Annons
Annons
Annons Annons

Etik kan inte ersätta kunskaper i juridik på läkarprogrammen

bild

Debatt 20 MAR 2019 Precis som etiken har juridiken sin plats i läkarens verktygslåda. Läkarprogrammen bör erbjuda regelbunden och pedagogiskt genomtänkt undervisning i juridik som är grundad i både teori och praktik, skriver Moa Kindström Dahlin et al. (1 kommentar)

bild

Apropå! Vikten av att hålla ihop och sluta träta

Debatt 20 MAR 2019 Varför finns det inom vården en tendens att påpeka att andra arbetar fel utan att ha en aning om hur kollegans vardag ser ut? Det undrar Peje Åstrand, som hoppas att alla läkare återigen kan börja arbeta mot samma mål och fokusera sin energi på patienterna. (3 kommentarer)

Annons Annons

Nya studieorten Kalmar gillar läkarstudenterna

Inledare 20 MAR 2019 – Alla som är ansvariga här är jättepeppade och alla handledare som jag har träffat på har varit jätteglada över att vi är här. Det märks att de verkligen vill ha oss här, säger studenten Hanna Gustavsson.

Lagstiftningen för abort håller fortfarande

Signerat 19 MAR 2019 »Livsduglighet framstår alltjämt som en rimlig utgångspunkt för abortgränsen, även om begreppet måste tolkas i ljuset av den medicinska utvecklingen.«

bild

Läkarprofessionen säger nej till färre och bredare specialiteter

Debatt 13 MAR 2019 Läkarprofessionen tror inte att en mer generalistbaserad specialistsjukvård och specialistutbildning med färre och bredare specialiteter är lösningen på de äldre, multisjuka patienternas ökande sjukvårdsbehov, skriver företrädare för Hjärtförbundet. (1 kommentar)

Patientinflytande förutsätter valmöjligheter

Signerat 13 MAR 2019 »En väg är att uppmuntra sjukhusläkare till tjänstgöring på båda ställen, men det kräver goda incitament och att regler för bisysslor, konkurrensklausuler och negativa pensionseffekter ses över.«

Apropå! Tillförlitlig evidens, informerade beslut och bättre hälsa

bild

Debatt 13 MAR 2019 Vi måste utnyttja värdet av systematiska översikter för förbättrad hälsovård, upplysning till vårdsökande och ny forskning, skriver Arne Ohlsson som hoppas att Cochrane i Sverige och internationellt går mot en ljusnande framtid.  (2 kommentarer)

Medicinskt stöd i rättsarbetet bra för oskyldig

Inledare 13 MAR 2019 – Ett typexempel är att någons pappa eller mamma dör på ett sjukhus och det är lite oklart initialt vad som hänt. Beror det på bister i vården eller på något annat? Många av de här ärendena skrivs av efter att obduktionsprotokollen kommit och visat att det var en fullt naturlig död, säger vårdåklagare Jonas Peterson.

Onödig förvirring om vård till papperslösa – ge vård efter behov!

bild

Debatt 12 MAR 2019 Två artiklar i Läkartidningen rapporterar att kunskapen om reglerna för vård till papperslösa är bristfällig bland läkare. Grunden till förvirringen ligger i en juridisk paradox, skriver Pouya Ghelichkhan. (7 kommentarer)

Ansvar och etiska principer krävs för att förbättra sjukvården

bild

Debatt 11 MAR 2019 Trots att ett stort antal upprop, artikelserier och granskande reportage i medierna belyst allvarliga konsekvenser av avprofessionaliseringen av läkaryrket har problemet eskalerat, anser Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården, som vill medverka till att sjukvården styrs i enlighet med grundläggande medicinska principer.

Läkarförbundet lyfter ständigt professionen

bild

Debatt 11 MAR 2019 Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården lyfter förtjänstfullt frågan om professionens status inom välfärdens sektorer. Vi delar uppfattningen att professionens roll ska stärkas, skriver Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i en kommentar till ett debattinlägg i LT underskrivet av 78 läkare. (1 kommentar)

»Birgitta Essén utmanar WHO om kvinnlig könsstympning«

bild

Debatt 28 FEB 2019 Kommer Birgitta Esséns framtida arbete att leda till att den kunskap och kompetens runt kvinnlig könsstympning som håller på att byggas upp i Sverige hindras eller kanske till och med raseras? Det frågar sig Elisabeth Ubbe. (1 kommentar)

Replik från Birgitta Essén: »Min ambition är att vara uppdaterad på forskningsläget«

bild

Debatt 28 FEB 2019 Jag drivs inte av en specifik agenda utan av en ambition att vara uppdaterad på forskningsläget. Det skriver Birgitta Essén i denna replik till Elisabeth Ubbe, som i ett debattinlägg i LT kritiserat henne för uttalanden om förlossningskomplikationer hos omskurna kvinnor. (2 kommentarer)

Glesbygdsläkare önskar utbyggd digital sjukvård

Inledare 27 FEB 2019 I Västerbotten kan patienter besöka så kallade samhällsrum. Där kan de »via videolänk koppla upp sig mot en doktor eller annan vårdpersonal. Enklare provtagning som blodtryck, blodvärden och PK(INR) kan utföras på plats«. Dessa rum har tagits emot väldigt positivt av befolkningen.

Tid och resurser krävs för intygsskrivandet

Signerat 26 FEB 2019 »Det är viktigt att värna både patientens rätt till korrekta intyg – och en skälig arbetsmiljö för läkaren.«

Recept för en mer attraktiv jourtjänstgöring

Debatt 25 FEB 2019 En reformering av joursystemet är nödvändig för att öka patientsäkerheten och möjliggöra för fler läkare att ingå i jourlinjen, skriver Christian Bjurman och Christian Benedict. (5 kommentarer)

App kan ge en mer effektiv och jämlik vård av svårläkta sår

Debatt 22 FEB 2019 Patienter med svårläkta sår tillhör en medicinskt lågprioriterad grupp med kostnadskrävande vård. Ett virtuellt beslutsstöd har lett till att vårdteam nära patienten kan arbeta mer effektivt, skriver Rut F Öien och Maj Rom. ()

Inför specialistutbildning i kognitiv medicin för läkare

Debatt 20 FEB 2019 Nedsatt kognitiv funktion ses vid en rad sjukdomar men förbises inte sällan på grund av kunskapsluckor. Specialistutbildning i kognitiv medicin kan ändra på det. Debattörerna argumenterar för kognitiv medicin som basspecialitet och hur innehållet kan utformas. (5 kommentarer)

Annons Annons

Enkel åtgärd kan ge AT-läkare ökad trygghet i läkemedelsarbetet

Debatt 19 FEB 2019 Avsatt tid för kliniskt och praktiskt inriktad läkemedelsutbildning med kollegial diskussion ökar nyexaminerade läkares trygghet i läkemedelsarbetet, skriver Johan Lönnbro och Susanna Wallerstedt. ()

Rutinerna brister inom behandlingsbegränsningar

Signerat 19 FEB 2019 »När det inte finns någon bot bör lindring av obehag, ångest och smärta vara målet – och det ska kommuniceras med patient och närstående på ett klokt sätt.« ()

Seminarier är ett bra verktyg för utbildning

Inledare 19 FEB 2019 »IBS är den vanligaste funktionella mag–tarmsjukdomen och den mest frekvent förekommande gastroenterologiska sökorsaken i både primärvård och gastroenterologisk öppenvård.« ()

Låt professionen utveckla framtidens sjukvård

Debatt 13 FEB 2019 Det finns ett naturligt samband mellan god hälso- och sjukvård och hög kvalitet i forskning, utbildning och fortbildning. Forskning är grunden för framtidens vård och utvecklar samtidigt personalens kompetens. En nära koppling till hälso- och sjukvården är också en förutsättning för god klinisk forskning, skriver Jan Nilsson och Britt Skogseid. ()

Annons Annons

Läkare önskar bättre vård för hedersförtryckta

Inledare 13 FEB 2019 Camilla Starck menar att vårdanställda ofta är osäkra på hur de ska hantera patienter som kan vara utsatta för hedersförtryck. ()

Oacceptabelt att AT-läkare jobbar ensamma på akuten

Signerat 12 FEB 2019 »Regionerna behöver säkerställa att läkare utan legitimation inte arbetar självständigt vid akutmottagningarna.« (8 kommentarer)

Fluorokinoloner – nu måste vården tänka till

Debatt 06 FEB 2019 Sedan 1980-talet har fluorokinoloner varit ett av de mest använda antibiotikapreparaten, men de har ifrågasatts med tanke på risken för resistens. Vi vill nu uppmärksamma förskrivare på de många och allvarliga biverkningar som patienten kan drabbas av, skriver Martina Wahnström et al. (3 kommentarer)

Utbildning om etik har en stor betydelse

Inledare 06 FEB 2019 Sonja Kvint, överläkare inom kvinnosjukvården på Skaraborgs sjukhus i Skövde, är ansvarig för kursen i medicinsk etik för ST-läkarna i Skaraborg. Hon berättar att ST-läkarna har bidragit med kliniska berättelser som skakat om kursledarna. ()

Felaktig bild av läkarstudenter i utlandet

Debatt 05 FEB 2019 Jag hoppas att fler arbetsgivare i vården kommer att välja framtida kandidater efter meriter och inte exkluderar någon beroende på studieland. Det skriver Alexandra Munteanu, läkarstudent på termin 10 i Rumänien. (15 kommentarer)

Otillbörlig marknadsföring av nytt läkemedel mot MS?

Debatt 05 FEB 2019 Är Roches information till landets neurologer om kostnadseffektiviteten av ett nytt läkemedel vid MS förenlig med god marknadsföringssed? Det går att anföra argument däremot, skriver Jan Fagius. (1 kommentar)

Vi har ett ansvar att motverka opioidberoende

Signerat 05 FEB 2019 »Vi som läkare bör göra allt vi kan för att läkemedel vi förskriver inte säljs vidare.« (2 kommentarer)

Viktigt att ha hemoglobinopati i åtanke hos utomeuropeiska patienter

Debatt 01 FEB 2019 I en debattartikel i LT diskuteras risken för att utifrån HbA1c underdiagnostisera diabetes i populationer där olika hemoglobinopatier är vanligt. Enligt vår erfarenhet förekommer det mycket sällan i klinisk vardag att kollegor screenar för diabetes med enbart HbA1c. Det skriver tre forskande distriktsläkare. ()

Bra att läkare inte stirrar sig blinda på HbA1c

Debatt 01 FEB 2019 När vi säger att man ska överväga om patienten kan ha en hemoglobinvariant och i så fall kontrollera för detta innebär det inte att vi säger att man ska kontrollera alla, skriver Anders Larsson och Lars Breimer i denna slutreplik i en diskussion om hemoglobinopatier i LT. ()

Låt oss vara kloka och lyssna på användarna

Debatt 31 JAN 2019 Det här är inte första gången i medicinsk historia som någon velat väl och inte upptäckt biverkningar förrän långt senare. Låt oss vara kloka och ta användarna på allvar denna gång, skriver Agneta Schnittger och Lina Rosengren i sin slutreplik i debatten om kopparspiral i LT. (1 kommentar)

Apropå! Läkare, anhöriga och behovet av entusiasm

Debatt 30 JAN 2019 Anhöriga är en viktig resurs i vården och kontakten med anhöriga är därför en viktig del av läkaryrket, skriver Ingela Fehrman Ekholm. Samtidigt efterlyser hon ett större mått av såväl empati som entusiasm i läkarkåren. (1 kommentar)

Hjärt–kärlsjukdom ofta underbehandlad vid schizofreni

Debatt 30 JAN 2019 Många patienter med psykisk ohälsa är såväl underbehandlade som odiagnostiserade avseende hjärt–kärlsjukdom. Ökad medicinsk behandling av riskfaktorer, livsstilsförändringar och aktiva försök att minska stigmatiseringen kring mental ohälsa kan förbättra situationen, skriver Rubina Attar. (5 kommentarer)

Skåne lockar läkare att bli specialist igen

Inledare 30 JAN 2019 – Vi har två huvudspår. Dels försöker vi få in fler dubbelspecialister i allmänmedicin, dels försöker vi få fler ST-läkare att sidotjänstgöra i primärvården, säger Ola Bergstrand, biträdande divisionschef för primärvården inom Region Skåne samt ordförande i expertgruppen för allmänmedicin i Skåne. ()

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.