Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUXW Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-18

Fortsätt utveckla dagkirurgin

bild Allt fler dagkirurgiska åtgärder innebär en effektivisering av sjukvården. Foto: Fotolia/IBL

Dagkirurgi är i dag både etablerat och accepterat. Nya kirurgiska tekniker, framsteg inom anestesin och medveten politik – däribland ekonomiska incitament – har lett till att andelen dagkirurgiska åtgärder ökat.

Anne Tiainen
utredare

Birgitta Lindelius
enhetschef; båda avdelningen för statistik och jämförelser, Socialstyrelsen

Målsättningen med svensk dagkirurgi är att genomföra kirurgiska operationer eller annan behandling och undersökningar under så kort vårdtid att patienten inte behöver övernatta på sjukhus. Enligt en enkätstudie finns strukturerade och enhetliga preoperativa rutiner för dagkirurgipatienter i Sverige [1]. Andra studier visar att kvaliteten inte försämrats och att antalet komplikationer inte ökat i takt med att antalet dagkirurgiska åtgärder ökat [2, 3]. I Storbritannien har andelen dagkirurgiska ingrepp ökat, men samtidigt konstateras att det finns en stor utvecklingspotential [4].

Vi har studerat utvecklingen av antalet dagkirurgiska ingrepp i Sverige åren 2005 och 2013. Uppgifterna är hämtade ur patientregistret och inkluderar alla åtgärder som definieras som dagkirurgi (öppenvårdskod och en eller flera kirurgiska åtgärdskoder). Dessutom har vi för 11 ingrepp/tillstånd (artroskopi, kolecystektomi, livmoderframfall, ljumskbråck, pacemaker, planerad PCI, prostataförstoring, septumplastik, skrapning, tonsillektomi och urininkontinens) där åtgärder utförs både i dagkirurgi och i slutenvård, jämfört antal ingrepp och kostnader mellan åren.

Eftersom kostnaderna varierar mellan olika ingrepp och landsting har vi beräknat kostnaderna för kirurgiska ingrepp med hjälp av 2013 års genomsnittskostnad per patient (KPP) för både dagkirurgi och slutenvård. Därmed har vi minskat risken för över- och underskattningar. Däremot kan det ökade antalet registreringar i patientregistret av privata vårdgivare (speciellt efter år 2010) vara en orsak till en viss överskattning av skillnaderna mellan åren.

Totalt 2,7 miljoner kirurgiska ingrepp utfördes 2013, inklusive planerade och akuta åtgärder, en ökning med över 1 miljon ingrepp jämfört med 2005. Av den totala mängden kirurgiska ingrepp utfördes 70 procent i dagkirurgi år 2013 jämfört med 42 procent år 2005. Det största antalet ingrepp utgjordes av transluminala endoskopier och mindre kirurgiska åtgärder.

Inom de 11 ingreppen ökade det totala antalet med 4 000. De dagkirurgiska ingreppen ökade med cirka 19 000 medan ingrepp i slutenvården minskade med cirka 15 000. Samtidigt uppskattas att sjukvården frigjort cirka 80 vårdplatser tack vare övergången från slutenvård till dagkirurgi.

Det fanns totalt 7 348 vårdplatser i de kirurgiska verksamheterna 2013, jämfört med 8 086 vårdplatser 2005, vilket är en minskning med 738 vårdplatser (9 procent). Medelvårdtiden varierade från 1,2 till 3,9 vårddygn för de olika ingreppen år 2013. De 80 vårdplatser som uppskattningsvis kan ha frigjorts tack vare övergången till dagkirurgi utgjorde 11 procent av det totala antalet nedlagda vårdplatser.

Kostnaderna för de ingreppen uppgick till totalt cirka 3,2 miljarder kronor år 2013. Om andelen ingrepp i dagkirurgi inte ökat under studieperioden, utan varit densamma 2013 som under 2005, skulle kostnaderna ha varit cirka 440 miljoner kronor högre (14 procent av de totala kostnaderna).

Allt fler dagkirurgiska åtgärder innebär en effektivisering av sjukvården, som nu kan utföra drygt 4 000 fler åtgärder till lägre kostnad än tidigare. Eftersom dagkirurgi endast svarar för 61 procent av de aktuella ingreppen finns sannolikt utrymme för ytterligare effektiviseringar. Andelen dagkirurgiska ingrepp varierar dessutom mellan landstingen. Som exempel kan nämnas att för urininkontinens varierade andelen mellan 4 och 99 procent, och för tonsillektomi mellan 4 och 94 procent, vilket tyder på att potentialen för effektivisering inom landstingen är stor.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

 1. Brattwall M, Warrén Stomberg M, Jakobsson JG. Dagkirurgin i Sverige sker strukturerat och med enhetliga rutiner. Läkartidningen. 2012;109(41):1824-7.
 2. Engbæk J, Bartholdy J, Hjortsø N-C. Return hospital visits and morbidity within 60 days after day surgery: a retrospective study of 18 736 day surgical procedures. Acta Anaesthesiol Scand. 2006;50:911-9.
 3. Majholm B, Engbæk J, Bartholdy J, et al. Is day surgery safe? A Danish multicentre study of morbidity after 57 709 day surgery procedures. Acta Anaesthesiol Scand. 2012;56:323-31.
 4. Appleby J. Day case surgery: a good news story for the NHS. 2015; BMJ. 2015;351:h4060.

Kommentarer (3)

 • Mät den kirurgiska kvaliteten

  2016-01-18 08:47 | Så länge vi inte har något nationellt kvalitetsregister över kirurgiska komplikationer (ICD T 8) kan man inte uttala sig om hur bra öppen- resp slutenvårdskirurgi fungerar.

  Margareta Berg, Med dr, öl ortopedi, Projektet Surgicon

  Jäv:

 • Blir befolkningen sjukligare?

  2016-01-18 22:06 | Ingrepp är kirurgins eufemism för behandling med en operation. Behandling görs för sjukdom. När statistiken visar att antalet operationer ökat med mer än 1 miljon (>60%) på de senaste tio åren måste undras vad det är för ökad sjuklighet i befolkningen som tillkommit och som måste behandlas med en operation. Författarna ser kostnadsbesparingar i övergången till dagkirurgi och kallar det för effektivisering. Men om sjukligheten i befolkningen ökat som statistiken här visar så är det hellre sjukligheten som bör uppmärksammas. Sjukligheten brukar vara rätt stabil, så när behandlingen ändras så mycket på så kort tid är det oftare statistiken eller sjukvården själv som är förklaringen. Vilken är förklaringen här?

  Per-Olof Nyström, pens. överläkare, Linköping

  Jäv:

 • Nya operationsmetoder!

  2016-01-19 09:53 | Man glömmer lätt att vi idag kan åtgärda betydligt fler tillstånd än förr, med hjälp av kirurgi. Funktionskraven ökar även i en befolkning som lever längre, och behåller sin vitalitet och aktivitetsgrad i högre åldrar än tidigare. (En parallell ang orsak och verkan: En gång ondgjorde sig en läkare över trånga jeans då han ansåg att detta kunde ge smalare bäcken och förlossningssvårigheter vilket skulle kräva fler kejsarsnitt. Någon replikerade då med frågan om vederbörande burit för trång mössa.)

  Margareta Berg, Med dr, öl ortopedi, Projektet Surgicon

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

127 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons