Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYLS Lakartidningen.se 2016-03-18

Väntetiden till AT en flaskhals – staten bör ta över ansvaret

Viktor Madsen
läkarstudent, Karolinska institutet, Stockholm

viktor.madsen@stud.ki.se

För varje år ökar den genomsnittliga väntetiden till AT, och det är inte längre endast ett storstadsfenomen. I genomsnitt har tiden mellan läkarexamen och start av AT ökat från 7 månader år 2008 till drygt 10 månader år 2015 [1]. Längst var väntetiden i Stockholm med 19 månader [1].

Ur utbildnings- och patientsäkerhetsmässiga perspektiv är det ett uppenbart problem att ett stort antal examinerade läkare under ett eller flera år arbetar som icke-legitimerade underläkare med sämre utbildning, erfarenhet, klinisk bredd och mindre handledning men med liknande ansvar som AT-läkare [2-4].

En årligt ökande väntetid till AT utgör också ett försörjningsproblem för Sverige när man i andra änden av produktionsapparaten av läkare lider brist på specialistläkare inom stora specialiteter som allmänmedicin och psykiatri [5].

Trots att statistik visat ökande väntetid de senaste sju åren och trots att antalet antagna på läkarutbildningen år 2015 ökat med 58 procent (687 studenter) jämfört med år 2008 [6], samtidigt som Sveriges outsourcing av läkarutbildning fortsatt, har antalet AT-platser inte ökats med motsvarande mängd.

Är man cynisk, vilket inte ligger så långt bort i den frustration som många läkarstudenter och underläkare i dag upplever, kan man undra om denna flaskhals existerar för att någon part gynnas av den. Kan det vara så att icke-legitimerade underläkare i kö skapar ett konkurrensutsatt utbud av billigare arbetskraft? Det är inte omöjligt att göra den tolkningen [2-4].

Jag vill inte vara cynisk. Däremot tror jag att det finns två stora frågor som skapar en osäkerhet hos landstingen för att i närtid investera i och öka antalet AT-platser i tillräckliga volymer.

 • Den ena är utredningen om den framtida läkarutbildningen som föreslagit harmonisering med resten av EU och avskaffande av AT [7]. Sveriges Kommuner och landsting uttryckte i sitt remissvar 2015 oro över att avskaffa AT [8].
 • Den andra är utredningen kring Sveriges framtida regionala indelning, där utredarnas första förslag innebär en minskning från dagens 21 landsting till 6 regioner [9, 10]. Riksdagens kommittédirektiv har satt 1 januari 2019 som ett möjligt datum för en eller flera indelningsändringar [11].

Att väntetiden till AT nu är så lång att den utgör såväl utbildnings-, patientsäkerhets- som försörjningsmässiga problem är alarmerande. Givet det faktum att väntetiden ökat kontinuerligt sedan mätningarna började och den osäkerhet som råder kring läkarutbildningens framtida utformning samt landstingens antal och storlek är det naturligt att fråga sig om landstingen klarar av den uppgift de är skyldiga att sköta. Den rimliga åtgärden borde vara att staten tar över ansvaret och garanterar antalet AT-platser. Tanken är inte ny. Samma resonemang uttrycktes av Centerpartiet och Kristdemokraterna i september 2015 [12].

Liksom frågan om statligt ansvar för styrning av ST-block, som sjukvårdsminister Gabriel Wikström lyft [13] men som Läkarförbundet ställt sig negativt till [14], måste en debatt föras kring ett statligt ansvar av AT-platser. Skillnaden är förstås att AT är en utbildning jämfört med det stora antalet ST-utbildningar. Ett statligt ansvar för AT bör därför inte påverka den enskilde läkarens valfrihet i sin yrkeskarriär samt klinikers möjlighet att säkra kompetens.

Jag anser att frågan om statligt ansvar för AT-platser är något som framför allt Läkarförbundet måste ta sig an och inkludera i det arbete för fler AT-platser man beslutade om under 2015 års fullmäktigemöte [15]. I förlängningen hoppas jag att sjukvårdsministern inser att ett statligt ansvar för AT-platser är den rimligaste vägen att gå, givet den problematiska situation som råder.

Läs repliken:
Bollen ligger hos Utbildningsdepartementet

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

 1. SYLF:s AT-ranking 2015. Stockholm: Sveriges yngre läkares förening; 2015.
 2. Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO ställer krav för att öka patientsäkerheten på akutmottagningar. 31 mar 2015.
 3. Agerberg M. Icke färdigutbildade på akuten. IVO kritiserar ännu ett landsting. Läkartidningen. 2015;112:DFZU.
 4. Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Akutmottagningarna i Uppsala/Örebro står inför stora utmaningar. 8 jun 2015.
 5. Dahl AS. Fortsatt brist på specialistläkare. Läkartidningen. 2016;113:DX77.
 6. Läkarstudent.se. Antagning till läkarprogram.
 7. SOU 2013:15. För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning. Stockholm: Utbildningsdepartementet; 2013.
 8. För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) [remissvar]. Stockholm: Sveriges Kommuner och landsting; 2015. Dnr 15/2099.
 9. Sex regioner i utredarnas skiss. Dagens Medicin. 9 mar 2016.
 10. Regeringskansliet. Nu inleds arbetet med Sveriges framtida regionala indelning [pressmeddelande]. 2 jul 2015.
 11. Kommittédirektiv 2015:77. Ny indelning av län och landsting. Stockholm: Finansdepartementet; 2015.
 12. Kalleny S, Lodding M. C och KD: Öka det nationella ansvaret. SVT Nyheter. 2 sep 2015.
 13. Ministern har laddat klart. Dagens Medicin. 24 jun 2015.
 14. Agerberg M. Förstatliga ST är inte lösningen. Läkartidningen. 2016;113:DXUE.
 15. Pagels S. Läkarförbundet ska verka för fler AT-platser. Sjukhusläkaren. 1 jun 2015.

Kommentera

Kommentera
bild

Det är dags att se värdet av patientnära forskning

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. () 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons