Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXRY Lakartidningen.se 2016-02-18

Granulocyttransfusioners vara eller inte vara – genomgång planeras

För Svensk aferesgrupp:

Ulla Axdorph Nygell, med dr, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Gösta Berlin, överläkare, professor, Universitetssjukhuset, Linköping
gosta.berlin@regionostergotland.se

Josefina Dykes, med dr, överläkare, Laboratoriemedicin, Region Skåne

Folke Knutson, med dr, överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Agneta Seger Mollén, överläkare, Universitetssjukhuset, Linköping; samtliga klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM)

Virginia Strineholm, överläkare, laboratoriemedicinska länskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Fredrik Toss, med dr, ST-läkare, KITM, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Krista Vaht, specialistläkare, sektionen för hematologi och koagulation, medicinkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Bengt Ekermo hävdar i Läkartidningen 6/2016 [1] att nya forskningsresultat visar att granulocyttransfusioner saknar terapeutiskt värde och efterfrågar ett ställningstagande från Svensk aferesgrupp. 

Bengt Ekermo hänvisar till RING-studien [2]. Denna multicenterstudie genomfördes för att besvara frågan om transfusion av hög dos granulocyter har positiv effekt vid allvarlig infektion hos neutropena patienter. Man planerade att inkludera 236 patienter men avbröt studien efter fem år. 114 patienter hade då inkluderats, varav 97 fullföljde studien men endast 74 på planerat sätt. Ingen effekt sågs av granulocyttransfusioner på överlevnad eller infektion. 30 procent av patienterna fick transfusion med ett lägre antal celler än planerat. De som fick den högre dosen (> 40 × 109) hade signifikant bättre resultat på infektionssvar och överlevnad än de som fick lägre dos.

Författarna framhåller att studieresultaten ska tolkas med stor försiktighet, främst på grund av få patienter vilket medför låg styrka att upptäcka skillnader. De konkluderar att »this study failed to provide the definitive answer on the efficacy of high-dose granulocyte transfusion therapy, although secondary analyses do provide suggestive evidence that there may be efficacy if higher doses are actually delivered to the patient«. En ledarkommentar instämmer i dessa slutsatser [3], och i en annan kommentar skrivs att »efficacy of high-dose therapeutic neutrophil/granulocyte transfusions remains unproven, but promising« [4]. Bengt Ekermos inlägg saknar den vetenskapliga diskussionen kring tolkningen av resultaten [1].

I Sverige används granulocyttransfusioner sparsamt vid livshotande infektioner hos gravt neutropena patienter utan svar på adekvat antibiotikaterapi. Vid en genomgång fann Svensk aferesgrupp att totalt 218 granulocyttransfusioner gavs under 3-årsperioden 2011–2013. Antalet celler per transfusion var i medeltal 55 × 109, motsvarande hög dos i RING-studien. Detta kan inte anses vara att »på godtyckliga grunder« 1) tillfråga blodgivare om donation eller att 2) ge granulocyttransfusion.

Vilka givare som kan/bör tillfrågas om granulocytskörd varierar. Vid en internationell genomgång [5, 6] framkom att de flesta länder använder både blodgivare och anhöriga. I vissa länder tillåts inte steroider och/eller G-CSF till blodgivare varför endast anhöriga används, medan man i några länder rutinmässigt tillfrågar blodgivare och endast i undantagsfall anhöriga.

I Sverige tillfrågas både blodgivare och anhöriga. Den potentiella anhöriggivaren utsätts oundvikligen för press att »ställa upp« och risk finns även att förtiga omständigheter som kan ge ökad risk för transfusionssmitta. Vissa patienter saknar anhöriga och kan enbart få granulocyttransfusion med celler från blodgivare.

Sedan drygt 20 år har man världen över skördat perifera stamceller efter tillförsel av G-CSF från mer än 100 000 donatorer. Man ger då dubbel dos och i fler dagar, än vid granulocytskörd, varför totaldosen G-CSF blir flerdubbelt högre. Vanligaste biverkan av G-CSF är övergående skelett-/muskelsmärtor. Enstaka fall av mjältförstoring med ruptur har rapporterats.

En svensk långtidsuppföljning av granulocytgivare som fått G-CSF har nyligen publicerats [7]. Man fann där inga allvarliga omedelbara eller långsiktiga biverkningar. Självklart bör alla givare få en allsidig information grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet, inklusive biverkningar.

Sammanfattningsvis är det således inte klarlagt vilken effekt terapeutiska granulocyttransfusioner har. Effekten är sannolikt dosberoende, vilket också är rimligt att anta med tanke på kort halveringstid och snabb omsättning av granulocyter även hos en frisk individ.

Svensk aferesgrupp planerar en ny genomgång av granulocytskörd och granulocyttransfusion. Den bör ske i samråd med hematologer, som huvudsakligen handhar de aktuella patienterna.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Ekermo B. Blodgivares altruism ska inte missbrukas. Läkartidningen. 2016;113:DWC3.
  2. Price TH, Boeckh M, Harrison RW, et al. Efficacy of transfusion with granulocytes from G-CSF/dexamethasone-treated donors in neutropenic patients with infection. Blood. 2015;126:2153-61.
  3. Cancelas JA. Granulocyte transfusion: questions remain. Blood. 2015;126:2082-3.
  4. Strauss RG. Nuetrophil/granulocyte transfusions collected from G-CSF + dexamethasone-stimulated donors. Curr Opin Hematol. 2015;22:565-7.
  5. Leitner G, Panzer S, Reesink HW, et al. Preparation of granulocyte concentrates by apheresis. Vox Sang. 2010;98:567-75.
  6. Strauss RG, Klein HG, Leitman SF, et al. Preparation of granulocyte concentrates by apheresis: collection modalities in the USA. Vox Sang. 2011;100:426-33.
  7. Axdorph Nygell U, Sollén-Nilsson A, Lundahl J, et al. Eighteen years experience of granulocyte donations – acceptable donor safety? J Clin Apher. 2015;30:265-72.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016