Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWET Lakartidningen.se 2016-01-20

Viktigt med rätt information om inomhusmiljön till nyanlända

Bo Johansson, projektledare ALPIN, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala
bo.johansson@medsci.uu.se

Kristina Jakobsson, professor, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Marie-Loise Luther, ombudsman, Astma- och allergiförbundet, Stockholm

Att boendefaktorer har stor betydelse för hälsan är väl känt. Citaten »Trängseln gör det svårt att göra rent« och »Personer som bor trångbott riskerar att drabbas av luftvägsproblem och andra sjukdomar som minskar livslängden« är inte hämtade ur Lubbe Nordströms »Lort-Sverige« på 1930-talet [1] utan ur en rapport från Boverket 2015 [2]. Folkhälsomyndigheten har också gett ut en vägledning riktad till asylboenden [3].

Många nyanlända har hänvisats till storstädernas miljonprogramområden. I  dag står inte ens sådana bostäder till buds. Undermåligt underhållna fastigheter, trångboddhet och bristfällig hälsoinformation i kombination med dåliga kunskaper om hyresgästens rättigheter och skyldigheter leder till ohälsosam inomhusmiljö. Att fukt- och mögelskador och kvalster kan orsaka sjukdom är väl belagt, men inte alltid tillräckligt känt.

Projektet ALPIN (Astma- och allergiprevention bland nyanlända anhöriginvandrare) [4] har tagit fram ett material till nyanlända utlandsfödda kommuninvånare. Här informeras om vad de själva kan göra för att minska risken för ohälsa, men också vad man kan kräva av fastighetsägaren. Projektet drevs i två år av arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Lund samt Astma- och allergiförbundet.

Hälsoinformation till nyanlända är oftast inte relaterad till deras referensramar och framför allt inte boendeförhållanden. Det är till exempel inte relevant att rekommendera kvalsterlakan och att hålla rent under och kring sängen om man tvingas sova på madrasser på golvet som staplas i en hög på morgonen. Många är också extremt trångbodda, och ofta är tvättstugorna obrukbara eller otrygga och man sköter tvätt och tork i bostaden.

ALPIN utgick från nyanländas medverkan och erfarenheter. Tidigt bestämdes att informationen skulle bygga på bilder och filmer, eftersom en stor andel är analfabeter med begränsade kunskaper i svenska. Resultatet blev fem filmer, ett antal stillbildsfilmer och stillbilder som kompletteras med text på lätt svenska. Det finns också en lärarhandledning.

Ett huvudmål var att integrera hälsoinformationen i kommunernas mottagning av nyanlända. Detta skedde genom samarbete med SFI-undervisningen i Uppsala. Metoden och materialet »VaMed« finns kostnadsfritt på www.vamed.se – allt som krävs är att man gör en ansökan om lösenord på webbplatsen.

Ett annat mål var att öka medvetenheten bland vårdpersonal, i synnerhet på vårdcentraler. Vården bör känna till hur verkligheten kan se ut för nyanlända för att kunna ge rätt rekommendationer. Boendefrågan är ett av mottagarkommunernas största problem, och det som erbjuds är ofta undermåligt. Många nyanlända väljer att flytta in hos redan trångbodda släktingar och vänner, vilket blir en ännu större påfrestning på inomhusmiljön och ökar sårbarheten för ohälsa.

Vi hoppas att erfarenheterna från ALPIN sprids inom vården och att materialet används i undervisning av nyanlända utlandsfödda.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Nordström L. Lort-Sverige. Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag; 1938.
  2. Nyanländas boendesituation – delrapport. Stockholm: Boverket; 2015. Rapport 2015:10.
  3. Folkhälsomyndigheten. Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden. 15 jan 2016.
  4. Elfman L, Johansson B. Astma- och allergiprevention för nyanlända anhöriginvandrare. ALPIN. Uppsala: Akademiska sjukhuset, Arbets- och mijömedicin; 2015. Rapport 2/2015.

Kommentera

Kommentera

Liraglutid minskade mortalitet i grupp
av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Annons Annons
bild

»Hitintills förskonad från allvarlig sjukdom utanför mitt professionella liv blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016