Annons Annons
Annons Annons

Sverige har en bra och säker förlossningsvård

bild

Debatt 18 OKT 2019 I motsats till författaren av boken »BB-krisen« anser vi att det bedrivs en bra och säker förlossningsvård i Sverige, skriver företrädare för Svenska barnmorskeförbundet och Svensk förening för obstetrik och gynekologi, som här vill nyansera bilden.

Replik från Lisa Bjurwald: Positivt om vården börjar lyssna till kvinnorna

bild

Debatt 18 OKT 2019 Min bok är en journalistisk granskning, inte en vetenskaplig studie, skriver Lisa Bjurwald, författare till boken »BB-krisen« vars innehåll diskuteras i ett debattinlägg i Läkartidningen. 

Annons Annons

Fallrapporter faller inte under lagens krav på etikprövning

bild

Debatt 17 OKT 2019 Jag är inte enig med de företrädare för Etikprövningsmyndigheten som i Läkartidningen hävdat att fallrapporter inte är undantagna från lagens krav på etikprövning, skriver Christer Sundström.

Replik till Christer Sundström: Missuppfattningar och fel försvårar saklig diskussion om fallrapporter

Debatt 17 OKT 2019 Som Christer Sundström konstaterar i sitt debattinlägg är forskningsbegreppet svårfångat, skriver Johan Modin och Pierre Lafolie, Etikprövningsmyndigheten, i denna replik. (1 kommentar)

Allt vanligare att läkare har flera specialiteter

Inledare 16 OKT 2019 Enligt uppgift från Socialstyrelsen är Artur Tenenbaum ensam om att ha sex specialiteter.

Läkarförbundet tar fajten för fler forskande läkare

Signerat 15 OKT 2019 Forskande läkare är med sin kombi­nation av medicinsk, vetenskaplig och klinisk kunskap centrala för vårdens långsiktiga utveckling och för att garantera patientsäkerheten.

Apropå! Mirakler och maskbehandling

bild

Debatt 15 OKT 2019 Mirakler förekommer, men det är alltid klokt att lyssna till patientens egna tankar om sin sjukdom och dess orsaker. Det kan också finnas en risk för parasitofobi bland läkare, skriver Sven Britton apropå ett fall där en patient drabbats av infestation av hakmask.

bild

Tid till kirurgi vid pankreascancer: Svårt att dra slutsatser utifrån presenterade data

Debatt 11 OKT 2019 Linda Hauge och kollegor har studerat huruvida tid till operation kan påverka sjukdomsutfallet vid pankreascancer utifrån data från det svenska pankreascancerregistret. Vi har synpunkter på vilka slutsatser man kan dra utifrån den aktuella studien, skriver Cecilia Radkiewicz och medförfattare.

Replik till Cecilia Radkiewicz och medförfattare: Inom kort inleds analyser av det som sannolikt är mest intressant

Debatt 11 OKT 2019 Vår studie är inte avslutad och vi avser inom kort analysera det som sannolikt är mest intressant – överlevnad korrelerad till väntetid till kirurgi, skriver Linda Hauge och medförfattare i denna replik till Cecilia Radkiewicz och medförfattare.

Off label-förskrivning av hormoner vid könsdysfori bör utredas

bild

Debatt 10 OKT 2019 Behandling med könskonträra hormoner hos unga under 25 år bör upphöra och riskerna utredas. Först om och när nyttan bedöms överstiga riskerna kan behandlingen återupptas, skriver Karin Svens och Sven Román.

Lyckad modell för utalarmering av ambulanshelikopter

bild

Debatt 09 OKT 2019 Medicinskt kvalificerad utalarmering av ambulanshelikoptern i Västra Götalandsregionen förbättrade kraftigt förmågan att identifiera patienter i behov av enhetens resurser. Dessutom har både miljöbelastningen och kostnaderna minskat, skriver Per Arnell och medförfattare.

Förtidsbörd ett område som kräver forskning

Inledare 09 OKT 2019 »Vi saknar fortfarande en grundläggande biologisk förståelse av många av graviditetens och förlossningens mekanismer och i synnerhet för de komplikationer som leder till en förtidig förlossning.«

Ny kömiljard införs  – vi hoppas på dialog

Signerat 08 OKT 2019 Det kan vara en poäng i att göra som många andra länder gjort och låta en myndighet, i vårt fall Socialstyrelsen, hantera och redovisa väntetider och kvalitet, i stället för en intresseorganisation som SKL.  (1 kommentar)

Det kan väl ändå inte vara fråga om åldersdiskriminering?

Debatt 07 OKT 2019 Förmodligen är det något fel på hjärnan, som vägrar bli trött och utbränd. Men den fungerar tillräckligt bra för att genomskåda hyckleriet med prat om att alla ska jobba längre och att erfarenhet är så värdefull. Det skriver Johnny Ludvigsson som envist fortsatt att forska långt efter fyllda 67. (5 kommentarer)

bild

Lagförslag kan bana väg för en efterfrågestyrd vård

Debatt 04 OKT 2019 Lagförslaget om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen innebär en förskjutning i synen på vårdbehov och en utmaning för behovsbaserad resursprioritering, skriver Lars Sandman och medförfattare. (1 kommentar)

Kvinnor som solar har bättre hälsa och lever längre

Debatt 03 OKT 2019 Det saknas analytiskt tänkande kring solande – en förmåga att värdera för- och nackdelar. Det är dags att lyfta diskussionen till en vetenskaplig nivå. Låt oss ta reda på hur vi kan förhålla oss optimalt till solen, skriver Pelle G Lindqvist och Håkan Olsson. (4 kommentarer)

Viktigt tänka nytt för att möta utmaningar

Inledare 02 OKT 2019 – Vi måste bli bättre på att lägga örat mot golvet och hjälpa vården med det som vården faktiskt vill ha hjälp med. Det kan vara chefs- och ledarskapsfrågor, fortsatt stöd vid introduktion av kontaktsjuksköterskor eller stöd vid förbättringsarbeten, säger Hans Hägglund, som är nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och landsting. ()

Dags att politikerna städar upp i den estetiska industrin

Debatt 02 OKT 2019 Det verkligen hög tid att ny lagstiftning kommer på plats för att bli av med avarterna inom estetiska behandlingar. Fram till dess vädjar jag om hjälp från kollegor på sjukhusen. Vi måste hjälpas åt med att hjälpa de drabbade, skriver Jonas Johard, specialist i allmänmedicin. (3 kommentarer)

Annons Annons

Upp till bevis om e-hälsan!

Signerat 01 OKT 2019 E-hälsa måste kopplas till behoven, och resurser behöver investeras nationellt för att täcka puckelkostnader vid införandet av nya system och hjälpmedel. ()

Ny och enkel rutin föreslås vid assisterad befruktning

Debatt 01 OKT 2019 En liten förändring av rutinerna vid assisterad befruktning kan leda till ökade graviditetschanser och minskade kostnader, skriver Johan Saltzman. (2 kommentarer)

Bröstcancerscreeningen bör förbättras – inte läggas ner

Debatt 30 SEP 2019 Det finns goda skäl att ifrågasätta mammografiscreeningens effekt på överlevnaden i bröstcancer, men det betyder inte att den ska läggas ner. Beslutsfattarna bör i stället se till att vi får möjlighet att förbättra den screening vi har, skriver Per Hall och medförfattare i en replik på ett debattinlägg i LT av Göran Sjönell. ()

Det är mammografin som ifrågasätts – inte screening i sig

Debatt 30 SEP 2019 Bröstcancerscreeningprogrammet med mammografi behöver utvärderas av en oberoende kommission, skriver Göran Sjönell i denna slutreplik i en aktuell debatt. ()

Annons Annons

Världens viktigaste avtal för global hälsa har signerats

Debatt 27 SEP 2019 Med snart bara tio år kvar till 2030 tickar klockan för såväl klimatet som målet god hälsa för alla. Vägen mot hälsa för alla måste inkludera tillgång till kirurgi. Den politiska deklarationen är skriven: låt oss se till att ord blir till handling, skriver Lotta Velin. ()

Sten i djupa gallvägarna – i dag har vi säkra behandlingsmetoder

Debatt 25 SEP 2019 Att lämna kvar koledokusstenar obehandlade kan leda till svåra komplikationer för patienten. Det skriver Eva-Lena Syrén, Malin Wickbom och kollegor i en replik på Medicinsk kommentar i Läkartidningen av Per Videhult. ()

Tveksamt om ERCP blivit godkänt som vaccin mot gallgångssten

Debatt 25 SEP 2019 Med nuvarande kunskapsläge är det tveksamt om ERCP hade blivit godkänt som profylaktisk behandling av gallgångssten om det exempelvis varit ett vaccin, skriver Per Videhult i denna slutreplik i en debatt i Läkartidningen. ()

Möt läkarna som vill jobba i öppna landskap

Inledare 18 SEP 2019 »Lösningen skapar en stark känsla av gemenskap i arbetsgruppen«, tycker Anne Liljedahl, som är ST-läkare i allmänmedicin och specialist i akutsjukvård. ()

Med försämrad studiemiljö följer sjunkande studieresultat

Signerat 17 SEP 2019 En trevlig och trivsam arbetskultur som inte är pressad ger en hållbar tillvaro som också föder välmående för såväl ledning, medarbetare och studenter. (1 kommentar)

Nytt uppdrag blir startskottet för bastjänstgöring i Region Skåne

Debatt 17 SEP 2019 Region Skåne tänker skapa en riktigt bra BT. Sedan gäller det att trampa på gasen och växla upp till en BT-dimensionering som kan möta det stora behov av läkare vården kommer att ha framöver. (4 kommentarer)

»Positivt att satsa på tvärprofessionell kompetensutveckling«

Debatt 13 SEP 2019 Oliver Namin, specialistläkare och alumn, Handelshögskolan i Stockholm, anser att det vore olyckligt om det skapas ett drev baserat på misstolkningar mot Heidi Stensmyren. Fokus bör ligga på det positiva i att Läkarförbundet inser vikten av tvärprofessionell kompetensutveckling och satsar på de förtroendevaldas vidareutveckling, skriver han. (12 kommentarer)

»Skrämselrubriker om hormoner sprider onödig oro«

Debatt 11 SEP 2019 Den stora studie om sambandet mellan bröstcancer och hormonbehandling som nyligen publicerades i Lancet bygger på fall från den tid då de flesta kvinnor behandlades med kombinationer av östrogen och kemiskt förändrat progesteron, en behandling som är omodern i dag, skriver Hilde Löfqvist. (1 kommentar)

Donationsutredningen kan leda till att vi förlorar möjliga donatorer

Debatt 11 SEP 2019 I juni 2019 överlämnades den nya donationsutredningen till socialminister Lena Hallengren. Den kommer att ligga till grund för lagjusteringar och förändrade riktlinjer. Vi befarar att vissa av förslagen kan leda till att möjliga organdonatorer missas, skriver Sune Forsberg och medförfattare. (1 kommentar)

Alla behövs i förhandlingsarbetet

Signerat 10 SEP 2019 Er lokala påverkan har en avgörande betydelse i avtalsförhandlingarna, och jag hoppas på draghjälp i avtalsrörelsen som vi är inne i. ()

Sverige behöver en obligatorisk specialistläkartentamen

Debatt 10 SEP 2019 Sveriges läkarförbund bör driva frågan om obligatorisk specialistläkartentamen. Det är lönlöst att slåss för löner och respekt så länge vi tillåts välja att skriva eller avstå från att ta ett prov på det vi ska vara bäst i landet på, skriver Björn Lindström. (12 kommentarer)

Sätt alltid in antibiotika vid öroninflammation hos vuxna

Debatt 09 SEP 2019 På senare tid har det rapporterats i medierna om dödsfall hos vuxna med akut mediaotit. Har läkare helt slutat behandla öroninflammation hos vuxna med antibiotika, undrar Helge Rask-Andersen. ()

Det är dags att uppgradera den psykiska hälsan

Inledare 09 SEP 2019 Danuta Wasserman anser att både den preventiva befolkningsinriktade och den behandlande delen av vården är underfinansierad. ()

Annons Annons

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.