Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXU9 Läkartidningen 09/2016
Lakartidningen.se 2016-03-01

Döden på recept

De senaste tio åren har receptförskrivningen av opioider på smärtindikation ökat, liksom den sammanhängande narkotikarelaterade dödligheten. Kraftfulla åtgärder bör snarast sättas in.

Jan Halldin
leg läkare, med dr, Danderyd
jan.halldin@gmail.com

Läkemedelsindustrins lansering och försäljning av läkemedel sker på marknadens allt hårdare villkor, vilket ibland resulterat i dödliga skadeverkningar. Förgiftningar och andra biverkningar av läkemedel är den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer i USA och Europa [1]. 

Särskilt allvarligt är det när okritisk marknadsföring leder till massutskrivning av starkt beroendeframkallande opioider med hög risk för dödliga förgiftningar. Det var vad som hände i USA på slutet av 1990-talet där det drevs en kampanj för att använda opioider också vid kroniska smärttillstånd [2]. De negativa effekterna av den ökade förskrivningen, främst hög dödlighet, finns fortfarande kvar.

Förskrivning av opioider på smärtindikation har kraftigt ökat i Sverige mellan 2006 och 2013. Det gäller buprenorfin, metadon, oxikodon, fentanyl och morfin [3, Figur 1].

LARO (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende) ges vid speciella mottagningar. Hösten 2013 fanns 110 sådana mottagningar med 3 700 personer i behandling (skattat värde) [4]. 

Sedan 2006 har det skett en kontinuerlig ökning av narkotikarelaterade dödsfall med främst fentanyl, metadon, buprenorfin och andra opioider [5, Figur 2, sid 427]. Mellan 2013 och 2014 ökade den narkotikarelaterade dödligheten med 30 procent [6]. Den starkt ökande förskrivningen och sammanhängande dödligheten av opioidläkemedel kan ha flera orsaker, såsom:

 1. »Läckage« av buprenorfin och metadon från LARO-mottagningar.
 2. Vårdvalsreformen kan medverka till att läkare skriver ut opioider till patienter utan att tillräcklig medicinsk indikation finns. Att neka förskrivning kan innebära att patienten listar om sig till en annan vårdcentral.
 3. Studier från Inspektionen för socialförsäkringen och Stockholms universitet visar att primärvårdens vårdval påverkat både antalet sjukskrivningar och antibiotikaförskrivningen [7, 8]. Även om ingen undersökning mig veterligen gjorts av den ökande opioidförskrivningen kan den delvis också ha en sådan förklaring. Om patienten blivit beroende av ett opioidläkemedel kan det dessutom uppstå svårigheter att trappa ned och sätta ut detta läkemedel.
 4. Bristande kontroll av LARO-förskrivningarna. Att mellan 5 och 7 procent av LARO-patienterna 2006–2013 fick buprenorfin eller metadon förskrivet på indikationen smärta av andra förskrivare än ansvarig läkare i LARO-behandlingen och att omkring 40 procent av patienterna inom LARO gjort minst tre uttag av andra narkotikaklassade läkemedel 2013 är anmärkningsvärt [4].
 5. Övergripande registerkörningar kan inte göras. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan endast granska en enskild läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiska läkemedel om man misstänker några missförhållanden. Regelverket tillåter inte som tidigare övergripande registerkörningar som ett stöd för tillsynen.

Det behövs en bättre tillsyn över rekvisitionsläkemedel och recept från LARO-mottagningarna och en förbättrad kontroll av enskilda läkares förskrivningar av opioidläkemedel. Övergripande registerkörningar bör tillåtas i IVO:s tillsynsarbete och vårdvalsreformens eventuella effekter på förskrivningen av opioider bör närmare studeras.

Avslutningsvis: De successivt ökande opioidförskrivningarna med starkt stigande dödlighet som följd kräver kraftåtgärder i dag. Imorgon kan det vara försent.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

 1. Gøtzsche PC. Dödliga mediciner och organiserad brottslighet. Stockholm: Karneval förlag; 2015.
 2. Ågren G. Opioidepidemin i USA. Socialmedicinsk Tidskrift. 2015;4:460-8.
 3. Rhodin A. Ökad användning av opioider kan leda till toleransutveckling. Stort behov av nya riktlinjer och ökat samarbete mellan vårdgivare. Läkartidningen. 2014;111:CZW3.  
 4. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2015. Artikelnr 2015-5-35.
 5. Fugelstad A. Stor ökning av narkotikadödsfall och förändrade drogmönster. Socialmedicinsk Tidskrift. 2015;4:424-31.
 6. Sveriges officiella statistik. Dödsorsaker 2014. Stockholm: Socialstyrelsen; 2015. Artikelnr 2015-8-1.
 7. Vårdvalets effekter på sjukskrivningarna. Stockholm: Inspektionen för socialförsäkringen; 2014. Rapport 2014:17.
 8. Fogelberg S. Effects of competiton between healthcare providers on prescription of antibiotics. IFN Working paper No 949. Stockholm: Stockholms universitet, nationalekonomiska institutionen; 2014.

Kommentarer (6)

 • Olyckligt publiceringsdatum...

  2016-03-01 17:14 | ...när socialstyrelsen satte ner foten i frågan igår. http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/mangaorsakerbakomnarkotikadod

  Marcus Persson, Överläkare, Solstenen i Skåne

  Jäv:

 • Glöm ej nätet/illegala köp

  2016-03-01 19:16 | Något som debattören ej nämner som en potentiell bidragande orsak är möjligheten att skaffa sig den här typen av preparat illegalt/via nätet. Jag träffar ofta yngre människor som skaffar både starka opioider och benso denna väg. Om tabletterna är utskrivna till patienter som säljer vidare eller om de importeras från utlandet har undertecknad inget svar på.

  Malin Ankardal, ST-läkare internmedicin, Helsingborg

  Jäv:

 • Mellan raderna: Halldins syndabocksjakt?

  2016-03-01 22:01 | Det är inget fel på Halldins analys: ökad opioid förskrivning har föranlett en ökning av opioid relaterade dödsfall. Men nu efterlyser jag att hans budskap måtte kommenteras av smärtspecialist(er), beroendeläkare och vårdvalsföreträdare - nämligen representanter för vårdgivare / vårdmodellsföreträdare som mellan raderna pekas ut som huvudansvariga för den negativa utvecklingen. Själv tar jag till orda i egenskap av pensionerad läkare. Dessas fortsatta förskrivningsrätt har Halldin tidigare kampanjat mot under förevändningen att denna grupp på ett signifikant sätt skulle ha ansvarat för opioid överförskrivning - en djupt orättvis generalisering!

  Daniel Schmidt, Docent, fd. överläkare, Pensionär

  Jäv:

 • Viktigt att ta upp opioddödsfallen

  2016-03-02 12:23 | Bra att frågan om det ökade antalet opioddödsfall tas upp till debatt. Under det senaste decenniet har det skett en kraftig ökning av antalet förgiftningsdödsfall med förekomst av opioider. Under samma tid har också förskrivningarna av opioidläkemedel som oxikodon, fentanyl, buprenorfin och metadon ökat och dessa läkemedel står för en stor del av dödsfallen. Utvecklingen påminner om den opioidepidemi som man sett i USA och det är viktigt att sätta in motåtgärder.
  Tyvärr verkar det som att Socialstyrelsen försöker mörka problemet genom att hävda att ökningen enbart är skenbar och beror på att Rättsmedicinalverket tidigare missat att diagnosticera opioidförekomst vid rättsmedicinskt undersökta dödsfall. Detta är knappast ett trovärdigt antagande.
  Försöket till mörkning från ansvarig myndighets sida påminner tyvärr också om vad som hände när opiodepidemin startade i USA.

  Gunnar Ågren, Med dr, Pensionär

  Jäv:

 • Historien upprepar sig

  2016-03-02 14:40 | Bra att belysa problemet med bl.a. opioder och att vi tycks aldrig lära oss dess riktiga användning och risker Medicinhistorien har något att berätta från 1800 talet och framåt. Opiumkrigen i Kina, tinctura opii och receptfria kodeintabletter, fri användning även till spädbarn och nu även drogliberal lobbying i många länders parlament. Som privat allmänläkare noterar jag också stigande frekvens iatrogena läkemedelsmissbrukare. På akut mottagningar är man väldigt flitig med att sätta in opioder men tar inget ansvar för utsättandet utan det faller på oss allmänläkare. Då kontinuiteten är bristfällig är det mycket lätt att bara förlänga recepten i stället för att, bråka, motivera patienten att sluta. Man kan tycka illa om vårdvalet men att skylla på det eller privat vård är att förenkla grovt. Kan även tipsa om en mycket läsvärd bok om det omfattande missbruket av opioder(oxycodon) och metamfetaminer mm mm i tredje riket där bl.a. Hitlers livläkare Morell var en huvudaktör. "Der totale Rausch" av Norman Ohler. Vi har lyckats minska antibiotika förskrivniingen , men tyvärr tror jag bekämpandet av läkemedelsmissbruket är mycket svårare. Tankar från en privat husläkare i Småland sen 22 år.

  Jaan O Novek , leg.läk., Minikliniken i Nybro AB

  Jäv: ingår i sk vårdval

 • Skärpning på alla vårdnivåer behövs!

  2016-03-13 10:09 | Den ökade opioidrelaterade mortaliteten är djupt oroande, men jag är inte helt säker på att den är orsakad av just LARO-mottagningarnas påstådda bristande kontroll över förskrivning. Jag arbetar själv på LARO i Uppsala, forskar och förläser inom detta område, och har därmed insyn i denna verksamhet sedan flera år tillbaka. Jag kan därför intyga att förskrivning av fentanyl definitivt inte sker via LARO. Jag är övertygad att överförskrivning av opioider sker på alla nivåer av vårdkedjan, både från primärvården och specialistvården. LARO-mottagningarna däremot granskas av Socialstyrelsens tillsyn och har interna kontrollsystem för reglerad förskrivning. De behandlar inte bara missbrukare utan även opioidberoende smärtpatienter. Denna regim ger struktur och kontroll över behandlingen och inte sällan ett nytt liv till patienten som tidigare utvecklat iatrogent opioidberoende. Vad gäller missbrukspatienter som behandlas med metadon eller Subuxone, har många räddats tack vare LARO från HIV, prostitution, kriminalitet och en för tidig död. Om de bryter ben eller opereras akut, så behöver de smärtlindring under reglerade omständigheter. Vilka är mer lämpade att styra behandling och nertrappning av tilläggs-opioider än LARO-mottagningar i samarbete med smärtkliniker?

  Vi vet fortfarande inte hur många av dessa angivna dödsfall, som avled på grund av opioider från svenska apotek och på recept förskrivna av svenska läkare. Polisrapporter från 2015 beskriver stora beslag av både av tramadol och fentanyl från tullen. Vi har inte heller kännedom grund vilka som avlidit av polyfarmaci, komplicerande sjukdomar eller där opioiden i blodet enbart var del i en reglerad behandling.

  Min uppfattning är att vi behöver bättre granskning och monitorering av förskrivning, på alla vårdnivåer. Vi behöver utbilda alla läkare i opioidförskrivning och skapa interna kontroller på alla vårdcentraler, specialistkliniker inklusive smärt-och LARO -mottagningar.

  Lenka Katila, leg.läk., Smärtkliniken och LARO, Akademiska sjukhuset Uppsala

  Jäv: behandlar med och föreläser om opioider

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016