Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYAZ Lakartidningen.se 2016-03-14

Bristande evidens för resultat av »aktiv hälsostyrning«

Carl-Gustaf Elinder
professor, Karolinska institutet; ordförande Stockholms medicinska råd

carl-gustaf.elinder@sll.se

Gustaf Edgren och medförfattare rapporterar i Läkartidningen att »aktiv hälsostyrning« [1] kan ge utsatta patienter stöd. De argumenterar för en fortsatt satsning på denna form av rådgivande vård som utvecklats av företaget Health Navigator.

En nära identisk redovisning har publicerats i en internationell vetenskaplig tidskrift [2], men citeras inte i LT. Flera landsting, bland dessa Stockholms läns landsting, har under en rad år ersatt Health Navigator för att driva detta forsknings- och utvecklingsprojekt, och företaget är nu angeläget om att permanenta modellen.

Om man nagelfar resultaten är de dock milt sagt skakiga. Studien indikerar att »aktiv hälsostyrning« kan ha gynnsam effekt på vissa typer av vårdkonsumtion, men ger inte starkt stöd för att så verkligen är fallet, tvärtom. I tabell 3 redovisas 18 jämförelser mellan interventions- och kontrollgrupp. Jämfört med i kontrollgruppen antyder 12 jämförelser en ökad vårdkonsumtion i interventionsgruppen (de som fått, eller erbjudits aktiv hälsostyrning) och sex en lägre. Fem jämförelser som pekar mot en ökad vårdkonsumtion hos interventionsgruppen är statistiskt signifikanta.

Slår man samman incidensen av sjukhusinläggningar åren 2010–2013 får man enligt  Zelens designdelen i studien en incidenskvot på 0,98 (95 procents konfidensintervall (KI): 0,89–1,09) och för den traditionella RCT-delen under åren 2012 och 2013 en icke signifikant incidenskvot på 0,85 (95 procents KI: 0,67–1,15).  I tabell 3, som bygger på antalet vårddagar och en beräknad vårdkostnad, har man gjort 12 statistiska jämförelser och hittar två signifikanta, båda i den del av studien som inte är korrekt randomiserad.

Sammantaget visar de samlade resultaten ingen tydlig gynnsam effekt av aktiv hälsostyrning. Författarna väljer ut en handfull av de subanalyser som gjorts (avseende exempelvis en viss tidsperiod) och hävdar med hänvisning till dessa att aktiv hälsostyrning är bra, om man jobbar som vårdrådgivarna gjorde just under den aktuella perioden.

Detta är ett klassiskt sätt att övertolka resultat från kliniska prövningar. Att vissa subgrupper under vissa perioder har en till synes gynnsam effekt av en intervention (eller behandling) är ofta tillfälligheternas spel. På samma sätt visar subanalyser att det finns ogynnsamma effekter för andra grupper och perioder, men som författarna väljer att bortse ifrån.

Visst kan man få säga att aktiv hälsostyrning kan ge utsatta patienter stöd, men man borde då också tillägga »men kanske inte alls«. Man borde också noga framhålla att de effekter som kunnat avläsas är relativt små, och att ytterligare väl randomiserade studier och kostnadseffektivitetsanalyser behövs innan man inför detta som en etablerad process i vården. I synnerhet som projektet tydligt visat aktiv hälsosstyrning ad modem Health Navigator är mycket dyrt och därmed tar resurser från andra önskvärda insatser.

Läs repliken:

Aktiv hälsostyrning – varken ny eller okänd intervention

Referenser

  1. Edgren G, Andersson J, Dolk A, et al. »Aktiv hälsostyrning« kan ge utsatta patienter stöd. Läkartidningen. 2016;113:DUEX.
  2. Edgren G, Anderson J, Dolk A, et al. A case management intervention targeted to reduce healthcare consumption for frequent Emergency Department visitors: results from an adaptive randomized trial. Eur J Emerg Med. Epub 14 maj 2015.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons