över landet har Socialstyrelsen tagit fram förslag till nationella rekommendationer som är ute på remiss till den 31 januari [1].

Utan att föregripa den samlade bedömningen av inkomna synpunkter vill vi kort kommentera den kritik som Minna Johansson med flera framför [2].

Socialstyrelsens förslag bygger på ett starkt vetenskapligt stöd för att det rekommenderade screeningprogrammet kommer att ge hälsovinster som överväger de negativa effekterna i form av psykosocial påverkan, överdiagnostik och överbehandling. Screeningen beräknas förebygga en för tidig död till följd av bukaortaaneurysm hos 90–100 män per år i Sverige.

Den sjunkande förekomsten och riskfaktorer som rökning har vägts in i utredningen. Med gällande svensk prevalens var utfallet robust och till fördel för screening. Vikten av att man vid inbjudan ges möjlighet att fatta ett välinformerat beslut om att delta i programmet eller inte understryks.

Rekommendationerna om de nationella screeningprogrammen utgår från Socialstyrelsens modell för att bedöma, införa och följa upp screeningprogram [3].

Arbetssättet utgår från bästa tillgängliga kunskap. Det vetenskapliga underlaget har utarbetats av SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering). SBU granskar vetenskaplig litteratur genom ett systematiskt och kritiskt arbetssätt [4]. Sökning och utvärderade studier är transparent redovisade. En sakkunnig grupp har bedömt kravet på det vetenskapliga underlaget som uppfyllt. Det etiska perspektivet har granskats av Socialstyrelsens råd för etiska frågor.

Nationella screeningrådet har gjort en helhetsbedömning av utredningens vetenskapliga och organisatoriska underlag och kommit fram till slutsatsen att screening bör erbjudas.

Socialstyrelsen har ett öppet remissförfarande och samtliga intressenter är därför välkomna att lämna synpunkter på den publicerade remissversionen senast den 31 januari. En sammantagen bedömning av samtliga remissvar kommer att göras innan Socialstyrelsen tar ställning till eventuella justeringar i en slutlig rekommendation. Publicering av slutlig rekommendation är planerad till sommaren 2016.

Läs mer:
Bristfällig rapport om screening för bukaortaaneurysm – gör om!

Kommentarer (2)

 • Gör om!

  2016-01-22 15:59 | Det är bra att detta är en remissomgång. Vi kan vara överens om att screening för bukaortaaneurysm som tidigare må ha varit berättigat, numera närmar sig gränsen för när fördelar och nackdelar i sin helhet väger ganska jämnt. I tider när det är lika viktigt att rensa ut lågpresterande aktiviteter som att föra in högpresterande sådana, är argumentationen i remisshandlingen inte övertygande. Vi måste våga eliminera sådant som inte är absolut nödvändigt. Och hit hör inte screening för bukaortaaneurysm.

  Torkel Åberg, Docent, Pensionär

  Jäv:

 • Paternalistisk stil i kallelsen

  2016-01-23 00:09 | I Dalarna (och VG-regionen) blir man kallad. Bokad tid, lite krångligt att avboka. Höga prevalenssiffror och hot om död i kallelsen. Inget om nackdelar. Inte gratis.Socialstyrelsen säger "Vikten av att man vid inbjudan ges möjlighet att fatta ett välinformerat beslut om att delta i programmet eller inte understryks". Då finns det stora möjligheter till förbättring här!

  Lars Englund, Allmänläkare, MD, Jakobsgårdarnas VC, Borlänge

  Jäv: Själv kallad och har tackat nej. Det kändes lite läskigt efter att ha läst informationen.

Kommentera

Kommentera

Kalciumtillskott kan öka risken för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (6 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons