Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWCE Lakartidningen.se 2016-01-25

Smärt- och symtomlindring i barnpalliativ vård måste bli bättre

Ann Edner
med dr, överläkare, intensivvårdsavdelningen för nyfödda 95F, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
ann.edner@kbh.uu.se

Stefan Lundeberg
med dr, överläkare, barnanestesi- och barnintensivvårdsavdelningen, smärtbehandlingsenheten, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm

Kristina Söderlind Rutberg
leg läkare, specialist i anestesi och intensivvård

I Läkartidningen 46/2015 [1] skrev Niels Lynøe och Madeleine Leijonhufvud på debattplats om vården av cancersjuka barn. De refererade till en avhandling av Li Jalmsell [2] och undrade varför det inte framförs klagomål mot vården av barn i livets slutskede.

I avhandlingen beskrivs de cancersjuka barnen som underbehandlade – de har smärta, ångest och andningsbesvär – men också som överbehandlade med cytostatika i palliativt syfte. Att svårt sjuka barn inte alltid behandlas optimalt diskuterades på den första nordiska konferensen i barnpalliation 2015.

Niels Lynøe och Madeleine Leijonhufvud menar att när fokus flyttas från kurativ till palliativ behandling återstår en relativ stor andel patienter där symtomlindring inte fungerar. De anser att detta är en indikation för sederingsterapi »vilket inte är brukligt inom palliativ vård av barn«. Författarna anser att symtomlindring i dessa fall förefaller suboptimal, oetisk och även olaglig.

Man kan dock inte omedelbart dra slutsatsen att palliativ sedering är lösningen om barn är underbehandlade för sina symtom. I de få fall där palliativ sedering är aktuell är det centralt att barnet först fått adekvat behandling mot smärta och andra symtom. Om barnet inte fått optimal symtomlindring är palliativ sedering ingen bra lösning, eftersom barnet kan känna smärta utan att kunna att ge uttryck för det.

Enligt en svensk undersökning bland vuxna patienter [3] användes palliativ sedering i klinisk verksamhet vid samtliga studieenheter. Men även när det gäller vuxna är palliativ sedering sällsynt, och i studien betonas att patienten måste ha smärt- och symtomlindring.

Naturligtvis är det inte försvarbart att svårt sjuka barn är underbehandlade vad gäller smärta och andra symtom, men vi måste öka våra kunskaper och bredda behandlingsalternativen. Vi måste använda rätt läkemedel i rätt dos, administrerade på rätt sätt. Kunskap om smärtbehandling till barn finns, men är till stor del knuten till ett litet antal specialistcentra.

På den nordiska barnpalliationskonferensen beskrevs hur så kallade behandlingsrefraktära smärtor kan behandlas genom till exempel epiduralanestesi. Den barnpalliativa vården i Sverige har dock en bra bit kvar innan WHO:s sex punkter som definierar pediatrisk palliativ vård uppfylls [4].

Niels Lynøes och Madeleine Leijonhufvuds åsikt att den pediatriska palliativa vården inte fungerar optimalt måste tas på allvar. Beskrivningen av överbehandling är inte svår att förstå. Så länge det finns det minsta lilla hopp finns ändå ett litet hopp. Så reagerar de flesta människor, och speciellt föräldrar. Ett mirakel kan ske, och som förälder vill man veta att man gjort allt som står i ens makt och uttömt alla möjligheter. Får barnet mycket svåra eller oacceptabla biverkningar av behandlingen och man är övertygad om att den är verkningslös bör man naturligtvis vara ärlig mot barnet och föräldrarna och avsluta cytostatikabehandlingen – men inte den palliativa vården.

Det är alltid viktigt att vara så ärlig som möjligt och ha en så rak kommunikation som det går med barnet. Det kan i vissa fall vara svårt, och ännu svårare om föräldrarna inte vill det. Li Jalmsells studie har dock visat att det oftast är vad barnen vill.

Referenser

  1. Lynøe N, Leijonhufvud M. Vården av cancersjuka barn långt ifrån optimal. Läkartidningen. 2015;112:DR77.
  2. Jalmsell L. Towards good palliation for children with cancer. Recognizing the family and the value of communication [avhandling]. Uppsala: Uppsala universitet, Centre for Research Ethics and Bioethics; 2015.
  3. Karlsson M, Milberg A. What's in a name? That which we call palliative sedation – a qualitative study among Swedish palliative care physicians and nurses [poster]. 14th World congress of the European Association for Palliative Care (EAPC), Köpenhamn, 8–10 maj 2015. P1-286.
  4. WHO Definition of palliative care for children. 1998. http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons