Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYLS Lakartidningen.se 2016-03-18

Väntetiden till AT en flaskhals – staten bör ta över ansvaret

Viktor Madsen
läkarstudent, Karolinska institutet, Stockholm

viktor.madsen@stud.ki.se

För varje år ökar den genomsnittliga väntetiden till AT, och det är inte längre endast ett storstadsfenomen. I genomsnitt har tiden mellan läkarexamen och start av AT ökat från 7 månader år 2008 till drygt 10 månader år 2015 [1]. Längst var väntetiden i Stockholm med 19 månader [1].

Ur utbildnings- och patientsäkerhetsmässiga perspektiv är det ett uppenbart problem att ett stort antal examinerade läkare under ett eller flera år arbetar som icke-legitimerade underläkare med sämre utbildning, erfarenhet, klinisk bredd och mindre handledning men med liknande ansvar som AT-läkare [2-4].

En årligt ökande väntetid till AT utgör också ett försörjningsproblem för Sverige när man i andra änden av produktionsapparaten av läkare lider brist på specialistläkare inom stora specialiteter som allmänmedicin och psykiatri [5].

Trots att statistik visat ökande väntetid de senaste sju åren och trots att antalet antagna på läkarutbildningen år 2015 ökat med 58 procent (687 studenter) jämfört med år 2008 [6], samtidigt som Sveriges outsourcing av läkarutbildning fortsatt, har antalet AT-platser inte ökats med motsvarande mängd.

Är man cynisk, vilket inte ligger så långt bort i den frustration som många läkarstudenter och underläkare i dag upplever, kan man undra om denna flaskhals existerar för att någon part gynnas av den. Kan det vara så att icke-legitimerade underläkare i kö skapar ett konkurrensutsatt utbud av billigare arbetskraft? Det är inte omöjligt att göra den tolkningen [2-4].

Jag vill inte vara cynisk. Däremot tror jag att det finns två stora frågor som skapar en osäkerhet hos landstingen för att i närtid investera i och öka antalet AT-platser i tillräckliga volymer.

 • Den ena är utredningen om den framtida läkarutbildningen som föreslagit harmonisering med resten av EU och avskaffande av AT [7]. Sveriges Kommuner och landsting uttryckte i sitt remissvar 2015 oro över att avskaffa AT [8].
 • Den andra är utredningen kring Sveriges framtida regionala indelning, där utredarnas första förslag innebär en minskning från dagens 21 landsting till 6 regioner [9, 10]. Riksdagens kommittédirektiv har satt 1 januari 2019 som ett möjligt datum för en eller flera indelningsändringar [11].

Att väntetiden till AT nu är så lång att den utgör såväl utbildnings-, patientsäkerhets- som försörjningsmässiga problem är alarmerande. Givet det faktum att väntetiden ökat kontinuerligt sedan mätningarna började och den osäkerhet som råder kring läkarutbildningens framtida utformning samt landstingens antal och storlek är det naturligt att fråga sig om landstingen klarar av den uppgift de är skyldiga att sköta. Den rimliga åtgärden borde vara att staten tar över ansvaret och garanterar antalet AT-platser. Tanken är inte ny. Samma resonemang uttrycktes av Centerpartiet och Kristdemokraterna i september 2015 [12].

Liksom frågan om statligt ansvar för styrning av ST-block, som sjukvårdsminister Gabriel Wikström lyft [13] men som Läkarförbundet ställt sig negativt till [14], måste en debatt föras kring ett statligt ansvar av AT-platser. Skillnaden är förstås att AT är en utbildning jämfört med det stora antalet ST-utbildningar. Ett statligt ansvar för AT bör därför inte påverka den enskilde läkarens valfrihet i sin yrkeskarriär samt klinikers möjlighet att säkra kompetens.

Jag anser att frågan om statligt ansvar för AT-platser är något som framför allt Läkarförbundet måste ta sig an och inkludera i det arbete för fler AT-platser man beslutade om under 2015 års fullmäktigemöte [15]. I förlängningen hoppas jag att sjukvårdsministern inser att ett statligt ansvar för AT-platser är den rimligaste vägen att gå, givet den problematiska situation som råder.

Läs repliken:
Bollen ligger hos Utbildningsdepartementet

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

 1. SYLF:s AT-ranking 2015. Stockholm: Sveriges yngre läkares förening; 2015.
 2. Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO ställer krav för att öka patientsäkerheten på akutmottagningar. 31 mar 2015.
 3. Agerberg M. Icke färdigutbildade på akuten. IVO kritiserar ännu ett landsting. Läkartidningen. 2015;112:DFZU.
 4. Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Akutmottagningarna i Uppsala/Örebro står inför stora utmaningar. 8 jun 2015.
 5. Dahl AS. Fortsatt brist på specialistläkare. Läkartidningen. 2016;113:DX77.
 6. Läkarstudent.se. Antagning till läkarprogram.
 7. SOU 2013:15. För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning. Stockholm: Utbildningsdepartementet; 2013.
 8. För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) [remissvar]. Stockholm: Sveriges Kommuner och landsting; 2015. Dnr 15/2099.
 9. Sex regioner i utredarnas skiss. Dagens Medicin. 9 mar 2016.
 10. Regeringskansliet. Nu inleds arbetet med Sveriges framtida regionala indelning [pressmeddelande]. 2 jul 2015.
 11. Kommittédirektiv 2015:77. Ny indelning av län och landsting. Stockholm: Finansdepartementet; 2015.
 12. Kalleny S, Lodding M. C och KD: Öka det nationella ansvaret. SVT Nyheter. 2 sep 2015.
 13. Ministern har laddat klart. Dagens Medicin. 24 jun 2015.
 14. Agerberg M. Förstatliga ST är inte lösningen. Läkartidningen. 2016;113:DXUE.
 15. Pagels S. Läkarförbundet ska verka för fler AT-platser. Sjukhusläkaren. 1 jun 2015.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons