Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CPZ4 Läkartidningen 5/2014
Läkartidningen.se 2014-01-28

Skär inte i unga pojkars könsorgan utan deras samtycke

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, thomas.flodin@slf.se 

I Sverige genomgår 3 000–5 000 pojkar varje år en kirurgisk operation utan primär medicinsk indikation. Bör läkare medverka eller avstå från denna verksamhet?

Frågan om inställningen till omskärelse på barn tillhör de klassiska etiska frågorna. Vad väger tyngst, föräldrarnas rätt att inkludera sitt barn i en social, kulturell och religiös gemenskap eller barnets rätt till kroppslig integritet? Har samhället rätt, eller kanske skyldighet, att lägga sig i reli­gions­utövning som innebär att omyndiga icke beslutskapabla barn permanent förlorar en del av sin kropp? 

Sedan 1982 finns en lag som förbjuder kvinnlig omskärelse, könsstympning, i Sverige. Är det någon principiell skillnad mellan att avlägsna vävnad från könsorganet på en flicka eller på en pojke? Innebär Barnkonventionens krav på skydd för barnet något som väger tyngre än religionsfriheten? 

I Sverige har frågan debatterats livligt det senaste året. Argumenten från både för- och motsidan är välkända. Kultur och tradition ställs mot medicinsk risk och bristande samtycke. Är kränkning av religionsfrihet allvarligare än kränkning av kroppen? 

Debatten tog ny fart efter en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 september 2013 undertecknad av Barnombudsmannen samt ordförandena i Vårdförbundet, Barnläkarföreningen, Barnkirurgisk förening och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 

I artikeln, som är kritisk till omskärelse utan samtycke, ställs krav på en lagändring. I lagen om omskärelse av pojkar från 2001 anges att barnets inställning »så långt det är möjligt« ska fastställas. Att detta är omöjligt hos barn som är åtta dagar gamla borde rimligen varit en bekant komplikation för lagstiftaren.

I en studie från Rigshospitalet publicerad i den danska läkartidningen i augusti 2013 redovisas en förhållandevis hög komplikationsfrekvens, cirka 5 procent bland de drygt 300 operationer som utfördes på sjukhuset mellan 1996–2004. Argumentet att risken minskar om omskärelse utförs på sjukhus är sannolikt riktigt, men även på ett stort välkänt sjukhus finns en icke obetydlig komplikationsrisk. Detta är medicinskt svårt att försvara om medicinska fördelar för små pojkar saknas. 

Det är i tider av växande främlingsfientlighet, som både inkluderar islamofobi och antisemitism, vanskligt att uttala sig i frågor som kan uppfattas som stöd för extremister. Religionsfrihet liksom yttrandefrihet är viktiga och omistliga värden i en demokrati. 

Att upprätthålla en stor tolerans för and­ras kulturhistoria och seder är en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. Detta får dock inte innebära att alla seder måste accepteras utan diskussion. Så kallade hederskulturer kan ifrågasättas om individer far illa. Aga av barn bör fördömas oavsett om den utövats av många under lång tid.

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har förtydligat sin syn på manlig omskärelse. Det nya ställningstagandet finns i sin helhet på Läkarförbundets hemsida och ansluter sig till det uttalande som Barnläkarföreningen, Läkaresällskapet och de nordiska etikdelegationerna i olika sammanhang gett uttryck för. 

Vi anser att barnets rätt till samtycke ska respekteras. Föräldrarna behöver också informeras om risker och smärta. Vi förordar även att de i stället överväger att göra en symbolisk omskärelse i avvaktan på att barnet självt kan ta ställning. Ett förbud mot omskärelse skulle dock i dagsläget sannolikt orsaka att flera barn än i dag skadas.  

I gränsdragningen mellan respekten för andra kulturer och individens integritet bör även läkare ha en åsikt. Av höstens meningsutbyte att döma finns både kollegor som försvarar och som tar kraftigt avstånd från manlig omskärelse. 

Läkarförbundets nuvarande ställningstagande betonar vikten av att frågan hanteras på ett sätt som bättre skyddar patienten. Debatten är viktig för att på sikt skapa en vård där respekten för patientens åsikt inkluderar även den egna könshuden.

Kommentera

Kommentera

Läkartidningen - Start

bild

Sju olika Borreliaarter i svenska fästingar

Nya rön | Ju längre en fästing sitter kvar i huden desto större sannolikhet att spiroketer överförs till bäraren. För att undvika Borreliainfektion bör man därför undersöka sin kropp ofta när man vistats i fästingmarker och ta bort eventuella fästingar snabbt. () 17 APR 2014

bild

Lågt CRP efter kolorektal kirurgi indikerar tät anastomos

Nya rön | Daglig CRP-kontroll efter kolorektala operationer är enligt en metaanalys, publicerad i British Journal of Surgery, ett enkelt test med högt negativt prediktivt värde avseende den fruktade komplikationen anastomosläckage. () 17 APR 2014

Bättre prognos vid svår sepsis

Nya rön | I JAMA presenteras en studie av mortaliteten för IVA-vårdade med svår sepsis. Under det senaste decenniet tycks prognosen ha förbättrats markant. Undersökningen är retrospektiv och omfattar drygt 100 000 patienter.  () 17 APR 2014

bild

Licensför-
skrivning av progesteron och dydrogesteron
bör underlättas

Debatt | Läkemedelsverket bör se positivt på nya licensförskrivningar av progesteron och dydrogesteron, skriver Hans Frykman.   () 17 APR 2014

Läckage efter gastrisk bypass kräver snabb intervention

Nya rön | Läckage efter gastrisk bypass är en fruktad komplikation. I en studie granskades 6 030 patienter varav 64 bedömdes ha läckage. Patienterna bör erbjudas tidig intervention och preoperativ avlastning av Roux-slyngan. () 16 APR 2014

Apropå! »Ovälkomna« besök på sjukhusFår läkare agera mänsklig vägspärr mot politiker?

Debatt | Alla ska behandlas lika i offentlig miljö, skriver Assar Horn apropå politikerbesök på sjukhus. (4 kommentarer) 16 APR 2014

bild

Psykofarmaka vanligare efter intensivvård

Nya rön | I JAMA presenteras en studie där författarna tittat på förekomst av psykiatriska diagnoser hos patienter som vårdas på IVA. Av IVA-patienter som inte hade en psykiatrisk diagnos före intensivvårdsperioden fick 0,5 procent en sådan diagnos under den tremånadersperiod som följde vården. () 16 APR 2014

Åtalsanmälan mot före detta läkare för alternativ behandling

Patientsäkerhet | Den första april erbjöds en wallraffande radioreporter cancerbehandling i form av svamphämmande medel av en före detta läkare. Nu har IVO anmält den före detta läkaren till åtal. (IVO 8.7.2-10493) () 16 APR 2014

bild

Högfrekvent ventilation
gav bra effekt på lång sikt

Nya rön | I New England Journal of Medicine presenteras en studie i vilken man tittat på effekterna av högfrekvent ventilation på för tidigt födda. Avseende lungfunktion hade de barnen högre FEF75-flöde än de med sedvanlig ventilation i respirator. () 16 APR 2014

Borde ha misstänkt kranskärlssjukdom

Patientsäkerhet | Vid tryck över bröstet med utstrålning i armarna bör bakomliggande kranskärlssjukdom misstänkas. Enligt IVO bör därmed också information om riskfaktorer och andra medicinska och hälsomässiga bakgrundsfaktorer inhämtas. () 16 APR 2014

Ingen överklagar domen i förlossningsmålet i Eksjö

Nyheter | Åklagaren Stefan Edwardson tror inte att hovrätten skulle ändra tingsrättens friande dom mot förlossningsläkaren. Därför har han i dag beslutat sig för att inte överklaga domen. Målsägarbiträdet gör samma bedömning. () 15 APR 2014

Förgiftning bland barn vanligt
– men allt färre sjukhusvårdas

Originalstudie | Giftinformationscentralen får varje år drygt 30 000 förfrågningar som gäller förgiftningstillbud hos barn. De flesta frågorna rör enkla tillbud, allvarliga förgiftningar är ovanliga – endast en minoritet av fallen behöver sjukhusvård. Sedan 1990 har antalet sjukhusvårdade fall minskat med två tredjedelar. () 15 APR 2014

Ingen ökad patientsäkerhet
av regeringens satsning

Nyheter | Trots en påtaglig utveckling vad gäller spridningen och användningen av metoder för patientsäkerhetsarbete går det ännu inte att se några påtagliga effekter av insatta åtgärder. Det konstaterar Socialstyrelsen i en rapport. () 15 APR 2014

Kostnaderna för hyrläkare fortsätter öka

Nyheter | Landstingens mål var att halvera kostnaderna för inhyrd personal på två år. I stället har en ökning skett. Förra året betalade de sammanlagt 2,86 miljarder kronor till bemanningsföretagen. (1 kommentar) 15 APR 2014

Fler patienter med hjärtsvikt bör remitteras till specialist

Rapport | Hos patienter med måttlig till svår hjärtsvikt i åldern <80 år med en eller flera riskfaktorer bör remiss till hjärtsviktscentrum för specialistbedömning och eventuellt ställningstagande till avancerad behandling övervägas. () 15 APR 2014

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 16–17

Förgiftningstillbud bland barn vanliga

Tidigare nummer

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Arkivet

Läkartidningens arkiv innehåller över 40 000 artiklar. Välj gamla eller nya arkivet.

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annons
Annons
Annons Annons Annons