Annons Annons
Annons Annons

Fetmakirurgi bör kunna erbjudas före 18 vid allvarlig fetma

bild

Debatt 15 JAN 2019 Vi önskar en samsyn kring att utvalda ungdomar i Sverige ska kunna erbjudas fetmakirurgi före 18 års ålder. Det rör sig om 30 till 50 ungdomar per år, att jämföra med de 5 500 vuxna som årligen genomgår fetmakirurgi, skriver Annika Janson et al.

SWESEM bör vara delaktigt i att utforma framtidens BT

bild

Debatt 17 JAN 2019 Bastjänstgöring inom akutsjukvård ska ske under översyn av akutläkare och bedrivas på akutmottagningar med ett oselekterat patientflöde. Det skriver ledamöter i styrelsen för SWESEM, Svensk förening för akutsjukvård.  

Annons Annons

Triagering på digital väg ska nu undersökas

Inledare 15 JAN 2019 I dag finns det inte så mycket forskning om digital triagering. Men Artin Entezarjou, AT-läkare och doktorand på Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds universitet, och hans team kommer att inleda en studie där vårdpersonal ska intervjuas om hur det har gått att använda digitala anamneser.

Vem vill ha utdaterad medicin?

Signerat 15 JAN 2019 »Jag är förvånad över att politiken ännu inte tagit sitt ansvar gentemot befolkningen. Nu måste läkarnas fortbildning skyndsamt regleras …« (1 kommentar)

Långtidsöverlevnad efter cancerkirurgi ett hett forskningsfält

bild

Debatt 11 JAN 2019 De närmsta åren kommer vi att kunna få klarhet i huruvida val i den anestesiologiska vardagen spelar roll för långtidsöverlevnaden vid cancerkirurgi, skriver Mats Enlund.

Om vikten av att vara redo för en kris

Inledare 09 JAN 2019 I samtliga fall lyckades dessa läkare tillsammans med annan personal hantera de olika händelserna. Med distans till de olika händelserna nämner de dock vikten av att vara förberedd för det oväntade. Det innebär som Christer Petersson säger att »öva, öva, öva«.

Införandet av bastjänstgöring en stor framgång

Signerat 08 JAN 2019 »Vi skulle förlora AT utan att få någon ny motsvarighet på plats.«

bild

Sveriges cytodiagnostiker: Ökningen av cervixcancer – fel att peka ut en hel yrkeskår

Debatt 04 JAN 2019 Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention har analyserat möjliga orsaker till den ökning av livmoderhalscancer som setts under senare år. Det är bra att frågan lyfts, men vi efterlyser en nyanserad bild av cervixcytologin och det förbättringsarbete som måste ske, skriver styrelsen för Sveriges cytodiagnostiker. (3 kommentarer)

Replik till Sveriges cytodiagnostiker: Cytodiagnostikerna ska känna stolthet över sitt svåra arbete

Debatt 04 JAN 2019 Det är lätt att förstå cytodiagnostikernas frustration. Men säkra kvalitetssystem, att tillgodose behov av grundutbildning och vidareutbildning och att klara bemanning är en ledningsfråga, skriver företrädare för kvalitetsregistret för cervixcancerprevention. (1 kommentar)

Apropå! »Gender gap« – ljuspunkter i mörkret

bild

Debatt 03 JAN 2019 En nyligen publicerad artikel visar att det kan finnas tecken på att klyftan mellan könen (the gender gap) i vetenskapliga artiklar på det medicinska området håller på att överbryggas, skriver Johan Hambraeus.

bild

Spårbarhet av kirurgiska implantat: dags att sätta streck

Debatt 01 JAN 2019 Ett internationellt konsortium av grävande journalister har nyligen rullat upp den bristfälliga kontrollen och spårbarheten av implantat som inte hållit måttet. Det finns en elegant och billig lösning på problemet: spårbarhet av kirurgiska implantat, skriver Ulrica Bergström et al. (2 kommentarer)

Tips som kan stärka lokala etikarbetsgrupper i vården

Debatt 28 DEC 2018 Etisk fackkompetens i arbetsgruppen bidrar till att tillföra nya perspektiv till vården och kunna utmana och fördjupa det intuitiva och erfarenhetsbaserade etiska tänkande som vårderfarna personer ofta är bra på, skriver Mikael Sandlund och Thomas Lindén.

Anpassa utredningen av diabetes hos patienter med invandrarbakgrund

bild

Debatt 27 DEC 2018 Norden har traditionellt haft relativt få patienter med hemoglobinopatier, men med tanke på det ökade antalet invandrare i populationen behöver vi fundera över vår strategi vid diabetesutredningar, skriver Anders Larsson och Lars Breimer. 

Apropå nya riktlinjer för hypertonibehandling: Dags att introducera nya variabler i primärvården

bild

Debatt 20 DEC 2018 Pulsvågshastighet och augmentationsindex bör introduceras i primärvården för bättre uppföljning av patienter med kärlsjukdom. Dessa variabler är betydligt mer stabila än blodtrycket, skriver Gunnar Nyberg apropå de nya europeiska riktlinjerna för hypertonibehandling. (2 kommentarer)

bild

Sökes: »Agent« med rätt att granska RMV

Debatt 20 DEC 2018 Läkaresällskapet ​föreslår Rättsmedicinalverket att initiera en ​oberoende granskning av metoderna för medicinska åldersbedömningar. Eftersom RMV står helt utan tillsyn från oberoende instanser är sällskapets ställningstagande oerhört viktigt, skriver Ingrid Eckerman. (2 kommentarer)

Inkontinensslynga – vän eller fiende?

Debatt 19 DEC 2018 Många svenska gynekologer blev i somras tagna på sängen av rapporter om att myndigheter i flera länder ville förbjuda inkontinensslyngor av prolen. Det är nu av stor vikt att informera om, följa upp och behandla eventuella komplikationer, konstaterar Eva Uustal och medförfattare. ()

Sorg och oro när »läkarvård« ska läggas ner

Inledare 19 DEC 2018 – Tyvärr tror jag att nedläggningen kommer att leda till att många far illa, säger Marcus Palmstierna, överläkare med ansvar för heldygnsvården. ()

Ett steg framåt, och snart en primärvårdsreform?

Signerat 18 DEC 2018 »Den nya stats­budgeten för 2019 aviserar att en primärvårdsreform blir verklighet.« ()

Annons Annons

Nya perspektiv på astma på väg att accepteras

Debatt 17 DEC 2018 Oberoende observationer in vivo ger nya perspektiv på astmans uppkomst och utveckling, antimikrobiellt försvar, epitelregenerering samt upplösning av inflammation, skriver Carl Persson. ()

Inget stöd för intagnings-CTG hos lågriskgravida

Debatt 13 DEC 2018 Värdet av intagnings-CTG hos lågriskgravida har enligt studier hittills inte bevisats. I ett debattinlägg i Läkartidningen görs en annan bedömning utifrån en studie med allvarliga metodologiska brister, skriver Ulla Waldenström i denna replik i debatten. ()

Målet är att få status på fostret direkt vid ankomsten

Debatt 13 DEC 2018 Om man läser originalstudien mer noggrant bör man inse att målet med intagnings-CTG är att få ett status på fostret direkt vid ankomsten till förlossningen, skriver Lizza Parts och Pelle G Lindqvist i en replik på ett debattinlägg i LT av Ulla Waldenström.  ()

Svensk kirurgi utförs av fromma kirurger med höga förhoppningar

Debatt 12 DEC 2018 Författarna till en debattartikel i LT slår in öppna dörrar när de förklarar att mortaliteten efter kirurgi i Sverige är så låg att det statistiskt är omöjligt att visa på att »sällankirurger« kan utföra operationer med samma resultat som »ofta(?)kirurger«, replikerar Jacob Freedman. (3 kommentarer)

Annons Annons

Visst undervisas det om smärta i Umeå och vid KI

Debatt 11 DEC 2018 I en medicinsk kommentar i LT rapporterar författarna att smärtundervisningen varierar i både i tid och omfattning vid läkarutbildningarna i landet. För Umeås och KI:s del uppges att smärtundervisning saknas helt. Så är det inte, skriver Britt-Marie Stålnacke et al. ()

Nej – barn med typ 1-diabetes lever inte i ständig livsfara

Debatt 10 DEC 2018 Det behövs korrekt information om typ 1-diabetes. Det gäller bland annat risken för barn med typ 1-diabetes att dö i hypoglykemi, vilken är extremt liten, skriver Johnny Ludvigsson. (3 kommentarer)

Fusk hotar tilliten till blivande läkares professionalitet

Debatt 06 DEC 2018 Det är med stor sorg vi noterat att några studenter valt att fuska sig till en plats på läkarutbildningarna. Vi förväntar oss nu att Universitets- och högskolerådet dels skärper säkerheten vid högskoleprovet för att förhindra att fusket fortsätter och dels att utredningen om vilka som fuskat sig in på utbildningarna drivs vidare, skriver Agneta Ekman et al. (3 kommentarer)

Viktigt att nå forskning via open access

Inledare 05 DEC 2018 Den svenska positionen är i korthet »att man vill byta affärsmodell så att man i stället för prenumerationer ska betala för att få forskningsartiklar publicerade och för att allt som publiceras av svenska forskare ska ligga öppet globalt«. ()

Livmodertransplantation med levande donator – etiskt dilemma?

Debatt 05 DEC 2018 I litteraturen kring livmodertransplantation antas ofta att transplantation med levande donator skulle vara mindre etiskt problematiskt än altruistiskt surrogatmoderskap. Vi manar till försiktighet med sådana antaganden, skriver Lisa Guntram och Nicola Jane William. ()

Grattis till landets försäkringsdistributörer

Signerat 04 DEC 2018 »Det känns magstarkt … att föreslå en reglerad fortbildning för en yrkesgrupp men konsekvent vägra göra det för en annan.« ()

Receptsamling för »gröna öar«

Debatt 03 DEC 2018 I vårdarbetet är alla yrkesgrupper viktiga, men på en vårdcentral är distriktsläkaren viktigast. Det är alla yrkesgrupper vid Borgholms hälsocentral överens om. Endast distriktsläkaren kan ta dirigentrollen och styra vårdflöden, konstaterar de i sin »receptsamling« för riktigt bra sjukvård. (2 kommentarer)

Argumenten för »sällankirurgi« liknar mest fromma förhoppningar

Debatt 28 NOV 2018 Då underlaget är för litet för att göra en relevant jämförelse framstår en del av argumenten för att behålla »sällankirurgi« vid mindre enheter mest som fromma förhoppningar om utfall. Man bör varken lura sig själv, politiker eller patienter med påståenden som saknar grund, anser David Bock et al.  (2 kommentarer)

Vi IT-rondar för bättre IT-verktyg

Signerat 27 NOV 2018 »… professionen måste vara del­aktig för att få system som hjälper i stället för stjälper.« ()

Dysfagirehabiliteringen »bortglömd« i nya strokeriktlinjerna

Debatt 26 NOV 2018 Sväljproblem är vanligt förekommande efter stroke. Behovet av rehabilitering är ofta påtagligt, men prioriteras inte i de nya strokeriktlinjerna. Logopeder inom strokerehabiltering är oroade över att såväl patientsäkerhet som livskvalitet äventyras. ()

Åtgärder vid dysfagi är viktigt

Debatt 26 NOV 2018 Socialstyrelsen delar helt bilden av att dysfagi är ett tillstånd med stor svårighetsgrad och att åtgärder för detta är viktiga. Det skriver Mattias Fredricson, Socialstyrelsen, et al i en replik på en debattartikel i LT av en grupp författare med logopedisk kompetens.  ()

Leder ekonomiska intressen till censur av vetenskapliga tidskrifter?

Debatt 22 NOV 2018 Det finns risk för att redaktörer vid vetenskapliga tidskrifter idkar självcensur för att inte äventyra förlagets vinst och tidskriftens existens, anser Niels Lynøe. ()

»Fake news« hör inte hemma i vården

Signerat 20 NOV 2018 »Vid jämförelser av hälso- och sjukvårdssystem … krävs gedigen kunskap om hälso- och sjukvården.« ()

Annons Annons

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.