Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWP4 Läkartidningen 09/2016
Lakartidningen.se 2016-03-01

Fast läkarkontakt främjar följsamheten till ordinationer

Ulf Malm
specialistläkare, psykiatri; docent, Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet

ulf.malm@neuro.gu.se

Martin Rosell
specialistläkare, psykiatri, privatpraktiserande, Göteborg

Endast tre fjärdedelar av patienter med exempelvis neurologisk eller svår psykisk sjukdom, hjärtsjukdom och diabetes följer läkarens ordinationer mätt med personalskattad följsamhet.

En ny svensk avhandling [1] refererar till en kvantitativ retrospektiv studie som visat att den personalskattade följsamheten till peroral läkemedelsbehandling hos schizofrenipatienter var ungefär densamma, det vill säga tre fjärdedelar [2]. Endast cirka hälften av patienterna hade dock tagit sina mediciner enligt läkarens ordinationer, mätt med plasmakoncentration vid aviserade blodprov.

En randomiserad kontrollerad studie visar att återfall med inläggning på sjukhus trots bristande följsamhet är sällsynt [3], vilket i detta fall kan bero på valet av metodik med fasta läkarkontakter, förtroendefulla relationer och väl fungerande system för krishantering.

Den relativa betydelsen av risk, resultat och biverkningar på upplevd livskvalitet överensstämmer inte alltid mellan läkaren och patienten. För att kunna ge ett meningsfullt bidrag till patientens beslut om behandlingsval krävs att läkaren har förståelse för patientens värderingar och prioriteringar. Men en alltmer högteknologisk medicin har underminerat de värden som tidigare förknippades med läkar–patientrelationen. Läkare får mindre och mindre tid till att lära känna sina patienter.

När patienter med schizofreni inte tar sina läkemedel återfaller de flesta i psykos inom ett år. Vid behandling med antipsykosläkemedel i kombination med psykosociala åtgärder inklusive fasta kontakter med läkaren – sekundärprevention – får endast cirka en av fem återfall [3]. Det betyder att cirka två patienter per år måste behandlas (number needed to treat, NNT) för att förhindra att en patient får återfall med sjukhusinläggning.

Som exempel inom somatiken valdes behandling av hypertension för att förebygga stroke – primärprevention. För att förebygga stroke vid svår hypertension (diastoliskt blodtryck över 115 mm hg) under fem år är NNT 29. Med färre avvikelser från läkarens ordinationer skulle NNT kunna bli lägre.

Utbildning av patienter är vanligt i vårdprogram. Patienter kan dessutom lära sig själva genom internet, inte minst genom att följa patientchattar. Välinformerade patienter kan, inom ramen för ett samarbete, tipsa sin doktor om hur patienter tycker att god vård ska gå till och förklara hur biverkningar av behandling påverkar deras liv. Till patienter med kognitiv störning, en vanlig samsjuklighet även inom somatiken, kan familj och övriga resurspersoner ge teknisk assistans.

Våra erfarenheter talar för att fler patienter skulle ta sin medicin enligt ordination med stöd av nya beredningsformer (som depåmediciner), sms-påminnelser och särskilda samordnare för vård och stödåtgärder.

Det finns ett samband mellan bättre behandlingsresultat och bättre läkar–patientrelationer både vid psykiska och somatiska kroniska sjukdomar. Därför tror vi på en renässans för fasta och långvariga läkarkontakter.

Ulf Malm arbetar ideellt för stiftelsen Schizofrenibistånd.

Referenser

  1. Brain C. Cognition, adherence and stigma in schizophrenia [avhandling]. Göteborg: Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet; 2015.
  2. DiMatteo MR. Variations in patients' adherence to medical recommendations: a quantitative review of 60 years of research. Med Care. 2004;42(3):200-9.
  3. Malm U, Ivarsson B, Allebeck P. Durability of the efficacy of Integrated Care in schizophrenia: a five-year randomized controlled study. Psychiatr Serv. 2014;65:1054-7.

Kommentarer (1)

  • Dra rätt slutsatser!

    2016-03-01 15:36 | I Ulf Malms och Martin Rosells egen beskrivning framkommer, att "återfall" och inläggning i vissa fall är sällsynta, trots bristande "följsamhet" till läkemedelsordination från patienternas sida. Förklaringen finner de i goda och kontinuerliga relationer till bl.a. behandlarna: "En randomiserad kontrollerad studie visar att återfall med inläggning på sjukhus trots bristande följsamhet är sällsynt [3], vilket i detta fall kan bero på valet av metodik med fasta läkarkontakter, förtroendefulla relationer och väl fungerande system för krishantering." Slutsatsen måste då rimligen bli, att det är sådana åtgärder och inte "följsamheten" till ordination som är den avgörande framgångsfaktorn.

    Hannes Qvarfordt, brukarföreträdare, Ombud för föreningarna RSMH-Livet/-Näckrosen, Göteborg

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Kan åtalas för uppgifter om patient på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco.  () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Läkare ska slippa krav på att remittera till »alternativ« vård

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för att huvudmän inte ska kunna kräva att läkare skriver remisser till vårdgivare där behandling med specifik terapeutisk indikation sker med substanser som inte genomgått vetenskaplig prövning. () 26 MAJ 2016

Ögonskador från innebandy – skyddsglasögon minimerar risken

Nya rön | Innebandy är fortfarande en vanlig orsak till ögonskador. En nyligen publicerad svensk studie talar för att skyddsglas har en god skyddande effekt. () 26 MAJ 2016

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons