Annons
Annons
Annons Annons

Replik angående BT och psykiatrin: Specialistbrist inom psykiatrin utmaning vi inte kan bortse från

bild

Debatt 15 FEB 2018 Bristen på specialister inom psykiatrin är stor. Det är en utmaning vi inte kan bortse från, eftersom antalet läkare som erbjuds introduktionstjänst kommer att öka markant, skriver Sofia Rydgren Stale, Jonas Ålebring och Anders Lundberg i denna replik till en debattartikel i Läkartidningen. (2 kommentarer)

Sänk saltet – för folkhälsans skull

bild

Debatt 16 FEB 2018 Åtgärder mot det höga saltintaget inom befolkningen är en hörnsten i framtidens blodtrycksbehandling. Planer för minskat saltintag har tagits fram av Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Regeringen måste se till att planerna blir verklighet, skriver Mats Aurell och medförfattare.

Annons Annons

Riktlinjer saknar evidensstöd enligt GRADE

bild

Debatt 15 FEB 2018 Socialstyrelsen har stor betydelse för att skapa god vård i Sverige. Arbetet bör bygga på systematisk kunskap och transparens, det vill säga ett evidensbaserat synsätt, skriver Göran Högberg. Socialstyrelsens rekommendation om psykopedagogisk behandling saknar evidensstöd enligt GRADE.

Replik till Göran Högberg: Psykopedagogisk behandling – en tidsbegränsad insats

Debatt 15 FEB 2018 Huruvida psykopedagogisk behandling ska användas som huvudintervention i stället för KBT, interpersonell psykoterapi, psykodynamisk terapi eller läkemedel är en fråga för den enskilda behandlaren, skriver företrädare för projektledningsgruppen för Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom i denna replik till Göran Högberg. (1 kommentar)

Smärta oftast inte första symtom vid spinalt hematom

bild

Debatt 14 FEB 2018 Okunskap om obstetrisk neuropati leder ofta till att ryggbedövning primärt ofta misstänks vara orsaken till spinalt hematom. Detta kan leda till onödiga undersökningar och oro, och till att smärtlindringstekniken misskrediteras, skriver Vibeke Moen och medförfattare. (1 kommentar)

Obligatorisk ST i allmänmedicin löser inga problem

Signerat 13 FEB 2018 »Primärvården behöver tillföras resurser … men att införa en obligatorisk placering för samtliga ST-läkare är inte en del av lösningen.« (6 kommentarer)

Möt läkaren som gärna berättar om sina misstag

Inledare 13 FEB 2018 Christian Unge, till vardags överläkare i internmedicin och verksam inom funktionsområde akut (akutkliniken) på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, har med åren blivit mer medveten om sina misstag i arbetet och rädd för att begå nya.

Visst finns goda exempel på placeboeffekter

bild

Debatt 13 FEB 2018 Placebo kan vara ett viktigt verktyg i arbetet med att hitta nya och bättre behandlingar, skriver Karin Jensen och Moa Pontén, apropå en medicinsk kommentar i Läkartidningen av Per Aspenberg.

bild

Socialstyrelsen: Mer forskning behövs för förbättrad diagnostik av prostatacancer

Debatt 12 FEB 2018 Nyttan med prostatacancerscreening med PSA-prov skulle inte tydligt överväga de negativa effekterna, och kunskapen om kompletterande testmetoder är ännu inte tillräcklig. Därför kan Socialstyrelsen, i likhet med de flesta andra länder i världen, i nuläget inte rekommendera nationell screening. Det skriver Lars-Torsten Larsson, avdelningschef och ordförande i Socialstyrelsens nationella screeningråd, och medförfattare. (4 kommentarer)

Läkaresällskapet: Staten ska inte sätta kvalitetskriterier för fortbildning av läkare

bild

Debatt 09 FEB 2018 Frågan om kvalitetssäkring av läkarnas fortbildning måste ägas av professionen. Svenska läkaresällskapet delar den problembild som målas upp i ett debattinlägg i Läkartidningen. Ingen ska behöva träffa en läkare som inte är väl uppdaterad. (6 kommentarer)

Apropå! Skolhälsovården som försvann

bild

Debatt 08 FEB 2018 Skollagen från 2010 har drastiskt förändrat villkoren för barns välbefinnande i och med att begreppet hälsovård togs bort ur skolan. Dagens medicinska elevhälsa kan närmast liknas vid en rysk roulett, skriver Sophie Ekman.  (5 kommentarer)

Psykiatrin offras när AT ersätts med BT

bild

Debatt 07 FEB 2018 Avskaffas AT i enlighet med det förslag som lagts fram försvinner obligatorisk tjänstgöring inom psykiatri. Detta kan få stora konsekvenser för psykiatrin, skriver Karl Lundblad och medförfattare. (2 kommentarer)

Jämlik vård efter behov behövs också på nätet

Signerat 07 FEB 2018 »Vård på nätet bör i så hög grad som möjligt utgå från patientens behov av en fast läkarkontakt inom den ordinarie vårdcentralen …«

Videomötet har en given plats inom sjukvården

Inledare 07 FEB 2018 I Region Östergötland finns »Digitala vårdcentralen«. Dit kan patienterna vända sig för »lindriga besvär som förkylning, hosta eller ögoninflammation.« (2 kommentarer)

Ny lag blir tandlös utan stärkt primärvård

bild

Debatt 07 FEB 2018 Den nya lagen om utskrivningsklara patienter blir tandlös om inte primärvården förstärks och får förändrat uppdrag, skriver Per Malm. (3 kommentarer)

Webbtidboken skapade »tombolamottagning«

Debatt 06 FEB 2018 Det sveper en våg av e-hälsa och digitalisering över vården. En del jublar, en del ryser, skriver Karin Lendrup, som i sviterna av ett digitaliseringsprojekt vidhåller att även sådana bör genomföras med ett vetenskapligt förhållningssätt. (2 kommentarer)

Ingen vårdrelation? Ingen rätt att logga in i patientens journal

Debatt 05 FEB 2018 Det är olagligt för vårdpersonal att utan vårdrelation till patienten logga in och läsa dennes journal. Förbudet är strikt och relevant, skriver Maria Pettersson och medförfattare apropå en krönika av Christian Unge i Läkartidningen. (11 kommentarer)

Formellt krav krävs på fortbildning för specialistläkare

Debatt 02 FEB 2018 Vi efterlyser ett regleringssystem som specificerar och kvalitetssäkrar specialistläkarnas fortbildning, skriver Kirsten Küssner för Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi, intressegruppen för fortbildning. (1 kommentar)

Apropå! Immunitet mot mässling

Debatt 01 FEB 2018 Mässlingsutbrottet i Göteborg kring årsskiftet 2017–2018 har orsakat berättigad uppmärksamhet eftersom sjukdomen är potentiellt allvarlig och dessutom mycket smittsam. En följdfråga är hur immuniteten hos befolkningen gestaltar sig i stort, skriver Hans O Hallander och Margaretha Ljungman. (1 kommentar)

Stockholm på väg att etablera en ny vårdnivå

Inledare 31 JAN 2018 I artikeln konstateras att de tio närakuterna »ska vara knutna till ett akutsjukhus, men också ha tillgång till röntgen och laboratorium samt kunna ta emot ambulanser och samverka med en geriatrisk klinik«. ()

Sverige behöver en mångfald av vårdgivare

Signerat 31 JAN 2018 »Vårdgivare i olika driftsformer och storlek ökar förutsättningarna för ett effektivt resursutnyttjande.« (2 kommentarer)

Släpp in funktionella neurologiska tillstånd i neurologins finrum

Debatt 26 JAN 2018 Sverige är på efterkälken vad gäller funktionella neurologiska tillstånd. För att förvalta ett spirande intresse för området krävs att vårdorganisatörer och professioner inleder ett nationellt arbete med utveckling av kunskapsstöd och riktlinjer, skriver Carl Sjöström och Anders Lundin. (8 kommentarer)

Annons Annons

Vi måste bli bättre på att diagnostisera typ 1-diabetes

Debatt 26 JAN 2018 Incidensen av typ 1-diabetes hos barn och ungdomar ökar, men diagnosen ställs ofta sent och ketoacidos har blivit allt vanligare. Allmän autoantikroppsscreening kan diskuteras, anser Johnny Ludvigsson. (2 kommentarer)

Artrosskolan – evidensen måste stärkas

Debatt 25 JAN 2018 Det finns i dag en mångmiljonindustri bakom diagnosen artros. En del av marknadsföringen av verksamheten är vilseledande, nämligen påståendet att man kan erbjuda forskningsbaserad behandling mot artros i höfter och händer. Det skriver fyra professorer i ortopedi. (3 kommentarer)

Behandlingen sker enligt riktlinjer

Debatt 25 JAN 2018 I vår roll som tröstare, lindrare och botare har artrosskolan en central roll för patienterna. Det skriver Leif Dahlberg och medförfattare (samtliga BOA-registret) i denna replik till Per Aspenberg och medförfattare. ()

Vårdförloppet för blåscancer bör fortfarande omvärderas

Debatt 24 JAN 2018 Standardiserade vårdförlopp för urinvägscancer är inte förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet och bör ändras, anser Sten Holmäng och Hans Hedelin.  (2 kommentarer)

Vårdförloppet för blåscancer är omvärderat

Debatt 24 JAN 2018 Standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsa och övre urinvägar har uppdaterats, och förslaget till ny skrivning är ute på remiss. Synpunkter på remissen välkomnas, skriver Fredrik Liedberg och Helena Brändström i denna replik till Sten Holmäng och Hans Hedelin. (1 kommentar)

Timanställning kan ge läkare det goda livet

Inledare 24 JAN 2018 – Det är en väldigt stor förmån att kunna hitta ett sätt att jobba som passar och känna en längtan efter att jobba, säger Marion Kehlmeier Johnson. ()

Rabies i Sverige – insmugglade hundar fortsatt stort hot

Debatt 24 JAN 2018 Sveriges möjligheter att förbli ett rabiesfritt land är goda, men ett enda verifierat fall kan få allvarliga konsekvenser. Ökad illegal handel med hundar är en av tre risker för återintroduktion av rabies i landet, konstaterar Anna-Lena Hammarin och Anders Wallensten på Folkhälsomyndigheten. ()

Högrisk-HPV hos kvinnor måste kunna upptäckas i tid

Debatt 23 JAN 2018 Antalet fall av cervixcancer har ökat i Sverige. Primärscreening kan inte ensamt fånga kvinnor i riskzonen. I Sverige screenas årligen cirka 700 000 cellprov. Att hitta den lilla andelen högrisk-HPV-typer är en utmaning, skriver Josef Azem och Dan Hellberg. (1 kommentar)

Bristen på AT-platser värre än någonsin!

Signerat 23 JAN 2018 »Det dryga året som varje läkare i snitt försenas är ett år som hen hade kunnat arbeta som specialist.« ()

Apropå! Globala hälsosystem och vikten av innovationer

Debatt 22 JAN 2018 I en debattartikel i Läkartidningen lyfts vikten av välfungerande hälsosystem inom global hälsa fram. När det gäller barnhälsa är artikelns kvalitets- och helhetstänkande skrämmande relevant, anser Danel Helldén och medförfattare. ()

Nätläkarna – ett hot mot läkaretiken

Debatt 19 JAN 2018 I de marknadsekonomiska påfrestningar sjukvården är utsatt för måste vi läkare stå upp för läkaretiken. Detta gäller inte minst de nätläkarverksamheter som uteslutande bedriver digital vård och som är i konflikt med flera av Läkarförbundets etiska regler, skriver Jan Halldin. (11 kommentarer)

Alvedon 665 mg med modifierad frisättning på väg ut från marknaden

Debatt 19 JAN 2018 Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté har rekommenderat att paracetamol med modifierad frisättning ska dras in. Detta påverkar cirka 600 000 svenska patienter. Läkemedelsverket bedömer att beslutet kan verkställas tidigast under april månad 2018, skriver Rickard Ljung och medförfattare. (1 kommentar)

Subjektiv bedömning lika bra som förment objektiva kriterier

Debatt 18 JAN 2018 Det är, oavsett metod, omöjligt att med säkerhet bedöma en tonårings ålder genom att studera kroppslig mognad. En subjektiv bedömning av mottagande personal är sannolikt lika bra som de kriterier som nu används. Det anser Martin Ritzén apropå åldersbestämning av asylsökande ungdomar. (4 kommentarer)

Annons Annons