Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CPZ4 Läkartidningen 5/2014
Läkartidningen.se 2014-01-28

Skär inte i unga pojkars könsorgan utan deras samtycke

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, thomas.flodin@slf.se 

I Sverige genomgår 3 000–5 000 pojkar varje år en kirurgisk operation utan primär medicinsk indikation. Bör läkare medverka eller avstå från denna verksamhet?

Frågan om inställningen till omskärelse på barn tillhör de klassiska etiska frågorna. Vad väger tyngst, föräldrarnas rätt att inkludera sitt barn i en social, kulturell och religiös gemenskap eller barnets rätt till kroppslig integritet? Har samhället rätt, eller kanske skyldighet, att lägga sig i reli­gions­utövning som innebär att omyndiga icke beslutskapabla barn permanent förlorar en del av sin kropp? 

Sedan 1982 finns en lag som förbjuder kvinnlig omskärelse, könsstympning, i Sverige. Är det någon principiell skillnad mellan att avlägsna vävnad från könsorganet på en flicka eller på en pojke? Innebär Barnkonventionens krav på skydd för barnet något som väger tyngre än religionsfriheten? 

I Sverige har frågan debatterats livligt det senaste året. Argumenten från både för- och motsidan är välkända. Kultur och tradition ställs mot medicinsk risk och bristande samtycke. Är kränkning av religionsfrihet allvarligare än kränkning av kroppen? 

Debatten tog ny fart efter en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 september 2013 undertecknad av Barnombudsmannen samt ordförandena i Vårdförbundet, Barnläkarföreningen, Barnkirurgisk förening och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 

I artikeln, som är kritisk till omskärelse utan samtycke, ställs krav på en lagändring. I lagen om omskärelse av pojkar från 2001 anges att barnets inställning »så långt det är möjligt« ska fastställas. Att detta är omöjligt hos barn som är åtta dagar gamla borde rimligen varit en bekant komplikation för lagstiftaren.

I en studie från Rigshospitalet publicerad i den danska läkartidningen i augusti 2013 redovisas en förhållandevis hög komplikationsfrekvens, cirka 5 procent bland de drygt 300 operationer som utfördes på sjukhuset mellan 1996–2004. Argumentet att risken minskar om omskärelse utförs på sjukhus är sannolikt riktigt, men även på ett stort välkänt sjukhus finns en icke obetydlig komplikationsrisk. Detta är medicinskt svårt att försvara om medicinska fördelar för små pojkar saknas. 

Det är i tider av växande främlingsfientlighet, som både inkluderar islamofobi och antisemitism, vanskligt att uttala sig i frågor som kan uppfattas som stöd för extremister. Religionsfrihet liksom yttrandefrihet är viktiga och omistliga värden i en demokrati. 

Att upprätthålla en stor tolerans för and­ras kulturhistoria och seder är en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. Detta får dock inte innebära att alla seder måste accepteras utan diskussion. Så kallade hederskulturer kan ifrågasättas om individer far illa. Aga av barn bör fördömas oavsett om den utövats av många under lång tid.

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har förtydligat sin syn på manlig omskärelse. Det nya ställningstagandet finns i sin helhet på Läkarförbundets hemsida och ansluter sig till det uttalande som Barnläkarföreningen, Läkaresällskapet och de nordiska etikdelegationerna i olika sammanhang gett uttryck för. 

Vi anser att barnets rätt till samtycke ska respekteras. Föräldrarna behöver också informeras om risker och smärta. Vi förordar även att de i stället överväger att göra en symbolisk omskärelse i avvaktan på att barnet självt kan ta ställning. Ett förbud mot omskärelse skulle dock i dagsläget sannolikt orsaka att flera barn än i dag skadas.  

I gränsdragningen mellan respekten för andra kulturer och individens integritet bör även läkare ha en åsikt. Av höstens meningsutbyte att döma finns både kollegor som försvarar och som tar kraftigt avstånd från manlig omskärelse. 

Läkarförbundets nuvarande ställningstagande betonar vikten av att frågan hanteras på ett sätt som bättre skyddar patienten. Debatten är viktig för att på sikt skapa en vård där respekten för patientens åsikt inkluderar även den egna könshuden.

Kommentera

Kommentera

Läkartidningen - Start

Sundsvalls sjukhus riskerar nytt miljonvite

Nyheter | Det miljonvite som Sundsvalls sjukhus tvingades betala förra året tycks inte ha minskat arbetsmiljöproblemen. En tillsyn från Arbetsmiljöverket visar att situationen är fortsatt svår för personalen. Nu hotas sjukhuset av nya miljonböter. () 18 SEP 2014

bild

Omfattande samsjuklighet
vid utmattnings-syndrom

Nya rön | I en nyligen försvarad avhandling studerades samsjuklighet med depression och ångest hos patienter med misstänkt utmattningssyndrom (UMS). Studien visar att UMS är en allvarlig sjukdom med ett flertal somatiska symtom och ett långt förlopp. () 18 SEP 2014

Annons Annons

Lång väntan på parkinsondiagnos

Nyheter | En tredjedel av alla personer i Europa med Parkinsons sjukdom fick vänta mer än ett år på att få en korrekt diagnos, och endast tolv procent fick direkt remiss till en parkinsonspecialist. Det visar en ny europeisk patientenkät. () 18 SEP 2014

bild

Västerås + Wroclaw = sant

Nyheter | Sverige måste bli bättre på att fånga upp svenska läkarstudenterna som läser i utlandet. Det tycker professorn och forskaren Jerzy Leppert – eldsjälen bakom ett samarbete mellan Västmanland och Polen. (2 kommentarer) 17 SEP 2014

bild

Ny neonatalenhet minskar risken för smittspridning

Debatt | Den nya neonatalenheten vid Centralsjukhuset i Karlstad är bland annat utformad för att minimera risken för smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner, skriver Olle Wik och KG Ellström. () 18 SEP 2014

bild

Kort gångtest ger snabbt svar på utveckling av MS

Nya rön | I JAMA Neurology konstateras att ett mycket enkelt test, »Timed 25 foot walk test«,  har ett bra prediktivt värde vid multipel skleros. () 18 SEP 2014

bild

Med vapen
i hand
till strid mot osynlig fiende

Krönika | När fienden är osynlig men mycket nära får krigaren ta hjälp av doktorns vapen. Gunnar Birgegård, överläkare i hematologi, professor emeritus, berättar. () 18 SEP 2014

16 läkare i nytt vetenskapligt råd på Läkemedelsverket

Nyheter | Läkemedelsverket har inrättat ett nytt vetenskapligt råd med syfte att ge myndigheten ett utökat vetenskapligt stöd och en bredare förankring i sjukvården i läkemedelsrelaterade frågor. () 17 SEP 2014

bild

Hormonbehandling i klimakteriet – risk för oseriös verksamhet

Debatt | Oseriös verksamhet kan komma att ta över klimakterierådgivning och hormonförskrivning, skriver Hilde Löfqvist och Eva Rylander. () 17 SEP 2014

Färre fall av dykarsjuka i Västra Götaland

Originalstudie | Snabbt och korrekt omhändertagande av patienter som uppsöker sjukvård i samband med dykning är viktigt; utebliven behandling kan leda till bestående sequelae. Det finns dock en risk att kunskaperna om diagnostik och behandling av dessa fall inte kan upprätthållas. () 16 SEP 2014

Allvarliga konsekvenser
av frekvent cannabismissbruk

Nya rön | Kortare skolgång och vanligare med självmordsförsök bland personer som rökt cannabis ofta i unga år. Det visar en undersökning gjord på drygt 3 700 individer som ingått i två omfattande longitudinella studier, sammanfattade i Lancet Psychiatry. () 17 SEP 2014

Fetthaltiga mjukdelstumörer i rörelseapparaten ofta godartade

Översikt | De flesta mjukdelstumörer i rörelseapparaten är benigna, lipom är vanligast. Maligna mjukdelstumörer kan vara svåra att kliniskt skilja från benigna. Misstänkta förändringar ska remitteras till sarkomcentrum. () 16 SEP 2014

Vårdfrågorna för nya regeringen

Nyheter | Valresultatet innebär att det lär dröja innan vi får veta vilken vårdpolitik som den nya regeringen vill föra. Men klart är att många områden pockar på reformer och att regeringen, för att få igenom sin politik, i stor utsträckning kommer tvingas till blocköverskridande samarbete. Nytt styre väntar också i många landsting efter valet, som innebar rejäla kliv framåt för ett par sjukvårdspartier. () 15 SEP 2014

JO-kritik mot journalföring

Nyheter | Vårdgivare i Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen har hyrt in läkarsekreterare via ett privat företag som skriver in journalanteckningar på distans. Men Justitieombudsmannen, JO, är kritisk. () 16 SEP 2014

Järnintoxikation – förgiftning med lättillgängligt läkemedel

Fallbeskrivning | Järntabletter finns ofta i svenska hem och kan köpas receptfritt. Livshotande järnförgiftning är ovanlig, men mot bakgrund av ett fall – en ung kvinna som avled av en överdos – behövs information om handläggningen vid förgiftningsfall. () 16 SEP 2014

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 38/2014

Färre fall av dykarsjuka

Tidigare nummer

Nya arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons