Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUT Lakartidningen.se 2016-01-29

Fortsatt ojämlik hälsa i nordöstra Göteborg – dags att tänka om

bild Västra Götalandsregionens satsning på Angereds närsjukhus gjordes för att minska hälsoklyftorna. Foto: Bert Leandersson

Faraidoun Moradi
ST-Läkare, Närhälsan, Göteborg; leg apotekare; vårdinformatör

Marianne Olsson
stadsdelsdirektör, Angered; f d sjukhusdirektör, Angereds närsjukhus

Västra Götalandsregionen har publicerat sin årsrapport för 2014 med fokus på hypertoni och kranskärlssjukdom. Rapporten redovisar data från det regionala kvalitetsregistret för offentlig och privat primärvård [1]. Utmärkande i materialet är data från nordöstra Göteborg (med stadsdelarna Angered och Östra Göteborg), ett socioekonomiskt utsatt område med stor bostadsbrist och hög arbetslöshet.

Andelen fysisk passivitet, fetma, rökning och depression är högre i nordöstra Göteborg än genomsnittet för Västa Götalandsregionen [2]. Risken att dö i förtid är större, medellivslängden 8–10 år kortare än för invånare i västra Göteborg och ohälsotalet 1,5 gånger högre än genomsnittet i Göteborgsregionen [1].

Rökning och fetma är två faktorer som påverkar utveckling av hypertoni. Trots att andelen individer med dessa faktorer är högre i nordöstra Göteborg än i Västra Götalandsregionen som helhet finns där färre individer över 50 år med diagnostiserad hypertoni. Detta kan bero på att man avstår från att söka vård av ekonomiska skäl [3] eller att patienternas symtom inte tas på allvar [4]. Vidare är andelen patienter med hypertoni med reglerat blodtryck lägre i nordöstra Göteborg än genomsnittet för Västra Götalandsregionen. Även i tidigare årsrapporter har nordöstra Göteborg visat störst andel dagligrökare och patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom [KOL], dåligt reglerat blodtryck och fetma.

Hälsa präglas av människors livsstil, inställning till sjukdom och läkemedel, samt av socioekonomiska förutsättningar och tillgång till hälso- och sjukvård. Många i högriskgrupperna prioriterar inte sin hälsa. Dålig följsamhet till läkemedelsordinationer är vanligt, livsstilsförändringar är svåra att uppnå och många bokar inte regelbundna årskontroller.

Primärvården rapporterar årligen data som visar på fortsatt höga ohälsotal i nordöstra Göteborg. Detta kräver att vi tänker om. Vi måste ge vård som gör skillnad och förbättrar hälsan. Då räcker inte vård enligt klassisk primärvårdsmodell. Det krävs andra insatser och åtgärder för att jämna ut hälsoklyftorna – om berget inte kan komma till Muhammed, får Muhammed komma till berget. Det krävs tålamod att nå ut och få ett gott resultat.

Primärvården har som första linjens sjukvård en viktig roll i behandling och prevention av folksjukdomar och minska sjukdomsbördan. Att invånarna i nordöstra Göteborg har sämre hälsa visar att målet i hälso- och sjukvårdslagen om god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen inte har uppnåtts.

Följande bör prövas för att utjämna hälsoklyftorna:

  • Ambulerande/dedikerad sjuksköterska för hembesök till patienter med kronisk sjukdom som har svårt att ta sig till vårdcentralen.
  • Fler specialistsjuksköterskor inom KOL, astma, hypertoni och diabetes.
  • Årliga kontroller av patienter med kronisk sjukdom.
  • Informationsmöten om folksjukdomar riktade till högriskgrupper.
  • Transkulturell utbildning av personalen.
  • Särskilt fokus på och bättre bemötande för att nå fram till riskgrupper i nordöstra stadsdelen.

Tillgänglighet är viktigt, men det är uppföljning och vårdkvalitet som förebygger sjuklighet hos patienter med kroniska sjukdomar. Följ vårdprogrammen, och ge vård efter behov inte utifrån krav.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Primärvårdens kvalitetsregister Västra Götaland – QregPV. Årsrapport 2014. Göteborg: Västra Götalandsregionen; 2015.
  2. Olsson M, Panifilova O. Behovsanalys för Angereds Närsjukhus – ur ett befolkningsperspektiv. Göteborg: Västra Götalandsregionen; 2009.
  3. Calidoni F, Christiansson C, Henriksson G. Kostnader för ojämlik hälsa i Västra Götaland. En beräkning av vad socioekonomisk ojämlikhet i hälsa kostar samhället. Rapport. Göteborg: Västra Götalandsregionen; 2011.
  4. Svenberg K. Mötet mellan patienten och läkaren – erfarenheter hos somaliska flyktingar och läkare under utbildning [avhandling]. Göteborg: Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa; 2011.

Kommentera

Kommentera

Nu utreds behovet av introduktion till ST

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Detta som en del i en förnyad läkarutbildning. () 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. () 28 JUL 2016

Annons Annons

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016