Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CPZ4 Läkartidningen 5/2014
Lakartidningen.se 2014-01-28

Skär inte i unga pojkars könsorgan utan deras samtycke

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, thomas.flodin@slf.se 

I Sverige genomgår 3 000–5 000 pojkar varje år en kirurgisk operation utan primär medicinsk indikation. Bör läkare medverka eller avstå från denna verksamhet?

Frågan om inställningen till omskärelse på barn tillhör de klassiska etiska frågorna. Vad väger tyngst, föräldrarnas rätt att inkludera sitt barn i en social, kulturell och religiös gemenskap eller barnets rätt till kroppslig integritet? Har samhället rätt, eller kanske skyldighet, att lägga sig i reli­gions­utövning som innebär att omyndiga icke beslutskapabla barn permanent förlorar en del av sin kropp? 

Sedan 1982 finns en lag som förbjuder kvinnlig omskärelse, könsstympning, i Sverige. Är det någon principiell skillnad mellan att avlägsna vävnad från könsorganet på en flicka eller på en pojke? Innebär Barnkonventionens krav på skydd för barnet något som väger tyngre än religionsfriheten? 

I Sverige har frågan debatterats livligt det senaste året. Argumenten från både för- och motsidan är välkända. Kultur och tradition ställs mot medicinsk risk och bristande samtycke. Är kränkning av religionsfrihet allvarligare än kränkning av kroppen? 

Debatten tog ny fart efter en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 september 2013 undertecknad av Barnombudsmannen samt ordförandena i Vårdförbundet, Barnläkarföreningen, Barnkirurgisk förening och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 

I artikeln, som är kritisk till omskärelse utan samtycke, ställs krav på en lagändring. I lagen om omskärelse av pojkar från 2001 anges att barnets inställning »så långt det är möjligt« ska fastställas. Att detta är omöjligt hos barn som är åtta dagar gamla borde rimligen varit en bekant komplikation för lagstiftaren.

I en studie från Rigshospitalet publicerad i den danska läkartidningen i augusti 2013 redovisas en förhållandevis hög komplikationsfrekvens, cirka 5 procent bland de drygt 300 operationer som utfördes på sjukhuset mellan 1996–2004. Argumentet att risken minskar om omskärelse utförs på sjukhus är sannolikt riktigt, men även på ett stort välkänt sjukhus finns en icke obetydlig komplikationsrisk. Detta är medicinskt svårt att försvara om medicinska fördelar för små pojkar saknas. 

Det är i tider av växande främlingsfientlighet, som både inkluderar islamofobi och antisemitism, vanskligt att uttala sig i frågor som kan uppfattas som stöd för extremister. Religionsfrihet liksom yttrandefrihet är viktiga och omistliga värden i en demokrati. 

Att upprätthålla en stor tolerans för and­ras kulturhistoria och seder är en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. Detta får dock inte innebära att alla seder måste accepteras utan diskussion. Så kallade hederskulturer kan ifrågasättas om individer far illa. Aga av barn bör fördömas oavsett om den utövats av många under lång tid.

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har förtydligat sin syn på manlig omskärelse. Det nya ställningstagandet finns i sin helhet på Läkarförbundets hemsida och ansluter sig till det uttalande som Barnläkarföreningen, Läkaresällskapet och de nordiska etikdelegationerna i olika sammanhang gett uttryck för. 

Vi anser att barnets rätt till samtycke ska respekteras. Föräldrarna behöver också informeras om risker och smärta. Vi förordar även att de i stället överväger att göra en symbolisk omskärelse i avvaktan på att barnet självt kan ta ställning. Ett förbud mot omskärelse skulle dock i dagsläget sannolikt orsaka att flera barn än i dag skadas.  

I gränsdragningen mellan respekten för andra kulturer och individens integritet bör även läkare ha en åsikt. Av höstens meningsutbyte att döma finns både kollegor som försvarar och som tar kraftigt avstånd från manlig omskärelse. 

Läkarförbundets nuvarande ställningstagande betonar vikten av att frågan hanteras på ett sätt som bättre skyddar patienten. Debatten är viktig för att på sikt skapa en vård där respekten för patientens åsikt inkluderar även den egna könshuden.

Kommentera

Kommentera

Kranskärlsanomali vanlig orsak till plötslig hjärtdöd hos unga Ovanlig diagnos som kräver riktad utredning för att inte missas

Fallbeskrivning | Kranskärlsanomali är ett ovanligt tillstånd, men med livshotande konsekvenser. Om diagnosen misstänks kan den ställas med relativt lättillgängliga bilddiagnostiska metoder. () 31 JUL 2015

bild

Vem hjälper patienter med näsblödning nu för tiden?

Debatt | Arne Kleberg menar att näsblödning är något som nästan alla läkare ska kunna hantera, även läkare på akutmottagningar. (1 kommentar) 31 JUL 2015

Undvik valproat vid graviditet

Läkemedelsfrågan | Finns en »säker« plasmakoncentration av valproat i samband med graviditet? () 31 JUL 2015

bild

Patienter med ångestsjukdom har mycket större risk för depression

Nya rön | Det finns som bekant en kraftig komorbiditet mellan ångest och depression. Nu visar en retrospektiv dansk studie som presenteras i tidskriften Lancet Psychiatry att en ångestsjukdom ökar risken för depression med mellan tre och fem gånger. () 31 JUL 2015

Mers blir anmälningspliktig

Nyheter | Mers blir en anmälningspliktig sjukdom. Det skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. () 31 JUL 2015

Prevalensen av litiumassocierad hyperparatyreoidism är nu hög

Nya rön | En färsk studie visar att prevalensen av litiumassocierad hyperparatyreoidism är hög, och att patienterna varken bedöms för kirurgi eller opereras i någon större utsträckning jämfört med patienter med primär hyperparatyreoidism där en av tio bedöms genomgå operation. () 30 JUL 2015

Psykiatrin i Malmö kritiseras

Nyheter | Psykiatrin i Malmö får kritik av IVO och myndigheten ska inleda en ett år lång tillsyn av psykiatrin. (1 kommentar) 30 JUL 2015

bild

Läkare föreslår nationell databas

Nyheter | Socialdepartementet bör ta initiativet till en nationell databas för journaldata. Det skulle kunna bryta utvecklingen mot ett lapptäcke av IT-system i vården som leder till en ständig ökning av administrationen, anser tre sjukhusläkare vid NU-sjukvården i Nordvästra Götaland. (1 kommentar) 30 JUL 2015

Sensorisk hyperkänslighet vid autism granskas i en ny studie

Nya rön | I tidskriften JAMA psychiatry presenteras en studie i vilken en grupp amerikanska forskare undersökt barn med autismspektrumstörning och sensorisk överkänslighet (sensory overresponsivity). () 30 JUL 2015

bild

Brister i HBTQ-kunskap kritiseras

Nyheter | Sjukhus och vårdcentraler brister i kunskap om HBTQ-frågor. Det konstaterades vid ett samtal i går, onsdag, i Kulturhuset i Stockholm. () 30 JUL 2015

Inget orsakssamband konstaterat mellan vareniklin och självmord

Nya rön | Rökavvänjningspreparatet vareniklin har misstänkts för att ge psykosociala biverkningar som suicidalitet och våldsbrott. Men en studie publicerad i BMJ visar att det saknas ett orsakssamband mellan preparatet och flertalet av de rapporterade biverkningarna. () 29 JUL 2015

bild

MikroRNA:t
miR-132 viktigt vid sårläkning

Nya rön | Ett mikroRNA, miR-132, är viktigt under övergången från den inflammatoriska till den proliferativa fasen, och fungerar som en kritisk regulator, vid hudens sårläkning. () 29 JUL 2015

Läkare ska ge läkemedel för impotens utan att träffa patienten

Nyheter | Läkarbedömning inom 24 timmar – utan direktkontakt med patienten – utlovas i en ny e-hälsosatsning för förskrivning av läkemedel vid impotens. Risken med modellen är att grundsjukdomar till erektil dysfunktion (ED) inte utreds, anser Svensk andrologisk förening. (1 kommentar) 29 JUL 2015

Inte ovanligt med PTSD hos veteraner 40 år efter Vietnam

Nya rön | Individer kan vara drabbade av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) under mycket lång tid, till och med flera decennier efter den traumatiska händelsen. Det visar en amerikansk studie som presenteras i tidskriften JAMA (Journal of american medical association) psychiatry. () 29 JUL 2015

»Vinterkräksjuka« visade sig vara havandeskapsförgiftning

Patientsäkerhet | Kräkningar och svår smärta under revbenen bedömdes som sviterna av en inte utläkt kräksjuka. I själva verket hade kvinnan svår havandeskapsförgiftning. Nu får vårdgivaren kritik av inspektionen för vård och omsorg,  IVO. () 29 JUL 2015

Kranskärlsopererade med typ 1-diabetes är viktiga att följa

Nya rön | Det finns ett starkt samband mellan ökad risk för död eller allvarlig hjärt–kärlhändelse och stigande nivåer av HbA1c hos patienter med typ 1-diabetes som genomgått kranskärlsoperation, visar en nyligen gjord studie. () 28 JUL 2015

IVO: Lita inte för mycket på bedömningar som andra gjort

Patientsäkerhet | En patient med hjärnblödning riskerade allvarlig vårdskada sedan diagnos och behandling försenats. Såväl vårdgivaren som två läkare kritiseras. En orsak var att man i för hög grad litade på andras bedömningar. (1 kommentar) 28 JUL 2015

Rehabgarantin får kritik av professor

Nyheter | Den statligt finansierade rehabiliteringsgarantin har kostat miljarder, men misslyckats med sitt syfte – att korta sjukskrivningarna. Det skriver Rolf Holmqvist, professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet, i ett skarpt formulerat inlägg på DN Debatt. () 28 JUL 2015

Annonser
Annons Annons
Annons Annons