Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CPZ4 Läkartidningen 5/2014
Läkartidningen.se 2014-01-28

Skär inte i unga pojkars könsorgan utan deras samtycke

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, thomas.flodin@slf.se 

I Sverige genomgår 3 000–5 000 pojkar varje år en kirurgisk operation utan primär medicinsk indikation. Bör läkare medverka eller avstå från denna verksamhet?

Frågan om inställningen till omskärelse på barn tillhör de klassiska etiska frågorna. Vad väger tyngst, föräldrarnas rätt att inkludera sitt barn i en social, kulturell och religiös gemenskap eller barnets rätt till kroppslig integritet? Har samhället rätt, eller kanske skyldighet, att lägga sig i reli­gions­utövning som innebär att omyndiga icke beslutskapabla barn permanent förlorar en del av sin kropp? 

Sedan 1982 finns en lag som förbjuder kvinnlig omskärelse, könsstympning, i Sverige. Är det någon principiell skillnad mellan att avlägsna vävnad från könsorganet på en flicka eller på en pojke? Innebär Barnkonventionens krav på skydd för barnet något som väger tyngre än religionsfriheten? 

I Sverige har frågan debatterats livligt det senaste året. Argumenten från både för- och motsidan är välkända. Kultur och tradition ställs mot medicinsk risk och bristande samtycke. Är kränkning av religionsfrihet allvarligare än kränkning av kroppen? 

Debatten tog ny fart efter en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 september 2013 undertecknad av Barnombudsmannen samt ordförandena i Vårdförbundet, Barnläkarföreningen, Barnkirurgisk förening och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 

I artikeln, som är kritisk till omskärelse utan samtycke, ställs krav på en lagändring. I lagen om omskärelse av pojkar från 2001 anges att barnets inställning »så långt det är möjligt« ska fastställas. Att detta är omöjligt hos barn som är åtta dagar gamla borde rimligen varit en bekant komplikation för lagstiftaren.

I en studie från Rigshospitalet publicerad i den danska läkartidningen i augusti 2013 redovisas en förhållandevis hög komplikationsfrekvens, cirka 5 procent bland de drygt 300 operationer som utfördes på sjukhuset mellan 1996–2004. Argumentet att risken minskar om omskärelse utförs på sjukhus är sannolikt riktigt, men även på ett stort välkänt sjukhus finns en icke obetydlig komplikationsrisk. Detta är medicinskt svårt att försvara om medicinska fördelar för små pojkar saknas. 

Det är i tider av växande främlingsfientlighet, som både inkluderar islamofobi och antisemitism, vanskligt att uttala sig i frågor som kan uppfattas som stöd för extremister. Religionsfrihet liksom yttrandefrihet är viktiga och omistliga värden i en demokrati. 

Att upprätthålla en stor tolerans för and­ras kulturhistoria och seder är en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. Detta får dock inte innebära att alla seder måste accepteras utan diskussion. Så kallade hederskulturer kan ifrågasättas om individer far illa. Aga av barn bör fördömas oavsett om den utövats av många under lång tid.

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har förtydligat sin syn på manlig omskärelse. Det nya ställningstagandet finns i sin helhet på Läkarförbundets hemsida och ansluter sig till det uttalande som Barnläkarföreningen, Läkaresällskapet och de nordiska etikdelegationerna i olika sammanhang gett uttryck för. 

Vi anser att barnets rätt till samtycke ska respekteras. Föräldrarna behöver också informeras om risker och smärta. Vi förordar även att de i stället överväger att göra en symbolisk omskärelse i avvaktan på att barnet självt kan ta ställning. Ett förbud mot omskärelse skulle dock i dagsläget sannolikt orsaka att flera barn än i dag skadas.  

I gränsdragningen mellan respekten för andra kulturer och individens integritet bör även läkare ha en åsikt. Av höstens meningsutbyte att döma finns både kollegor som försvarar och som tar kraftigt avstånd från manlig omskärelse. 

Läkarförbundets nuvarande ställningstagande betonar vikten av att frågan hanteras på ett sätt som bättre skyddar patienten. Debatten är viktig för att på sikt skapa en vård där respekten för patientens åsikt inkluderar även den egna könshuden.

Kommentera

Kommentera

Läkartidningen - Start

Regeringen drar tillbaka förslaget om att avskaffa »tvångs-LOV«

Nyheter | Efter den hårda kritiken från lagrådet väljer regeringen att återkalla lagförslaget om att ta bort obligatoriet om vårdval i primärvården. () 26 NOV 2014

Samvetsklausul stoppades

Nyheter | Landstingsfullmäktige i Kronoberg sa som väntat nej till Kristdemokraternas motion om att införa en samvetsklausul. () 26 NOV 2014

Annons Annons
bild

Ny studie åt Socialstyrelsen: Ställ rätt fråga om fysisk aktivitet

Nyheter | Personer som rör sig för lite ska erbjudas hjälp att bli mer aktiva. Men hur ska sjukvården hitta dem? Nu har forskare fastslagit vilken fråga som fungerar bäst. () 26 NOV 2014

Övertidsavtal sägs upp i Kalmar

Nyheter | För att kunna få hjälp av Arbetsmiljöverket om arbetsgivaren tar ut för mycket övertid säger Kalmar läns läkarförening nu upp sitt lokala övertidsavtal. () 25 NOV 2014

bild

Bröstcancerrisken för nattarbetare är grovt överdriven

Debatt | Långvarigt nattarbete rapporteras ökar risken för bröstcancer hos kvinnor med 75 procent baserat på en studie av 13 000 kvinnor. Kunskapsläget är dock högst osäkert och studien som refereras är opublicerad och inte tillförlitlig, skriver Michael Ingre. () 26 NOV 2014

bild

Replik till Michael Ingre: Litteraturen pekar på samband,
men större
studier behövs

Debatt | Den stora holländska studie med negativa fynd vad gäller nattarbete och cancer som refereras till har två problem som gör det tveksamt att fästa stor vikt vid resultaten, båda tas upp av författarna, skriver Torbjörn Åkerstedt, Stressforskningsinstiutet, i denna replik till Michael Ingre. () 26 NOV 2014

Vårdvalsförslaget illa
berett, enligt kritiskt lagråd

Nyheter | Lagrådet är starkt kritiskt till hur regeringen hanterat lagförslaget om att ta bort obligatoriet om vårdval i primärvården. Regeringsformens beredningskrav är inte uppfyllt, enligt lagrådet, och förslaget kan därför inte ligga till grund för lagstiftning. () 25 NOV 2014

bild

»Bakterie­spaning« minskade VRI Ny metod kan identifiera och åtgärda riskfaktorer för smittspridning

Originalstudie | »Bakteriespaningar« med efterföljande ytodlingar synliggör på ett lättillgängligt sätt riskområden för smittspridning. Enkla förbättringsåtgärder som bättre rutiner och ökad följsamhet till redan utarbetade regler kan markant minska bakteriell belastning i miljön runt patienten. () 25 NOV 2014

bild

Livshotande tillstånd måste upptäckas och åtgärdas i tid Och ibland krävs modet att avbryta en behandling

Kommentar | Den allvarligt sjuka patienten identifieras ofta för sent, vilket kan leda till undvikbar död eller behov av mer avancerad intensivvård än vad som annars skulle varit fallet. (1 kommentar) 25 NOV 2014

Ny praxis hos TLV ska
främja generikakonkurrens

Nyheter | En ny praxis hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, ska göra det svårare för tillverkare av originalläkemedel att hindra generikakonkurrens genom att lyfta ut läkemedel ut förmånen innan patenten löper ut. () 25 NOV 2014

Specialistremiss med fotografi ger snabbare diagnos av hudtumör

Kommentar | När fotografi(er) av misstänkta hudförändringar bifogas remiss till specialistsjukvården, förkortas tiden till omhändertagande och diagnosbesked med några veckor. Specialistvården kan då också planera omhändertagandet på ett bättre sätt, vilket kan spara resurser. (1 kommentar) 25 NOV 2014

Värdebaserad vård lika illa som New public management

Debatt | Det måste finnas bättre sätt att bemöta den kritik som riktats mot New public management än med värdebaserad vård, anser artikelförfattarna. (2 kommentarer) 25 NOV 2014

Estetisk plastikkirurgi
är oftast sjukvård

Debatt | Skatteverkets ställningstagande till en dom i Högsta förvaltningsdomstolen har lett till en komplex situation för den estetiska plastikkirurgin, skriver Disa Lidman och Birgit Stark. () 25 NOV 2014

Vården av skönlitteratur hälsosamt för medicinare

Kultur | Innan de konfronteras med riktiga patienter kan medicinstuderande ha nytta av att studera fiktiva gestalter skapade av skönlitteraturens giganter – eller normalvuxna. Kurser inom ramen för »medical humanities« införs vid allt fler lärosäten med läkarutbildning, och den goda effekten är redan dokumenterad.  (1 kommentar) 25 NOV 2014

Dags att ta
fetala alkohol-
skador på allvar

Debatt | Det är bråttom med satsningar för att upplysa om och förebygga fetala alkoholspektrumstörningar i Sverige, liksom att återinföra en restriktiv alkoholpolitik. Det anser Magnus Landgren och Ihsan Sarman. () 25 NOV 2014

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 48/2014

Bakteriespaning för att minska vårdrelaterade infektioner

Tidigare nummer

Nya arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Ebola-utbrottet

Här hittar du fler artiklar om ebola.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons