Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CPZ4 Läkartidningen 5/2014
Lakartidningen.se 2014-01-28

Skär inte i unga pojkars könsorgan utan deras samtycke

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, thomas.flodin@slf.se 

I Sverige genomgår 3 000–5 000 pojkar varje år en kirurgisk operation utan primär medicinsk indikation. Bör läkare medverka eller avstå från denna verksamhet?

Frågan om inställningen till omskärelse på barn tillhör de klassiska etiska frågorna. Vad väger tyngst, föräldrarnas rätt att inkludera sitt barn i en social, kulturell och religiös gemenskap eller barnets rätt till kroppslig integritet? Har samhället rätt, eller kanske skyldighet, att lägga sig i reli­gions­utövning som innebär att omyndiga icke beslutskapabla barn permanent förlorar en del av sin kropp? 

Sedan 1982 finns en lag som förbjuder kvinnlig omskärelse, könsstympning, i Sverige. Är det någon principiell skillnad mellan att avlägsna vävnad från könsorganet på en flicka eller på en pojke? Innebär Barnkonventionens krav på skydd för barnet något som väger tyngre än religionsfriheten? 

I Sverige har frågan debatterats livligt det senaste året. Argumenten från både för- och motsidan är välkända. Kultur och tradition ställs mot medicinsk risk och bristande samtycke. Är kränkning av religionsfrihet allvarligare än kränkning av kroppen? 

Debatten tog ny fart efter en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 september 2013 undertecknad av Barnombudsmannen samt ordförandena i Vårdförbundet, Barnläkarföreningen, Barnkirurgisk förening och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 

I artikeln, som är kritisk till omskärelse utan samtycke, ställs krav på en lagändring. I lagen om omskärelse av pojkar från 2001 anges att barnets inställning »så långt det är möjligt« ska fastställas. Att detta är omöjligt hos barn som är åtta dagar gamla borde rimligen varit en bekant komplikation för lagstiftaren.

I en studie från Rigshospitalet publicerad i den danska läkartidningen i augusti 2013 redovisas en förhållandevis hög komplikationsfrekvens, cirka 5 procent bland de drygt 300 operationer som utfördes på sjukhuset mellan 1996–2004. Argumentet att risken minskar om omskärelse utförs på sjukhus är sannolikt riktigt, men även på ett stort välkänt sjukhus finns en icke obetydlig komplikationsrisk. Detta är medicinskt svårt att försvara om medicinska fördelar för små pojkar saknas. 

Det är i tider av växande främlingsfientlighet, som både inkluderar islamofobi och antisemitism, vanskligt att uttala sig i frågor som kan uppfattas som stöd för extremister. Religionsfrihet liksom yttrandefrihet är viktiga och omistliga värden i en demokrati. 

Att upprätthålla en stor tolerans för and­ras kulturhistoria och seder är en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. Detta får dock inte innebära att alla seder måste accepteras utan diskussion. Så kallade hederskulturer kan ifrågasättas om individer far illa. Aga av barn bör fördömas oavsett om den utövats av många under lång tid.

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har förtydligat sin syn på manlig omskärelse. Det nya ställningstagandet finns i sin helhet på Läkarförbundets hemsida och ansluter sig till det uttalande som Barnläkarföreningen, Läkaresällskapet och de nordiska etikdelegationerna i olika sammanhang gett uttryck för. 

Vi anser att barnets rätt till samtycke ska respekteras. Föräldrarna behöver också informeras om risker och smärta. Vi förordar även att de i stället överväger att göra en symbolisk omskärelse i avvaktan på att barnet självt kan ta ställning. Ett förbud mot omskärelse skulle dock i dagsläget sannolikt orsaka att flera barn än i dag skadas.  

I gränsdragningen mellan respekten för andra kulturer och individens integritet bör även läkare ha en åsikt. Av höstens meningsutbyte att döma finns både kollegor som försvarar och som tar kraftigt avstånd från manlig omskärelse. 

Läkarförbundets nuvarande ställningstagande betonar vikten av att frågan hanteras på ett sätt som bättre skyddar patienten. Debatten är viktig för att på sikt skapa en vård där respekten för patientens åsikt inkluderar även den egna könshuden.

Kommentera

Kommentera
bild

Oredlighetsärendet på KI Rektor friar gästprofessor

Nyheter | Den oredlighetsmisstänkte kirurgens publikationer innehåller brister, men inte av den grad att det är att betrakta som forskningsfusk, enligt Karolinska institutets rektor Anders Hamsten. Turerna kring de uppmärksammade luftstrupsoperationerna har samtidigt pekat på behovet av att tydliggöra gränslandet mellan forskning och experimentell behandling. () 28 AUG 2015

Fyra frågor till Anders Hamsten

Nyheter | KI:s rektor Anders Hamsten svarar på Läkartidningens frågor efter beslutet att fria den misstänkte gästprofessorn från anklagelserna om forskningsfusk. () 28 AUG 2015

Annons Annons
bild

Styrkan underifrån

Krönika | Huruvida det finns rikedomar som »sipprar« ned ovanifrån är tveksamt. Däremot finns det en styrka som väller fram underifrån, påpekar krönikören. (2 kommentarer) 28 AUG 2015

Läkarförbundet: Inte optimalt göra könskorrigering för tidigt

Nyheter | Läkarförbundet är positivt till förslaget att göra det möjligt att ansöka om ändring av juridiskt kön och medicinsk könskorrigering vid 15 års ålder, i stället för som i dag 18 år. Men påpekar samtidigt att förutsättningarna för en lyckad könskorrigering är större om könsorganet hunnit växa klart. () 28 AUG 2015

bild

Många fall av harpest hittills i år

Nyheter | I år har det varit ovanligt många fall av harpest. 325 fall hos människor har hittills rapporterats in till Folkhälsomyndigheten. Norra Sverige är värst drabbat. () 28 AUG 2015

bild

Ökad livslängd men fler år med ohälsa

Nya rön | Globalt ökade den förväntade livslängden med drygt 6 år mellan 1990 och 2013, men antalet friska levnadsår har inte ökat lika mycket. Det visar en omfattande studie som presenteras i Lancet. () 28 AUG 2015

bild

Lovande resultat för vaccin mot RS-virus

Nya rön | Ett nytt vaccin mot RS-viruset tolererades väl och inducerade ett önskvärt immunsvar i 42 friska frivilliga försökspersoner. Det rapporterar forskare i Science Translational Medicine. () 28 AUG 2015

Kirurg och röntgenläkare kritiseras för missad propp

Patientsäkerhet | En röntgenläkare och en kirurg får kritik för att en patient som misstänktes lida av djup ventrombos skickades hem och inte lades in för vidare utredning och åtgärd. (4 kommentarer) 27 AUG 2015

bild

Kaffedrickande var kopplat till färre återfall av koloncancer

Nya rön | Patienter med koloncancer i stadium III som drack minst 2 koppar kaffe om dagen hade signifikant lägre risk att få återfall eller dö än patienter som inte drack kaffe alls. Det visar en studie i Journal of Clinical Oncology. (1 kommentar) 27 AUG 2015

bild

Etikpris till
LT-redaktör

Nyheter | Lena Marions, medicinsk redaktör för gynekologi och obstetrik på Läkartidningen, har tilldelats Karolinska institutets etikpris 2015. () 27 AUG 2015

bild

Mängder av pedagogiska
EKG-exempel

Recension | Recensenten hittar mängder av tydliga, pedagogiska EKG-exempel i tredje upplagan av en klassisk dansk bok i klinisk elektrokardiologi, där tyngdpunkten ligger på avsnitten om hjärtarytmi. () 27 AUG 2015

Ny GD för Försäkringskassan

Nyheter | Ann-Marie Begler blir ny generaldirektör för Försäkringskassan. Hon beskrivs som en »modig ledare som inte duckar för tuffa utmaningar«. () 27 AUG 2015

Gastrisk bypass-operation ökade energiomsättning efter måltid

Nya rön | En svensk studie som följde sex obesa kvinnor visade att gastrisk bypass-kirurgi höjde dygnsenergiförbrukningen och att detta berodde på ökad energiomsättning efter måltid. Basalmetabolism och den fysiska aktivitet påverkades inte av operationen. Mätning av kroppssammansättning verifierade operationens goda effekt avseende viktnedgång med bevarad muskelmassa. (1 kommentar) 26 AUG 2015

Ökning av patientklagomål

Nyheter | Patientklagomålen fortsätter att öka. De flesta klagomål som kom in till patientnämnderna förra året rörde den somatiska specialistvården och handlade om vård, behandling och kommunikation. () 26 AUG 2015

Många faktorer i arbetsmiljön kopplade till hjärt–kärlhälsa

Nyheter | Psykosocial belastning och ett antal andra riskfaktorer i arbetsmiljön har ett tydligt samband med utvecklingen av hjärt–kärlsjukdom. Det fastslås i en färsk rapport från SBU. () 26 AUG 2015

KI tar beslut i oredlighetsärende

Nyheter | På fredag kommer Karolinska institutet att fatta beslut i oredlighetsärendet rörande en gästprofessor i kirurgi. Professorn anklagas för att ha förvanskat data från de världsunika operationer med konstgjorda luftstrupar som han genomfört på Karolinska universitetssjukhuset. () 26 AUG 2015

Förbundet lockar fler

Nyheter | Läkarförbundet får allt fler medlemmar. Vid halvårsskiftet hade det totala medlemsantalet ökat med 2,2 procent jämfört med föregående år. () 26 AUG 2015

Nytt försök få in krav på kollektivavtal i vårdvalet

Nyheter | Tidigare försök att kräva kollektivavtal av alla utförare i vårdvalet har stupat i rätten. Med hänvisning till nya EU-bestämmelser gör nu Västernorrland ett nytt försök. (1 kommentar) 25 AUG 2015

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons