Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWD3 Lakartidningen.se 2016-01-22

Replik från Socialstyrelsen om screening för bukaortaaneurysm:Negativa effekter av screening har vägts mot möjliga hälsovinster

Lars-Torsten Larsson
docent, avdelningschef, Socialstyrelsen; ordförande, nationella screeningrådet

Malin Engelmark
med dr, projektledare, Socialstyrelsen

Alla landsting erbjuder i dag screeningverksamhet för bukaortaaneurysm, men det finns skillnader i vilka åldrar som bjuds in och vid vilka gränsvärden som patienterna erbjuds uppföljning. För att göra screeningen mer jämlik över landet har Socialstyrelsen tagit fram förslag till nationella rekommendationer som är ute på remiss till den 31 januari [1].

Utan att föregripa den samlade bedömningen av inkomna synpunkter vill vi kort kommentera den kritik som Minna Johansson med flera framför [2].

Socialstyrelsens förslag bygger på ett starkt vetenskapligt stöd för att det rekommenderade screeningprogrammet kommer att ge hälsovinster som överväger de negativa effekterna i form av psykosocial påverkan, överdiagnostik och överbehandling. Screeningen beräknas förebygga en för tidig död till följd av bukaortaaneurysm hos 90–100 män per år i Sverige.

Den sjunkande förekomsten och riskfaktorer som rökning har vägts in i utredningen. Med gällande svensk prevalens var utfallet robust och till fördel för screening. Vikten av att man vid inbjudan ges möjlighet att fatta ett välinformerat beslut om att delta i programmet eller inte understryks.

Rekommendationerna om de nationella screeningprogrammen utgår från Socialstyrelsens modell för att bedöma, införa och följa upp screeningprogram [3].

Arbetssättet utgår från bästa tillgängliga kunskap. Det vetenskapliga underlaget har utarbetats av SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering). SBU granskar vetenskaplig litteratur genom ett systematiskt och kritiskt arbetssätt [4]. Sökning och utvärderade studier är transparent redovisade. En sakkunnig grupp har bedömt kravet på det vetenskapliga underlaget som uppfyllt. Det etiska perspektivet har granskats av Socialstyrelsens råd för etiska frågor.

Nationella screeningrådet har gjort en helhetsbedömning av utredningens vetenskapliga och organisatoriska underlag och kommit fram till slutsatsen att screening bör erbjudas.

Socialstyrelsen har ett öppet remissförfarande och samtliga intressenter är därför välkomna att lämna synpunkter på den publicerade remissversionen senast den 31 januari. En sammantagen bedömning av samtliga remissvar kommer att göras innan Socialstyrelsen tar ställning till eventuella justeringar i en slutlig rekommendation. Publicering av slutlig rekommendation är planerad till sommaren 2016.

Läs mer:
Bristfällig rapport om screening för bukaortaaneurysm – gör om!

Kommentarer (2)

 • Gör om!

  2016-01-22 15:59 | Det är bra att detta är en remissomgång. Vi kan vara överens om att screening för bukaortaaneurysm som tidigare må ha varit berättigat, numera närmar sig gränsen för när fördelar och nackdelar i sin helhet väger ganska jämnt. I tider när det är lika viktigt att rensa ut lågpresterande aktiviteter som att föra in högpresterande sådana, är argumentationen i remisshandlingen inte övertygande. Vi måste våga eliminera sådant som inte är absolut nödvändigt. Och hit hör inte screening för bukaortaaneurysm.

  Torkel Åberg, Docent, Pensionär

  Jäv:

 • Paternalistisk stil i kallelsen

  2016-01-23 00:09 | I Dalarna (och VG-regionen) blir man kallad. Bokad tid, lite krångligt att avboka. Höga prevalenssiffror och hot om död i kallelsen. Inget om nackdelar. Inte gratis.Socialstyrelsen säger "Vikten av att man vid inbjudan ges möjlighet att fatta ett välinformerat beslut om att delta i programmet eller inte understryks". Då finns det stora möjligheter till förbättring här!

  Lars Englund, Allmänläkare, MD, Jakobsgårdarnas VC, Borlänge

  Jäv: Själv kallad och har tackat nej. Det kändes lite läskigt efter att ha läst informationen.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

bild

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus i stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons