Annons
Annons
Annons Annons

»Positivt att satsa på kompetens-utveckling«

bild

Debatt 13 SEP 2019 Oliver Namin, specialistläkare och alumn, Handelshögskolan i Stockholm, anser att det vore olyckligt om det skapas ett drev baserat på misstolkningar mot Heidi Stensmyren. Fokus bör ligga på det positiva i att Läkarförbundet inser vikten av tvärprofessionell kompetensutveckling och satsar på de förtroendevaldas vidareutveckling, skriver han. (7 kommentarer)

»Skrämsel-rubriker om hormoner sprider onödig oro«

bild

Debatt 11 SEP 2019 Den stora studie om sambandet mellan bröstcancer och hormonbehandling som nyligen publicerades i Lancet bygger på fall från den tid då de flesta kvinnor behandlades med kombinationer av östrogen och kemiskt förändrat progesteron, en behandling som är omodern i dag, skriver Hilde Löfqvist. (1 kommentar)

Annons Annons

Utredning kan leda till att vi förlorar möjliga donatorer

bild

Debatt 11 SEP 2019 I juni 2019 överlämnades den nya donationsutredningen till socialminister Lena Hallengren. Den kommer att ligga till grund för lagjusteringar och förändrade riktlinjer. Vi befarar att vissa av förslagen kan leda till att möjliga organdonatorer missas, skriver Sune Forsberg och medförfattare. (1 kommentar)

Sverige behöver obligatorisk specialistläkar-tentamen

bild

Debatt 10 SEP 2019 Sveriges läkarförbund bör driva frågan om obligatorisk specialistläkartentamen. Det är lönlöst att slåss för löner och respekt så länge vi tillåts välja att skriva eller avstå från att ta ett prov på det vi ska vara bäst i landet på, skriver Björn Lindström. (12 kommentarer)

Med försämrad studiemiljö följer sjunkande studieresultat

Signerat 17 SEP 2019 En trevlig och trivsam arbetskultur som inte är pressad ger en hållbar tillvaro som också föder välmående för såväl ledning, medarbetare och studenter.

bild

Nytt uppdrag blir startskottet för bastjänstgöring i Region Skåne

Debatt 17 SEP 2019 Region Skåne tänker skapa en riktigt bra BT. Sedan gäller det att trampa på gasen och växla upp till en BT-dimensionering som kan möta det stora behov av läkare vården kommer att ha framöver.

Alla behövs i förhandlingsarbetet

Signerat 10 SEP 2019 Er lokala påverkan har en avgörande betydelse i avtalsförhandlingarna, och jag hoppas på draghjälp i avtalsrörelsen som vi är inne i.

Sätt alltid in antibiotika vid öroninflammation hos vuxna

bild

Debatt 09 SEP 2019 På senare tid har det rapporterats i medierna om dödsfall hos vuxna med akut mediaotit. Har läkare helt slutat behandla öroninflammation hos vuxna med antibiotika, undrar Helge Rask-Andersen.

Det är dags att uppgradera den psykiska hälsan

Inledare 09 SEP 2019 Danuta Wasserman anser att både den preventiva befolkningsinriktade och den behandlande delen av vården är underfinansierad.

Orimlig uppsägning av en välfungerande vårdcentral

bild

Debatt 06 SEP 2019 Som ST-läkare hotas vi nu av att antingen bli placerade på en ny vårdcentral, eller det troligare alternativet, att byta specialitet, skriver ST-läkarna Ida Lindman och Ebba Cohen apropå att avtalet med deras vårdcentral sagts upp.

Flernivåanalyser behövs i öppna jämförelser inom hälso- och sjukvård

bild

Debatt 05 SEP 2019 För att kunna bedöma storleken på geografiska skillnader i exempelvis fetma räcker det inte att studera skillnader mellan medelvärden. Man bör även beakta den individuella variationen, skriver Juan Merlo.

Hur ser ansvariga på nya data om överdiagnostik vid mammografi?

bild

Debatt 04 SEP 2019 Screening med mammografi hjälper en mindre andel av dem som kallas men skadar sannolikt ett flertal. Hur ska det medicinska samfundet agera? undrar Göran Sjönell. (3 kommentarer)

Låt läkare vara läkare!

bild

Debatt 03 SEP 2019 Triage, ökad tillgänglighet, samarbete med sjuksköterskor och mindre administration kan förbättra situationen för läkarna i primärvården, enligt Staffan Bjessmo och Göran Modin. (3 kommentarer)

bild

Nytt synsätt på läkemedel krävs för nationella läkemedelslistan

Debatt 02 SEP 2019 Första juli 2020 införs den nationella läkemedelslistan. Ska detta stora och dyra projekt lyckas krävs det att alla delar i vården anammar ett nytt synsätt gällande recept och läkemedelsbehandling, skriver Fredrik Boström, chefsfarmaceut, Sveriges apoteksförening. 

Välkommen att inspireras av olika karriärer

Inledare 28 AUG 2019 Tidningens karriärkvällar arrangeras varje år på olika platser runt om i Sverige. På dessa kvällar berättar yrkesverksamma läkare om sina karriärer och ofta sker det på ett sätt som är både informativt och underhållande.

Spännande ST-satsningar ökar arbetsgivares attraktivitet

Signerat 27 AUG 2019 Kontaktytan mellan medicin och innovativ teknik blir större och större och det finns goda skäl att öka läkares engagemang och kompetens på området. ()

Vila – förmodligen inte rätt behandling vid psykisk ohälsa

Debatt 22 AUG 2019 Psykisk ohälsa är ett aktuellt men oklart begrepp i den allmänna debatten. Psykiska besvär och problem som inte hör hemma inom psykiatrin är allmänläkarnas och vårdcentralernas angelägenhet, skriver Lars Englund och medförfattare. (17 kommentarer)

Apropå! Några nödvändiga (nöd)lösningar på AT-krisen

Debatt 21 AUG 2019 Lagstadgad minimilön för vikarierande underläkare, färre utbildningsplatser, begränsning av AT-tjänster till 18 månader, möjlighet att göra AT utomlands, rätt att tillgodoräkna sig vikariat efter examen samt snabbspår till specialiteter där bristen är störst. Så kan AT-krisen lösas, menar Julia Bielik. ()

Annons Annons

AT fyller 50 år – så här gick det till när den kom

Inledare 14 AUG 2019 Om bakgrunden till att AT infördes sägs bland annat att: »precis som i dag är det särskilt ont om läkare inom primärvården och psykiatrin. Allmäntjänstgöringens syfte är dels att skapa en utbildningstjänst med bra handledd introduktion till att arbeta som läkare, dels att fördela läkare över landet och till bristspecialiteter.« ()

Innovation kräver frihet, resurser och en mångfald av kompetenser

Signerat 13 AUG 2019 Ekosystemet av sjukvård, forskning, näringsliv, politik och myndigheter måste utvecklas. ()

»Medicinera rätt« – rimligt att patienter får delta i beslut om medicinering

Debatt 12 AUG 2019 Brukare och anhöriga är kritiska till att psykiatrin inte i tillräcklig grad lyssnar på sina patienter och deras anhöriga. Vikten av att ta del av synpunkter och stärka patienternas och de anhörigas röster diskuteras av Schizofreniförbundets erfarenhetsgrupp samt verksamhetschefen för psykosvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. (6 kommentarer)

Evidensen allt starkare för upprepad selektiv lasertrabekuloplastik

Debatt 09 AUG 2019 Med en allt starkare evidens för effekten av och säkerheten vid upprepad selektiv lasertrabekuloplastik blir denna metod allt vanligare vid tidig behandling av öppenvinkelglaukom och okulär hypertension, skriver Yutong Guo och Philip Jute. ()

Annons Annons

Apropå! Läkaren och Försäkringskassan – igen

Debatt 06 AUG 2019 Att överlåta sjukskrivningar och övrig administration kopplad till ersättningssystemen till speciellt utbildad försäkringsmedicinsk personal är ekonomiskt försvarbart och skulle ge mindre stresspåslag i alla led, skriver Tomas Gillström. (5 kommentarer)

Apropå! En vårdutveckling bortom den vildaste fantasi

Debatt 05 AUG 2019 Vad har vi för samhälle som tillåter ekonomer att styra över saker de inte begriper? Det frågar sig Töres Theorell efter att som sommarläsning valt två böcker om tillblivelsen av NKS och dess nuvarande organisation. (7 kommentarer)

Upplevda IT-problem bekräftas av enkät i Region Uppsala

Debatt 29 JUL 2019 Många läkare i Region Uppsala upplever problem med den digitala miljön. Det brister i logik, interaktion, överskådlighet, utformning och anpassning. Det visar resultaten av en enkät från det lokala Saco-rådet. De svarande angav dessutom i fria kommentarer en mängd upplevda IT-problem, skriver rådets ordförande Knut Bodin. ()

Förhoppningsvis hamnar bättre arbetsmiljö högt

Inledare 24 JUL 2019 »Vårdval med mer generösa regler, nya lösningar för personalinflytande och ekonomisk kompensation till privata hälsocentraler. Det är några av förändringarna som är på gång i de regioner där Alliansen tagit över makten.« ()

Forskare och universitet måste stå för ett ansvarsfullt resande

Debatt 24 JUL 2019 Universitet och högskolor står för den största klimatbelastningen av svenska statliga myndigheter, konstaterar Anna Holst och medförfattare. Vetenskapssamhället bör kalibrera sin etiska kompass noga. Skapar forskarnas flygresor verkligen värden som överstiger kostnaderna i klimatbelastning? (4 kommentarer)

Nationellt vaccinationsregister – en angelägenhet för alla

Debatt 23 JUL 2019 I dag finns ingen samlad information om vaccinationer som ges i Sverige. Ett nationellt sammanhållet vaccinationsregister är av största vikt för såväl individen som vaccinatörer och berörda myndigheter, skriver Helena Palmgren och medförfattare. (5 kommentarer)

Teknikutvecklingen vidgar arbetsmarknaden för läkare

Signerat 23 JUL 2019 Enstaka pionjärer har som vanligt gått före och visat att medicinare besitter användbar kompetens för flera branscher. (1 kommentar)

Ytersättningsprotesen har slutat användas för patienternas bästa

Debatt 22 JUL 2019 När Sveriges ortopeder avstår från att erbjuda patienter med höftartros ytersättningsproteser handlar de i enlighet med vetenskapliga fynd och beprövad erfarenhet – och de följer nationella och internationella rekommendationer. Det framhåller representanter för Svensk ortopedisk förening. (2 kommentarer)

Genetiska vägledare efterlyser masterutbildning i Sverige

Debatt 17 JUL 2019 Ökad tillgång till och användning av genetiska test leder till ökade behov av genetisk vägledning. Det skriver Svensk förening för genetiska vägledare, som vill att det skapas en masterutbildning i genetisk och genomisk vägledning i Sverige samt att professionen blir erkänd som vårdyrke. ()

Apropå! Att skriva ansökan om tid för att skriva ansökan

Debatt 16 JUL 2019 Enligt en annons kan forskande kliniker nu ansöka om anslag för att under en vecka skriva forskningsansökningar. Samtidigt finns studier som visar att forskare i medicinsk vetenskap i snitt ägnar 10 år av sina liv åt att skriva ansökningar. Det konstaterar läkarna och forskarna Dorota Religa och Björn Johansson. (1 kommentar)

Stoppad finansiering av hemförlossning ökar riskerna

Debatt 15 JUL 2019 Att slopa det finansiella stödet till kvinnor som vill föda hemma begränsar möjligheten till dem som har råd att betala en barnmorska. Det minskar dessutom sjukvårdens insyn och hotar patientsäkerheten. Det menar Ulla Waldenström och Helena Lindgren. (1 kommentar)

»När inget annat hjälper lämnar vi vården«

Debatt 10 JUL 2019 Arbetssituationen för läkarna har försämrats drastiskt de senaste 10–20 åren, vilket gett en ohållbar arbetsmiljö. Det skriver Susanne Ringskog Vagnhammar med anledning av att en undersökning från Sylf visar att många unga läkare funderar på att lämna yrket. (4 kommentarer)

Införandet av BT en utmaning för regionerna

Inledare 03 JUL 2019 Det är uppenbart att införandet av BT innebär en utmaning för regionerna. Förhoppningen blir därför att de kan hantera denna utmaning på ett klokt vis. ()

Annons Annons