Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CPZ4 Läkartidningen 5/2014
Läkartidningen.se 2014-01-28

Skär inte i unga pojkars könsorgan utan deras samtycke

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, thomas.flodin@slf.se 

I Sverige genomgår 3 000–5 000 pojkar varje år en kirurgisk operation utan primär medicinsk indikation. Bör läkare medverka eller avstå från denna verksamhet?

Frågan om inställningen till omskärelse på barn tillhör de klassiska etiska frågorna. Vad väger tyngst, föräldrarnas rätt att inkludera sitt barn i en social, kulturell och religiös gemenskap eller barnets rätt till kroppslig integritet? Har samhället rätt, eller kanske skyldighet, att lägga sig i reli­gions­utövning som innebär att omyndiga icke beslutskapabla barn permanent förlorar en del av sin kropp? 

Sedan 1982 finns en lag som förbjuder kvinnlig omskärelse, könsstympning, i Sverige. Är det någon principiell skillnad mellan att avlägsna vävnad från könsorganet på en flicka eller på en pojke? Innebär Barnkonventionens krav på skydd för barnet något som väger tyngre än religionsfriheten? 

I Sverige har frågan debatterats livligt det senaste året. Argumenten från både för- och motsidan är välkända. Kultur och tradition ställs mot medicinsk risk och bristande samtycke. Är kränkning av religionsfrihet allvarligare än kränkning av kroppen? 

Debatten tog ny fart efter en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 september 2013 undertecknad av Barnombudsmannen samt ordförandena i Vårdförbundet, Barnläkarföreningen, Barnkirurgisk förening och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 

I artikeln, som är kritisk till omskärelse utan samtycke, ställs krav på en lagändring. I lagen om omskärelse av pojkar från 2001 anges att barnets inställning »så långt det är möjligt« ska fastställas. Att detta är omöjligt hos barn som är åtta dagar gamla borde rimligen varit en bekant komplikation för lagstiftaren.

I en studie från Rigshospitalet publicerad i den danska läkartidningen i augusti 2013 redovisas en förhållandevis hög komplikationsfrekvens, cirka 5 procent bland de drygt 300 operationer som utfördes på sjukhuset mellan 1996–2004. Argumentet att risken minskar om omskärelse utförs på sjukhus är sannolikt riktigt, men även på ett stort välkänt sjukhus finns en icke obetydlig komplikationsrisk. Detta är medicinskt svårt att försvara om medicinska fördelar för små pojkar saknas. 

Det är i tider av växande främlingsfientlighet, som både inkluderar islamofobi och antisemitism, vanskligt att uttala sig i frågor som kan uppfattas som stöd för extremister. Religionsfrihet liksom yttrandefrihet är viktiga och omistliga värden i en demokrati. 

Att upprätthålla en stor tolerans för and­ras kulturhistoria och seder är en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. Detta får dock inte innebära att alla seder måste accepteras utan diskussion. Så kallade hederskulturer kan ifrågasättas om individer far illa. Aga av barn bör fördömas oavsett om den utövats av många under lång tid.

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har förtydligat sin syn på manlig omskärelse. Det nya ställningstagandet finns i sin helhet på Läkarförbundets hemsida och ansluter sig till det uttalande som Barnläkarföreningen, Läkaresällskapet och de nordiska etikdelegationerna i olika sammanhang gett uttryck för. 

Vi anser att barnets rätt till samtycke ska respekteras. Föräldrarna behöver också informeras om risker och smärta. Vi förordar även att de i stället överväger att göra en symbolisk omskärelse i avvaktan på att barnet självt kan ta ställning. Ett förbud mot omskärelse skulle dock i dagsläget sannolikt orsaka att flera barn än i dag skadas.  

I gränsdragningen mellan respekten för andra kulturer och individens integritet bör även läkare ha en åsikt. Av höstens meningsutbyte att döma finns både kollegor som försvarar och som tar kraftigt avstånd från manlig omskärelse. 

Läkarförbundets nuvarande ställningstagande betonar vikten av att frågan hanteras på ett sätt som bättre skyddar patienten. Debatten är viktig för att på sikt skapa en vård där respekten för patientens åsikt inkluderar även den egna könshuden.

Kommentera

Kommentera

Läkartidningen - Start

bild

Narkosläkarens advokat: »Som en smäll på truten«

Nyheter | Felaktigt, pinsamt och kränkande, säger narkosläkarens advokat Björn Hurtig om JK:s beslut att inte bevilja narkosläkaren något skadestånd utan endast 20 000 kronor för de dagar hon satt frihetsberövad. Narkosläkaren säger till Läkartidningen att hon känner sig både ledsen och arg och därför själv inte vill uttala sig. () 24 APR 2014

bild

Efter Astrid Lindgren-fallet:JK: IVO borde bli tillsynsmyndighet även för RMV

Nyheter | Tillsynsmyndighet för Rättsmedicinalverket (RMV) och dess yrkesutövare, även läkarna, saknas. Justitiekanslern anser att det vore naturligt att IVO:s uppgifter utökades till att även gälla RMV. RMV:s generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem är positiv till tillsyn. () 24 APR 2014

Förundersökning om brott mot efterforskningsförbud läggs ned

Nyheter | Det går inte att bevisa att cheferna på psykiatrikliniken i Falköping bröt mot förbudet att efterforska källor efter att  personalen kritiserat arbetsmiljön i en anonym insädare. Men åklagaren menar att de rörde sig  »i gränslandet« till brott. () 24 APR 2014

bild

Astrid Lindgren-falletLäkarförbundet:
JK:s beslut ingen upprättelse

Nyheter | Trots att Justitiekanslern är kritisk mot såväl polis som åklagare får narkosläkaren endast en bråkdel av vad hon begärt i skadestånd. Läkarförbundet tycker att det undergräver tron på möjlighet till upprättelse. (1 kommentar) 24 APR 2014

Multidisciplinär konferens viktigt i nya nationella
riktlinjer för cancervård

Nyheter | Den slutliga versionen av nationella riktlinjer för vård av bröstcancer, prostatacancer och tjocktarms- och ändtarmscancer har publicerats. () 24 APR 2014

Astrid Lindgren-falletJK kritisk till polis
och åklagare, men inget skadestånd till narkosläkaren

Nyheter | Det förekom brister i förundersökningen som ger anledning till kritik mot polis och åklagare, men inte tillräckliga för disciplinära eller straffrättsliga åtgärder. Det beslutade Justitiekanslern (JK) på onsdagen.  (3 kommentarer) 23 APR 2014

bild

E-cigaretter är ett bättre alternativ än att fortsätta röka

Debatt | Det behövs mer forskning på området, men det finns redan tillräckligt med evidens för att e-cigaretter är ett bättre alternativ än att fortsätta röka vanliga cigaretter, skriver Anders Kjellberg i en kommentar till Lovisa Högberg och Matz Larsson. (1 kommentar) 23 APR 2014

Replik:Nästan vad som helst är ett bra alternativ till att fortsätta röka

Debatt | Vi skiljer oss från Anders Kjellberg i synen på vad vi i vår läkarroll bör förespråka, skriver Lovisa Högberg och Matz Larsson i denna replik angående e-cigaretter. () 23 APR 2014

Värmlands läkarförening
begär förhandling om övertid

Nyheter | Värmlands läkarförening begär förhandling med landstinget med anledning av att 62 läkare under 2013 arbetat mer än de 200 timmar övertid som arbetstidslagen tillåter. () 23 APR 2014

Hämning av enzymet MTH1
ny lovande cancerbehandling

Nya rön | Forskare vid Karolinska institutet har upptäckt att cancerceller är beroende av enzymet MTH1 för att förhindra DNA-skador, och cancerceller som berövades enzymet ådrog sig DNA-skador och dog. Medicinska kemister utvecklade en specifik hämmare som selektivt tycks döda cancerceller, och MTH1-hämmaren förfinas nu kemiskt. (2 kommentarer) 22 APR 2014

Karolinskas läkarprogram populäraste utbildningen

Nyheter | 2 248 av dem som sökt högskolan till hösten vill helst gå läkarprogrammet på Karolinska institutet, som därmed toppar listan över utbildningar med flest förstahandsval. () 22 APR 2014

Nätjournaler tillhör en modern vård med patienten i centrum

Debatt | Låt oss skapa en modern vård med patienten i centrum, skriver Pär Ekström apropå ett inlägg av Björn Andersson om nätjournaler. (7 kommentarer) 23 APR 2014

12 000 nya läkare behövs
fram till 2022, enligt SKL

Nyheter | Landstingen och regionerna behöver rekrytera uppemot 12 000 nya läkare fram till 2022 för att klara behoven. Det finns dock mycket de kan göra för att påverka behovet genom strategiska åtgärder. (6 kommentarer) 22 APR 2014

IVO utreder tillsynen av apotek

Nyheter | Det finns en kunskapslucka vad gäller tillsynen av apoteksverksamhet, konstaterar IVO, som nu ska analysera sådana ärenden från perioden 2010–2013. () 22 APR 2014

Kompetensförsörjning problem som kan leda till vårdskador

Nyheter | Fler sängar löser inte problemen i vården om det inte också följer med kompetent personal. IVO beskriver kompetensförsörjningen i sjukvården som ett stort problemområde som medför risker för att patienter inte får adekvat vård. () 22 APR 2014

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 16–17

Förgiftningstillbud bland barn vanliga

Tidigare nummer

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Arkivet

Läkartidningens arkiv innehåller över 40 000 artiklar. Välj gamla eller nya arkivet.

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annons Annons
Annons Annons