Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWP4 Läkartidningen 09/2016
Lakartidningen.se 2016-03-01

Fast läkarkontakt främjar följsamheten till ordinationer

Ulf Malm
specialistläkare, psykiatri; docent, Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet

ulf.malm@neuro.gu.se

Martin Rosell
specialistläkare, psykiatri, privatpraktiserande, Göteborg

Endast tre fjärdedelar av patienter med exempelvis neurologisk eller svår psykisk sjukdom, hjärtsjukdom och diabetes följer läkarens ordinationer mätt med personalskattad följsamhet.

En ny svensk avhandling [1] refererar till en kvantitativ retrospektiv studie som visat att den personalskattade följsamheten till peroral läkemedelsbehandling hos schizofrenipatienter var ungefär densamma, det vill säga tre fjärdedelar [2]. Endast cirka hälften av patienterna hade dock tagit sina mediciner enligt läkarens ordinationer, mätt med plasmakoncentration vid aviserade blodprov.

En randomiserad kontrollerad studie visar att återfall med inläggning på sjukhus trots bristande följsamhet är sällsynt [3], vilket i detta fall kan bero på valet av metodik med fasta läkarkontakter, förtroendefulla relationer och väl fungerande system för krishantering.

Den relativa betydelsen av risk, resultat och biverkningar på upplevd livskvalitet överensstämmer inte alltid mellan läkaren och patienten. För att kunna ge ett meningsfullt bidrag till patientens beslut om behandlingsval krävs att läkaren har förståelse för patientens värderingar och prioriteringar. Men en alltmer högteknologisk medicin har underminerat de värden som tidigare förknippades med läkar–patientrelationen. Läkare får mindre och mindre tid till att lära känna sina patienter.

När patienter med schizofreni inte tar sina läkemedel återfaller de flesta i psykos inom ett år. Vid behandling med antipsykosläkemedel i kombination med psykosociala åtgärder inklusive fasta kontakter med läkaren – sekundärprevention – får endast cirka en av fem återfall [3]. Det betyder att cirka två patienter per år måste behandlas (number needed to treat, NNT) för att förhindra att en patient får återfall med sjukhusinläggning.

Som exempel inom somatiken valdes behandling av hypertension för att förebygga stroke – primärprevention. För att förebygga stroke vid svår hypertension (diastoliskt blodtryck över 115 mm hg) under fem år är NNT 29. Med färre avvikelser från läkarens ordinationer skulle NNT kunna bli lägre.

Utbildning av patienter är vanligt i vårdprogram. Patienter kan dessutom lära sig själva genom internet, inte minst genom att följa patientchattar. Välinformerade patienter kan, inom ramen för ett samarbete, tipsa sin doktor om hur patienter tycker att god vård ska gå till och förklara hur biverkningar av behandling påverkar deras liv. Till patienter med kognitiv störning, en vanlig samsjuklighet även inom somatiken, kan familj och övriga resurspersoner ge teknisk assistans.

Våra erfarenheter talar för att fler patienter skulle ta sin medicin enligt ordination med stöd av nya beredningsformer (som depåmediciner), sms-påminnelser och särskilda samordnare för vård och stödåtgärder.

Det finns ett samband mellan bättre behandlingsresultat och bättre läkar–patientrelationer både vid psykiska och somatiska kroniska sjukdomar. Därför tror vi på en renässans för fasta och långvariga läkarkontakter.

Ulf Malm arbetar ideellt för stiftelsen Schizofrenibistånd.

Referenser

  1. Brain C. Cognition, adherence and stigma in schizophrenia [avhandling]. Göteborg: Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet; 2015.
  2. DiMatteo MR. Variations in patients' adherence to medical recommendations: a quantitative review of 60 years of research. Med Care. 2004;42(3):200-9.
  3. Malm U, Ivarsson B, Allebeck P. Durability of the efficacy of Integrated Care in schizophrenia: a five-year randomized controlled study. Psychiatr Serv. 2014;65:1054-7.

Kommentarer (1)

  • Dra rätt slutsatser!

    2016-03-01 15:36 | I Ulf Malms och Martin Rosells egen beskrivning framkommer, att "återfall" och inläggning i vissa fall är sällsynta, trots bristande "följsamhet" till läkemedelsordination från patienternas sida. Förklaringen finner de i goda och kontinuerliga relationer till bl.a. behandlarna: "En randomiserad kontrollerad studie visar att återfall med inläggning på sjukhus trots bristande följsamhet är sällsynt [3], vilket i detta fall kan bero på valet av metodik med fasta läkarkontakter, förtroendefulla relationer och väl fungerande system för krishantering." Slutsatsen måste då rimligen bli, att det är sådana åtgärder och inte "följsamheten" till ordination som är den avgörande framgångsfaktorn.

    Hannes Qvarfordt, brukarföreträdare, Ombud för föreningarna RSMH-Livet/-Näckrosen, Göteborg

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons