Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYAZ Lakartidningen.se 2016-03-14

Bristande evidens för resultat av »aktiv hälsostyrning«

Carl-Gustaf Elinder
professor, Karolinska institutet; ordförande Stockholms medicinska råd

carl-gustaf.elinder@sll.se

Gustaf Edgren och medförfattare rapporterar i Läkartidningen att »aktiv hälsostyrning« [1] kan ge utsatta patienter stöd. De argumenterar för en fortsatt satsning på denna form av rådgivande vård som utvecklats av företaget Health Navigator.

En nära identisk redovisning har publicerats i en internationell vetenskaplig tidskrift [2], men citeras inte i LT. Flera landsting, bland dessa Stockholms läns landsting, har under en rad år ersatt Health Navigator för att driva detta forsknings- och utvecklingsprojekt, och företaget är nu angeläget om att permanenta modellen.

Om man nagelfar resultaten är de dock milt sagt skakiga. Studien indikerar att »aktiv hälsostyrning« kan ha gynnsam effekt på vissa typer av vårdkonsumtion, men ger inte starkt stöd för att så verkligen är fallet, tvärtom. I tabell 3 redovisas 18 jämförelser mellan interventions- och kontrollgrupp. Jämfört med i kontrollgruppen antyder 12 jämförelser en ökad vårdkonsumtion i interventionsgruppen (de som fått, eller erbjudits aktiv hälsostyrning) och sex en lägre. Fem jämförelser som pekar mot en ökad vårdkonsumtion hos interventionsgruppen är statistiskt signifikanta.

Slår man samman incidensen av sjukhusinläggningar åren 2010–2013 får man enligt  Zelens designdelen i studien en incidenskvot på 0,98 (95 procents konfidensintervall (KI): 0,89–1,09) och för den traditionella RCT-delen under åren 2012 och 2013 en icke signifikant incidenskvot på 0,85 (95 procents KI: 0,67–1,15).  I tabell 3, som bygger på antalet vårddagar och en beräknad vårdkostnad, har man gjort 12 statistiska jämförelser och hittar två signifikanta, båda i den del av studien som inte är korrekt randomiserad.

Sammantaget visar de samlade resultaten ingen tydlig gynnsam effekt av aktiv hälsostyrning. Författarna väljer ut en handfull av de subanalyser som gjorts (avseende exempelvis en viss tidsperiod) och hävdar med hänvisning till dessa att aktiv hälsostyrning är bra, om man jobbar som vårdrådgivarna gjorde just under den aktuella perioden.

Detta är ett klassiskt sätt att övertolka resultat från kliniska prövningar. Att vissa subgrupper under vissa perioder har en till synes gynnsam effekt av en intervention (eller behandling) är ofta tillfälligheternas spel. På samma sätt visar subanalyser att det finns ogynnsamma effekter för andra grupper och perioder, men som författarna väljer att bortse ifrån.

Visst kan man få säga att aktiv hälsostyrning kan ge utsatta patienter stöd, men man borde då också tillägga »men kanske inte alls«. Man borde också noga framhålla att de effekter som kunnat avläsas är relativt små, och att ytterligare väl randomiserade studier och kostnadseffektivitetsanalyser behövs innan man inför detta som en etablerad process i vården. I synnerhet som projektet tydligt visat aktiv hälsosstyrning ad modem Health Navigator är mycket dyrt och därmed tar resurser från andra önskvärda insatser.

Läs repliken:

Aktiv hälsostyrning – varken ny eller okänd intervention

Referenser

  1. Edgren G, Andersson J, Dolk A, et al. »Aktiv hälsostyrning« kan ge utsatta patienter stöd. Läkartidningen. 2016;113:DUEX.
  2. Edgren G, Anderson J, Dolk A, et al. A case management intervention targeted to reduce healthcare consumption for frequent Emergency Department visitors: results from an adaptive randomized trial. Eur J Emerg Med. Epub 14 maj 2015.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016