Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWD3 Lakartidningen.se 2016-01-22

Replik från Socialstyrelsen om screening för bukaortaaneurysm:Negativa effekter av screening har vägts mot möjliga hälsovinster

Lars-Torsten Larsson
docent, avdelningschef, Socialstyrelsen; ordförande, nationella screeningrådet

Malin Engelmark
med dr, projektledare, Socialstyrelsen

Alla landsting erbjuder i dag screeningverksamhet för bukaortaaneurysm, men det finns skillnader i vilka åldrar som bjuds in och vid vilka gränsvärden som patienterna erbjuds uppföljning. För att göra screeningen mer jämlik över landet har Socialstyrelsen tagit fram förslag till nationella rekommendationer som är ute på remiss till den 31 januari [1].

Utan att föregripa den samlade bedömningen av inkomna synpunkter vill vi kort kommentera den kritik som Minna Johansson med flera framför [2].

Socialstyrelsens förslag bygger på ett starkt vetenskapligt stöd för att det rekommenderade screeningprogrammet kommer att ge hälsovinster som överväger de negativa effekterna i form av psykosocial påverkan, överdiagnostik och överbehandling. Screeningen beräknas förebygga en för tidig död till följd av bukaortaaneurysm hos 90–100 män per år i Sverige.

Den sjunkande förekomsten och riskfaktorer som rökning har vägts in i utredningen. Med gällande svensk prevalens var utfallet robust och till fördel för screening. Vikten av att man vid inbjudan ges möjlighet att fatta ett välinformerat beslut om att delta i programmet eller inte understryks.

Rekommendationerna om de nationella screeningprogrammen utgår från Socialstyrelsens modell för att bedöma, införa och följa upp screeningprogram [3].

Arbetssättet utgår från bästa tillgängliga kunskap. Det vetenskapliga underlaget har utarbetats av SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering). SBU granskar vetenskaplig litteratur genom ett systematiskt och kritiskt arbetssätt [4]. Sökning och utvärderade studier är transparent redovisade. En sakkunnig grupp har bedömt kravet på det vetenskapliga underlaget som uppfyllt. Det etiska perspektivet har granskats av Socialstyrelsens råd för etiska frågor.

Nationella screeningrådet har gjort en helhetsbedömning av utredningens vetenskapliga och organisatoriska underlag och kommit fram till slutsatsen att screening bör erbjudas.

Socialstyrelsen har ett öppet remissförfarande och samtliga intressenter är därför välkomna att lämna synpunkter på den publicerade remissversionen senast den 31 januari. En sammantagen bedömning av samtliga remissvar kommer att göras innan Socialstyrelsen tar ställning till eventuella justeringar i en slutlig rekommendation. Publicering av slutlig rekommendation är planerad till sommaren 2016.

Läs mer:
Bristfällig rapport om screening för bukaortaaneurysm – gör om!

Kommentarer (2)

 • Gör om!

  2016-01-22 15:59 | Det är bra att detta är en remissomgång. Vi kan vara överens om att screening för bukaortaaneurysm som tidigare må ha varit berättigat, numera närmar sig gränsen för när fördelar och nackdelar i sin helhet väger ganska jämnt. I tider när det är lika viktigt att rensa ut lågpresterande aktiviteter som att föra in högpresterande sådana, är argumentationen i remisshandlingen inte övertygande. Vi måste våga eliminera sådant som inte är absolut nödvändigt. Och hit hör inte screening för bukaortaaneurysm.

  Torkel Åberg, Docent, Pensionär

  Jäv:

 • Paternalistisk stil i kallelsen

  2016-01-23 00:09 | I Dalarna (och VG-regionen) blir man kallad. Bokad tid, lite krångligt att avboka. Höga prevalenssiffror och hot om död i kallelsen. Inget om nackdelar. Inte gratis.Socialstyrelsen säger "Vikten av att man vid inbjudan ges möjlighet att fatta ett välinformerat beslut om att delta i programmet eller inte understryks". Då finns det stora möjligheter till förbättring här!

  Lars Englund, Allmänläkare, MD, Jakobsgårdarnas VC, Borlänge

  Jäv: Själv kallad och har tackat nej. Det kändes lite läskigt efter att ha läst informationen.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016