Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CPZ4 Läkartidningen 5/2014
Läkartidningen.se 2014-01-28

Skär inte i unga pojkars könsorgan utan deras samtycke

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, thomas.flodin@slf.se 

I Sverige genomgår 3 000–5 000 pojkar varje år en kirurgisk operation utan primär medicinsk indikation. Bör läkare medverka eller avstå från denna verksamhet?

Frågan om inställningen till omskärelse på barn tillhör de klassiska etiska frågorna. Vad väger tyngst, föräldrarnas rätt att inkludera sitt barn i en social, kulturell och religiös gemenskap eller barnets rätt till kroppslig integritet? Har samhället rätt, eller kanske skyldighet, att lägga sig i reli­gions­utövning som innebär att omyndiga icke beslutskapabla barn permanent förlorar en del av sin kropp? 

Sedan 1982 finns en lag som förbjuder kvinnlig omskärelse, könsstympning, i Sverige. Är det någon principiell skillnad mellan att avlägsna vävnad från könsorganet på en flicka eller på en pojke? Innebär Barnkonventionens krav på skydd för barnet något som väger tyngre än religionsfriheten? 

I Sverige har frågan debatterats livligt det senaste året. Argumenten från både för- och motsidan är välkända. Kultur och tradition ställs mot medicinsk risk och bristande samtycke. Är kränkning av religionsfrihet allvarligare än kränkning av kroppen? 

Debatten tog ny fart efter en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 september 2013 undertecknad av Barnombudsmannen samt ordförandena i Vårdförbundet, Barnläkarföreningen, Barnkirurgisk förening och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 

I artikeln, som är kritisk till omskärelse utan samtycke, ställs krav på en lagändring. I lagen om omskärelse av pojkar från 2001 anges att barnets inställning »så långt det är möjligt« ska fastställas. Att detta är omöjligt hos barn som är åtta dagar gamla borde rimligen varit en bekant komplikation för lagstiftaren.

I en studie från Rigshospitalet publicerad i den danska läkartidningen i augusti 2013 redovisas en förhållandevis hög komplikationsfrekvens, cirka 5 procent bland de drygt 300 operationer som utfördes på sjukhuset mellan 1996–2004. Argumentet att risken minskar om omskärelse utförs på sjukhus är sannolikt riktigt, men även på ett stort välkänt sjukhus finns en icke obetydlig komplikationsrisk. Detta är medicinskt svårt att försvara om medicinska fördelar för små pojkar saknas. 

Det är i tider av växande främlingsfientlighet, som både inkluderar islamofobi och antisemitism, vanskligt att uttala sig i frågor som kan uppfattas som stöd för extremister. Religionsfrihet liksom yttrandefrihet är viktiga och omistliga värden i en demokrati. 

Att upprätthålla en stor tolerans för and­ras kulturhistoria och seder är en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. Detta får dock inte innebära att alla seder måste accepteras utan diskussion. Så kallade hederskulturer kan ifrågasättas om individer far illa. Aga av barn bör fördömas oavsett om den utövats av många under lång tid.

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har förtydligat sin syn på manlig omskärelse. Det nya ställningstagandet finns i sin helhet på Läkarförbundets hemsida och ansluter sig till det uttalande som Barnläkarföreningen, Läkaresällskapet och de nordiska etikdelegationerna i olika sammanhang gett uttryck för. 

Vi anser att barnets rätt till samtycke ska respekteras. Föräldrarna behöver också informeras om risker och smärta. Vi förordar även att de i stället överväger att göra en symbolisk omskärelse i avvaktan på att barnet självt kan ta ställning. Ett förbud mot omskärelse skulle dock i dagsläget sannolikt orsaka att flera barn än i dag skadas.  

I gränsdragningen mellan respekten för andra kulturer och individens integritet bör även läkare ha en åsikt. Av höstens meningsutbyte att döma finns både kollegor som försvarar och som tar kraftigt avstånd från manlig omskärelse. 

Läkarförbundets nuvarande ställningstagande betonar vikten av att frågan hanteras på ett sätt som bättre skyddar patienten. Debatten är viktig för att på sikt skapa en vård där respekten för patientens åsikt inkluderar även den egna könshuden.

Kommentera

Kommentera

Läkartidningen - Start

bild

»Vänskap« på Facebook inte jäv

Nyheter | En handläggare på Inspektionen för vård och omsorg, IVO, var Facebook-vän med områdeschefen i ett ärende han utredde. IVO menar dock att sådan vänskap inte i sig utgör jäv. () 01 OKT 2014

IVO kritiserar fyra läkare
för missat tarmvred

Nyheter | En för tidigt född flicka drabbades av tarmvred, men diagnos och operation fördröjdes så länge att bara en liten del av tunntarmen kunde räddas. En neonatolog, två röntgenläkare och en kirurg får nu kritik av IVO. () 01 OKT 2014

Annons Annons

Även ibuprofen, inte bara paracetamol, kan ge barn allvarlig leverskada NSAID bör användas med försiktighet hos barn, visar fall med letal utgång

Fallbeskrivning | Icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) är nyckfulla preparat i hepatotoxiskt avseende, och mycket är ännu okänt om varför de i sällsynta fall ger icke-dosberoende leverskada. En beskrivning av två fall med letal utgång varnar för alltför frikostig användning av NSAID hos barn. (2 kommentarer) 30 SEP 2014

bild

Alas Abdikarin, Vårdcentralen Nävertorp Flyktingbarnet från Somalia som blev svensk läkare

Nyheter | Läkaren Alas Abdikarin flydde inbördeskrigets Somalia som tonåring. Nu har han blivit en viktig länk mellan Vårdcentralen Nävertorp i Katrineholm och den svensksomaliska befolkningen i området. () 30 SEP 2014

bild

Svenska neurologer – ovanligt ­olydiga lumbalpunktörer?

Debatt | Det saknas kunskap om hur de amerikanska riktlinjerna för lumbalpunktion efterlevs, och de är inte ens kända hos flertalet svenska neurologer, skriver Jonatan Salzer och medförfattare. (2 kommentarer) 30 SEP 2014

Strukturerad mottagning
för patienter med nya
orala antikoagulantia
Sjuksköterskebaserat omhändertagande av vuxna med förmaksflimmer

Rapport | Nya orala antikoagulantia är enligt Socialstyrelsens riktlinjer likvärdiga med warfarin vid behandling av icke-valvulärt förmaksflimmer och förhöjd risk för stroke. Här beskrivs ett strukturerat omhändertagande av patienter som behandlas med nya antikoagulantia i form av en sjuksköterskekoordinerad mottagning. () 30 SEP 2014

bild

Kirurgkurs
med fokus på interkulturell kompetens
Likvärdiga studieresultat bland svenska och utländska läkarstudenter

Utbildning och forskning | Varje höst genomförs en integrerad engelskspråkig kirurgkurs på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge där en tredjedel av studenterna är utländska. Kursen bidrar till interkulturell kompetens, samtidigt som studieresultaten bland svenska och utländska studenter är goda och likvärdiga. () 30 SEP 2014

Kognitiv medicin får stöd i DSM-5

Debatt | Det är dags att ta det kognitionsmedicinska området på allvar i praktisk verksamhet och forskning, skriver Anders Wallin och medförfattare. Den nya klassificeringen av kognitiv störning i DSM-5 ger stöd. () 30 SEP 2014

bild

Ödets fataliteter – i teori och praktik

Kultur | Vart är vi på väg – och i vilken mån är vi människor betrodda med att styra vår levnads lopp? Är vårt »öde« ett skräddarsytt program som väntar på oss vid födseln, som en uppsättning gångkläder att  ta på sig utan protester? Leif Öjesjö berättar om tänkare och författare vilkas öde det tycks ha varit att grunna på just detta mysterium. () 30 SEP 2014

Kliniken – ett hotat ekosystem

Debatt | Kliniken är ett ekosystem som bör få leva utan klåfingrig uppdelning, skriver Karin Stenfeldt. () 30 SEP 2014

Nej till ECT utanför landstingets lokaler

Nyheter | Socialstyrelsen ifrågasätter i ett JO-ärende att patienter som tvångsvårdas ges ECT på privata S:t Görans sjukhus. Enligt verksamhetschefen på Norra Stockholms psykiatri kan det ställa till stora problem för tvångsvården i hela Stockholmsområdet om Socialstyrelsens tolkning vinner gehör. () 29 SEP 2014

Nyttan av trombolys vid hjärninfarkt – en fråga om mått

Debatt | Försiktighet bör även fortsättningsvis råda vid användandet av intravenös trombolys, skriver Peter Appelros och Andreas Terént.  () 29 SEP 2014

»En sjukhusdirektör som försummar forskningen
borde kunna mista jobbet«

Nyheter | Statens ALF-förhandlare Bengt Norrving hade bjudits in av Läkarförbundet till ett frukostseminarium den 24 september för att berätta om det nya ALF-avtalet, som ska premiera de landsting som satsar på den klniska forskningen. () 29 SEP 2014

»Universitetssjukvård ett inte okomplicerat begrepp«

Nyheter | Eva Engström, ordförande för Läkarförbundets utbildning- och forskningsdelegation, välkomnar att de nya spelreglerna för den kliniska forskningen är klara. Att tillämpa begreppet universitetssjukvård kan dock bli en utmaning, tror hon. () 29 SEP 2014

Malmöbor får hjälp med journaltolkning på biblioteket

Nyheter | Under hösten går det att boka tid på stadsbiblioteket i Malmö för att få hjälp att tolka sin patientjournal. För tolkningen står distriktsläkaren Lena Bååth. Verksamheten är tills vidare på försök. () 29 SEP 2014

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 40/2014

Även Ibuprofen kan ge allvarlig leverskada hos barn

Tidigare nummer

Nya arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons
Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons