Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUT Lakartidningen.se 2016-01-29

Fortsatt ojämlik hälsa i nordöstra Göteborg – dags att tänka om

bild Västra Götalandsregionens satsning på Angereds närsjukhus gjordes för att minska hälsoklyftorna. Foto: Bert Leandersson

Faraidoun Moradi
ST-Läkare, Närhälsan, Göteborg; leg apotekare; vårdinformatör

Marianne Olsson
stadsdelsdirektör, Angered; f d sjukhusdirektör, Angereds närsjukhus

Västra Götalandsregionen har publicerat sin årsrapport för 2014 med fokus på hypertoni och kranskärlssjukdom. Rapporten redovisar data från det regionala kvalitetsregistret för offentlig och privat primärvård [1]. Utmärkande i materialet är data från nordöstra Göteborg (med stadsdelarna Angered och Östra Göteborg), ett socioekonomiskt utsatt område med stor bostadsbrist och hög arbetslöshet.

Andelen fysisk passivitet, fetma, rökning och depression är högre i nordöstra Göteborg än genomsnittet för Västa Götalandsregionen [2]. Risken att dö i förtid är större, medellivslängden 8–10 år kortare än för invånare i västra Göteborg och ohälsotalet 1,5 gånger högre än genomsnittet i Göteborgsregionen [1].

Rökning och fetma är två faktorer som påverkar utveckling av hypertoni. Trots att andelen individer med dessa faktorer är högre i nordöstra Göteborg än i Västra Götalandsregionen som helhet finns där färre individer över 50 år med diagnostiserad hypertoni. Detta kan bero på att man avstår från att söka vård av ekonomiska skäl [3] eller att patienternas symtom inte tas på allvar [4]. Vidare är andelen patienter med hypertoni med reglerat blodtryck lägre i nordöstra Göteborg än genomsnittet för Västra Götalandsregionen. Även i tidigare årsrapporter har nordöstra Göteborg visat störst andel dagligrökare och patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom [KOL], dåligt reglerat blodtryck och fetma.

Hälsa präglas av människors livsstil, inställning till sjukdom och läkemedel, samt av socioekonomiska förutsättningar och tillgång till hälso- och sjukvård. Många i högriskgrupperna prioriterar inte sin hälsa. Dålig följsamhet till läkemedelsordinationer är vanligt, livsstilsförändringar är svåra att uppnå och många bokar inte regelbundna årskontroller.

Primärvården rapporterar årligen data som visar på fortsatt höga ohälsotal i nordöstra Göteborg. Detta kräver att vi tänker om. Vi måste ge vård som gör skillnad och förbättrar hälsan. Då räcker inte vård enligt klassisk primärvårdsmodell. Det krävs andra insatser och åtgärder för att jämna ut hälsoklyftorna – om berget inte kan komma till Muhammed, får Muhammed komma till berget. Det krävs tålamod att nå ut och få ett gott resultat.

Primärvården har som första linjens sjukvård en viktig roll i behandling och prevention av folksjukdomar och minska sjukdomsbördan. Att invånarna i nordöstra Göteborg har sämre hälsa visar att målet i hälso- och sjukvårdslagen om god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen inte har uppnåtts.

Följande bör prövas för att utjämna hälsoklyftorna:

  • Ambulerande/dedikerad sjuksköterska för hembesök till patienter med kronisk sjukdom som har svårt att ta sig till vårdcentralen.
  • Fler specialistsjuksköterskor inom KOL, astma, hypertoni och diabetes.
  • Årliga kontroller av patienter med kronisk sjukdom.
  • Informationsmöten om folksjukdomar riktade till högriskgrupper.
  • Transkulturell utbildning av personalen.
  • Särskilt fokus på och bättre bemötande för att nå fram till riskgrupper i nordöstra stadsdelen.

Tillgänglighet är viktigt, men det är uppföljning och vårdkvalitet som förebygger sjuklighet hos patienter med kroniska sjukdomar. Följ vårdprogrammen, och ge vård efter behov inte utifrån krav.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Primärvårdens kvalitetsregister Västra Götaland – QregPV. Årsrapport 2014. Göteborg: Västra Götalandsregionen; 2015.
  2. Olsson M, Panifilova O. Behovsanalys för Angereds Närsjukhus – ur ett befolkningsperspektiv. Göteborg: Västra Götalandsregionen; 2009.
  3. Calidoni F, Christiansson C, Henriksson G. Kostnader för ojämlik hälsa i Västra Götaland. En beräkning av vad socioekonomisk ojämlikhet i hälsa kostar samhället. Rapport. Göteborg: Västra Götalandsregionen; 2011.
  4. Svenberg K. Mötet mellan patienten och läkaren – erfarenheter hos somaliska flyktingar och läkare under utbildning [avhandling]. Göteborg: Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa; 2011.

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons