Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYT7 Lakartidningen.se 2016-03-14

Replik till Carl-Gustaf Elinder:Aktiv hälsostyrning – varken ny eller okänd intervention

Gustaf Edgren, docent, senior veten­skaplig rådgivare, Health Navigator AB; forskare, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostati­stik, Karolinska institutet, Stockholm 

gustaf.edgren@ki.se

Jacqueline Andersson, fil dr, Health ­Navigator AB, Stockholm

Anders Dolk, docent, tidigare chefläkare, Landstinget i Uppsala län; nu verksamhetschef, Kungsholmens hudklinik; Hidroskliniken i Sverige

Jarl Torgerson, docent, regionläkare, regionkansliet, Västra Götalandsregionen

Svante Nyberg, med dr, divisionschef, Landstinget Sörmland

Tommy Skau, docent, vårddirektör, Landstinget i Östergötland

Birger C Forsberg, docent, enhetschef, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting; institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet, Stockholm

Joachim Werr, med dr, vd, Health Navigator AB, Stockholm

Gunnar Öhlén, docent, chefläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Carl-Gustaf Elinder tycks vara av uppfattningen [1] att vi presenterar resultat av en klinisk prövningsstudie [2]. Det är tyvärr en feltolkning. Vår studie sammanfattar ett flerårigt projekt där vi både utvecklat och utvärderat implementeringen av en arbetsmetod, inte ett läkemedel. Studien ska därför läsas och tolkas som implementerings- och interventionsforskning, där vi här valt att monitorera implementering av aktiv hälsostyrning genom en pragmatisk randomiserad studie.

Denna typ av studie skiljer sig från traditionella kliniska prövningsstudier, där interventionen som sådan är konstant. På ett kontrollerat sätt förändrade och förbättrade vi gradvis interventionen av aktiv hälsostyrning, och när vi bättre förstod vilka målgrupper som har mest nytta av den förbättrades också resultaten, vilket ses mot slutet av studien.

Det bör för övrigt påpekas att den signifikant minskade inläggningsfrekvensen under sista studieåret kvarstår även efter justering för multipla jämförelser. Det vi publicerat är ingen klinisk prövningsstudie av en enskild och konstant intervention, och därmed tappar merparten av Carl-Gustaf Elinders kommentarer relevans. 

Aktiv hälsostyrning är en svensk anpassning av de internationellt vanligt förekommande arbetsmodellerna »case management« och «disease management«. Dessa arbetsmodeller har utvecklats under flera decennier och olika varianter används också för många olika patientgrupper runt om i världen. Det är varken en ny eller okänd arbetsmodell och intervention.

Att den ena delstudien inte skulle vara korrekt randomiserad, som Carl-Gustaf Elinder påstår, stämmer inte. Zelenmodellen är en förvisso ovanlig, men i sig korrekt studiedesign, som har fördelar i form av en ökad generaliserbarhet, enkelhet och en minskad känslighet för »Hawthorne-effekter«, vilka annars kan uppstå i situationer som denna [3, 4]. Samtidigt gör det oväntat stora antalet icke-deltagande att effekterna underskattades i båda riktningar, vilket vi själva också påpekar. Detta omöjliggör dock inte tolkning av resultaten, utan ger snarare en bild som mer rättvist speglar vilka resultat som kan förväntas i rutinmässig klinisk praxis.

Slutligen konstaterar vi att det utvecklingsarbete som vi presenterar rönt internationellt intresse just på grund av tillvägagångssättet med kontrollerad utveckling och implementering. Just nu pågår omfattande randomiserade studier av samma arbetsmodell i Danmark och England. Vår förhoppning är därmed också att det vetenskapliga stödet för aktiv hälsostyrning, i den form vi presenterar här, ytterligare kommer att öka i framtiden.

Läs mer:
Bristande evidens för resultat av »aktiv hälsostyrning«

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Gustaf Edgren har mottagit konsultarvode från Health Navigator AB för rådgivning rörande studiedesign och statistiska analyser. Jacqueline Andersson är anställd vid Health Navigator AB. Joachim Werr är vd för Health Navigator AB, som bistått i utvecklingen. 

Kommentarer (1)

 • Författarna undviker den viktigaste delen av min kritik

  2016-03-30 08:25 | Edgren och medförfattare hänvisar till att de genomfört »implementerings- och interventionsforskning« och undviker den viktigaste delen av min kritik (Bristande evidens för resultat av »aktiv hälsostyrning«. Läkartidningen. 2016;113:DYAZ) - att resultaten är skakiga och inte tydligt visar att aktiv hälsostyrning gör någon nytta.

  Gruppen har snarare på ett adaptivt sätt tolkat sina otydliga resultat till att argumentera för att vårdcoaching är av värde, och hänvisar till att det nu skall införas i andra länder. Detta som en del i marknadsföring av ett koncept som Health Navigator vill sälja utan att i detalj redovisa hur man jobbar.

  Varför har man, om inte i marknadsföringssyfte, publicerat en nära identisk artikel såväl internationellt som i Läkartidningen?

  Carl-Gustaf Elinder, professor, Karolinska institutet; , ordförande, Stockholms medicinska råd

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons