Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXUC Lakartidningen.se 2016-02-23

Replik från Läkarförbundet och Sylf:»Vi ställer alltid krav på en öppen och transparent rekrytering«

Heidi Stensmyren
ordförande, Sveriges läkarförbund

Emma Spak
ordförande, Sveriges yngre läkares förening

Läkarstudenterna Jingcheng Zhao och Mamud Miyan efterlyser en transparent och meritokratisk rekryteringsprocess för vikariat som underläkare [1].

Läkarförbundet och Sylf är eniga med författarna om behovet av tydligare rekryteringsprocesser vid anställning av läkare. I våra kontakter med arbetsgivarna ställer vi därför krav på en öppen och transparent rekrytering till samtliga läkartjänster. Utlysning av tjänster främjar den geografiska rörligheten bland läkare, och tillsammans med en transparent anställningsprocess minskar det risken för otillbörlig diskriminering och vänskapskorruption.

Vi arbetar för att arbetsgivarna i förväg ska definiera vad som är meriterande för en utlyst tjänst och att de sedan ska hålla fast vid kravprofilen vid rekryteringen. Kravet på mer genomarbetad rekrytering driver vi främst via Läkarförbundets och Sylfs lokalavdelningar gentemot de enskilda landstingen och regionerna; detta gäller inte minst för AT- och ST-läkartjänster.

Vi tror inte att det är rimligt, eller önskvärt, att begränsa de egenskaper och kompetenser som efterfrågas vid anställning av läkare till att enkom gälla det medicinska området. Andra kvaliteter såsom ledarskapserfarenheter, språkkunskap, vetenskaplig erfarenhet och pedagogisk färdighet är viktiga i det kliniska arbetet. Arbetsgivarna måste kunna efterfråga den kompetens och de egenskaper som behövs för den aktuella tjänsten.

Läkarförbundet och Sylf förespråkar också ett genomförande av läkarutbildningsutredningens förslag med en sexårig legitimationsgrundande läkarutbildning för att minska flaskhalsarna inom läkarnas vidareutbildning och bidra till en förbättrad progression genom grund- och vidareutbildning. Efter läkarexamen förespråkar vi en specialisering bestående av en ettårig introduktionstjänst och en specialitetsspecifik ST-tjänst.

I samband med rekrytering och anställning bör omfattning, ansvar och villkor för eventuell introduktionsutbildning klargöras. Vidare måste själva anställningsformen vara tydlig. Om anställningen är tidsbegränsad ska villkoren för en eventuell fortsatt anställning vara fastställd.

Läs mer:
Underläkarvikariat bör tillsättas öppet och meritokratiskt

Kommentarer (8)

 • Vad har kraven gett för resultat?

  2016-02-24 21:01 | När började Läkarförbundet "ställa krav på en öppen och transparent rekrytering till samtliga läkartjänster"? När jag sökte mitt första underläkarvikariat för snart sju år sedan såg det likadant ut som Jingcheng Zhao och Mamud Miyan beskriver dagens situation. Det vore rimligt att samtliga kliniker som anställer vikarierande underläkare (före och efter läkarexamen) utlyser dessa tjänster exempelvis på sjukhusets hemsida.

  Simon Larsson, ST-läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Beklämmande

  2016-02-25 10:46 | Jag finner Läkarförbundets svar både verklighetsfrämmande och beklämmande intetsägande. Jingcheng Zhao och Mamud Miyan lyfter fram ett viktigt problem – den rådande nepotismen och godtyckligheten vid tillsättningar av underläkartjänster – som rimligen förstärks av den märkliga avsaknaden av betyg på de svenska läkarutbildningarna. Jag instämmer helt i Simon Larssons kommentar, Läkarförbundet har mig veterligen inte gjort något i denna fråga. Varför inte kommentera eller bemöta något av de helt rimliga förslag som Zhao och Miyan lyfter fram?

  Gustaf Edgren, ST-läkare / docent, Karolinska Sjukhuset / Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Arbetsgivaren som är svaret skyldig

  2016-02-25 13:37 | Troligen finns redan, åtminstone gällande jobb inom Landstinget, lagtext som reglerar detta. Landstingen har ju krav på verka för b.la. Mångfald, motverka diskriminering, verka för jämställdhet m m vid rekrytering och det är sannolikt möjligt att anmäla att en tjänst inte utlysts inom rådande lagrum. Anställningsbeslut inom offentlig sektor kan ju dessutom överklagas av den som upplever sig felbehandlad.

  Johanna Ranes, Läkare och Civilekonom, Norra Stockholm Psykiatri fn föräldraledig

  Jäv:

 • Replik till föregående kommentarer

  2016-03-09 20:45 | Tack för era kommentarer och ert stöd! Precis som Simon Larsson kommenterar har vi inte sett något resultat av dessa krav. Vi kommer publicera ett enkätsvar i Läkartidningen inom kort där vi har sett att väldigt få sökande känner sig trygga i hur rekryteringsprocessen fungerar. Troligtvis är det mycket värre än för 7 år sedan då söktrycket har ökat markant i och med att det numera examineras många fler läkarstudenter. Vi hade också önskat, som Gustaf Edgren kommenterar, att ha en mer konstruktiv debatt angående de åtgärder som skulle kunna göra situationen bättre. Johanna Ranes, jag vet inte hur det skulle fungera för visstidsanställningar? Som du säger så finns dessa lagrum för en bra anledning, men tyvärr följer vi inte lagens bakomliggande principer i dagens sätt att rekrytera underläkare.

  Jingcheng Zhao, Läkarstudent, Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Varför särbehandla läkare vid anställning?

  2016-03-10 18:29 | Det finns veterligen inte någon juridisk detaljreglering av anställningsförfarandet för vare sig vikarierande bespisningspersonal, arbetare vid bandet på volvo, barnmorskor, sjuksköter, civilingenjörer eller ekonomer utan arbetsgivaren anställer i huvudsak den man finner lämpligast för sin verksamhet. Så ser arbetlivet ut på de flesta håll - vare sig man vill eller inte. Varför skulle man ha särskilt formaliserat anställningsförfarande för underläkarvikarier?

  Sven Larsson, leg läk, Hemma

  Jäv:

 • Re: Sven Larsson

  2016-03-11 13:32 | Du har rätt i att det inte finns någon reglering av anställning i privata sektorn, förutom Diskrimineringslagen. Dock regleras detta i den offentliga sektorn då det är skattepengar som används. Det bör vara rimligt att samhället är med och ser till att de pengarna används på mest effektiva sätt. I slutändan är det samhället som betalar för läkartjänsterna och rimligtvis bör patienterna få kräva att de tjänsterna erbjuds till de mest kompetenta. Vi menar att det har blivit en absurd situation för utexaminerade läkarstudenter där det inte finns något som helst system för att belöna de som har valt att ha högre ambitioner och jobbat hårdare under 5.5 års tid på läkarprogrammet. Konsekvenserna blir att man istället engagerar sig inom annat, där det lönar sig att vara duktig, istället för att satsa på att bli duktiga kliniker. Ska det vara så?

  Jingcheng Zhao, Läkarstudent, Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Duktighet svårt att mäta

  2016-03-15 08:16 | Angående diskussionen ovan om villa meriter som ska räknas vid underläkarvik. Varför inte bara gå på vem som kommit längst i sin utbildning? Rimligtvis bör den som tagit examen vara ngt mer erfaren än den som precis gått ut termin 9, oavsett övrig form av (arbetslivs-)erfarenhet. Vid lika lång utbildning lottas platserna. Detta skulle innebära minimalt med arbete för schemaläggaren/klinikchefen och vara mer rättvist än dagens system byggt på kontakter. God medicinsk förmåga får man hoppas att alla med godkända kurser har. Då behöver inte heller hänsyn tas till godtyckliga mått som lämplighet eller "förmåga att handlägga patienter", saker som spelar mindre roll för ett första underläkarvik och färdigheter som man förhoppningsvis lär sig under dessa. Kanske ett system liknande kommunernas feriejobbsverksamhet, där man inte söker en specifik specialitet utan blir tilldelad en enligt ovanstående fördelningsprincip?

  Simon Larsson, ST-läkare, med dr, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Systemfel med allvarliga konsekvenser för samhälle, ekonomi och utvecklingspotential

  2016-03-25 10:11 | Missförhållanden vid rekrytering är utbredda i många landsting som därmed blir ansvariga för att förslösa enorma värden för framtida kompetensförsörjning inom vård och vetenskap. Förlusten är inte bara personlig för drabbade nyutexaminerade. Samhället förlorar också initiativ till klinisk forskning och utveckling av tillämpningar av ny kunskap genom att AT-rekryterarna närsynt nobbar hög forskarkompetens villig att viga sitt kall för klinisk tjänstgöring för sjukas väl. Egendomligt är att det inte sällan visar sig omöjligt att hos landstingen väcka ett ansvar för regional utveckling även där stat och privata skapat förutsättningar genom att pumpa in miljarder i närstående universitetsmiljöer. Ett konkret exempel handlar om Kronoberg läns landsting och Linnéuniversitetet i Växjö. Jag mötte där under mer än 15 års erfarenhet med försök att etablera en kommunikation i ämnet ett ointresse och en kontaktlös isolering som balanserar på gränsen till ingrott forskningsförakt. En sådan inställning måste vara en hämsko när regionen vill bli delaktig i Kalmars läkarutbildning under Linköpings universitets överinseende. Jag delar fullt ut den kritik som framförts i detta forum och ser en lösning genom central reglering. Vi måste ha ett nationellt system med helhetslösningar som kan garantera framtida kompetensförsörjning: AT bör därför i linje med EU:s direktiv ersättas av praktiktjänstgöring i form av obligatoriska vikariat som automatiskt ingår i och erbjuds alla som avlagt läkarexamen.

  Nils-Göran Areskoug, bitr professor, docent, läkare, Are Akademi vid Open Lab KTH

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. () 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons