Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYAZ Lakartidningen.se 2016-03-14

Bristande evidens för resultat av »aktiv hälsostyrning«

Carl-Gustaf Elinder
professor, Karolinska institutet; ordförande Stockholms medicinska råd

carl-gustaf.elinder@sll.se

Gustaf Edgren och medförfattare rapporterar i Läkartidningen att »aktiv hälsostyrning« [1] kan ge utsatta patienter stöd. De argumenterar för en fortsatt satsning på denna form av rådgivande vård som utvecklats av företaget Health Navigator.

En nära identisk redovisning har publicerats i en internationell vetenskaplig tidskrift [2], men citeras inte i LT. Flera landsting, bland dessa Stockholms läns landsting, har under en rad år ersatt Health Navigator för att driva detta forsknings- och utvecklingsprojekt, och företaget är nu angeläget om att permanenta modellen.

Om man nagelfar resultaten är de dock milt sagt skakiga. Studien indikerar att »aktiv hälsostyrning« kan ha gynnsam effekt på vissa typer av vårdkonsumtion, men ger inte starkt stöd för att så verkligen är fallet, tvärtom. I tabell 3 redovisas 18 jämförelser mellan interventions- och kontrollgrupp. Jämfört med i kontrollgruppen antyder 12 jämförelser en ökad vårdkonsumtion i interventionsgruppen (de som fått, eller erbjudits aktiv hälsostyrning) och sex en lägre. Fem jämförelser som pekar mot en ökad vårdkonsumtion hos interventionsgruppen är statistiskt signifikanta.

Slår man samman incidensen av sjukhusinläggningar åren 2010–2013 får man enligt  Zelens designdelen i studien en incidenskvot på 0,98 (95 procents konfidensintervall (KI): 0,89–1,09) och för den traditionella RCT-delen under åren 2012 och 2013 en icke signifikant incidenskvot på 0,85 (95 procents KI: 0,67–1,15).  I tabell 3, som bygger på antalet vårddagar och en beräknad vårdkostnad, har man gjort 12 statistiska jämförelser och hittar två signifikanta, båda i den del av studien som inte är korrekt randomiserad.

Sammantaget visar de samlade resultaten ingen tydlig gynnsam effekt av aktiv hälsostyrning. Författarna väljer ut en handfull av de subanalyser som gjorts (avseende exempelvis en viss tidsperiod) och hävdar med hänvisning till dessa att aktiv hälsostyrning är bra, om man jobbar som vårdrådgivarna gjorde just under den aktuella perioden.

Detta är ett klassiskt sätt att övertolka resultat från kliniska prövningar. Att vissa subgrupper under vissa perioder har en till synes gynnsam effekt av en intervention (eller behandling) är ofta tillfälligheternas spel. På samma sätt visar subanalyser att det finns ogynnsamma effekter för andra grupper och perioder, men som författarna väljer att bortse ifrån.

Visst kan man få säga att aktiv hälsostyrning kan ge utsatta patienter stöd, men man borde då också tillägga »men kanske inte alls«. Man borde också noga framhålla att de effekter som kunnat avläsas är relativt små, och att ytterligare väl randomiserade studier och kostnadseffektivitetsanalyser behövs innan man inför detta som en etablerad process i vården. I synnerhet som projektet tydligt visat aktiv hälsosstyrning ad modem Health Navigator är mycket dyrt och därmed tar resurser från andra önskvärda insatser.

Läs repliken:

Aktiv hälsostyrning – varken ny eller okänd intervention

Referenser

  1. Edgren G, Andersson J, Dolk A, et al. »Aktiv hälsostyrning« kan ge utsatta patienter stöd. Läkartidningen. 2016;113:DUEX.
  2. Edgren G, Anderson J, Dolk A, et al. A case management intervention targeted to reduce healthcare consumption for frequent Emergency Department visitors: results from an adaptive randomized trial. Eur J Emerg Med. Epub 14 maj 2015.

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

135 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons