Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYLS Lakartidningen.se 2016-03-18

Väntetiden till AT en flaskhals – staten bör ta över ansvaret

Viktor Madsen
läkarstudent, Karolinska institutet, Stockholm

viktor.madsen@stud.ki.se

För varje år ökar den genomsnittliga väntetiden till AT, och det är inte längre endast ett storstadsfenomen. I genomsnitt har tiden mellan läkarexamen och start av AT ökat från 7 månader år 2008 till drygt 10 månader år 2015 [1]. Längst var väntetiden i Stockholm med 19 månader [1].

Ur utbildnings- och patientsäkerhetsmässiga perspektiv är det ett uppenbart problem att ett stort antal examinerade läkare under ett eller flera år arbetar som icke-legitimerade underläkare med sämre utbildning, erfarenhet, klinisk bredd och mindre handledning men med liknande ansvar som AT-läkare [2-4].

En årligt ökande väntetid till AT utgör också ett försörjningsproblem för Sverige när man i andra änden av produktionsapparaten av läkare lider brist på specialistläkare inom stora specialiteter som allmänmedicin och psykiatri [5].

Trots att statistik visat ökande väntetid de senaste sju åren och trots att antalet antagna på läkarutbildningen år 2015 ökat med 58 procent (687 studenter) jämfört med år 2008 [6], samtidigt som Sveriges outsourcing av läkarutbildning fortsatt, har antalet AT-platser inte ökats med motsvarande mängd.

Är man cynisk, vilket inte ligger så långt bort i den frustration som många läkarstudenter och underläkare i dag upplever, kan man undra om denna flaskhals existerar för att någon part gynnas av den. Kan det vara så att icke-legitimerade underläkare i kö skapar ett konkurrensutsatt utbud av billigare arbetskraft? Det är inte omöjligt att göra den tolkningen [2-4].

Jag vill inte vara cynisk. Däremot tror jag att det finns två stora frågor som skapar en osäkerhet hos landstingen för att i närtid investera i och öka antalet AT-platser i tillräckliga volymer.

 • Den ena är utredningen om den framtida läkarutbildningen som föreslagit harmonisering med resten av EU och avskaffande av AT [7]. Sveriges Kommuner och landsting uttryckte i sitt remissvar 2015 oro över att avskaffa AT [8].
 • Den andra är utredningen kring Sveriges framtida regionala indelning, där utredarnas första förslag innebär en minskning från dagens 21 landsting till 6 regioner [9, 10]. Riksdagens kommittédirektiv har satt 1 januari 2019 som ett möjligt datum för en eller flera indelningsändringar [11].

Att väntetiden till AT nu är så lång att den utgör såväl utbildnings-, patientsäkerhets- som försörjningsmässiga problem är alarmerande. Givet det faktum att väntetiden ökat kontinuerligt sedan mätningarna började och den osäkerhet som råder kring läkarutbildningens framtida utformning samt landstingens antal och storlek är det naturligt att fråga sig om landstingen klarar av den uppgift de är skyldiga att sköta. Den rimliga åtgärden borde vara att staten tar över ansvaret och garanterar antalet AT-platser. Tanken är inte ny. Samma resonemang uttrycktes av Centerpartiet och Kristdemokraterna i september 2015 [12].

Liksom frågan om statligt ansvar för styrning av ST-block, som sjukvårdsminister Gabriel Wikström lyft [13] men som Läkarförbundet ställt sig negativt till [14], måste en debatt föras kring ett statligt ansvar av AT-platser. Skillnaden är förstås att AT är en utbildning jämfört med det stora antalet ST-utbildningar. Ett statligt ansvar för AT bör därför inte påverka den enskilde läkarens valfrihet i sin yrkeskarriär samt klinikers möjlighet att säkra kompetens.

Jag anser att frågan om statligt ansvar för AT-platser är något som framför allt Läkarförbundet måste ta sig an och inkludera i det arbete för fler AT-platser man beslutade om under 2015 års fullmäktigemöte [15]. I förlängningen hoppas jag att sjukvårdsministern inser att ett statligt ansvar för AT-platser är den rimligaste vägen att gå, givet den problematiska situation som råder.

Läs repliken:
Bollen ligger hos Utbildningsdepartementet

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

 1. SYLF:s AT-ranking 2015. Stockholm: Sveriges yngre läkares förening; 2015.
 2. Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO ställer krav för att öka patientsäkerheten på akutmottagningar. 31 mar 2015.
 3. Agerberg M. Icke färdigutbildade på akuten. IVO kritiserar ännu ett landsting. Läkartidningen. 2015;112:DFZU.
 4. Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Akutmottagningarna i Uppsala/Örebro står inför stora utmaningar. 8 jun 2015.
 5. Dahl AS. Fortsatt brist på specialistläkare. Läkartidningen. 2016;113:DX77.
 6. Läkarstudent.se. Antagning till läkarprogram.
 7. SOU 2013:15. För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning. Stockholm: Utbildningsdepartementet; 2013.
 8. För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) [remissvar]. Stockholm: Sveriges Kommuner och landsting; 2015. Dnr 15/2099.
 9. Sex regioner i utredarnas skiss. Dagens Medicin. 9 mar 2016.
 10. Regeringskansliet. Nu inleds arbetet med Sveriges framtida regionala indelning [pressmeddelande]. 2 jul 2015.
 11. Kommittédirektiv 2015:77. Ny indelning av län och landsting. Stockholm: Finansdepartementet; 2015.
 12. Kalleny S, Lodding M. C och KD: Öka det nationella ansvaret. SVT Nyheter. 2 sep 2015.
 13. Ministern har laddat klart. Dagens Medicin. 24 jun 2015.
 14. Agerberg M. Förstatliga ST är inte lösningen. Läkartidningen. 2016;113:DXUE.
 15. Pagels S. Läkarförbundet ska verka för fler AT-platser. Sjukhusläkaren. 1 jun 2015.

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016