Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXRY Lakartidningen.se 2016-02-18

Granulocyttransfusioners vara eller inte vara – genomgång planeras

För Svensk aferesgrupp:

Ulla Axdorph Nygell, med dr, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Gösta Berlin, överläkare, professor, Universitetssjukhuset, Linköping
gosta.berlin@regionostergotland.se

Josefina Dykes, med dr, överläkare, Laboratoriemedicin, Region Skåne

Folke Knutson, med dr, överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Agneta Seger Mollén, överläkare, Universitetssjukhuset, Linköping; samtliga klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM)

Virginia Strineholm, överläkare, laboratoriemedicinska länskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Fredrik Toss, med dr, ST-läkare, KITM, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Krista Vaht, specialistläkare, sektionen för hematologi och koagulation, medicinkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Bengt Ekermo hävdar i Läkartidningen 6/2016 [1] att nya forskningsresultat visar att granulocyttransfusioner saknar terapeutiskt värde och efterfrågar ett ställningstagande från Svensk aferesgrupp. 

Bengt Ekermo hänvisar till RING-studien [2]. Denna multicenterstudie genomfördes för att besvara frågan om transfusion av hög dos granulocyter har positiv effekt vid allvarlig infektion hos neutropena patienter. Man planerade att inkludera 236 patienter men avbröt studien efter fem år. 114 patienter hade då inkluderats, varav 97 fullföljde studien men endast 74 på planerat sätt. Ingen effekt sågs av granulocyttransfusioner på överlevnad eller infektion. 30 procent av patienterna fick transfusion med ett lägre antal celler än planerat. De som fick den högre dosen (> 40 × 109) hade signifikant bättre resultat på infektionssvar och överlevnad än de som fick lägre dos.

Författarna framhåller att studieresultaten ska tolkas med stor försiktighet, främst på grund av få patienter vilket medför låg styrka att upptäcka skillnader. De konkluderar att »this study failed to provide the definitive answer on the efficacy of high-dose granulocyte transfusion therapy, although secondary analyses do provide suggestive evidence that there may be efficacy if higher doses are actually delivered to the patient«. En ledarkommentar instämmer i dessa slutsatser [3], och i en annan kommentar skrivs att »efficacy of high-dose therapeutic neutrophil/granulocyte transfusions remains unproven, but promising« [4]. Bengt Ekermos inlägg saknar den vetenskapliga diskussionen kring tolkningen av resultaten [1].

I Sverige används granulocyttransfusioner sparsamt vid livshotande infektioner hos gravt neutropena patienter utan svar på adekvat antibiotikaterapi. Vid en genomgång fann Svensk aferesgrupp att totalt 218 granulocyttransfusioner gavs under 3-årsperioden 2011–2013. Antalet celler per transfusion var i medeltal 55 × 109, motsvarande hög dos i RING-studien. Detta kan inte anses vara att »på godtyckliga grunder« 1) tillfråga blodgivare om donation eller att 2) ge granulocyttransfusion.

Vilka givare som kan/bör tillfrågas om granulocytskörd varierar. Vid en internationell genomgång [5, 6] framkom att de flesta länder använder både blodgivare och anhöriga. I vissa länder tillåts inte steroider och/eller G-CSF till blodgivare varför endast anhöriga används, medan man i några länder rutinmässigt tillfrågar blodgivare och endast i undantagsfall anhöriga.

I Sverige tillfrågas både blodgivare och anhöriga. Den potentiella anhöriggivaren utsätts oundvikligen för press att »ställa upp« och risk finns även att förtiga omständigheter som kan ge ökad risk för transfusionssmitta. Vissa patienter saknar anhöriga och kan enbart få granulocyttransfusion med celler från blodgivare.

Sedan drygt 20 år har man världen över skördat perifera stamceller efter tillförsel av G-CSF från mer än 100 000 donatorer. Man ger då dubbel dos och i fler dagar, än vid granulocytskörd, varför totaldosen G-CSF blir flerdubbelt högre. Vanligaste biverkan av G-CSF är övergående skelett-/muskelsmärtor. Enstaka fall av mjältförstoring med ruptur har rapporterats.

En svensk långtidsuppföljning av granulocytgivare som fått G-CSF har nyligen publicerats [7]. Man fann där inga allvarliga omedelbara eller långsiktiga biverkningar. Självklart bör alla givare få en allsidig information grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet, inklusive biverkningar.

Sammanfattningsvis är det således inte klarlagt vilken effekt terapeutiska granulocyttransfusioner har. Effekten är sannolikt dosberoende, vilket också är rimligt att anta med tanke på kort halveringstid och snabb omsättning av granulocyter även hos en frisk individ.

Svensk aferesgrupp planerar en ny genomgång av granulocytskörd och granulocyttransfusion. Den bör ske i samråd med hematologer, som huvudsakligen handhar de aktuella patienterna.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Ekermo B. Blodgivares altruism ska inte missbrukas. Läkartidningen. 2016;113:DWC3.
  2. Price TH, Boeckh M, Harrison RW, et al. Efficacy of transfusion with granulocytes from G-CSF/dexamethasone-treated donors in neutropenic patients with infection. Blood. 2015;126:2153-61.
  3. Cancelas JA. Granulocyte transfusion: questions remain. Blood. 2015;126:2082-3.
  4. Strauss RG. Nuetrophil/granulocyte transfusions collected from G-CSF + dexamethasone-stimulated donors. Curr Opin Hematol. 2015;22:565-7.
  5. Leitner G, Panzer S, Reesink HW, et al. Preparation of granulocyte concentrates by apheresis. Vox Sang. 2010;98:567-75.
  6. Strauss RG, Klein HG, Leitman SF, et al. Preparation of granulocyte concentrates by apheresis: collection modalities in the USA. Vox Sang. 2011;100:426-33.
  7. Axdorph Nygell U, Sollén-Nilsson A, Lundahl J, et al. Eighteen years experience of granulocyte donations – acceptable donor safety? J Clin Apher. 2015;30:265-72.

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. () 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (12 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons