Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYZI Lakartidningen.se 2016-03-18

Replik till Viktor Madsen:Bollen ligger hos Utbildningsdepartementet

Heidi Stensmyren
ordförande i Sveriges läkarförbund

Emma Spak
ordförande, Sveriges yngre läkares förening

Vi tackar Viktor Madsen för artikeln om den viktiga frågan om AT och därmed nyexaminerade läkares väg ut på arbetsmarknaden. AT är en central del i Läkarförbundets utbildningspolitik. Precis som Viktor Madsen skriver innebär väntetiden till AT att vården bemannas av olegitimerade underläkare utan rätt till handledning. Det är olyckligt både för patientsäkerheten och för den enskilde underläkaren.

Det innebär också svårigheter att komma till rätta med den nationella läkarförsörjningen. Vi instämmer således till fullo i problembeskrivningen och åsikten att staten har ett ansvar för att utforma ett system som fungerar. Läkarförbundet och Sylf har därför efterlyst en ökad statlig samordning kring hela utbildningskedjan för att minska väntetiderna och påskynda genomströmningen. Däremot skulle inte en alltigenom statlig styrning av AT-dimensioneringen leda till en fungerande arbetsmarknad för nyutexaminerade läkare.

I ljuset av de brister som den nuvarande utbildningsstrukturen innebär för både individ och samhälle ställer sig Läkarförbundet och Sylf positiva till de förslag som presenterades i Läkarutbildningsutredningen (SOU 2013:15).

Här föreslås grundutbildningen leda till legitimering. Allmäntjänstgöringen i sin nuvarande form föreslås dock avvecklas, vilket vi ser problem med. Det är viktigt att den funktion som AT i dag har som introduktion till ett självständigt yrkesutövande inte försvinner. Därför förordar Läkarförbundet och Sylf en introduktionstjänstgöring som inledning på specialiseringen.

Dels skulle det innebära att flaskhalsarna i läkarnas vidareutbildning elimineras, dels att alla läkare, oavsett utbildningsland, får möjlighet till samma introduktion till den svenska arbetsmarknaden.

Det skulle också innebära att läkaren är legitimerad och får en helt annan ställning på arbetsmarknaden än den examinerade men icke legitimerade läkaren som väntar på att få göra AT har. Vi har haft möten med såväl Sveriges Kommuner och landsting som Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet om detta.

Bollen ligger nu hos Utbildningsdepartementet. Vi hoppas inom kort att få se konkreta förslag på hur framtidens läkarutbildning ska se ut.

Läs mer:

Väntetiden till AT en flaskhals – staten bör ta över ansvaret

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons