Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CPZ4 Läkartidningen 5/2014
Lakartidningen.se 2014-01-28

Skär inte i unga pojkars könsorgan utan deras samtycke

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, thomas.flodin@slf.se 

I Sverige genomgår 3 000–5 000 pojkar varje år en kirurgisk operation utan primär medicinsk indikation. Bör läkare medverka eller avstå från denna verksamhet?

Frågan om inställningen till omskärelse på barn tillhör de klassiska etiska frågorna. Vad väger tyngst, föräldrarnas rätt att inkludera sitt barn i en social, kulturell och religiös gemenskap eller barnets rätt till kroppslig integritet? Har samhället rätt, eller kanske skyldighet, att lägga sig i reli­gions­utövning som innebär att omyndiga icke beslutskapabla barn permanent förlorar en del av sin kropp? 

Sedan 1982 finns en lag som förbjuder kvinnlig omskärelse, könsstympning, i Sverige. Är det någon principiell skillnad mellan att avlägsna vävnad från könsorganet på en flicka eller på en pojke? Innebär Barnkonventionens krav på skydd för barnet något som väger tyngre än religionsfriheten? 

I Sverige har frågan debatterats livligt det senaste året. Argumenten från både för- och motsidan är välkända. Kultur och tradition ställs mot medicinsk risk och bristande samtycke. Är kränkning av religionsfrihet allvarligare än kränkning av kroppen? 

Debatten tog ny fart efter en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 september 2013 undertecknad av Barnombudsmannen samt ordförandena i Vårdförbundet, Barnläkarföreningen, Barnkirurgisk förening och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 

I artikeln, som är kritisk till omskärelse utan samtycke, ställs krav på en lagändring. I lagen om omskärelse av pojkar från 2001 anges att barnets inställning »så långt det är möjligt« ska fastställas. Att detta är omöjligt hos barn som är åtta dagar gamla borde rimligen varit en bekant komplikation för lagstiftaren.

I en studie från Rigshospitalet publicerad i den danska läkartidningen i augusti 2013 redovisas en förhållandevis hög komplikationsfrekvens, cirka 5 procent bland de drygt 300 operationer som utfördes på sjukhuset mellan 1996–2004. Argumentet att risken minskar om omskärelse utförs på sjukhus är sannolikt riktigt, men även på ett stort välkänt sjukhus finns en icke obetydlig komplikationsrisk. Detta är medicinskt svårt att försvara om medicinska fördelar för små pojkar saknas. 

Det är i tider av växande främlingsfientlighet, som både inkluderar islamofobi och antisemitism, vanskligt att uttala sig i frågor som kan uppfattas som stöd för extremister. Religionsfrihet liksom yttrandefrihet är viktiga och omistliga värden i en demokrati. 

Att upprätthålla en stor tolerans för and­ras kulturhistoria och seder är en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. Detta får dock inte innebära att alla seder måste accepteras utan diskussion. Så kallade hederskulturer kan ifrågasättas om individer far illa. Aga av barn bör fördömas oavsett om den utövats av många under lång tid.

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har förtydligat sin syn på manlig omskärelse. Det nya ställningstagandet finns i sin helhet på Läkarförbundets hemsida och ansluter sig till det uttalande som Barnläkarföreningen, Läkaresällskapet och de nordiska etikdelegationerna i olika sammanhang gett uttryck för. 

Vi anser att barnets rätt till samtycke ska respekteras. Föräldrarna behöver också informeras om risker och smärta. Vi förordar även att de i stället överväger att göra en symbolisk omskärelse i avvaktan på att barnet självt kan ta ställning. Ett förbud mot omskärelse skulle dock i dagsläget sannolikt orsaka att flera barn än i dag skadas.  

I gränsdragningen mellan respekten för andra kulturer och individens integritet bör även läkare ha en åsikt. Av höstens meningsutbyte att döma finns både kollegor som försvarar och som tar kraftigt avstånd från manlig omskärelse. 

Läkarförbundets nuvarande ställningstagande betonar vikten av att frågan hanteras på ett sätt som bättre skyddar patienten. Debatten är viktig för att på sikt skapa en vård där respekten för patientens åsikt inkluderar även den egna könshuden.

Kommentera

Kommentera

Läkartidningen - Start

Dom i Svea hovrätt Sänkt skadestånd men inget straff för kirurg

Nyheter | Det blev ingen påföljd för den kirurg som tidigare dömts för vållande till kroppsskada efter en misslyckad penisförstoring. Hovrätten dömde dock ut skadestånd men sänkte beloppet. () 27 MAR 2015

bild

Läkaren måste hållas utanför påverkan av ersättningssystemen

Debatt | Styrningen i svensk sjukvård måste ha sin grund i patientens vårdbehov, hälso- och sjukvårdslagen och de läkaretiska reglerna. Vårdvalet bör därför avskaffas, skriver Jan Halldin. () 27 MAR 2015

Annons Annons

E-hälsokommittén: Lagstifta om gemensam läkemedelslista

Nyheter | I dag, fredag, lämnade E-hälsokommittén över sitt betänkande till regeringen. En av punkterna är att införa en ny lag om en gemensam läkemedelslista, där även slutenvårdsordinationer inkluderas. () 27 MAR 2015

bild

Replik från Heidi Stensmyren: Läkarförbundet måste påverka styrsystemen

Debatt | Strypta möjligheter för vårdgivare att etablera sig eller att fortsätta driva sin verksamhet vore en återvändsgränd, skriver Heidi Stensmyren i denna replik till Jan Halldin. () 27 MAR 2015

bild

Ångest kan ha samband med förorenad luft

Nya rön | Det kan finnas ett samband mellan hög exponering för luftburna partiklar och ångest, enligt en studie som publiceras i BMJ. () 27 MAR 2015

Männen tjänar 5 500 kronor mer

Nyheter | Genomsnittlig medellön för en landstingsanställd läkare var 58 655 kronor i månaden 2014, enligt färsk lönestatistik från Läkarförbundet för den landstingskommunala sektorn. () 26 MAR 2015

Läkare positiva till PAL-comeback

Nyheter | Läkare är positiva till ett återinförande av PAL, patientansvarig läkare, visar en undersökning som Läkarförbundet gjort. Men det finns en oro för att det bara ska bli en byråkratisk papperstiger. () 26 MAR 2015

bild

Avvikelserapporter bräcklig grund för förbättringsarbete

Debatt | Statistik över inkomna avvikelserapporter är en bräcklig grund för förbättringsarbete, anser Åke Andrén-Sandberg. (1 kommentar) 26 MAR 2015

bild

Industriell organisation av vården

Debatt | Är industriella processer värda att implementera på svenska sjukhus? Jan-Olof Eriksson reder ut begrepp som lean, TPS och TOC. (1 kommentar) 26 MAR 2015

EGDT inte bättre vid akut sepsis

Nya rön | Early goal-directed therapy (EGDT) är en metod som utvecklats för behandling av akut sepsis inom intensivvården. I jämförelse med sedvanlig sepsisvård uppvisades dock inga skillnader beträffande mortalitet, livskvalitet eller biverkningar, enligt en nyligen publicerad studie. () 26 MAR 2015

Avsnitt om fortbildning saknas

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig positivt till det mesta som utredaren Göran Stiernstedt tar upp i sin diskussionspromemoria om hur sjukvården ska bli effektivare. Men man saknar ett avsnitt om fortbildning och är kritisk mot vad som står om jourerna. (1 kommentar) 25 MAR 2015

Högspecialiserad vård föreslås finnas på sex platser i landet

Nyheter | I framtiden bör nationell högspecialiserad vård bedrivas på högst sex ställen i landet och högspecialiserad regional vård på högst tre ställen per region, enligt regeringens särskilde utredare Måns Rosén. (2 kommentarer) 25 MAR 2015

Ung, sjuk och otur med skopisten

Krönika | Patienten var nog för sjuk för »poliklinisk gastroskopi och koloskopi«. Men när skopisten kom blev det ännu fler bekymmer ...  (1 kommentar) 26 MAR 2015

Förlängd lag ska rädda LifeGene

Nyheter | Regeringen föreslår i en promemoria att den tillfälliga registerlag, som instiftades för att rädda LifeGene-projektet, ska gälla till och med 2017. Då beräknas en permanent lagstiftning om forskningsdatabaser vara klar.  () 25 MAR 2015

»Epidemin är ett misslyckande«

Nyheter | I en ny rapport ger Läkare utan gränser (MSF) svidande kritik till Världshälsoorganisationen för det sena agerandet vid ebolautbrottet i Västafrika. () 25 MAR 2015

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons