Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXUC Lakartidningen.se 2016-02-23

Replik från Läkarförbundet och Sylf:»Vi ställer alltid krav på en öppen och transparent rekrytering«

Heidi Stensmyren
ordförande, Sveriges läkarförbund

Emma Spak
ordförande, Sveriges yngre läkares förening

Läkarstudenterna Jingcheng Zhao och Mamud Miyan efterlyser en transparent och meritokratisk rekryteringsprocess för vikariat som underläkare [1].

Läkarförbundet och Sylf är eniga med författarna om behovet av tydligare rekryteringsprocesser vid anställning av läkare. I våra kontakter med arbetsgivarna ställer vi därför krav på en öppen och transparent rekrytering till samtliga läkartjänster. Utlysning av tjänster främjar den geografiska rörligheten bland läkare, och tillsammans med en transparent anställningsprocess minskar det risken för otillbörlig diskriminering och vänskapskorruption.

Vi arbetar för att arbetsgivarna i förväg ska definiera vad som är meriterande för en utlyst tjänst och att de sedan ska hålla fast vid kravprofilen vid rekryteringen. Kravet på mer genomarbetad rekrytering driver vi främst via Läkarförbundets och Sylfs lokalavdelningar gentemot de enskilda landstingen och regionerna; detta gäller inte minst för AT- och ST-läkartjänster.

Vi tror inte att det är rimligt, eller önskvärt, att begränsa de egenskaper och kompetenser som efterfrågas vid anställning av läkare till att enkom gälla det medicinska området. Andra kvaliteter såsom ledarskapserfarenheter, språkkunskap, vetenskaplig erfarenhet och pedagogisk färdighet är viktiga i det kliniska arbetet. Arbetsgivarna måste kunna efterfråga den kompetens och de egenskaper som behövs för den aktuella tjänsten.

Läkarförbundet och Sylf förespråkar också ett genomförande av läkarutbildningsutredningens förslag med en sexårig legitimationsgrundande läkarutbildning för att minska flaskhalsarna inom läkarnas vidareutbildning och bidra till en förbättrad progression genom grund- och vidareutbildning. Efter läkarexamen förespråkar vi en specialisering bestående av en ettårig introduktionstjänst och en specialitetsspecifik ST-tjänst.

I samband med rekrytering och anställning bör omfattning, ansvar och villkor för eventuell introduktionsutbildning klargöras. Vidare måste själva anställningsformen vara tydlig. Om anställningen är tidsbegränsad ska villkoren för en eventuell fortsatt anställning vara fastställd.

Läs mer:
Underläkarvikariat bör tillsättas öppet och meritokratiskt

Kommentarer (8)

 • Vad har kraven gett för resultat?

  2016-02-24 21:01 | När började Läkarförbundet "ställa krav på en öppen och transparent rekrytering till samtliga läkartjänster"? När jag sökte mitt första underläkarvikariat för snart sju år sedan såg det likadant ut som Jingcheng Zhao och Mamud Miyan beskriver dagens situation. Det vore rimligt att samtliga kliniker som anställer vikarierande underläkare (före och efter läkarexamen) utlyser dessa tjänster exempelvis på sjukhusets hemsida.

  Simon Larsson, ST-läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Beklämmande

  2016-02-25 10:46 | Jag finner Läkarförbundets svar både verklighetsfrämmande och beklämmande intetsägande. Jingcheng Zhao och Mamud Miyan lyfter fram ett viktigt problem – den rådande nepotismen och godtyckligheten vid tillsättningar av underläkartjänster – som rimligen förstärks av den märkliga avsaknaden av betyg på de svenska läkarutbildningarna. Jag instämmer helt i Simon Larssons kommentar, Läkarförbundet har mig veterligen inte gjort något i denna fråga. Varför inte kommentera eller bemöta något av de helt rimliga förslag som Zhao och Miyan lyfter fram?

  Gustaf Edgren, ST-läkare / docent, Karolinska Sjukhuset / Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Arbetsgivaren som är svaret skyldig

  2016-02-25 13:37 | Troligen finns redan, åtminstone gällande jobb inom Landstinget, lagtext som reglerar detta. Landstingen har ju krav på verka för b.la. Mångfald, motverka diskriminering, verka för jämställdhet m m vid rekrytering och det är sannolikt möjligt att anmäla att en tjänst inte utlysts inom rådande lagrum. Anställningsbeslut inom offentlig sektor kan ju dessutom överklagas av den som upplever sig felbehandlad.

  Johanna Ranes, Läkare och Civilekonom, Norra Stockholm Psykiatri fn föräldraledig

  Jäv:

 • Replik till föregående kommentarer

  2016-03-09 20:45 | Tack för era kommentarer och ert stöd! Precis som Simon Larsson kommenterar har vi inte sett något resultat av dessa krav. Vi kommer publicera ett enkätsvar i Läkartidningen inom kort där vi har sett att väldigt få sökande känner sig trygga i hur rekryteringsprocessen fungerar. Troligtvis är det mycket värre än för 7 år sedan då söktrycket har ökat markant i och med att det numera examineras många fler läkarstudenter. Vi hade också önskat, som Gustaf Edgren kommenterar, att ha en mer konstruktiv debatt angående de åtgärder som skulle kunna göra situationen bättre. Johanna Ranes, jag vet inte hur det skulle fungera för visstidsanställningar? Som du säger så finns dessa lagrum för en bra anledning, men tyvärr följer vi inte lagens bakomliggande principer i dagens sätt att rekrytera underläkare.

  Jingcheng Zhao, Läkarstudent, Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Varför särbehandla läkare vid anställning?

  2016-03-10 18:29 | Det finns veterligen inte någon juridisk detaljreglering av anställningsförfarandet för vare sig vikarierande bespisningspersonal, arbetare vid bandet på volvo, barnmorskor, sjuksköter, civilingenjörer eller ekonomer utan arbetsgivaren anställer i huvudsak den man finner lämpligast för sin verksamhet. Så ser arbetlivet ut på de flesta håll - vare sig man vill eller inte. Varför skulle man ha särskilt formaliserat anställningsförfarande för underläkarvikarier?

  Sven Larsson, leg läk, Hemma

  Jäv:

 • Re: Sven Larsson

  2016-03-11 13:32 | Du har rätt i att det inte finns någon reglering av anställning i privata sektorn, förutom Diskrimineringslagen. Dock regleras detta i den offentliga sektorn då det är skattepengar som används. Det bör vara rimligt att samhället är med och ser till att de pengarna används på mest effektiva sätt. I slutändan är det samhället som betalar för läkartjänsterna och rimligtvis bör patienterna få kräva att de tjänsterna erbjuds till de mest kompetenta. Vi menar att det har blivit en absurd situation för utexaminerade läkarstudenter där det inte finns något som helst system för att belöna de som har valt att ha högre ambitioner och jobbat hårdare under 5.5 års tid på läkarprogrammet. Konsekvenserna blir att man istället engagerar sig inom annat, där det lönar sig att vara duktig, istället för att satsa på att bli duktiga kliniker. Ska det vara så?

  Jingcheng Zhao, Läkarstudent, Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Duktighet svårt att mäta

  2016-03-15 08:16 | Angående diskussionen ovan om villa meriter som ska räknas vid underläkarvik. Varför inte bara gå på vem som kommit längst i sin utbildning? Rimligtvis bör den som tagit examen vara ngt mer erfaren än den som precis gått ut termin 9, oavsett övrig form av (arbetslivs-)erfarenhet. Vid lika lång utbildning lottas platserna. Detta skulle innebära minimalt med arbete för schemaläggaren/klinikchefen och vara mer rättvist än dagens system byggt på kontakter. God medicinsk förmåga får man hoppas att alla med godkända kurser har. Då behöver inte heller hänsyn tas till godtyckliga mått som lämplighet eller "förmåga att handlägga patienter", saker som spelar mindre roll för ett första underläkarvik och färdigheter som man förhoppningsvis lär sig under dessa. Kanske ett system liknande kommunernas feriejobbsverksamhet, där man inte söker en specifik specialitet utan blir tilldelad en enligt ovanstående fördelningsprincip?

  Simon Larsson, ST-läkare, med dr, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Systemfel med allvarliga konsekvenser för samhälle, ekonomi och utvecklingspotential

  2016-03-25 10:11 | Missförhållanden vid rekrytering är utbredda i många landsting som därmed blir ansvariga för att förslösa enorma värden för framtida kompetensförsörjning inom vård och vetenskap. Förlusten är inte bara personlig för drabbade nyutexaminerade. Samhället förlorar också initiativ till klinisk forskning och utveckling av tillämpningar av ny kunskap genom att AT-rekryterarna närsynt nobbar hög forskarkompetens villig att viga sitt kall för klinisk tjänstgöring för sjukas väl. Egendomligt är att det inte sällan visar sig omöjligt att hos landstingen väcka ett ansvar för regional utveckling även där stat och privata skapat förutsättningar genom att pumpa in miljarder i närstående universitetsmiljöer. Ett konkret exempel handlar om Kronoberg läns landsting och Linnéuniversitetet i Växjö. Jag mötte där under mer än 15 års erfarenhet med försök att etablera en kommunikation i ämnet ett ointresse och en kontaktlös isolering som balanserar på gränsen till ingrott forskningsförakt. En sådan inställning måste vara en hämsko när regionen vill bli delaktig i Kalmars läkarutbildning under Linköpings universitets överinseende. Jag delar fullt ut den kritik som framförts i detta forum och ser en lösning genom central reglering. Vi måste ha ett nationellt system med helhetslösningar som kan garantera framtida kompetensförsörjning: AT bör därför i linje med EU:s direktiv ersättas av praktiktjänstgöring i form av obligatoriska vikariat som automatiskt ingår i och erbjuds alla som avlagt läkarexamen.

  Nils-Göran Areskoug, bitr professor, docent, läkare, Are Akademi vid Open Lab KTH

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016