Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CPZ4 Läkartidningen 5/2014
Lakartidningen.se 2014-01-28

Skär inte i unga pojkars könsorgan utan deras samtycke

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, thomas.flodin@slf.se 

I Sverige genomgår 3 000–5 000 pojkar varje år en kirurgisk operation utan primär medicinsk indikation. Bör läkare medverka eller avstå från denna verksamhet?

Frågan om inställningen till omskärelse på barn tillhör de klassiska etiska frågorna. Vad väger tyngst, föräldrarnas rätt att inkludera sitt barn i en social, kulturell och religiös gemenskap eller barnets rätt till kroppslig integritet? Har samhället rätt, eller kanske skyldighet, att lägga sig i reli­gions­utövning som innebär att omyndiga icke beslutskapabla barn permanent förlorar en del av sin kropp? 

Sedan 1982 finns en lag som förbjuder kvinnlig omskärelse, könsstympning, i Sverige. Är det någon principiell skillnad mellan att avlägsna vävnad från könsorganet på en flicka eller på en pojke? Innebär Barnkonventionens krav på skydd för barnet något som väger tyngre än religionsfriheten? 

I Sverige har frågan debatterats livligt det senaste året. Argumenten från både för- och motsidan är välkända. Kultur och tradition ställs mot medicinsk risk och bristande samtycke. Är kränkning av religionsfrihet allvarligare än kränkning av kroppen? 

Debatten tog ny fart efter en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 september 2013 undertecknad av Barnombudsmannen samt ordförandena i Vårdförbundet, Barnläkarföreningen, Barnkirurgisk förening och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 

I artikeln, som är kritisk till omskärelse utan samtycke, ställs krav på en lagändring. I lagen om omskärelse av pojkar från 2001 anges att barnets inställning »så långt det är möjligt« ska fastställas. Att detta är omöjligt hos barn som är åtta dagar gamla borde rimligen varit en bekant komplikation för lagstiftaren.

I en studie från Rigshospitalet publicerad i den danska läkartidningen i augusti 2013 redovisas en förhållandevis hög komplikationsfrekvens, cirka 5 procent bland de drygt 300 operationer som utfördes på sjukhuset mellan 1996–2004. Argumentet att risken minskar om omskärelse utförs på sjukhus är sannolikt riktigt, men även på ett stort välkänt sjukhus finns en icke obetydlig komplikationsrisk. Detta är medicinskt svårt att försvara om medicinska fördelar för små pojkar saknas. 

Det är i tider av växande främlingsfientlighet, som både inkluderar islamofobi och antisemitism, vanskligt att uttala sig i frågor som kan uppfattas som stöd för extremister. Religionsfrihet liksom yttrandefrihet är viktiga och omistliga värden i en demokrati. 

Att upprätthålla en stor tolerans för and­ras kulturhistoria och seder är en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. Detta får dock inte innebära att alla seder måste accepteras utan diskussion. Så kallade hederskulturer kan ifrågasättas om individer far illa. Aga av barn bör fördömas oavsett om den utövats av många under lång tid.

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har förtydligat sin syn på manlig omskärelse. Det nya ställningstagandet finns i sin helhet på Läkarförbundets hemsida och ansluter sig till det uttalande som Barnläkarföreningen, Läkaresällskapet och de nordiska etikdelegationerna i olika sammanhang gett uttryck för. 

Vi anser att barnets rätt till samtycke ska respekteras. Föräldrarna behöver också informeras om risker och smärta. Vi förordar även att de i stället överväger att göra en symbolisk omskärelse i avvaktan på att barnet självt kan ta ställning. Ett förbud mot omskärelse skulle dock i dagsläget sannolikt orsaka att flera barn än i dag skadas.  

I gränsdragningen mellan respekten för andra kulturer och individens integritet bör även läkare ha en åsikt. Av höstens meningsutbyte att döma finns både kollegor som försvarar och som tar kraftigt avstånd från manlig omskärelse. 

Läkarförbundets nuvarande ställningstagande betonar vikten av att frågan hanteras på ett sätt som bättre skyddar patienten. Debatten är viktig för att på sikt skapa en vård där respekten för patientens åsikt inkluderar även den egna könshuden.

Kommentera

Kommentera

Urban Lendahl avgår

Nyheter | Urban Lendahl, sekreterare i Nobelkommittén och Nobelförsamlingen, har avsagt sig sitt uppdrag efter beslutet om extern utredning av Macchiariniärendet. () 07 FEB 2016

bild

Kunskap om lindrig TSH-stegring
vid graviditet
är otillräcklig
Ännu för tidigt för screening inom mödravårdsprogrammet

Kommentaren | Övertygande bevis saknas för att subklinisk hypotyreos innebär ökad risk för graviditetskomplikationer och skadlig fosterutveckling. I väntan på att kunskapsläget förbättras kan inte bred screening för sköldkörtelsjukdom under graviditet rekommenderas. () 05 FEB 2016

Annons Annons

Hypotyreos under graviditet riskerar barnets utveckling Nya riktlinjer och kvarstående kunskapsluckor

Översikt | Tyreoideasjukdomar är vanligt förekommande under graviditet och kan påverka graviditetsutfallet. År 2012 fick arbetsgruppen för endokrinologi (Endokrin-ARG) uppdraget av Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) att ta fram evidensbaserade riktlinjer om handläggning av tyreoideasjukdomar. () 05 FEB 2016

bild

Nya teknik för tidig diagnostik kan radikalt förändra sjukvården Tidig diagnos och individualiserad behandling kan minska patientens lidande och sjukvårdens kostnader

Kommentaren | Många patienter blir inte bättre av sina mediciner, vilket för sjukvården medför enorma kostnader för mediciner och läkemedelsutveckling. Nya tekniker för tidig och individualiserad diagnostik och terapi kan bidra till att lösa detta problem och medföra radikala förändringar av sjukvården. () 05 FEB 2016

Vanligare att cancerpatienter avled på sjukhus i Norge än i USA

Nya rön | Personer över 65 år med cancer avled oftare på sjukhus i Belgien, Kanada, England, Tyskland och Norge än i USA och Nederländerna, visar en nyligen publicerad studie i JAMA. () 05 FEB 2016

Psykisk problematik hos män kopplad till ökad risk för våld

Nya rön | Intellektuell funktionsnedsättning, missbruk och beroende samt tidiga beteendeproblem var förenat med en högre risk för våldsanvändning, enligt en ny avhandling som följt upp en årskull med 49 000 svenska män. Personlighetsstörning innebar en högre risk för våld. Depressions-/ångestsyndrom betydde en viss riskökning för våldsanvändning, liksom att ha blivit utsatt för våld under barndomen. () 02 FEB 2016

KI-beslut: Klart för granskning

Nyheter | Karolinska institutets styrelse har nu fattat beslut om en extern granskning av »Macchiarini-ärendet«. Det skriver institutet i ett pressmeddelande. (5 kommentarer) 04 FEB 2016

bild

Det mesta om socialmedicin

Recension | Socialmedicinen handlar om allt från epidemiologi och folkhälsopolitik till hur man organiserar sjukvård och lagstiftning. Om detta breda ämne har författarna skrivit en hedervärd lärobok, enligt anmälaren, Gunnar Ågren, tidigare generaldirektör för Folkhälsoinstitutet.  () 05 FEB 2016

bild

Skrivråd till skrivande

Recension | Strömlinjeformat skrivande är till men för en bra presentation av forskningsrön. Här en bok med aktuella råd om hur man ska skriva och skriva om. Recensent: Åke Thörn leg läk, med dr, tidigare FoU-chef, Norrbottens läns landsting, Luleå. () 05 FEB 2016

Macchiarini får sluta sitt uppdrag

Nyheter | Paolo Macchiarini kommer inte att få förlängd anställning när den upphör och hans forskargrupp ska avvecklas, enligt ett beslut av Karolinska institutets rektor. (4 kommentarer) 04 FEB 2016

Vårdavtal om BB Sophia sägs upp

Nyheter | Ett negativt ekonomiskt resultat gör att Praktikertjänst vill avveckla BB Sophia, rapporterar Dagens Nyheter.  () 04 FEB 2016

Sjukhusgranskning helt extern

Nyheter | På onsdagskvällen meddelade Karolinska universitetssjukhuset att man kommer att genomföra en helt extern granskning av Paolo Macchiarinis operationer. (3 kommentarer) 04 FEB 2016

Maximalt halva tidigare ST
får räknas in i ny utbildning

Nyheter | Socialstyrelsen föreslår att maximalt hälften av en tidigare ST ska få tillgodoräknas för den som blir dubbelspecialist. Ändringen är en anpassning till EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv. (1 kommentar) 04 FEB 2016

Lång »skärmtid« kan leda till depression hos barn och ungdomar

Debatt | Försämrad psykisk hälsa hos barn och ungdomar kan kopplas till längre tids stillasittande framför en skärm, skriver Maj-Lis Hellénius. (2 kommentarer) 04 FEB 2016

Koppling mellan antipsykotika och typ 2-diabetes hos unga

Nya rön | Incidensen av typ 2-diabetes var tre gånger högre hos unga som behandlades med antipsykotikum än hos friska kontroller, enligt en nyligen publicerad metaanalys. (1 kommentar) 04 FEB 2016

Läkarförbundet säger nej till
ny modell för anslagsfördelning

Nyheter | Läkarförbundet befarar att den nya modell för omfördelning av universitetens basanslag som föreslås riskerar att likrikta forskningen. () 03 FEB 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons