Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXRY Lakartidningen.se 2016-02-18

Granulocyttransfusioners vara eller inte vara – genomgång planeras

För Svensk aferesgrupp:

Ulla Axdorph Nygell, med dr, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Gösta Berlin, överläkare, professor, Universitetssjukhuset, Linköping
gosta.berlin@regionostergotland.se

Josefina Dykes, med dr, överläkare, Laboratoriemedicin, Region Skåne

Folke Knutson, med dr, överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Agneta Seger Mollén, överläkare, Universitetssjukhuset, Linköping; samtliga klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM)

Virginia Strineholm, överläkare, laboratoriemedicinska länskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Fredrik Toss, med dr, ST-läkare, KITM, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Krista Vaht, specialistläkare, sektionen för hematologi och koagulation, medicinkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Bengt Ekermo hävdar i Läkartidningen 6/2016 [1] att nya forskningsresultat visar att granulocyttransfusioner saknar terapeutiskt värde och efterfrågar ett ställningstagande från Svensk aferesgrupp. 

Bengt Ekermo hänvisar till RING-studien [2]. Denna multicenterstudie genomfördes för att besvara frågan om transfusion av hög dos granulocyter har positiv effekt vid allvarlig infektion hos neutropena patienter. Man planerade att inkludera 236 patienter men avbröt studien efter fem år. 114 patienter hade då inkluderats, varav 97 fullföljde studien men endast 74 på planerat sätt. Ingen effekt sågs av granulocyttransfusioner på överlevnad eller infektion. 30 procent av patienterna fick transfusion med ett lägre antal celler än planerat. De som fick den högre dosen (> 40 × 109) hade signifikant bättre resultat på infektionssvar och överlevnad än de som fick lägre dos.

Författarna framhåller att studieresultaten ska tolkas med stor försiktighet, främst på grund av få patienter vilket medför låg styrka att upptäcka skillnader. De konkluderar att »this study failed to provide the definitive answer on the efficacy of high-dose granulocyte transfusion therapy, although secondary analyses do provide suggestive evidence that there may be efficacy if higher doses are actually delivered to the patient«. En ledarkommentar instämmer i dessa slutsatser [3], och i en annan kommentar skrivs att »efficacy of high-dose therapeutic neutrophil/granulocyte transfusions remains unproven, but promising« [4]. Bengt Ekermos inlägg saknar den vetenskapliga diskussionen kring tolkningen av resultaten [1].

I Sverige används granulocyttransfusioner sparsamt vid livshotande infektioner hos gravt neutropena patienter utan svar på adekvat antibiotikaterapi. Vid en genomgång fann Svensk aferesgrupp att totalt 218 granulocyttransfusioner gavs under 3-årsperioden 2011–2013. Antalet celler per transfusion var i medeltal 55 × 109, motsvarande hög dos i RING-studien. Detta kan inte anses vara att »på godtyckliga grunder« 1) tillfråga blodgivare om donation eller att 2) ge granulocyttransfusion.

Vilka givare som kan/bör tillfrågas om granulocytskörd varierar. Vid en internationell genomgång [5, 6] framkom att de flesta länder använder både blodgivare och anhöriga. I vissa länder tillåts inte steroider och/eller G-CSF till blodgivare varför endast anhöriga används, medan man i några länder rutinmässigt tillfrågar blodgivare och endast i undantagsfall anhöriga.

I Sverige tillfrågas både blodgivare och anhöriga. Den potentiella anhöriggivaren utsätts oundvikligen för press att »ställa upp« och risk finns även att förtiga omständigheter som kan ge ökad risk för transfusionssmitta. Vissa patienter saknar anhöriga och kan enbart få granulocyttransfusion med celler från blodgivare.

Sedan drygt 20 år har man världen över skördat perifera stamceller efter tillförsel av G-CSF från mer än 100 000 donatorer. Man ger då dubbel dos och i fler dagar, än vid granulocytskörd, varför totaldosen G-CSF blir flerdubbelt högre. Vanligaste biverkan av G-CSF är övergående skelett-/muskelsmärtor. Enstaka fall av mjältförstoring med ruptur har rapporterats.

En svensk långtidsuppföljning av granulocytgivare som fått G-CSF har nyligen publicerats [7]. Man fann där inga allvarliga omedelbara eller långsiktiga biverkningar. Självklart bör alla givare få en allsidig information grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet, inklusive biverkningar.

Sammanfattningsvis är det således inte klarlagt vilken effekt terapeutiska granulocyttransfusioner har. Effekten är sannolikt dosberoende, vilket också är rimligt att anta med tanke på kort halveringstid och snabb omsättning av granulocyter även hos en frisk individ.

Svensk aferesgrupp planerar en ny genomgång av granulocytskörd och granulocyttransfusion. Den bör ske i samråd med hematologer, som huvudsakligen handhar de aktuella patienterna.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Ekermo B. Blodgivares altruism ska inte missbrukas. Läkartidningen. 2016;113:DWC3.
  2. Price TH, Boeckh M, Harrison RW, et al. Efficacy of transfusion with granulocytes from G-CSF/dexamethasone-treated donors in neutropenic patients with infection. Blood. 2015;126:2153-61.
  3. Cancelas JA. Granulocyte transfusion: questions remain. Blood. 2015;126:2082-3.
  4. Strauss RG. Nuetrophil/granulocyte transfusions collected from G-CSF + dexamethasone-stimulated donors. Curr Opin Hematol. 2015;22:565-7.
  5. Leitner G, Panzer S, Reesink HW, et al. Preparation of granulocyte concentrates by apheresis. Vox Sang. 2010;98:567-75.
  6. Strauss RG, Klein HG, Leitman SF, et al. Preparation of granulocyte concentrates by apheresis: collection modalities in the USA. Vox Sang. 2011;100:426-33.
  7. Axdorph Nygell U, Sollén-Nilsson A, Lundahl J, et al. Eighteen years experience of granulocyte donations – acceptable donor safety? J Clin Apher. 2015;30:265-72.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons