Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUT Lakartidningen.se 2016-01-29

Fortsatt ojämlik hälsa i nordöstra Göteborg – dags att tänka om

bild Västra Götalandsregionens satsning på Angereds närsjukhus gjordes för att minska hälsoklyftorna. Foto: Bert Leandersson

Faraidoun Moradi
ST-Läkare, Närhälsan, Göteborg; leg apotekare; vårdinformatör

Marianne Olsson
stadsdelsdirektör, Angered; f d sjukhusdirektör, Angereds närsjukhus

Västra Götalandsregionen har publicerat sin årsrapport för 2014 med fokus på hypertoni och kranskärlssjukdom. Rapporten redovisar data från det regionala kvalitetsregistret för offentlig och privat primärvård [1]. Utmärkande i materialet är data från nordöstra Göteborg (med stadsdelarna Angered och Östra Göteborg), ett socioekonomiskt utsatt område med stor bostadsbrist och hög arbetslöshet.

Andelen fysisk passivitet, fetma, rökning och depression är högre i nordöstra Göteborg än genomsnittet för Västa Götalandsregionen [2]. Risken att dö i förtid är större, medellivslängden 8–10 år kortare än för invånare i västra Göteborg och ohälsotalet 1,5 gånger högre än genomsnittet i Göteborgsregionen [1].

Rökning och fetma är två faktorer som påverkar utveckling av hypertoni. Trots att andelen individer med dessa faktorer är högre i nordöstra Göteborg än i Västra Götalandsregionen som helhet finns där färre individer över 50 år med diagnostiserad hypertoni. Detta kan bero på att man avstår från att söka vård av ekonomiska skäl [3] eller att patienternas symtom inte tas på allvar [4]. Vidare är andelen patienter med hypertoni med reglerat blodtryck lägre i nordöstra Göteborg än genomsnittet för Västra Götalandsregionen. Även i tidigare årsrapporter har nordöstra Göteborg visat störst andel dagligrökare och patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom [KOL], dåligt reglerat blodtryck och fetma.

Hälsa präglas av människors livsstil, inställning till sjukdom och läkemedel, samt av socioekonomiska förutsättningar och tillgång till hälso- och sjukvård. Många i högriskgrupperna prioriterar inte sin hälsa. Dålig följsamhet till läkemedelsordinationer är vanligt, livsstilsförändringar är svåra att uppnå och många bokar inte regelbundna årskontroller.

Primärvården rapporterar årligen data som visar på fortsatt höga ohälsotal i nordöstra Göteborg. Detta kräver att vi tänker om. Vi måste ge vård som gör skillnad och förbättrar hälsan. Då räcker inte vård enligt klassisk primärvårdsmodell. Det krävs andra insatser och åtgärder för att jämna ut hälsoklyftorna – om berget inte kan komma till Muhammed, får Muhammed komma till berget. Det krävs tålamod att nå ut och få ett gott resultat.

Primärvården har som första linjens sjukvård en viktig roll i behandling och prevention av folksjukdomar och minska sjukdomsbördan. Att invånarna i nordöstra Göteborg har sämre hälsa visar att målet i hälso- och sjukvårdslagen om god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen inte har uppnåtts.

Följande bör prövas för att utjämna hälsoklyftorna:

  • Ambulerande/dedikerad sjuksköterska för hembesök till patienter med kronisk sjukdom som har svårt att ta sig till vårdcentralen.
  • Fler specialistsjuksköterskor inom KOL, astma, hypertoni och diabetes.
  • Årliga kontroller av patienter med kronisk sjukdom.
  • Informationsmöten om folksjukdomar riktade till högriskgrupper.
  • Transkulturell utbildning av personalen.
  • Särskilt fokus på och bättre bemötande för att nå fram till riskgrupper i nordöstra stadsdelen.

Tillgänglighet är viktigt, men det är uppföljning och vårdkvalitet som förebygger sjuklighet hos patienter med kroniska sjukdomar. Följ vårdprogrammen, och ge vård efter behov inte utifrån krav.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Primärvårdens kvalitetsregister Västra Götaland – QregPV. Årsrapport 2014. Göteborg: Västra Götalandsregionen; 2015.
  2. Olsson M, Panifilova O. Behovsanalys för Angereds Närsjukhus – ur ett befolkningsperspektiv. Göteborg: Västra Götalandsregionen; 2009.
  3. Calidoni F, Christiansson C, Henriksson G. Kostnader för ojämlik hälsa i Västra Götaland. En beräkning av vad socioekonomisk ojämlikhet i hälsa kostar samhället. Rapport. Göteborg: Västra Götalandsregionen; 2011.
  4. Svenberg K. Mötet mellan patienten och läkaren – erfarenheter hos somaliska flyktingar och läkare under utbildning [avhandling]. Göteborg: Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa; 2011.

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. () 31 MAJ 2016

bild

3 frågor till
Bo Jacobsson

Författarintervjun | Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  () 31 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

bild

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Krönika | Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   () 31 MAJ 2016

bild

Sommaren är här – och huggormen

Kultur | Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. () 31 MAJ 2016

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons