Annons Annons
Annons Annons

Resultat av ålders-bedömningar pekar på felaktigheter i metoden

bild

Debatt 20 SEP 2017 Det finns indikationer på allvarliga brister i Rättsmedicinalverkets nya metod för medicinska åldersbedömningar (röntgen av visdomständer och MR knä). Nyligen redovisades resultatet av de bedömningar som utförts till och med sista juli i år. RMV:s siffror visar att det är mer än fyra gånger så vanligt att knäleden mognat före tänderna än tvärtom, skriver Fredrik Tamsen.  (10 kommentarer)

bild

Väntetider inget nödvändigt ont

Debatt 21 SEP 2017 Utredningen »God och nära vård« föreslår att väntetiden till ett läkarbesök i primärvården ska bli högst 3 dagar. De allra flesta vårdcentraler klarar inte dagens 7 dagar. Vår uppfattning är att lagstiftningen och våra avtal är kontraproduktiva. Tillgängligheten måste styras på annat sätt, skriver Carola Johansson och Lars Agréus.

Annons Annons

Nytt om pensioner: Ökad trygghet och sänkt avgift

Signerat 20 SEP 2017 »Det betyder i praktiken … att det blir mer i pension för de anställda.«

En avdelning som ger energi och inspiration

Inledare 20 SEP 2017 »De är ivriga att berätta om hur de har burit sig åt för att få ner stressen för framför allt sjuksköterskorna, minska vårdtiden och öka både personal- och patientnöjdheten – utan att kostnaderna ökat.«

Viktigt att hantera etisk valhänthet

bild

Debatt 18 SEP 2017 Vi behöver ett bra regelverk som stöd för etisk granskning av all forskning och sjukvård och en fungerande utbildning i etik, inte minst riktad till ansvariga chefer inom respektive verksamhetsfält, skriver Sven Wallerstedt.

bild

För svårt att byta terapiform när behandlingen inte ger effekt

Debatt 18 SEP 2017 Ett byte mellan psykologiska behandlingar är inte helt enkelt. Det största hindret mot ett bättre system för behandlingsval och behandlingsbyten, i de fall då behandlingen inte hjälper, är konflikter mellan olika terapiinriktningar, konstaterar Rolf Holmqvist. (1 kommentar)

Sena aborter – bättre bra än bråttom om regelverket ska ses över

bild

Debatt 14 SEP 2017 Socialstyrelsen har bjudit in Svensk förening för obstetrik och gynekologi samt Neonatologföreningen tillsammans med andra professionella representanter för att diskutera regelverk och handläggning kring sena aborter. Vi bör invänta resultaten av den dialogen innan krav på förändringar ställs. Det skriver Thomas Lindén, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, i en kommentar till en debattartikel i LT av Andrea Kischkel och Tomas Seidal. (2 kommentarer)

Ett intressant exempel på folkhälsoarbete

Inledare 13 SEP 2017 Flera svenska kommuner är nu intresserade av att göra en satsning mot barnfetman efter förebild från Seinäjoki.

Svensk insats mot kolera bör prisas

bild

Debatt 12 SEP 2017 Det är dags för ett Nobelpris till Sveriges framsida, skriver Sven Britton. Priset bör gå till det svenska forskarparet Ann-Mari Svennerholm och Jan Holmgren för deras vaccin som gör att dagens koleraepidemier kan begränsas. (1 kommentar)

Oacceptabelt med hot och våld på arbetsplats

Signerat 12 SEP 2017 »Det yttersta ansvaret att skapa en trygg arbetsplats har arbets­givaren.« (1 kommentar)

Replik från Försäkringskassan: Ett komplett läkarintyg är viktigt inte minst för den enskilde

bild

Debatt 11 SEP 2017 Tankar om att uppbringa ersättning från staten utan att ha en sjukdom/diagnos är snarare ett inlägg i debatten om medborgarlön än hur sjukförsäkringen ska vara utformad, skriver Lars-Åke Brattlund, chef för sjukförsäkringen vid Försäkringskassan i denna replik till Ove Anderssons Signerat i Läkartidningen 35–36. (8 kommentarer)

Motstridiga lagar bakom debatten om hepatit C-behandling

bild

Debatt 08 SEP 2017 Två inlägg i Läkartidningen om behandling mot hepatit C belyser vikten av att utredningen kring finansiering, subvention och prissättning av läkemedel granskar hur läkemedelsförmånslagen och smittskyddslagen förhåller sig till varandra och sedan lämnar förslag på hur konflikter mellan dem ska lösas, skriver Mikael Hoffmann.

KI:s nya rektor vill vara ledare - och forska själv

Inledare 29 AUG 2017 Med tanke på vad som hänt på Karolinska institutet är det glädjande om Ole Petter Ottersen kan bli en rektor som ger Karolinska institutet arbetsglädje, framtidstro - och ett återupprättat rykte.

Högre krav på läkarintyg hjälper inte patienten

Signerat 29 AUG 2017 »Sluta sätt fokus på försäkringens juridiska kvalitetskrav och den medicins­ka enögdheten.«

Debatten om de mycket sena aborterna är välbehövlig

Debatt 29 AUG 2017 Det tidsmässiga avståndet mellan de mycket sena aborterna och möjligheten att rädda ett för tidigt fött barn har helt försvunnit. Debatten som startat är välbehövlig, anser Andrea Kischkel och Tomas Seidal – inte minst då läkare och övrig vårdpersonal riskerar att försättas i situationer som kan utvecklas till något helt annat än en abort. (5 kommentarer)

Livshotande symtom vid genombrott av TBE bör diskuteras

Debatt 28 AUG 2017 Vår artikel var främst ämnad att uppmärksamma det faktum att även fullvaccinerade personer kan råka ut för mycket allvarliga och livshotande symtom, vilket måste tas med i diskussionen om vilka svenskar som ska vaccineras, skriver Bengt Fagrell och Gustaf Bergstrand i denna replik till Jan Fohlman angående vaccination mot fästingburen TBE. (2 kommentarer)

Sverige bör centralisera den pediatriska ryggmärgsskadevården

Debatt 28 AUG 2017 Förvärvad ryggmärgsskada hos barn är ovanligt i Sverige, och därför bör den pediatriska ryggmärgsskadevården centraliseras. Kunskapen om ryggmärgsskada hos barn och ungdomar är bristande och såväl riktlinjer som vårdprogram behövs, skriver Marika Augutis och medförfattare. ()

TBE-vaccination är angelägen

Debatt 25 AUG 2017 Korrekt genomförd TBE-vaccination skyddar mot insjuknande i en mycket allvarlig sjukdom. Trots att många vaccineras har incidensen inte minskat, vilket är en utmaning, skriver Jan Fohlman i en kommentar till en artikel i Läkartidningen tidigare i år. ()

Annons Annons

Försäkringskassan fokuserar på rättssäkerheten

Debatt 24 AUG 2017 Det finns inget incitament för att spara på de medel som ska gå till de grupper som är i störst behov av samhällets stöd och hjälp i en mycket svår situation; tvärtom är vi måna om att de som är i behov av ersättningen får den. Det skriver representanter för Försäkringskassan i en kommentar till en krönika i Läkartidningen av Hans Olsson. ()

Målet är tydliga rutiner för sena aborter

Debatt 24 AUG 2017 Min ståndpunkt är att prematurvård och aborter ska hållas isär och att kvinnor ska känna sig säkra på att abort är abort. När jag kallades till förlossningen av barnmorska vid en abort i vecka 22+2 utgick mitt ställningstagande från djupt etiskt grundade fakta, skriver Katarina Strand Brodd i denna replik till Johnny Ludvigsson. (1 kommentar)

Etiken måste få väga tyngre än juridiken vid sena aborter

Debatt 23 AUG 2017 Inom sjukvården ställs vi inte sällan inför situationer där vi tvingas låta det som är etiskt försvarbart gå före det som kan vara juridiskt mest korrekt. I fallet aborterade foster i 22:a veckan som visar livstecken kan det vara juridiskt korrekt att ge livräddande åtgärder – men synnerligen oetiskt, anser Johnny Ludvigsson. (4 kommentarer)

Rättsosäker rättspsykiatri?

Debatt 22 AUG 2017 Varje år genomgår cirka 550 personer rättspsykiatrisk undersökning. Ungefär hälften överlämnas till rättspsykiatrisk vård. Det rättspsykiatriska utlåtandet bör vara enkelt, lättförståeligt och kunna accepteras av en majoritet av befolkningen. Rättsmedicinalverket ska nu se över de rättspsykiatriska utlåtandena, skriver Kicko Christmanson. ()

Annons Annons

Behandling rekommenderas för alla med kronisk hepatit C

Debatt 22 AUG 2017 I våra riktlinjer framgår att expertgruppen rekommenderar behandling för alla med kronisk hepatit C. Om prevalensen ska påverkas måste smittspridningen minskas. Då är det också särskilt viktigt att behandla personer som använder intravenösa droger, vilket tydligt framgår. Det skriver representanter för Referensgruppen för antiviral terapi i denna kommentar till en debattartikel i Läkartidningen. (1 kommentar)

Från pek till patientnytta

Debatt 18 AUG 2017 Vi har tidigare visat att ett lågprisnät kan användas vid bråckkirurgi hos män utan att tumma på kvaliteten. Potentialen för förbättrad kirurgisk vård i världens fattigaste länder är stor, skriver Jenny Löfgren och medförfattare. ()

Rätten att organisera andras arbete

Debatt 16 AUG 2017 Omorganiserar man sjukvård utan aktiv medverkan av läkare eller sjuksköterskor bryter man mot något som är grundläggande för allt ledarskap, skriver Leif Wallin. (2 kommentarer)

Olycka ledde till att primärvården gjorde akutinsats

Inledare 15 AUG 2017 I olyckan avled tre barn när en dubbeldäckad buss körde av vägen. 23 personer behövde sjukhusvård och 32 togs om hand av hälsocentralens personal. Olyckan inträffade en söndagsmorgon, och vid tiotiden fanns ett 20-tal medarbetare i tjänst på hälsocentralen för att ta emot patienter. ()

Ett steg mot modernare kunskapsstyrning

Signerat 15 AUG 2017 »’Less is more’ är inget som utmärker styrningen av den svenska välfärden.« ()

Läkare som ordinerar statiner bör läsa översikt i Lancet

Debatt 11 AUG 2017 I vilken grad lipidsänkande behandling bidrar till den minskande dödligheten i hjärt–kärlsjukdomar kan diskuteras. Läkare som ordinerar statiner bör själva försöka bilda sig en uppfattning, inte minst vad gäller biverkningar, anser Hans Dunér. (6 kommentarer)

En annan styrning av svensk hälso- och sjukvård är nödvändig

Debatt 09 AUG 2017 En jämförelse med andra EU-länder tyder på allvarliga missförhållanden inom svensk sjukvård. Några motsägelsefulla resultat kräver en djupare analys. Behovsbaserade ramanslag bör huvudsakligen styra sjukvården, skriver Jan Halldin och Göran Dahlgren. (13 kommentarer)

Långvarig smärta och ADHD – outforskat samband

Debatt 07 AUG 2017 I en kvalitativ studie tyckte sig vårdpersonal kunna se ett samband mellan ADHD och långvariga smärttillstånd. Det är förvånande hur pass outforskat detta ämne är, skriver Magdalena Wlad och Birgitta Nilsson. (5 kommentarer)

KI tillämpade inte lagändringar innan de infördes

Debatt 04 AUG 2017 Teater och konstnärlig verksamhet är viktiga instrument i samhällsdebatten. Men för att bli trovärdig i debatten är det viktigt att hålla isär vilken lagstiftning och vilka reformer som reglerar vad. Det skriver Harriet Wallberg, f d rektor vid Karolinska institutet, i denna slutreplik till dramatikern Ylva Lööf som skrivit en pjäs som tar avstamp i Macchiariniaffären. (1 kommentar)

Får digital vård pengarna att rulla?

Debatt 02 AUG 2017 De som på allvar intresserar sig för effekterna av digitala vårdalternativ och deras möjlighet att komplettera och avlasta den fysiska vården bör agera för att fylla det forskningsunderskott som finns inom området, skriver Livia Holm och Johannes Schildt, Sverigechef respektive vd för Kry i denna kommentar till Läkartidningens reportage om den växande digitala vården. (7 kommentarer)

»Autonomireformen var införd på KI redan innan den började gälla«

Debatt 01 AUG 2017 Jag skrev två debattartiklar som publicerades i Dagens Nyheter 2008, då Harriet Wallberg var rektor på Karolinska institutet (KI) där jag tog upp att det på KI fanns en tradition av att på förhand göra upp professorsanställningar där man struntade i vem som var mest meriterad. Autonomireformen gjorde detta agerande lagligt, skriver dramatikern Ylva Lööf i denna replik till Harriet Wallberg. (2 kommentarer)

Primärvården – ett sprucket krus?

Debatt 31 JUL 2017 För att skattebetalarna ska få bästa valuta för sina pengar bör det vara korta och snabba vägar till rätt diagnos och behandling. Sören Kerslow vill fördela om arbetsuppgifterna i vården för optimal nytta. (1 kommentar)

»Koppla inte autonomireformen till rekryteringen av Paolo Macchiarini«

Debatt 27 JUL 2017 Man kan omöjligt koppla samman autonomireformen med rekryteringen av Paolo Macchiarini. Han anställdes innan reformen infördes och rekryteringen följde det regelverk som fanns då, skriver Harriet Wallberg, f d rektor vid Karolinska institutet i denna kommentar till Läkartidningens intervju med dramatikern Ylva Lööf. ()

Annons Annons

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.