Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DT3X Läkartidningen 07/2016
Lakartidningen.se 2016-02-15

Ny indikator behövs för uppföljning av osteoporospatienter

Jonas Hermansson
epidemiolog, post doc, institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS)
jonas.hermansson@sll.se

May Blom
med dr, enhetschef, vårdgivarstöd

Carl-Gustaf Elinder
professor; ordförande, Stockholms medicinska råd; alla tre vid stöd för evidensbaserad medicin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting

Sari Ponzer
professor, verksamhetschef, VO ortopedi, Södersjukhuset, Stockholm

Maria Sääf
med dr, överläkare, Visby lasarett

Sekundärprofylax efter osteoporosrelaterad fraktur har fått ökad uppmärksamhet, delvis på grund av en indikator i Socialstyrelsens Öppna jämförelser [1]. Indikatorn speglar andelen patienter över 50 år (enbart kvinnor) som hämtat ut minst ett recept på benspecifika läkemedel det första året efter att de drabbats av förstagångsfraktur. I Stockholms läns landsting har resultatet varit jämförbart med riket eller lite sämre de senaste åren, och visar på underbehandling jämfört med nationella målnivåer [2].

Indikatorn fångar in en viktig grupp osteroporospatienter, men tidigare studier och opublicerade analyser indikerar att den bara fångar upp en mindre andel av gruppen potentiellt behandlingsbara patienter. Vi har därför försökt beräkna antalet patienter inom Stockholms läns landsting med en historik av lågenergifraktur.

Vi beräknade att 80 procent av de årligen inträffade fallen av osteoporosrelaterad fraktur var behandlingsbara i tre år, och beräknade att hälften av dessa behandlades i ytterligare två år. För att skatta utflödet av patienter sattes den årliga mortaliteten till 3 procent [3]. Alla antaganden har validerats av kliniska experter.

För att skatta förekomsten av osteoporosrelaterade frakturer använde vi data från Svedbom et al (2013) [4]. Med antagandet att cirka 20,5 procent av alla frakturer i landet uppstår i Stockholmsregionen ger det totalt cirka 22 000 frakturer per år hos sluten- respektive öppenvårdade patienter. Beräkningarna visar att cirka 68 500 patienter kan vara behandlingskandidater i någon form. Detta kan jämföras med opublicerade data som visar att indikatorn i Öppna jämförelser endast fångar upp strax under 6 000 patienter per år. En påtaglig skillnad.

För att på ett optimalt sätt kunna följa upp sekundärprofylax föreslår vi en indikator som beaktar behandlingsgraden hos patienter med osteoporosrelaterad fraktur. Att diskutera läkemedelsbehandling för en grupp som endast utgör en del av den behandlingsbara gruppen osteoporospatienter lämnar för stor osäkerhetsgrad. Det behövs även en strategi för hur livsstilsrådgivning och liknande insatser ska följas upp på nationell nivå.

Resultatet från den aktuella indikatorn ger en bild av underbehandling som många av våra kollegor inte känner igen sig i. Vår förhoppning är att kunna bidra till att precisera frågan om hur sekundärprofylax efter osteoporosrelaterad fraktur genomförs och följs upp. Vi skriver även detta för att resultatet från den aktuella indikatorn ger en bild av en underbehandling som många av våra kollegor inte känner igen sig i.

Referenser

 1. Öppna jämförelser 2014. Hälso- och sjukvård. Jämförelser mellan landsting. Del 1. Övergripande indikatorer. Stockholm: Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och landsting; 2014.
 2. Nationella riktlinjer för behandling av rörelseorganens sjukdomar. Stockholm: Socialstyrelsen; 2012.
 3. Åstrand J, Nilsson J, Thorngren KG. Screening for osteoporosis reduced new fracture incidence by almost half. A 6-year follow-up of 592 fracture patients from an osteoporosis screening program. Acta Orthop. 2012;83(6):661-5.
 4. Svedbom A, Hernlund E, Ivergård M, et al. Osteoporosis in the European Union: a compendium of country-specific reports. Arch Osteoporos. 2013;8:137.

Kommentarer (2)

 • De flesta frakturpatienter har inte osteoporos!

  2016-02-15 14:17 | Den föreslagna indikatorn skulle bli än mer missvisande än den nuvarande. De flesta patienterna med ”osteoporosfraktur” har faktiskt inte osteoporos, och är därmed inte hjälpta av osteoporosläkemedel eftersom en tydlig behandlingseffekt inte är visad för individer med osteopeni eller normal bentäthet. Dessutom finns inga belägg för att läkemedelsbehandling i de vanligaste frakturåldrarna (över 80 år) förebygger ny fraktur ens hos dem som verkligen har osteoporos, utom vad gäller icke kliniskt verifierade kotkompressioner. Det är inte osannolikt att fallprofylax här skulle göra större nytta. Detta sammanfattas noggrannt och väl i Järvinen et al. Overdiagnosis of bone fragility in the quest to prevent hip fracture. BMJ. 2015

  Aspenberg Per, professor, Linköpings universitet

  Jäv:

 • Svar på kommentar

  2016-02-16 07:44 | Rubriksättningen är redaktionens, vi ville påtala problematiken i indikatorn. Vi kanske var för otydliga i att beskriva att vi ser patienterna som behandlingsbara, då inte enbart med läkemedel utan fallprofylax och liknade åtgärder är självklart en del.

  Jonas Hermansson, Epidemiolog, KI/SLL

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016