Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXW7 Lakartidningen.se 2016-02-22

Läkarnas organisationer bör rikta kritik mot nya asylregler

Lars Joelsson, överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri; ordförande, Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri 

Karima Assel, överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri

Ghassan Chahla, överläkare, specialist i psykiatri

Johanna Rubin, barnläkare, med dr

Jens Wiethege, distriktsläkare, specialist i allmänmedicin

Johanna Hermansson, tidigare överläkare, specialist i psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri

Joakim Lindqvist, distriktsläkare, specialist i allmänmedicin

Maria Sundvall, överläkare, specialist i psykiatri

Batja Håkansson, tidigare överläkare, specialist i psykiatri

Anne Stefenson, överläkare, specialist i psykiatri

Björn Ramel, överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri

Regeringens förslag till nya asylregler har gått ut på remiss och svaren ska vara inne den 10 mars [1]. Om förslagen antas av riksdagen innebär de att tillfälliga uppehållstillstånd införs, familjeåterförening försvåras, försörjningskraven skärps och att uppehållstillstånd på grund av synnerligen/särskilt ömmande fall inte längre kommer att tillämpas.

Svensk och internationell forskning visar att förslagen riskerar att försämra de nyanländas hälsa och möjligheter till integration. Som läkare ska vi enligt Genèvedeklarationen ha patienternas hälsa som övergripande mål, och enligt Tokyodeklarationen inte låta politiska motiv hindra oss i vår fundamentala roll att »lindra medmänniskors plåga«. Vi uppmanar därför Läkarförbundets styrelse och Svenska Läkaresällskapet att i remissvar med kraft uttrycka kritik av förslaget och kräva att det dras tillbaka.

Studier visar att ovisshet i asylprocessen, lång väntetid som asylsökande och tillfälliga uppehållstillstånd ökar den psykiska ohälsan och försvårar integrationen [2-4]. I en studie av kosovoalbaner som massevakuerades till Sverige på 1990-talet och fick tillfälliga uppehållstillstånd ökade symtomen på posttraumatiskt stressyndrom (PTDS) drastiskt de första 18 månaderna i Sverige. Det förklarades främst med svårigheter i det nya landet, framför allt ovisshet om de skulle få stanna eller inte [4].

I en holländsk studie av irakiska flyktingar innebar den långa asyltiden större risk för att utveckla symtom på PTSD än de trauman flyktingarna upplevt före migrationen [2]. I forskningen framkommer också att asylprocessen ökar risken för självmord [5-6]. Som läkare känner vi igen från den kliniska vardagen hur ovissheten i asylprocessen kan leda till försämrad psykisk hälsa med exempelvis svåra depressioner, uppgivenhet och suicidförsök.

Regeringen föreslår vidare att möjligheterna till familjeåterförening stoppas helt för alternativt skyddsbehövande, och att flyktingar fortsättningsvis bara har rätt att återförenas med make, sambo och barn under 18 år. Den holländska studien [2] visar att saknad efter familjen och oro för familjens situation i hemlandet var den andra faktorn, som mest ökade risken för psykisk sjuklighet hos flyktingar [7].

Uppehållstillstånd på grund av synnerligen/särskilt ömmande omständigheter ska inte längre tillämpas. Regeringens uttryckliga mål är att minska antalet som får uppehållstillstånd på denna grund. Men lagstiftningen skärptes redan 2006, då man förändrade skrivningen från »humanitära skäl« till »synnerligen ömmande omständigheter«. Sedan dess har antalet beviljade uppehållstillstånd på denna grund sjunkit drastiskt, från mellan 3 000 och 7 000 per år till 1 685 förra året [8].

När det inte längre kommer att tas hänsyn till faktorer som synnerligen allvarligt hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet kan vi som läkare befara ökad sjuklighet och ökad suicidalitet hos våra patienter.

I Australien ändrades invandringspolitiken på 1990-talet. Fler asylsökande togs i förvar under hela asylprocessen och fick tillfälliga uppehållstillstånd. Psykiater och forskare protesterade och skrev rapporter om åtgärdernas skadliga effekter för hälsan. Det bidrog till att de mest negativa delarna av politiken upphävdes 2006 [9], men har sedan dess återigen hårdnat och möter nu internationell kritik.

Svenska läkare måste på samma sätt protestera när en utsatt grupps hälsa hotas. Vi uppmanar därför Läkarförbundet och Läkaresällskapet att skriva remissvar med kritik utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet av förslaget till nya asylregler.

Referenser

 1. Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (utkast till lagrådsremiss). Stockholm: Justitiedepartementet; 2016.
 2. Laban CJ, Gernaat HB, Komproe IH, et al. Impact of a long asylum procedure on the prevalence of psychiatric disorders in Iraqi asylum seekers in the Netherlands. J Nerv Ment Dis. 2004;192(12):843-51.
 3. Steel Z, Momartin S, Silove D, et al. Two year psychosocial and mental health outcomes for refugees subjected to restrictive or supportive immigration policies. Soc Sci Med. 2011;72(7):1149-56.
 4. Roth G, Ekblad S, Ågren H. A longitudinal study of PTSD in a sample of adult mass-evacuated Kosovars, some of whom returned to their home country. Eur Psychiatry. 2006;21(3):152-9.
 5. Goosen S, Kunst AE, Stronks K, et al. Suicide death and hospital-treated suicidal behaviour in asylum seekers in the Netherlands: a national registry-based study. BMC Public Health. 2011;11:484.
 6. Staehr MA, Munk-Andersen E. Selvmord og selvmordsadfærd blandt asylansøgere i Danmark i perioden 2001- 2003. En retrospektiv undersøgelse. Ugeskr Laeger. 2006 Apr 24;168(17):1650-3.
 7. Laban CJ1, Gernaat HB, Komproe IH, et al. Post migration living problems and common psychiatric disorders in Iraqi asylum seekers in the Netherlands. J Nerv Ment Dis. 2005;193(12):825-32.
 8. Beviljade uppehållstillstånd 1980–2014. Norrköping: Migrationsverket; 2015.
 9. Fazel M, Silove D. Detention of refugees Australia has given up mandatory detention because it damages detainees’ mental health. BMJ. 2006;332(7536): 251-2.

Kommentarer (11)

 • Jag stöder uppmaningen till Läkarförbundet och Läkaresällskapet

  2016-02-23 06:55 | Särskilt viktigt är att regelverket ger utrymme för individuell prövning. Därför skall möjligheten till uppehållstillstånd på grund av synnerliga skäl och i särskilt ömmande finnas kvar.

  Christer Sjödin, privatläkare, egen mottagning

  Jäv:

 • Bra att alla svenska läkare uppmanar läkarorganisationerna!

  2016-02-23 09:33 | Väldigt viktig i dagsläge att stödja förslaget som är välskrivet och välformulerat, hoppas att läkarorganisationerna ta ställning till förslaget i god tid.

  Shahvali Masumi, Överläkare, specialist i psykiatri, Hyrläkare

  Jäv:

 • Kritik mot nya asylregler

  2016-02-23 11:06 | Jag stöder helhjärtat denna artikel!

  Hans Kollberg, Professor emeritus, Barnkliniken, Akademiska sjukhuset

  Jäv:

 • Mycket angelägen uppmaning!

  2016-02-23 17:26 | Vi är många som ställer oss bakom denna artikel, viktigt att inte bidra till ökat psykiskt lidande hos dem som redan har det svårt.

  Lena Isaksen, chöl, BUP Värmland

  Jäv:

 • Den svenska exceptionalismen

  2016-02-23 19:24 | En av de viktigaste skyldigheterna en politiker har, är att kunna göra korrekta prioriteringar; som är hållbara, upplevs rättrådiga av medborgarna och ha demokratins legitimitet. I frågan om immigrationen är risken överhängande att klassas som ondskans inkarnation att ifrågasätta den gränslösa, humanitära chauvinismen (den enda tillåtna patriotismen?) på området. Men det måste beslutsfattare klara. Det är medborgarnas intressen som politikerna företräder i första hand. Nationalstaten är den enhet av relativ stabilitet som kvarstår när EU:s högtidliga regelverk inte försvarades och unionen riskerar nu upplösning. EU-kommissionens vice ordf Frans Timmermans har sagt att uppskattningsvis 60% av asylanterna till EU i själva verket är ekonomiska migranter. Tänk att Sveriges regering, ja hela det offentliga Sverige egentligen, mer eller mindre unisont så sent som i september "stod upp" för en gränslös värld utan tak för immigrationen till Sverige. Ett par månader senare ligger regeringen och myndigheterna nere för räkning och i panik läggs förslag om skärpning. Den som klagar på utdragna asylutredningar bör fråga sig om Sverige helt enkelt tagit emot för många. Det finns trots allt en gräns även för Sverige; det blir vi nu påminda om när unionens yttre gräns inte kunnat försvaras och Sverige är utsedd som destinationen över andra. Mycket talar för att det är en växande global befolknings relativa välståndsväxt (fattigdomen minskar) som mobiliserar migrationsströmmarna, mer än bara "kriser". Kriser och konflikter finns genom hela mänsklighetens historia. Frågan politikerna måste ställa sig och försöka besvara är vad som ska göras idag och hädanefter, för att Sverige och Europa ska bestå i den migrationsvåg som kan komma att öka i både volym och varaktighet. Detta är scenariot medborgarna bör vara medvetna om.

  Jari Norvanto, Psykiater, Resursläkare

  Jäv:

 • Till dr Norvanto

  2016-02-24 14:17 | Vilken intellektualiserande text! - där humanismen kallas som inte mindre än "den gränslösa, humanitära chauvinismen ", där katastrofscenariot målas över upplösning av Nationalstaten, där man presenterar tal " uppskattningsvis 60% av asylanterna " utan någon signifikant underlag, men endast som en åsikt. Just mycket i siffervägen sprids utan eftertanke - bara antaganden.

  "Mycket talar för att det är en växande global befolknings relativa välståndsväxt (fattigdomen minskar) som mobiliserar migrationsströmmarna, mer än bara "kriser" - vad är "mycket"?

  Undrar - var nånstans har jag hört det tidigare? Och i vilken media använder man sig av sådana apokalyptiska profetior? Och avslutningsviss vill jag ge mitt fulla stöd för uppropet ovan!

  Haiat Noori, ÖL, MSE

  Jäv:

 • Till kollega Noori

  2016-02-24 18:23 | Immigrations- och integrationspolitiken är inte en läkarfråga. Politik kan inte stanna i hjärtegropen, utan måste höja sig, helst hela vägen upp till hjärnan. Att måna om sina patienter och klienter är en sak, att plädera för långtgående, samhällsgenomgripande politik som kommer att kosta medborgarna oerhörda belopp och påfresta samhällets stabilitet, sociala tillit och välfärd är en annan. Om vi begränsar oss till 2014, innan rekordimmigrationen till EU 2015, så var beviljandegraden i första instans i Sverige ca 75%, medan den för EU som helhet var knappt 50%; svensk exceptionalism? Enligt Migrationsverket har Sverige hittills i år beviljat 38% av alla applikanter i första instans; av resten finns Dublinärenden som prövas i annat land och givetvis kommer många av återstoden att överklaga. Myndigheten bedömer att den immigration som nu äger rum inte kommer att mattas av, samt att vidtagna åtstramningar kommer att avta i effekt på grund av migrationsströmmens anpassning. De dominerande mediekanalerna, inklusive statstelevisionen, framställer det systematiskt som en "flyktingkris" som hänger på att kriget (krigen snarare) i Syrien upphör så löser det sig, vilket är fel, liksom det är fel när det suggererar föreställningen att alla har asylskäl, vilket siffrorna ovan uppenbart falsifierar. Medborgarna har aldrig tillfrågats eller sakligt informerats om immigrationen och integrationen, som tar oerhörda resurser i anspråk och kommer att belasta välfärden och riskera att faktiskt ta knäcken på den och den sociala tilliten som utgör ett välfungerande samhälles oumbärliga kitt. Det är på tok för mycket moraliserande, känslosamma bekännelser och brännmärkningar i debatten, i denna mycket allvarliga fråga för Sveriges och Europas framtid. Man bör ifrågasätta humaniteten att bekosta genom skattemedel med ca 1 miljon kr per år för var och en av fjorårets ca 35000 "ensamkommande flyktingbarn" (där en betydande andel i själva verket är vuxna) enbart för uppehället, på bekostnad av utlandsbiståndet eller andra samhällsprioriteringar. Humaniteten i asylprocesser som avgörs efter 1-2 år kan också ifrågasättas. Om detta har inte medborgarna informerats av politikerna eller statstelevisionen på något ärligt vis, snarare invaggats i lögner med en tendentiös språkdräkt och undvikande av makroperspektivet till förmån för enskilda människoöden. Det är inte att ta ansvar på samhällsnivå, i medborgarnas intresse. Ej heller är det i de verkligt nödställdas intresse - de som berövades utlandsbiståndet - att huvudsakligen män immigrerar till Sverige. Och var ska lärarna, bostäderna, poliserna, socialsekreterarna, arbetsutbudet, pengarna osv komma ifrån för att härbärgera hundratusen nya invånare i Sverige årligen? Det är inte bara en "flyktingkris", det är en nationell kris.

  Jari Norvanto, Psykiater, Resursläkare

  Jäv:

 • Svar till H Noori mfl

  2016-02-25 11:25 | Att giva stöd till upprop enligt ovan vore att helt kapitulera för emotionell antiintellektualism som är helt främmande för oss som skolades i kritiskt tänkande (icke sällan med dialektiska förtecken) på 70-talet. Uppropet ovan blandar en demagogisk soppa av humanism och läkaretik med en falsk o-politisk "göra gott" inställning. Uppropet blundar för det faktum att det inte kommer några flyktingar till Sverige längre - däremot kommer det immigranter som passerar ett antal fredliga icke krigsdrabbade länder som de bekymmerslöst passerar och ratar till förmån för mera ur deras synvinkel lämpliga länder i en nordlig avkrok av Europa. Väl framme i Sverige kastas identitetshandlingar och den enligt undertecknarna problematiska asylprocessen tar vid. Detta är en form av turism och skall betraktas som detta och inte något annat. Immigrantströmmens ytterst skeva köns- och åldersfördelning, och dess implikationer ur social och kulturell synvinkel berörs inte heller. Att unga vältränade och att döma av medias dokumentation välmående män lämnar sina fruar och barn kan uppropets undertecknare behöva ägna en tanke innan man kritiserar regeringsförslaget. Asylanter har ingen rätt att kräva integration i Sverige - de är här på eget initiativ och avvaktar en BEDÖMNING/PRÖVNING av ev. asyl skäl. Uppropet åberopar rapsodisk forskning som pekar på det problematisk i att vänta på denna typ av bedömning asylrätt, men undviker, utifrån det underliggande tydliga politiska motivet, självklart att problematisera och peka på alternativet förutom att bibehålla det nuvarande förhållandena. Vore det kanske inte bäst att alla som ville komma till Sverige så finge göra? Utan någon väntan? Utan någon prövning? Denna beklagliga emotionalism som verkar i dessa postmodernismens tider även ha drabbat läkarkåren leder på villovägar. Att dylika "apokalyptiska" resonemang (se dr Noori) som mitt ovan mycket väl kan skådas i vissa "media" behöver inte innebära att de är fel! Även en Sverigedemokrat som påpekar att det regnar kan ha rätt - det MÅSTE inte innebära att alla andra säger att det är solsken och vackert väder.

  Peter Dahl, pens. kirurg, CLP Göteborg

  Jäv:

 • Disskussion mellan döva.

  2016-02-25 22:51 | Mänskliga rättigheter och gemensamma internationella konventioner är inte uppbyggda på rationalitet heller och är propositioner av "emotionell antiintellektualism" (citat ur dr Dahl). I havet av flyende från kriget hänvisa till ett antal individer som söker sig till Europa för andra ändamål än fristad - är en av de argument, som framställs här som en absolut och genomgripande sanning. Att framställa beräkningar per flyktingkapita endast i förlusttal och hänvisa till ekonomisk kollaps är det nästa argument. Att antyda ohederlighet i det politiska systemet, som invaggar oss-infantila medborgare - i lögner och hyckleri är ytterligare ett argument som innehåller stark incitament för konspirationsteorier... ty vi, som inte håller med SD, är naiva manipulerbara "PK". Listan kan göras längre än så. Hänvisning på Avpixlat, som dr Norvanto gör, till Karl-Olov Arnsberg http://nationell.nu/2015/05/03/professor-karl-olov-arnstberg-judefragan-ar-vetenskaplig/, Jan Tillberg https://politifon.wordpress.com/2014/07/08/en-granskning-av-jan-tullbergs-invandringskritiska-bok-lasningen/ samt Gunnar Sandelins "kockböcker" är dem definitiva sanningar som vi bör hålla oss till...eller hur?

  Än så länge har upplösning av Nationalstater inträffat i Mellanöstern. Orsak? - läs bl annat Loretta Napoleoni samt hänvisning till flertal tunga politiska analytiker.
  Ja, mänsklighetens historia är en historia av våld, krig, erövringar som av och till leder till kortare uppvaknanden där vi biktar oss för att rentvå oss från allt elände som vi har ställt till. Rationalisering av humanismen och reducering av nuvarande engagemang i den pågående katastrofen till "emotionell antiintellektualism" är dem verkliga gropar, som destabiliserar sådana välmående stater som Sverige är. Därtill är det inte en förnekelse att det finns en uppsjö av problem som är svåra att hitta en snabb och omedelbar lösning för.

  Och historiskt sett är det humanismen och kompromissvilja som leder till stabilitet och välmående. Att egga upp stämningar, generalisera över negativa skeenden och demonisera religion (dr Norvanto på Avpixlat) är inte en framkomlig lösning i dagens turbulenta samhälle.


  Haiat Noori, ÖL, MSE

  Jäv: PK

 • Pinsamt upprop

  2016-02-25 22:58 | Det är pinsamt att läsa detta ytliga upprop. Det är i tillägg pinsamt att läsa titlar på alla dessa psykiatriska människor som kräver detta upprop. Man missar som vanligt målet när man ger sig in i politiska frågor som rör ett lands bästa. Istället för att sätta problemet ekonomiska/sociala flyktingar i ett sammanhang med svenska resurser så hänger man sig åt populistisk argument med artiklar som påvisar "psykisk ohälsa" vid lång handläggningstider etc. Kompetansnivån borde ligga högre när man har blivit senior läkare. Eller kanske inte inom psykatrin? Man är insnävad i enskilda individers problem utan att se det i större samhällsperspektiv. Fakta föreligger från Migrationsverket som påpekat att majoriteten av flyktingbarnen inte kommer från länder med flyktingstatus (ex Afganistan/länder i Afrika). Att dessa människor får ett lidande är glasklart, men man måste till trots för sin titel som överläkare psykatri inse att det finns ett mångdubbelt lidande hos andra människor med just flyktingskäl. Och man måste också inse att Sverige som land måste prioritera. Medicinskt kallas termen triagering. Det görs akut och subakut varje dag i det nya medicinska Sverige med allt svagare resurser. Kanske inte så vanligt med triagering inom psykatrin? Men det är en verklighet som vi andra i vården/samhället/världen måste förhålla oss till. Undertecknad ställer sig inte bakom att man ska blanda in läkarorganisationen i detta. Facket ska framförallt jobba för min lön och villkor som aktiv läkare. Detta har försämrats drastiskt sista 20 åren. Önskar artikelförfattarna ägna sig åt flyktingpolitiska åsikter bör man skriva i DN etc och framförallt med mindre svepande empatiska åsikter. Förslagsvis kanske man kan diskutera Sveriges integrationspolitik utifrån ett Europeiskt perspektiv. Kanske bör man låta EU lägga upp gemensamma regler över uppehållstillstånd etc för att minska på enskilda länders beslutsproblematik och press utifrån en alltmer påtagligt globalt rörlig flyktingström.

  Svein Göransson, Läkare, Karolinska

  Jäv:

 • Noori är välkommen åter, med argument

  2016-02-26 14:32 | Noori refererar till Arnstberg och Sandelin samt Tullberg; deras litteratur kan jag varmt rekommendera för väsentliga fakta på området immigration och integration. Debatten behöver inte den sortens känslosamhet och försök till stigmatisering som jag benämnde i tidigare inpass och som Noori nu hänger sig åt; sånt slår bara tillbaka på avsändaren. Kom med fakta istället. Tål inte ämnet genomlysning? Hur kan det komma sig? Numera är det ju i sin ordning att göra tvärtom, bara alla gör det samtidigt. ;)

  Jari Norvanto, Psykiater, Resursläkare

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Wikström svarar
på styrningskritik

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. () 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Annons Annons

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016