Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYT7 Lakartidningen.se 2016-03-14

Replik till Carl-Gustaf Elinder:Aktiv hälsostyrning – varken ny eller okänd intervention

Gustaf Edgren, docent, senior veten­skaplig rådgivare, Health Navigator AB; forskare, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostati­stik, Karolinska institutet, Stockholm 

gustaf.edgren@ki.se

Jacqueline Andersson, fil dr, Health ­Navigator AB, Stockholm

Anders Dolk, docent, tidigare chefläkare, Landstinget i Uppsala län; nu verksamhetschef, Kungsholmens hudklinik; Hidroskliniken i Sverige

Jarl Torgerson, docent, regionläkare, regionkansliet, Västra Götalandsregionen

Svante Nyberg, med dr, divisionschef, Landstinget Sörmland

Tommy Skau, docent, vårddirektör, Landstinget i Östergötland

Birger C Forsberg, docent, enhetschef, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting; institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet, Stockholm

Joachim Werr, med dr, vd, Health Navigator AB, Stockholm

Gunnar Öhlén, docent, chefläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Carl-Gustaf Elinder tycks vara av uppfattningen [1] att vi presenterar resultat av en klinisk prövningsstudie [2]. Det är tyvärr en feltolkning. Vår studie sammanfattar ett flerårigt projekt där vi både utvecklat och utvärderat implementeringen av en arbetsmetod, inte ett läkemedel. Studien ska därför läsas och tolkas som implementerings- och interventionsforskning, där vi här valt att monitorera implementering av aktiv hälsostyrning genom en pragmatisk randomiserad studie.

Denna typ av studie skiljer sig från traditionella kliniska prövningsstudier, där interventionen som sådan är konstant. På ett kontrollerat sätt förändrade och förbättrade vi gradvis interventionen av aktiv hälsostyrning, och när vi bättre förstod vilka målgrupper som har mest nytta av den förbättrades också resultaten, vilket ses mot slutet av studien.

Det bör för övrigt påpekas att den signifikant minskade inläggningsfrekvensen under sista studieåret kvarstår även efter justering för multipla jämförelser. Det vi publicerat är ingen klinisk prövningsstudie av en enskild och konstant intervention, och därmed tappar merparten av Carl-Gustaf Elinders kommentarer relevans. 

Aktiv hälsostyrning är en svensk anpassning av de internationellt vanligt förekommande arbetsmodellerna »case management« och «disease management«. Dessa arbetsmodeller har utvecklats under flera decennier och olika varianter används också för många olika patientgrupper runt om i världen. Det är varken en ny eller okänd arbetsmodell och intervention.

Att den ena delstudien inte skulle vara korrekt randomiserad, som Carl-Gustaf Elinder påstår, stämmer inte. Zelenmodellen är en förvisso ovanlig, men i sig korrekt studiedesign, som har fördelar i form av en ökad generaliserbarhet, enkelhet och en minskad känslighet för »Hawthorne-effekter«, vilka annars kan uppstå i situationer som denna [3, 4]. Samtidigt gör det oväntat stora antalet icke-deltagande att effekterna underskattades i båda riktningar, vilket vi själva också påpekar. Detta omöjliggör dock inte tolkning av resultaten, utan ger snarare en bild som mer rättvist speglar vilka resultat som kan förväntas i rutinmässig klinisk praxis.

Slutligen konstaterar vi att det utvecklingsarbete som vi presenterar rönt internationellt intresse just på grund av tillvägagångssättet med kontrollerad utveckling och implementering. Just nu pågår omfattande randomiserade studier av samma arbetsmodell i Danmark och England. Vår förhoppning är därmed också att det vetenskapliga stödet för aktiv hälsostyrning, i den form vi presenterar här, ytterligare kommer att öka i framtiden.

Läs mer:
Bristande evidens för resultat av »aktiv hälsostyrning«

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Gustaf Edgren har mottagit konsultarvode från Health Navigator AB för rådgivning rörande studiedesign och statistiska analyser. Jacqueline Andersson är anställd vid Health Navigator AB. Joachim Werr är vd för Health Navigator AB, som bistått i utvecklingen. 

Kommentarer (1)

 • Författarna undviker den viktigaste delen av min kritik

  2016-03-30 08:25 | Edgren och medförfattare hänvisar till att de genomfört »implementerings- och interventionsforskning« och undviker den viktigaste delen av min kritik (Bristande evidens för resultat av »aktiv hälsostyrning«. Läkartidningen. 2016;113:DYAZ) - att resultaten är skakiga och inte tydligt visar att aktiv hälsostyrning gör någon nytta.

  Gruppen har snarare på ett adaptivt sätt tolkat sina otydliga resultat till att argumentera för att vårdcoaching är av värde, och hänvisar till att det nu skall införas i andra länder. Detta som en del i marknadsföring av ett koncept som Health Navigator vill sälja utan att i detalj redovisa hur man jobbar.

  Varför har man, om inte i marknadsföringssyfte, publicerat en nära identisk artikel såväl internationellt som i Läkartidningen?

  Carl-Gustaf Elinder, professor, Karolinska institutet; , ordförande, Stockholms medicinska råd

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkare åtalas efter intrång i 392 journaler

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (1 kommentar) 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. (1 kommentar) 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons