Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWET Lakartidningen.se 2016-01-20

Viktigt med rätt information om inomhusmiljön till nyanlända

Bo Johansson, projektledare ALPIN, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala
bo.johansson@medsci.uu.se

Kristina Jakobsson, professor, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Marie-Loise Luther, ombudsman, Astma- och allergiförbundet, Stockholm

Att boendefaktorer har stor betydelse för hälsan är väl känt. Citaten »Trängseln gör det svårt att göra rent« och »Personer som bor trångbott riskerar att drabbas av luftvägsproblem och andra sjukdomar som minskar livslängden« är inte hämtade ur Lubbe Nordströms »Lort-Sverige« på 1930-talet [1] utan ur en rapport från Boverket 2015 [2]. Folkhälsomyndigheten har också gett ut en vägledning riktad till asylboenden [3].

Många nyanlända har hänvisats till storstädernas miljonprogramområden. I  dag står inte ens sådana bostäder till buds. Undermåligt underhållna fastigheter, trångboddhet och bristfällig hälsoinformation i kombination med dåliga kunskaper om hyresgästens rättigheter och skyldigheter leder till ohälsosam inomhusmiljö. Att fukt- och mögelskador och kvalster kan orsaka sjukdom är väl belagt, men inte alltid tillräckligt känt.

Projektet ALPIN (Astma- och allergiprevention bland nyanlända anhöriginvandrare) [4] har tagit fram ett material till nyanlända utlandsfödda kommuninvånare. Här informeras om vad de själva kan göra för att minska risken för ohälsa, men också vad man kan kräva av fastighetsägaren. Projektet drevs i två år av arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Lund samt Astma- och allergiförbundet.

Hälsoinformation till nyanlända är oftast inte relaterad till deras referensramar och framför allt inte boendeförhållanden. Det är till exempel inte relevant att rekommendera kvalsterlakan och att hålla rent under och kring sängen om man tvingas sova på madrasser på golvet som staplas i en hög på morgonen. Många är också extremt trångbodda, och ofta är tvättstugorna obrukbara eller otrygga och man sköter tvätt och tork i bostaden.

ALPIN utgick från nyanländas medverkan och erfarenheter. Tidigt bestämdes att informationen skulle bygga på bilder och filmer, eftersom en stor andel är analfabeter med begränsade kunskaper i svenska. Resultatet blev fem filmer, ett antal stillbildsfilmer och stillbilder som kompletteras med text på lätt svenska. Det finns också en lärarhandledning.

Ett huvudmål var att integrera hälsoinformationen i kommunernas mottagning av nyanlända. Detta skedde genom samarbete med SFI-undervisningen i Uppsala. Metoden och materialet »VaMed« finns kostnadsfritt på www.vamed.se – allt som krävs är att man gör en ansökan om lösenord på webbplatsen.

Ett annat mål var att öka medvetenheten bland vårdpersonal, i synnerhet på vårdcentraler. Vården bör känna till hur verkligheten kan se ut för nyanlända för att kunna ge rätt rekommendationer. Boendefrågan är ett av mottagarkommunernas största problem, och det som erbjuds är ofta undermåligt. Många nyanlända väljer att flytta in hos redan trångbodda släktingar och vänner, vilket blir en ännu större påfrestning på inomhusmiljön och ökar sårbarheten för ohälsa.

Vi hoppas att erfarenheterna från ALPIN sprids inom vården och att materialet används i undervisning av nyanlända utlandsfödda.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Nordström L. Lort-Sverige. Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag; 1938.
  2. Nyanländas boendesituation – delrapport. Stockholm: Boverket; 2015. Rapport 2015:10.
  3. Folkhälsomyndigheten. Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden. 15 jan 2016.
  4. Elfman L, Johansson B. Astma- och allergiprevention för nyanlända anhöriginvandrare. ALPIN. Uppsala: Akademiska sjukhuset, Arbets- och mijömedicin; 2015. Rapport 2/2015.

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. () 31 MAJ 2016

bild

3 frågor till
Bo Jacobsson

Författarintervjun | Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  () 31 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

bild

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Krönika | Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   () 31 MAJ 2016

Elbehandlade kan få ökat stöd

Nyheter | Patienter kan få minnesstörningar i samband med elbehandling, ECT. Därför framhåller nu Socialstyrelsen vikten av ökat stöd till dessa patienter. () 31 MAJ 2016

bild

Sommaren är här – och huggormen

Kultur | Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. () 31 MAJ 2016

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons