Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUXW Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-18

Fortsätt utveckla dagkirurgin

bild Allt fler dagkirurgiska åtgärder innebär en effektivisering av sjukvården. Foto: Fotolia/IBL

Dagkirurgi är i dag både etablerat och accepterat. Nya kirurgiska tekniker, framsteg inom anestesin och medveten politik – däribland ekonomiska incitament – har lett till att andelen dagkirurgiska åtgärder ökat.

Anne Tiainen
utredare

Birgitta Lindelius
enhetschef; båda avdelningen för statistik och jämförelser, Socialstyrelsen

Målsättningen med svensk dagkirurgi är att genomföra kirurgiska operationer eller annan behandling och undersökningar under så kort vårdtid att patienten inte behöver övernatta på sjukhus. Enligt en enkätstudie finns strukturerade och enhetliga preoperativa rutiner för dagkirurgipatienter i Sverige [1]. Andra studier visar att kvaliteten inte försämrats och att antalet komplikationer inte ökat i takt med att antalet dagkirurgiska åtgärder ökat [2, 3]. I Storbritannien har andelen dagkirurgiska ingrepp ökat, men samtidigt konstateras att det finns en stor utvecklingspotential [4].

Vi har studerat utvecklingen av antalet dagkirurgiska ingrepp i Sverige åren 2005 och 2013. Uppgifterna är hämtade ur patientregistret och inkluderar alla åtgärder som definieras som dagkirurgi (öppenvårdskod och en eller flera kirurgiska åtgärdskoder). Dessutom har vi för 11 ingrepp/tillstånd (artroskopi, kolecystektomi, livmoderframfall, ljumskbråck, pacemaker, planerad PCI, prostataförstoring, septumplastik, skrapning, tonsillektomi och urininkontinens) där åtgärder utförs både i dagkirurgi och i slutenvård, jämfört antal ingrepp och kostnader mellan åren.

Eftersom kostnaderna varierar mellan olika ingrepp och landsting har vi beräknat kostnaderna för kirurgiska ingrepp med hjälp av 2013 års genomsnittskostnad per patient (KPP) för både dagkirurgi och slutenvård. Därmed har vi minskat risken för över- och underskattningar. Däremot kan det ökade antalet registreringar i patientregistret av privata vårdgivare (speciellt efter år 2010) vara en orsak till en viss överskattning av skillnaderna mellan åren.

Totalt 2,7 miljoner kirurgiska ingrepp utfördes 2013, inklusive planerade och akuta åtgärder, en ökning med över 1 miljon ingrepp jämfört med 2005. Av den totala mängden kirurgiska ingrepp utfördes 70 procent i dagkirurgi år 2013 jämfört med 42 procent år 2005. Det största antalet ingrepp utgjordes av transluminala endoskopier och mindre kirurgiska åtgärder.

Inom de 11 ingreppen ökade det totala antalet med 4 000. De dagkirurgiska ingreppen ökade med cirka 19 000 medan ingrepp i slutenvården minskade med cirka 15 000. Samtidigt uppskattas att sjukvården frigjort cirka 80 vårdplatser tack vare övergången från slutenvård till dagkirurgi.

Det fanns totalt 7 348 vårdplatser i de kirurgiska verksamheterna 2013, jämfört med 8 086 vårdplatser 2005, vilket är en minskning med 738 vårdplatser (9 procent). Medelvårdtiden varierade från 1,2 till 3,9 vårddygn för de olika ingreppen år 2013. De 80 vårdplatser som uppskattningsvis kan ha frigjorts tack vare övergången till dagkirurgi utgjorde 11 procent av det totala antalet nedlagda vårdplatser.

Kostnaderna för de ingreppen uppgick till totalt cirka 3,2 miljarder kronor år 2013. Om andelen ingrepp i dagkirurgi inte ökat under studieperioden, utan varit densamma 2013 som under 2005, skulle kostnaderna ha varit cirka 440 miljoner kronor högre (14 procent av de totala kostnaderna).

Allt fler dagkirurgiska åtgärder innebär en effektivisering av sjukvården, som nu kan utföra drygt 4 000 fler åtgärder till lägre kostnad än tidigare. Eftersom dagkirurgi endast svarar för 61 procent av de aktuella ingreppen finns sannolikt utrymme för ytterligare effektiviseringar. Andelen dagkirurgiska ingrepp varierar dessutom mellan landstingen. Som exempel kan nämnas att för urininkontinens varierade andelen mellan 4 och 99 procent, och för tonsillektomi mellan 4 och 94 procent, vilket tyder på att potentialen för effektivisering inom landstingen är stor.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

 1. Brattwall M, Warrén Stomberg M, Jakobsson JG. Dagkirurgin i Sverige sker strukturerat och med enhetliga rutiner. Läkartidningen. 2012;109(41):1824-7.
 2. Engbæk J, Bartholdy J, Hjortsø N-C. Return hospital visits and morbidity within 60 days after day surgery: a retrospective study of 18 736 day surgical procedures. Acta Anaesthesiol Scand. 2006;50:911-9.
 3. Majholm B, Engbæk J, Bartholdy J, et al. Is day surgery safe? A Danish multicentre study of morbidity after 57 709 day surgery procedures. Acta Anaesthesiol Scand. 2012;56:323-31.
 4. Appleby J. Day case surgery: a good news story for the NHS. 2015; BMJ. 2015;351:h4060.

Kommentarer (3)

 • Mät den kirurgiska kvaliteten

  2016-01-18 08:47 | Så länge vi inte har något nationellt kvalitetsregister över kirurgiska komplikationer (ICD T 8) kan man inte uttala sig om hur bra öppen- resp slutenvårdskirurgi fungerar.

  Margareta Berg, Med dr, öl ortopedi, Projektet Surgicon

  Jäv:

 • Blir befolkningen sjukligare?

  2016-01-18 22:06 | Ingrepp är kirurgins eufemism för behandling med en operation. Behandling görs för sjukdom. När statistiken visar att antalet operationer ökat med mer än 1 miljon (>60%) på de senaste tio åren måste undras vad det är för ökad sjuklighet i befolkningen som tillkommit och som måste behandlas med en operation. Författarna ser kostnadsbesparingar i övergången till dagkirurgi och kallar det för effektivisering. Men om sjukligheten i befolkningen ökat som statistiken här visar så är det hellre sjukligheten som bör uppmärksammas. Sjukligheten brukar vara rätt stabil, så när behandlingen ändras så mycket på så kort tid är det oftare statistiken eller sjukvården själv som är förklaringen. Vilken är förklaringen här?

  Per-Olof Nyström, pens. överläkare, Linköping

  Jäv:

 • Nya operationsmetoder!

  2016-01-19 09:53 | Man glömmer lätt att vi idag kan åtgärda betydligt fler tillstånd än förr, med hjälp av kirurgi. Funktionskraven ökar även i en befolkning som lever längre, och behåller sin vitalitet och aktivitetsgrad i högre åldrar än tidigare. (En parallell ang orsak och verkan: En gång ondgjorde sig en läkare över trånga jeans då han ansåg att detta kunde ge smalare bäcken och förlossningssvårigheter vilket skulle kräva fler kejsarsnitt. Någon replikerade då med frågan om vederbörande burit för trång mössa.)

  Margareta Berg, Med dr, öl ortopedi, Projektet Surgicon

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Förbundet tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Kraftag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

bild

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

bild

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« (1 kommentar) 24 MAJ 2016

Depression som tilltar över tid kopplades till ökad risk för demens

Nya rön | Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry. () 24 MAJ 2016

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. (1 kommentar) 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (5 kommentarer) 23 MAJ 2016

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

Delade meningar om länskliniker

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons