Annons
Annons
Annons Annons

Vid resistens-bestämning av bakterier – våga lita på I-gruppen

bild

Debatt 19 NOV 2019 Inom det nya SIR-systemet bör klinikern lita på preparat i I-gruppen. »I« bör tas som en uppmaning att inte välja bort preparatet utan att i stället öka exponeringen, skriver Robin Razmi och medförfattare.

Downs syndrom – studier lyfter fram kostnaderna för familjerna

bild

Debatt 21 NOV 2019 Studier från Sydkorea och Mexiko behandlar incidensen av barn födda med Downs syndrom, men belyser samtidigt de kostnader som drabbar familjerna. I länder med ett skattefinansierat sjukvårdssystem som går med underskott måste en allt större del av kostnaderna förr eller senare överföras på familjerna, skriver Lars Breimer. (1 kommentar)

Annons Annons

Tio »väsentliga aktiviteter« framtagna för läkarprogrammen

bild

Debatt 20 NOV 2019 Den nationella arbetsgruppen för förtroende­baserade professionella aktiviteter inom läkarprogrammen redogör på debattplats för tio nya så kallade EPA, väsentliga aktiviteter, som studenterna ska träna på under framför allt den patientnära delen av utbildningen.

Litet intresse för att bli chef väcker en oro

Inledare 20 NOV 2019 Läkarförbundet är väl bekant med det bristande intresset för chefsjobb och antog 2016 ett mål om att antalet läkare som är chefer skulle vara dubblerat till 2020. Detta kommer inte att nås men förbundet jobbar vidare med frågan, berättar ordförande Heidi Stensmyren.

Mamma, varför gråter du?

Signerat 19 NOV 2019 Dysfunktionella arbetsplatser med kränkningar levererar inga bra resultat. (1 kommentar)

Bastjänstgöringen – en ödesfråga

bild

Debatt 18 NOV 2019 Läkarförbundet måste agera kraftfullt för att säkra tillgången till BT-platser. AT och BT får inte hamna i konkurrens om resurser. Båda är nödvändiga för att trygga tillgången till framtidens specialister, anser företrädare för Sylf Uppsala och Upplands allmänna läkarförening.

bild

Kommentar till studie om nätanvändare i LT: Studien välkomnas, men analysen har metodologiska svagheter

Debatt 15 NOV 2019 Vi vill gärna se en studie som nyligen publicerades i Läkartidningen som startskottet för en mer initierad debatt om nätläkare i Sverige. Dessvärre lider analysen av metodologiska svagheter, skriver Mårten Blix, Institutet för näringslivsforskning, och Björn Ekman, Lunds universitet.

Replik från Lina Maria Ellegård och Gustav Kjellsson: Vi finner inte mycket nytt av substans i kritiken av vår studie

Debatt 15 NOV 2019 Lina Maria Ellegård och Gustav Kjellsson finner inte mycket av substans i kritiken av den studie av nätvårdsanvändare de publicerat i Läkartidningen i sin replik på debattinlägget av Mårten Blix, Institutet för näringslivsstudier, och Björn Ekman, Lunds universitet.

»Etiskt dilemma« är ofta en fråga om bristande kommunikation

bild

Debatt 14 NOV 2019 En artikel under vinjetten Etik & läkarroll i LT tar upp fyra fall som illustrerar att läkaren måste kunna kommunicera effektivt med sina patienter. Detta är ett nödvändigt villkor och handlar inte, vilken är författarens angreppsvinkel, om etiska överväganden, skriver Lars Breimer. (1 kommentar)

Replik från Joar Björk: Den goda kommunikationen finns inte alltid där

Debatt 14 NOV 2019 Jag tror fortsatt att de dilemman som beskrivs i min artikel i LT har etisk relevans i sjukvården, skriver Joar Björk i denna slutreplik till Lars Breimer.

Vägen ut ur vårdkrisen går åt vänster

bild

Debatt 14 NOV 2019 Vi har länge varnat för konsekvensen av nedskärningar, privatiseringar och snedfördelning av vårdresurser till de friskaste. Högerns tid vid det vårdpolitiska rodret måste efter NKS-haveriet vara över – vägen framåt går åt vänster, skriver medlemmar i Socialistiska läkare. (3 kommentarer)

Innovationer i sjukvården bör prioriteras högt

Inledare 13 NOV 2019 Innovationer utgör redan i dag en grund för en sjukvård av hög kvalitet och kan genom den starka tekniska utveckling som pågår antas göra det i ännu högre utsträckning i framtiden.

Dold skatt i bristfälliga socialförsäkringar

Signerat 12 NOV 2019 Många får en försäkring via sina fackförbund, som ofta erbjuder generösa gruppförsäkringar för att stötta sina medlemmar – så även Sveriges läkarförbund.

Apropå! Livslångt lärande och kortad läkarutbildning

bild

Debatt 11 NOV 2019 Tord Bergmark ställer sig frågan om huruvida den nu starka betoningen av livslångt lärande ses som en kompensation för den förkortade läkarutbildningen. (4 kommentarer)

bild

Patientens tillit börjar med ledningens tillit till professionen

Debatt 08 NOV 2019 Tillit till läkarna och andra vårdprofessioner är sjukvårdssystemets största tillgång. Dess betydelse kan inte överskattas. Antalet studier om tillit har ökat explosionsartat, och en ny insikt är att tilliten måste börja inom politiken, i chefsleden och i staber, skriver Louise Bringselius och Björn Eriksson. (3 kommentarer)

Våra råd bygger ofta på en värdering av risk och nytta

Debatt 05 NOV 2019 Dessvärre finns det oönskade ämnen i många livsmedel. Vi måste på klokast möjliga sätt välja och variera valet av mat för att minska hälsoriskerna så mycket som möjligt, skriver Rickard Bjerselius, toxikolog vid Livsmedelsverket, i denna replik på debattinlägget i LT om verkets råd gällande bland annat vissa margariner. ()

Bör hårt raffinerat och omestrat margarin verkligen kallas nyttigt?

Debatt 05 NOV 2019 Som dietister och läkare ställer vi oss frågande till att Livsmedelsverket rekommenderar nyckelhålsmärkt matfett på smörgåsen, vilket även inkluderar flera hårt raffinerade margariner, skriver Anna Ståhlberg och medförfattare. ()

Transplantation och transparens

Debatt 04 NOV 2019 En ny donationsutredning har presenterat sitt betänkande. I utredningen föreslås bland annat upphävd vetorätt för närstående och utvidgade möjligheter till donation. Flera av förslagen i utredningen bör kommenteras, anser Kristina Söderlind Rutberg. ()

Annons Annons

Injektionsrum är del av en kunskapsbaserad narkotikapolitik

Debatt 01 NOV 2019 Vi vill se en kunskaps- och evidensbaserad svensk narkotikapolitik och ser fram emot den dag då Sveriges läkarförbund delar vår strävan. Injektionsrum för drogberoende personer kan vara en del i en sådan politik, skriver Fredrik Leijerstam. ()

Modellen är varken hållbar eller försvarbar i längden

Debatt 31 OKT 2019 Att låta unga läkare arbeta som sjuksköterskor, i stället för inom det yrke de studerat till, ökar inte sannolikheten för att våra kollegor väljer att stanna kvar i vården. Det skriver företrädare för Sylf och SLF student apropå en debattartikel om underläkarledda vårdlag. (2 kommentarer)

Patienterna är kvar även om driften byts ut

Inledare 30 OKT 2019 Sjukhuset har haft ett gott rykte under senare år. Men nu finns en oro för den framtida läkarbemanningen. Kring hälften av läkarna är inhyrda och det upplevs som osäkert hur många av dem som blir kvar.  ()

Läkarförbundet anmäler Sverige till EU-kommissionen

Signerat 29 OKT 2019 Många av våra medlemmar vittnar om en helt annan verklighet – en verklighet där utbildningsstopp är mer rutin än undantag … ()

Annons Annons

Underläkarlett vårdlag klarar verksamheten vid sjuksköterskebrist

Debatt 29 OKT 2019 Konceptet »underläkarlett vårdlag« vid Norrtälje sjukhus blev en lyckad sommarsatsning som till och med belönades med »Dagens ros« i lokaltidningen. Det konstaterar Jan Bergman och Sune Forsberg. (2 kommentarer)

Erysipelas – behandla alltid med penicillin

Debatt 29 OKT 2019 Två nyligen publicerade svenska studier visar tydligt att betahemolytiska streptokocker är den absolut vanligaste etiologin till erysipelas. Detta tillstånd ska därför behandlas med penicillin, skriver Magnus Rasmussen och Björn K G Eriksson. (4 kommentarer)

Därför anmäler vi Sverige till EU-kommissionen

Debatt 24 OKT 2019 Läkarförbundet anmäler Sverige till EU-kommissionen för överträdelse av yrkeskvalifikationsdirektivet. Anledningen är att Sverige inte uppfyller de krav som ställs på medlemsstaterna om fortbildning för läkare. ()

Försäkringskassan: Nu finns ett nytt läkarutlåtande för livränta

Debatt 23 OKT 2019 Försäkringskassans arbete med att minska riskerna för rättsförlust inom arbetsskadeförsäkringen har resulterat i ett nytt läkarutlåtande som förväntas minska behovet av skriftliga kompletteringar, skriver företrädare för Försäkringskassan. ()

NKS-politikerna borde ha lyssnat på professionen

Signerat 23 OKT 2019 För att sjukvårdssystemet ska framstå som pålitligt för medarbetare, patienter och medborgare, är det helt nödvändigt att de bakomliggande processerna är transparenta och till rimlig grad förutsägbara. (1 kommentar)

Arbetsmiljön ska locka läkare till sjukvården

Inledare 23 OKT 2019 – I kontakt med våra medlemmar får vi fler och fler frågor om vad man kan göra utanför hälso- och sjukvården, säger Niki Shams, vice ordförande i Sveriges läkarförbund student. ()

Patientsäker förlossning kan bedrivas utan neonatala vårdplatser

Debatt 22 OKT 2019 På Värnamo sjukhus, som saknar barnklinik, ansvarar anestesin för neonatal HLR, ett narkosteam larmas till alla medtagna barn och personalen tränar neonatalt omhändertagande årligen, skriver Terje Blomstrand, chefläkare. (1 kommentar)

ASA som profylax mot preeklampsi – tillämpa försiktighetsprincipen

Debatt 21 OKT 2019 Profylax med acetylsalicylsyra till högriskgravida kan minska risken för preeklampsi och intrauterin tillväxthämning. I väntan på mer data gällande optimal dos bör dock försiktighetsprincipen tillämpas. ()

Sverige har en bra och säker förlossningsvård

Debatt 18 OKT 2019 I motsats till författaren av boken »BB-krisen« anser vi att det bedrivs en bra och säker förlossningsvård i Sverige, skriver företrädare för Svenska barnmorskeförbundet och Svensk förening för obstetrik och gynekologi, som här vill nyansera bilden. (1 kommentar)

Positivt om vården börjar lyssna till kvinnorna

Debatt 18 OKT 2019 Min bok är en journalistisk granskning, inte en vetenskaplig studie, skriver Lisa Bjurwald, författare till boken »BB-krisen« vars innehåll diskuteras i ett debattinlägg i Läkartidningen.  ()

Fallrapporter faller inte under lagens krav på etikprövning

Debatt 17 OKT 2019 Jag är inte enig med de företrädare för Etikprövningsmyndigheten som i Läkartidningen hävdat att fallrapporter inte är undantagna från lagens krav på etikprövning, skriver Christer Sundström. ()

Missuppfattningar och fel försvårar saklig diskussion om fallrapporter

Debatt 17 OKT 2019 Som Christer Sundström konstaterar i sitt debattinlägg är forskningsbegreppet svårfångat, skriver Johan Modin och Pierre Lafolie, Etikprövningsmyndigheten, i denna replik. (2 kommentarer)

Allt vanligare att läkare har flera specialiteter

Inledare 16 OKT 2019 Enligt uppgift från Socialstyrelsen är Artur Tenenbaum ensam om att ha sex specialiteter. ()

Annons Annons