Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYR6 Lakartidningen.se 2016-03-18

Replik från Kvinnliga läkares förening:Surrogatmoderskap handlar inte om barnen utan om de vuxna

Styrelsen för Kvinnliga läkares förening genom

Ingela Heimann, ordförande
ingela.heimann@kvinnligalakare.se

Andreas Bengtsson skriver i egen sak [1], men missar att frågan om surrogatmoderskap inte handlar om barnen utan om de vuxna. Gott om källor finns att tillgå.

Regeringen tillsatte en utredning av huruvida altruistiskt surrogatmoderskap ska tillåtas i Sverige (altruistiskt surrogatmoderskap innebär att den gravida kvinnan inte har vinstmotiv, utan får betalt genom kostnadstäckning) [2]. Efter tre års arbete föreslog utredningen att förbjuda surrogatmoderskap.

Det är smärtsamt för många människor att inte kunna få barn, och Kvinnliga läkares förening (KLF) vill inte förminska den sorg det kan innebära. Men det är ingen mänsklig rättighet att till varje pris få bli förälder till ett genetiskt barn, trots att vi nu har medicintekniska möjligheter till det.

KLF har flera skäl att motsätta sig surrogatmoderskap, av vilka några redovisas nedan.

Det är inte möjligt att kontrollera att altruistiskt surrogatmoderskap inte glider mot ett kommersiellt. Vad som är en rimlig kostnadstäckning är svårt att bedöma. Till exempel är en fjärdedel av alla gravida kvinnor sjukskrivna under delar av graviditeten. Ska den minskningen av den aktuella årsinkomsten och den framtida pensionen ersättas av beställarparet eller av Försäkringskassan? En annan fråga rör ersättning för komplikationer – vem ska avgöra vilken ersättning som ska betalas till surrogatmodern vid exempelvis inkontinens? Det finns även risk för tragiska situationer om surrogatmodern väljer att göra abort eller att själv behålla barnet [3].

Fler kvinnor i världen dör av graviditet­ och förlossningsrelaterade orsaker än i krig, inbördeskrig, HIV, tuberkulos och malaria tillsammans. Även i Sverige har vi medicinska risker [4], och de flesta ökar med antal graviditeter; till exempel opereras i Sverige 6 000 kvinnor per år för framfall. Andra vanliga komplikationer är depression (15 procent), blodpropp (1,7 procent), ​bristningar av grad 3 eller 4 (3,5 procent), urininkontinens (33 procent första året efter förlossningen), preeklampsi (8 procent) och graviditetsdiabetes (2 procent), och årligen dör 8–10 kvinnor [5].

Det är inte vanligt, men det finns även risk för skador på barnet, och det har skett att beställarparet avvisat ett barn av fel kön, eller som inte var fritt från handikapp eller genetisk avvikelse [6].

Andreas Bengtsson är själv förälder genom kommersiellt surrogatmoderskap, vilket inte är tillåtet i något EU-land. I Storbritannien har altruistiskt surrogatmoderskap varit tillåtet sedan 1980-talet, men det är vanligt att betalningen till surrogatmodern överskrider kostnadstäckningen. Studier från Storbritannien och Australien tyder på att tillåtet altruistiskt surrogatmoderskap leder till en bredare acceptans för att hyra någon annans livmoder. Olika studier kommer fram till lite olika resultat, men antalet surrogatbarn i Storbritannien har enligt flera studier mer än fördubblats sedan 2003 [7-10]. 

Andelen av dess barn som kom till genom kommersiellt surrogatmoderskap utomlands uppskattas till drygt 2 procent år 2003 och till 37 procent 2013 [9]. De flesta godkänns av domstolar trots att det är förbjudet i lag [11]. I Australien beräknas antalet inhemska surrogatfödslar åren 2010–2011 till 16, medan 394 barn föddes av surrogatmödrar i Indien [12]. Det finns inte något exempel i världen där kommersiella surrogatfödslar minskat när altruistiska födslar tillåtits.

I de flesta länder är surrogatmoderskap inte möjligt. Indien, Thailand, Mexiko och Nepal har skärpt lagarna mot surrogatmoderskap eller infört förbud. Kambodja och Malaysia väntas följa efter. Europaparlamentet rekommenderade nyligen sina medlemsländer att införa förbud mot alla former av surrogatmoderskap [13].

Andreas Bengtsson anklagar KLF för falska annonser [1]. Vi kan tyvärr inte svara på kritik mot en kampanj som vi varken planerat eller försvarat. Han kritiserar oss även för att ha skrivit under ett brett internationellt upprop mot surrogatmoderskap [14]. Det är inte första eller sista gången organisationer eller politiska partier samarbetar i enskilda frågor även om man inte är överens om alla politiska frågor.

En fylligare version av denna text finns på www.kvinnligalakare.se.

Referenser

 1. Bengtsson A. Kräver svar av Kvinnliga läkares förening: Surrogatmoderskap och källor. Läkartidningen. 2016;113:DX6Z.
 2. Kommittédirektiv. Utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. Stockholm: Justitiedepartementet; 2013. Dir. 2013:70.
 3. Fiano C. Human rights. Surrogate pregnant with triplets threatened with »financial ruin« if she doesn’t abort. Live Action News. 26 nov 2015.
 4. Sveriges officiella statistik. Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. Medicinska födelseregistret 1973–2014. Assisterad befruktning 1991–2013. Stockholm: Socialstyrelsen; 2015. Artikelnr 2015-12-27.
 5. Grunewald C, Nilsson E, Cnattingius S, et al. Mödradödligheten underskattad i Sverige. Läkartidningen. 2008;105:2250-3.
 6. TNN. Aussie couple abandoned surrogate baby in India. Times of India. 10 okt 2014.
 7. Family Law Week; Scott N, Dodson P. Surrogacy in the UK vs surrogacy abroad – entirely different, or one and the same? 2015.
 8. Crawshaw M, Blyth E, van den Akker O. The changing profile of surrogacy in the UK – implications for national and international policy and practice. J Soc Welf Fam Law. 2012;34:267-77.
 9. Horsey K. Surrogacy in the UK: Myth busting and reform. Report of the Surrogacy UK Working Group on Surrogacy Law Reform. November 2015. Hitchin: Surrogacy UK; 2015.
 10. Westminster Hall Commons Debates. Surrogacy. 14 okt 2014.
 11. Dickenson D. Property in the body: feminist perspectives. New York: Cambridge University Press; 2007. 
 12. Millbank J. Rethinking »commercial« surrogacy in Australia. J Bioeth Inq. 2015;12(3):477-90.
 13. Europaparlamentet. Annual report on human rights and democracy in the world 2014 and the EU policy on the matter. 17 dec 2015.
 14. Stop Surrogacy Now Statement.

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare med aromatas-hämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016