Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWCE Lakartidningen.se 2016-01-25

Smärt- och symtomlindring i barnpalliativ vård måste bli bättre

Ann Edner
med dr, överläkare, intensivvårdsavdelningen för nyfödda 95F, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
ann.edner@kbh.uu.se

Stefan Lundeberg
med dr, överläkare, barnanestesi- och barnintensivvårdsavdelningen, smärtbehandlingsenheten, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm

Kristina Söderlind Rutberg
leg läkare, specialist i anestesi och intensivvård

I Läkartidningen 46/2015 [1] skrev Niels Lynøe och Madeleine Leijonhufvud på debattplats om vården av cancersjuka barn. De refererade till en avhandling av Li Jalmsell [2] och undrade varför det inte framförs klagomål mot vården av barn i livets slutskede.

I avhandlingen beskrivs de cancersjuka barnen som underbehandlade – de har smärta, ångest och andningsbesvär – men också som överbehandlade med cytostatika i palliativt syfte. Att svårt sjuka barn inte alltid behandlas optimalt diskuterades på den första nordiska konferensen i barnpalliation 2015.

Niels Lynøe och Madeleine Leijonhufvud menar att när fokus flyttas från kurativ till palliativ behandling återstår en relativ stor andel patienter där symtomlindring inte fungerar. De anser att detta är en indikation för sederingsterapi »vilket inte är brukligt inom palliativ vård av barn«. Författarna anser att symtomlindring i dessa fall förefaller suboptimal, oetisk och även olaglig.

Man kan dock inte omedelbart dra slutsatsen att palliativ sedering är lösningen om barn är underbehandlade för sina symtom. I de få fall där palliativ sedering är aktuell är det centralt att barnet först fått adekvat behandling mot smärta och andra symtom. Om barnet inte fått optimal symtomlindring är palliativ sedering ingen bra lösning, eftersom barnet kan känna smärta utan att kunna att ge uttryck för det.

Enligt en svensk undersökning bland vuxna patienter [3] användes palliativ sedering i klinisk verksamhet vid samtliga studieenheter. Men även när det gäller vuxna är palliativ sedering sällsynt, och i studien betonas att patienten måste ha smärt- och symtomlindring.

Naturligtvis är det inte försvarbart att svårt sjuka barn är underbehandlade vad gäller smärta och andra symtom, men vi måste öka våra kunskaper och bredda behandlingsalternativen. Vi måste använda rätt läkemedel i rätt dos, administrerade på rätt sätt. Kunskap om smärtbehandling till barn finns, men är till stor del knuten till ett litet antal specialistcentra.

På den nordiska barnpalliationskonferensen beskrevs hur så kallade behandlingsrefraktära smärtor kan behandlas genom till exempel epiduralanestesi. Den barnpalliativa vården i Sverige har dock en bra bit kvar innan WHO:s sex punkter som definierar pediatrisk palliativ vård uppfylls [4].

Niels Lynøes och Madeleine Leijonhufvuds åsikt att den pediatriska palliativa vården inte fungerar optimalt måste tas på allvar. Beskrivningen av överbehandling är inte svår att förstå. Så länge det finns det minsta lilla hopp finns ändå ett litet hopp. Så reagerar de flesta människor, och speciellt föräldrar. Ett mirakel kan ske, och som förälder vill man veta att man gjort allt som står i ens makt och uttömt alla möjligheter. Får barnet mycket svåra eller oacceptabla biverkningar av behandlingen och man är övertygad om att den är verkningslös bör man naturligtvis vara ärlig mot barnet och föräldrarna och avsluta cytostatikabehandlingen – men inte den palliativa vården.

Det är alltid viktigt att vara så ärlig som möjligt och ha en så rak kommunikation som det går med barnet. Det kan i vissa fall vara svårt, och ännu svårare om föräldrarna inte vill det. Li Jalmsells studie har dock visat att det oftast är vad barnen vill.

Referenser

  1. Lynøe N, Leijonhufvud M. Vården av cancersjuka barn långt ifrån optimal. Läkartidningen. 2015;112:DR77.
  2. Jalmsell L. Towards good palliation for children with cancer. Recognizing the family and the value of communication [avhandling]. Uppsala: Uppsala universitet, Centre for Research Ethics and Bioethics; 2015.
  3. Karlsson M, Milberg A. What's in a name? That which we call palliative sedation – a qualitative study among Swedish palliative care physicians and nurses [poster]. 14th World congress of the European Association for Palliative Care (EAPC), Köpenhamn, 8–10 maj 2015. P1-286.
  4. WHO Definition of palliative care for children. 1998. http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

139 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons