Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWET Lakartidningen.se 2016-01-20

Viktigt med rätt information om inomhusmiljön till nyanlända

Bo Johansson, projektledare ALPIN, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala
bo.johansson@medsci.uu.se

Kristina Jakobsson, professor, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Marie-Loise Luther, ombudsman, Astma- och allergiförbundet, Stockholm

Att boendefaktorer har stor betydelse för hälsan är väl känt. Citaten »Trängseln gör det svårt att göra rent« och »Personer som bor trångbott riskerar att drabbas av luftvägsproblem och andra sjukdomar som minskar livslängden« är inte hämtade ur Lubbe Nordströms »Lort-Sverige« på 1930-talet [1] utan ur en rapport från Boverket 2015 [2]. Folkhälsomyndigheten har också gett ut en vägledning riktad till asylboenden [3].

Många nyanlända har hänvisats till storstädernas miljonprogramområden. I  dag står inte ens sådana bostäder till buds. Undermåligt underhållna fastigheter, trångboddhet och bristfällig hälsoinformation i kombination med dåliga kunskaper om hyresgästens rättigheter och skyldigheter leder till ohälsosam inomhusmiljö. Att fukt- och mögelskador och kvalster kan orsaka sjukdom är väl belagt, men inte alltid tillräckligt känt.

Projektet ALPIN (Astma- och allergiprevention bland nyanlända anhöriginvandrare) [4] har tagit fram ett material till nyanlända utlandsfödda kommuninvånare. Här informeras om vad de själva kan göra för att minska risken för ohälsa, men också vad man kan kräva av fastighetsägaren. Projektet drevs i två år av arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Lund samt Astma- och allergiförbundet.

Hälsoinformation till nyanlända är oftast inte relaterad till deras referensramar och framför allt inte boendeförhållanden. Det är till exempel inte relevant att rekommendera kvalsterlakan och att hålla rent under och kring sängen om man tvingas sova på madrasser på golvet som staplas i en hög på morgonen. Många är också extremt trångbodda, och ofta är tvättstugorna obrukbara eller otrygga och man sköter tvätt och tork i bostaden.

ALPIN utgick från nyanländas medverkan och erfarenheter. Tidigt bestämdes att informationen skulle bygga på bilder och filmer, eftersom en stor andel är analfabeter med begränsade kunskaper i svenska. Resultatet blev fem filmer, ett antal stillbildsfilmer och stillbilder som kompletteras med text på lätt svenska. Det finns också en lärarhandledning.

Ett huvudmål var att integrera hälsoinformationen i kommunernas mottagning av nyanlända. Detta skedde genom samarbete med SFI-undervisningen i Uppsala. Metoden och materialet »VaMed« finns kostnadsfritt på www.vamed.se – allt som krävs är att man gör en ansökan om lösenord på webbplatsen.

Ett annat mål var att öka medvetenheten bland vårdpersonal, i synnerhet på vårdcentraler. Vården bör känna till hur verkligheten kan se ut för nyanlända för att kunna ge rätt rekommendationer. Boendefrågan är ett av mottagarkommunernas största problem, och det som erbjuds är ofta undermåligt. Många nyanlända väljer att flytta in hos redan trångbodda släktingar och vänner, vilket blir en ännu större påfrestning på inomhusmiljön och ökar sårbarheten för ohälsa.

Vi hoppas att erfarenheterna från ALPIN sprids inom vården och att materialet används i undervisning av nyanlända utlandsfödda.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Nordström L. Lort-Sverige. Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag; 1938.
  2. Nyanländas boendesituation – delrapport. Stockholm: Boverket; 2015. Rapport 2015:10.
  3. Folkhälsomyndigheten. Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden. 15 jan 2016.
  4. Elfman L, Johansson B. Astma- och allergiprevention för nyanlända anhöriginvandrare. ALPIN. Uppsala: Akademiska sjukhuset, Arbets- och mijömedicin; 2015. Rapport 2/2015.

Kommentera

Kommentera

Kvalitet inom klinisk forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). () 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (1 kommentar) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet Distriktsläkaren August Johan Brandt rapporterade om arbetarnas hälsa

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. (1 kommentar) 23 JUN 2016

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons