Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWTH Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-23

Förläng rehabförloppet för patienter med långvarig smärta

Jakob Clason
leg psykolog
Jakob.Clason@pbm.se

Gunilla Brodda Jansen
docent, medicinskt ansvarig, enheten för rehabiliteringsmedicin, institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska institutet, Stockholm; båda PBM, Stockholm

Rehabilitering av kronisk smärta och långvarig stress är en av sjukvårdens största utmaningar. Hittills har kronisk smärta tagits om hand inom somatiken och långvarig stress inom psykiatrin. Rehabilitering av kronisk smärta är av tradition kort och intensiv (cirka 8–12 veckor) medan rehabiliteringsförloppet för utmattningssyndrom generellt är längre – omkring 6–12 månader lågintensiv behandling [1, 2]. Med hänsyn till dagens kunskapsläge är skillnaden tvivelaktig.

I takt med att smärt- och stressforskningen utvecklats har gränserna mellan psyke och soma suddats ut allt mer. I dag är det inte kontroversiellt att hävda att det finns ett samband mellan smärta och stress. Vi vet att det finns ett samband mellan smärtproblem och arbetsrelaterad stress, att patienter med utmattningssyndrom rapporterar bestående värk i leder och att psykologiska faktorer som nedstämdhet, smärtrelaterad rädsla och katastroftänkande är centrala riskfaktorer för utveckling av långvarig och postoperativ smärta [3-6].

Patienter med långvarig smärta har dessutom hög grad av psykisk komorbiditet, och behandlingen fungerar sämre om man inte tar hänsyn till detta [7, 8]. Dessutom visar data från vår mottagning att patienter med långvarig smärta som remitteras inom ramen för Vårdval Stockholm [9] i genomsnitt skattar sin utmattning till 5,10 (av 7) på utmattningsformuläret SMBM (Shirom–Melamed burnout measure), medan de som remitteras för utmattningssyndrom i snitt hamnar på 5,36. Resultaten indikerar att det inte är någon större skillnad mellan dessa patientkategoriers självrapporterade utmattning. Modern smärtrehabilitering bör alltså innefatta insatser för psykisk ohälsa och stress.

De nationella indikationerna för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta understryker detta [10]. Multimodal rehabilitering ska inte enbart fokusera på den somatiska smärtan utan även inbegripa psykologiska, pedagogiska och fysiska insatser, och ska därför utöver medicinsk behandling även kunna erbjuda smärthantering, fysisk aktivering, socialt stöd och KBT för sömnstörning, depression och ångestsyndrom.

KBT tar i regel tre till fyra månader vid avgränsade psykiska besvär, eftersom patienten måste göra omfattande beteendeförändringar. Ett smärtförlopp som är kortare än så bör rimligtvis inte ge särskilt goda möjligheter till KBT när man samtidigt behandlar smärtan och annan samsjuklighet. Beteendeförändring tar tid.

Eftersom patienter med utmattningssyndrom behöver minst sex månaders rehabilitering är det rimligt att anta att även patienter med långvarig smärta behöver det, särskilt med hänsyn till att smärtpatienter rapporterar lika mycket symtom på utmattning. Om mulitmodal rehabilitering ska kunna behandla långvarig smärta tillsammans med psykisk samsjuklighet bör smärtrehabiliteringsförloppen förlängas.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

 1. Lohela Karlsson M, Bonnevier H, Busch H, et al. Utvärdering av behandling för stressrelaterad psykisk ohälsa: effekter på utveckling av hälsa, sjukfrånvaro, återgång i arbete samt kostnadseffektivitet. Stockholm: Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska institutet; 2011.
 2. Socialstyrelsen. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd. Utmattningssyndrom - F43.8.
 3. Glise, K. Exhaustion disorder – identification, characterisation and course of illness. [avhandling]. Göteborg: Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet; 2014.
 4. Macfarlane GJ, Pallewatte N, Paudyal P, et al. Evaluation of work-related psychosocial factors and regional musculoskeletal pain: results from a EULAR Task Force. Ann Rheum Dis. 2009;68(6): 885-91.
 5. Nicholas MK, Linton SJ, Watson, PJ, et al. Early identification and management of psychological risk factors (»yellow flags«) in patients with low back pain: a reappraisal. Phys Ther. 2011;91(5): 737-53.
 6. Brodda Jansen G, Lundblad H, Rolfson O, et al. Riskfaktorer för kvarstående smärta efter ortopedisk kirurgi. Läkartidningen. 2014;111:CSLW.
 7. Dersh JP. Chronic pain and psychopathology: research findings and theoretical considerations. Psychosom Med. 2002;64:773-86.
 8. Asmundson GJ, Katz J. Understanding the co-occurrence of anxiety disorders and chronic pain: state-of-the-art. Depress Anxiety. 2009;26:888-901.
 9. Vårdgivarguiden. Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom. Stockholm: Stockholms läns landsting; 2016.
 10. Indikation för multimodal rehabilitering med långvarig smärta. Stockholm: Samarbetsprojektet Nationella medicinska indikationer; 2011. Rapport 2011:02.

Kommentarer (1)

 • Referens nr 2

  2016-02-23 17:16 | Varför skriver ni Försäkringskassan i referensen till det försäkringsmedicinska beslutsstödet när det är Socialstyrelsen som äger det?

  Johan Andersson, Läkare, KS

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annons
Annons Annons