Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWP4 Läkartidningen 09/2016
Lakartidningen.se 2016-03-01

Fast läkarkontakt främjar följsamheten till ordinationer

Ulf Malm
specialistläkare, psykiatri; docent, Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet

ulf.malm@neuro.gu.se

Martin Rosell
specialistläkare, psykiatri, privatpraktiserande, Göteborg

Endast tre fjärdedelar av patienter med exempelvis neurologisk eller svår psykisk sjukdom, hjärtsjukdom och diabetes följer läkarens ordinationer mätt med personalskattad följsamhet.

En ny svensk avhandling [1] refererar till en kvantitativ retrospektiv studie som visat att den personalskattade följsamheten till peroral läkemedelsbehandling hos schizofrenipatienter var ungefär densamma, det vill säga tre fjärdedelar [2]. Endast cirka hälften av patienterna hade dock tagit sina mediciner enligt läkarens ordinationer, mätt med plasmakoncentration vid aviserade blodprov.

En randomiserad kontrollerad studie visar att återfall med inläggning på sjukhus trots bristande följsamhet är sällsynt [3], vilket i detta fall kan bero på valet av metodik med fasta läkarkontakter, förtroendefulla relationer och väl fungerande system för krishantering.

Den relativa betydelsen av risk, resultat och biverkningar på upplevd livskvalitet överensstämmer inte alltid mellan läkaren och patienten. För att kunna ge ett meningsfullt bidrag till patientens beslut om behandlingsval krävs att läkaren har förståelse för patientens värderingar och prioriteringar. Men en alltmer högteknologisk medicin har underminerat de värden som tidigare förknippades med läkar–patientrelationen. Läkare får mindre och mindre tid till att lära känna sina patienter.

När patienter med schizofreni inte tar sina läkemedel återfaller de flesta i psykos inom ett år. Vid behandling med antipsykosläkemedel i kombination med psykosociala åtgärder inklusive fasta kontakter med läkaren – sekundärprevention – får endast cirka en av fem återfall [3]. Det betyder att cirka två patienter per år måste behandlas (number needed to treat, NNT) för att förhindra att en patient får återfall med sjukhusinläggning.

Som exempel inom somatiken valdes behandling av hypertension för att förebygga stroke – primärprevention. För att förebygga stroke vid svår hypertension (diastoliskt blodtryck över 115 mm hg) under fem år är NNT 29. Med färre avvikelser från läkarens ordinationer skulle NNT kunna bli lägre.

Utbildning av patienter är vanligt i vårdprogram. Patienter kan dessutom lära sig själva genom internet, inte minst genom att följa patientchattar. Välinformerade patienter kan, inom ramen för ett samarbete, tipsa sin doktor om hur patienter tycker att god vård ska gå till och förklara hur biverkningar av behandling påverkar deras liv. Till patienter med kognitiv störning, en vanlig samsjuklighet även inom somatiken, kan familj och övriga resurspersoner ge teknisk assistans.

Våra erfarenheter talar för att fler patienter skulle ta sin medicin enligt ordination med stöd av nya beredningsformer (som depåmediciner), sms-påminnelser och särskilda samordnare för vård och stödåtgärder.

Det finns ett samband mellan bättre behandlingsresultat och bättre läkar–patientrelationer både vid psykiska och somatiska kroniska sjukdomar. Därför tror vi på en renässans för fasta och långvariga läkarkontakter.

Ulf Malm arbetar ideellt för stiftelsen Schizofrenibistånd.

Referenser

  1. Brain C. Cognition, adherence and stigma in schizophrenia [avhandling]. Göteborg: Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet; 2015.
  2. DiMatteo MR. Variations in patients' adherence to medical recommendations: a quantitative review of 60 years of research. Med Care. 2004;42(3):200-9.
  3. Malm U, Ivarsson B, Allebeck P. Durability of the efficacy of Integrated Care in schizophrenia: a five-year randomized controlled study. Psychiatr Serv. 2014;65:1054-7.

Kommentarer (1)

  • Dra rätt slutsatser!

    2016-03-01 15:36 | I Ulf Malms och Martin Rosells egen beskrivning framkommer, att "återfall" och inläggning i vissa fall är sällsynta, trots bristande "följsamhet" till läkemedelsordination från patienternas sida. Förklaringen finner de i goda och kontinuerliga relationer till bl.a. behandlarna: "En randomiserad kontrollerad studie visar att återfall med inläggning på sjukhus trots bristande följsamhet är sällsynt [3], vilket i detta fall kan bero på valet av metodik med fasta läkarkontakter, förtroendefulla relationer och väl fungerande system för krishantering." Slutsatsen måste då rimligen bli, att det är sådana åtgärder och inte "följsamheten" till ordination som är den avgörande framgångsfaktorn.

    Hannes Qvarfordt, brukarföreträdare, Ombud för föreningarna RSMH-Livet/-Näckrosen, Göteborg

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare med aromatas-hämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016