Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CPZ4 Läkartidningen 5/2014
Lakartidningen.se 2014-01-28

Skär inte i unga pojkars könsorgan utan deras samtycke

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, thomas.flodin@slf.se 

I Sverige genomgår 3 000–5 000 pojkar varje år en kirurgisk operation utan primär medicinsk indikation. Bör läkare medverka eller avstå från denna verksamhet?

Frågan om inställningen till omskärelse på barn tillhör de klassiska etiska frågorna. Vad väger tyngst, föräldrarnas rätt att inkludera sitt barn i en social, kulturell och religiös gemenskap eller barnets rätt till kroppslig integritet? Har samhället rätt, eller kanske skyldighet, att lägga sig i reli­gions­utövning som innebär att omyndiga icke beslutskapabla barn permanent förlorar en del av sin kropp? 

Sedan 1982 finns en lag som förbjuder kvinnlig omskärelse, könsstympning, i Sverige. Är det någon principiell skillnad mellan att avlägsna vävnad från könsorganet på en flicka eller på en pojke? Innebär Barnkonventionens krav på skydd för barnet något som väger tyngre än religionsfriheten? 

I Sverige har frågan debatterats livligt det senaste året. Argumenten från både för- och motsidan är välkända. Kultur och tradition ställs mot medicinsk risk och bristande samtycke. Är kränkning av religionsfrihet allvarligare än kränkning av kroppen? 

Debatten tog ny fart efter en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 september 2013 undertecknad av Barnombudsmannen samt ordförandena i Vårdförbundet, Barnläkarföreningen, Barnkirurgisk förening och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 

I artikeln, som är kritisk till omskärelse utan samtycke, ställs krav på en lagändring. I lagen om omskärelse av pojkar från 2001 anges att barnets inställning »så långt det är möjligt« ska fastställas. Att detta är omöjligt hos barn som är åtta dagar gamla borde rimligen varit en bekant komplikation för lagstiftaren.

I en studie från Rigshospitalet publicerad i den danska läkartidningen i augusti 2013 redovisas en förhållandevis hög komplikationsfrekvens, cirka 5 procent bland de drygt 300 operationer som utfördes på sjukhuset mellan 1996–2004. Argumentet att risken minskar om omskärelse utförs på sjukhus är sannolikt riktigt, men även på ett stort välkänt sjukhus finns en icke obetydlig komplikationsrisk. Detta är medicinskt svårt att försvara om medicinska fördelar för små pojkar saknas. 

Det är i tider av växande främlingsfientlighet, som både inkluderar islamofobi och antisemitism, vanskligt att uttala sig i frågor som kan uppfattas som stöd för extremister. Religionsfrihet liksom yttrandefrihet är viktiga och omistliga värden i en demokrati. 

Att upprätthålla en stor tolerans för and­ras kulturhistoria och seder är en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. Detta får dock inte innebära att alla seder måste accepteras utan diskussion. Så kallade hederskulturer kan ifrågasättas om individer far illa. Aga av barn bör fördömas oavsett om den utövats av många under lång tid.

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har förtydligat sin syn på manlig omskärelse. Det nya ställningstagandet finns i sin helhet på Läkarförbundets hemsida och ansluter sig till det uttalande som Barnläkarföreningen, Läkaresällskapet och de nordiska etikdelegationerna i olika sammanhang gett uttryck för. 

Vi anser att barnets rätt till samtycke ska respekteras. Föräldrarna behöver också informeras om risker och smärta. Vi förordar även att de i stället överväger att göra en symbolisk omskärelse i avvaktan på att barnet självt kan ta ställning. Ett förbud mot omskärelse skulle dock i dagsläget sannolikt orsaka att flera barn än i dag skadas.  

I gränsdragningen mellan respekten för andra kulturer och individens integritet bör även läkare ha en åsikt. Av höstens meningsutbyte att döma finns både kollegor som försvarar och som tar kraftigt avstånd från manlig omskärelse. 

Läkarförbundets nuvarande ställningstagande betonar vikten av att frågan hanteras på ett sätt som bättre skyddar patienten. Debatten är viktig för att på sikt skapa en vård där respekten för patientens åsikt inkluderar även den egna könshuden.

Kommentera

Kommentera

Många chefers lön sätts utan lönesamtal

Nyheter | Drygt 80 procent av läkarcheferna höll lönesamtal med sina underställda läkare och förhandlade med läkarföreningen. Men deras egna löner sattes ofta ensidigt av arbetsgivaren. Det visar en enkät som Läkarförbundet har gjort.  () 27 APR 2015

Samordnings- och tillgänglig-hetsmiljard ersätter kömiljard

Nyheter | Landstingen får samma summa att dela på, men motprestationen blir mindre betungande. Det står klart efter att regeringen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL, kommit överens om hur den samordnings- och tillgänglighetsmiljard som avsattes i den borgerliga budgeten ska satsas. () 27 APR 2015

Annons Annons
bild

ABC om Vaskulära lesioner, del 1 Klassificering och diagnostik

Medicinens ABC | Vaskulära lesioner är vanliga och drabbar upp till 10 procent av alla spädbarn. Lesionerna indelas i tumörer, som är vanliga, och missbildningar, som är relativt ovanliga. Att förstå och kunna tillämpa den moderna klassificeringen av vaskulära lesioner är grundläggande för rätt diagnos och rätt behandling. () 27 APR 2015

Färre söker läkarutbildningar

Nyheter | Andelen förstahandssökande till landets läkarutbildningar inför höstterminen sjönk med 3,3 procent jämfört med höstterminen 2014, enligt statstik från Universitets- och högskolerådet. () 27 APR 2015

»Ompröva föreskriften om ’obs’ vid off label-förskrivning«

Debatt | Att införa krav på »obs« på recept vid all off label-förskrivning är en sådan genomgripande förändring för förskrivaren att frågan bör bli föremål för en djupare diskussion, skriver Ylva Böttiger och medförfattare. () 27 APR 2015

Företagsläkare utreder namnbyte

Nyheter | Svenska Företagsläkarföreningens styrelse ska undersöka om föreningen bör byta namn. Det beslutades vid föreningens årsmöte. () 27 APR 2015

bild

Replik, etik och marknadsföring: Inte för sent för reformer

Debatt | Ett steg i rätt riktning hade varit att publicera »reprimander« i Läkartidningen vid allvarliga överträdelser av de etiska reglerna, skriver Shai Mulinari i denna replik om etik i läkemedelsbranschen. () 24 APR 2015

Felaktig beskrivning av
hur läkemedel marknadsförs

Debatt | Vi välkomnar alla att besöka vår webbplats och göra er egen bedömning, skriver företrädare för läkemedelsbranschen, i en kommentar till ett referat i Läkartidningen. () 24 APR 2015

bild

Kerstin Skog Tigerström startade den första akutläkarutbildningen

Nyheter | Kerstin Skog Tigerström startade den första svenska akutläkarutbildningen. Som 57-åring tog hon av sig överläkarskylten för att bli ST-läkare på utbildningen som hon själv byggt upp. I år blir akutsjukvård en egen bas. () 22 APR 2015

Svensk pediatrisk forskning fortsatt stark

Debatt | Den 22 april släppte Cancerfonden nyheten att svensk cancerforskning tappar mark i en internationell jämförelse. Men om svensk cancerforskning sackar vill jag hävda att svensk pediatrisk forskning står sig fortsatt stark, skriver Jonas F Ludvigsson. () 24 APR 2015

Kritik av hävdvunna sanningar

Recension | Hur ska alkoholberoende behandlas på bästa sätt? Förslagen är lika blandade som terapiresultaten. En postumt utkommen bok av socialläkaren, alkoholläkaren och psykoanalytikern Bo Löfgren ger perspektiv på många hävdvunna sanningar kring behandling av alkoholberoende. () 24 APR 2015

Ökad risk för demens vid depression
och diabetes

Nya rön | Depression är kopplad till ökad demensrisk, betydligt mer än vad diabetes är. För de patienter som har både depression och diabetes är dock riskökningen för demens större än för sjukdomarna var för sig, visar en studie som presenteras i JAMA och som bygger på registerdata från drygt 2,4 miljoner danskar. () 23 APR 2015

Ökade komplikationsrisker
vid inläggning under helgtid

Nya rön | För patienter som läggs in på sjukhus helgtid ökar risken för sjukhusförvärvade komplikationer, vilket leder till längre vårdtid och högre vårdkostnader, enligt en studie som publiceras i BMJ. () 24 APR 2015

Landstingen sviker cancerpatienterna

Nyheter | Landstingen når inte Socialstyrelsens mål för cancervården visar en granskning från Cancerfonden. Ett svek mot patienterna, enligt Jan Zedenius, kirurg och vetenskapligt sakkunnig. (1 kommentar) 23 APR 2015

Ny modell framtagen för att granska journaler i psykiatrin

Nyheter | Hittills har bara den somatiska slutenvården för vuxna granskats med hjälp av markörbaserad journalgranskning. Men nu har en modell tagits fram som passar för psykiatrisk vård. () 23 APR 2015

Annonser
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons