Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWET Lakartidningen.se 2016-01-20

Viktigt med rätt information om inomhusmiljön till nyanlända

Bo Johansson, projektledare ALPIN, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala
bo.johansson@medsci.uu.se

Kristina Jakobsson, professor, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Marie-Loise Luther, ombudsman, Astma- och allergiförbundet, Stockholm

Att boendefaktorer har stor betydelse för hälsan är väl känt. Citaten »Trängseln gör det svårt att göra rent« och »Personer som bor trångbott riskerar att drabbas av luftvägsproblem och andra sjukdomar som minskar livslängden« är inte hämtade ur Lubbe Nordströms »Lort-Sverige« på 1930-talet [1] utan ur en rapport från Boverket 2015 [2]. Folkhälsomyndigheten har också gett ut en vägledning riktad till asylboenden [3].

Många nyanlända har hänvisats till storstädernas miljonprogramområden. I  dag står inte ens sådana bostäder till buds. Undermåligt underhållna fastigheter, trångboddhet och bristfällig hälsoinformation i kombination med dåliga kunskaper om hyresgästens rättigheter och skyldigheter leder till ohälsosam inomhusmiljö. Att fukt- och mögelskador och kvalster kan orsaka sjukdom är väl belagt, men inte alltid tillräckligt känt.

Projektet ALPIN (Astma- och allergiprevention bland nyanlända anhöriginvandrare) [4] har tagit fram ett material till nyanlända utlandsfödda kommuninvånare. Här informeras om vad de själva kan göra för att minska risken för ohälsa, men också vad man kan kräva av fastighetsägaren. Projektet drevs i två år av arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Lund samt Astma- och allergiförbundet.

Hälsoinformation till nyanlända är oftast inte relaterad till deras referensramar och framför allt inte boendeförhållanden. Det är till exempel inte relevant att rekommendera kvalsterlakan och att hålla rent under och kring sängen om man tvingas sova på madrasser på golvet som staplas i en hög på morgonen. Många är också extremt trångbodda, och ofta är tvättstugorna obrukbara eller otrygga och man sköter tvätt och tork i bostaden.

ALPIN utgick från nyanländas medverkan och erfarenheter. Tidigt bestämdes att informationen skulle bygga på bilder och filmer, eftersom en stor andel är analfabeter med begränsade kunskaper i svenska. Resultatet blev fem filmer, ett antal stillbildsfilmer och stillbilder som kompletteras med text på lätt svenska. Det finns också en lärarhandledning.

Ett huvudmål var att integrera hälsoinformationen i kommunernas mottagning av nyanlända. Detta skedde genom samarbete med SFI-undervisningen i Uppsala. Metoden och materialet »VaMed« finns kostnadsfritt på www.vamed.se – allt som krävs är att man gör en ansökan om lösenord på webbplatsen.

Ett annat mål var att öka medvetenheten bland vårdpersonal, i synnerhet på vårdcentraler. Vården bör känna till hur verkligheten kan se ut för nyanlända för att kunna ge rätt rekommendationer. Boendefrågan är ett av mottagarkommunernas största problem, och det som erbjuds är ofta undermåligt. Många nyanlända väljer att flytta in hos redan trångbodda släktingar och vänner, vilket blir en ännu större påfrestning på inomhusmiljön och ökar sårbarheten för ohälsa.

Vi hoppas att erfarenheterna från ALPIN sprids inom vården och att materialet används i undervisning av nyanlända utlandsfödda.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Nordström L. Lort-Sverige. Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag; 1938.
  2. Nyanländas boendesituation – delrapport. Stockholm: Boverket; 2015. Rapport 2015:10.
  3. Folkhälsomyndigheten. Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden. 15 jan 2016.
  4. Elfman L, Johansson B. Astma- och allergiprevention för nyanlända anhöriginvandrare. ALPIN. Uppsala: Akademiska sjukhuset, Arbets- och mijömedicin; 2015. Rapport 2/2015.

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

135 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons