Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CPZ4 Läkartidningen 5/2014
Läkartidningen.se 2014-01-28

Skär inte i unga pojkars könsorgan utan deras samtycke

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, thomas.flodin@slf.se 

I Sverige genomgår 3 000–5 000 pojkar varje år en kirurgisk operation utan primär medicinsk indikation. Bör läkare medverka eller avstå från denna verksamhet?

Frågan om inställningen till omskärelse på barn tillhör de klassiska etiska frågorna. Vad väger tyngst, föräldrarnas rätt att inkludera sitt barn i en social, kulturell och religiös gemenskap eller barnets rätt till kroppslig integritet? Har samhället rätt, eller kanske skyldighet, att lägga sig i reli­gions­utövning som innebär att omyndiga icke beslutskapabla barn permanent förlorar en del av sin kropp? 

Sedan 1982 finns en lag som förbjuder kvinnlig omskärelse, könsstympning, i Sverige. Är det någon principiell skillnad mellan att avlägsna vävnad från könsorganet på en flicka eller på en pojke? Innebär Barnkonventionens krav på skydd för barnet något som väger tyngre än religionsfriheten? 

I Sverige har frågan debatterats livligt det senaste året. Argumenten från både för- och motsidan är välkända. Kultur och tradition ställs mot medicinsk risk och bristande samtycke. Är kränkning av religionsfrihet allvarligare än kränkning av kroppen? 

Debatten tog ny fart efter en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 september 2013 undertecknad av Barnombudsmannen samt ordförandena i Vårdförbundet, Barnläkarföreningen, Barnkirurgisk förening och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 

I artikeln, som är kritisk till omskärelse utan samtycke, ställs krav på en lagändring. I lagen om omskärelse av pojkar från 2001 anges att barnets inställning »så långt det är möjligt« ska fastställas. Att detta är omöjligt hos barn som är åtta dagar gamla borde rimligen varit en bekant komplikation för lagstiftaren.

I en studie från Rigshospitalet publicerad i den danska läkartidningen i augusti 2013 redovisas en förhållandevis hög komplikationsfrekvens, cirka 5 procent bland de drygt 300 operationer som utfördes på sjukhuset mellan 1996–2004. Argumentet att risken minskar om omskärelse utförs på sjukhus är sannolikt riktigt, men även på ett stort välkänt sjukhus finns en icke obetydlig komplikationsrisk. Detta är medicinskt svårt att försvara om medicinska fördelar för små pojkar saknas. 

Det är i tider av växande främlingsfientlighet, som både inkluderar islamofobi och antisemitism, vanskligt att uttala sig i frågor som kan uppfattas som stöd för extremister. Religionsfrihet liksom yttrandefrihet är viktiga och omistliga värden i en demokrati. 

Att upprätthålla en stor tolerans för and­ras kulturhistoria och seder är en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. Detta får dock inte innebära att alla seder måste accepteras utan diskussion. Så kallade hederskulturer kan ifrågasättas om individer far illa. Aga av barn bör fördömas oavsett om den utövats av många under lång tid.

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har förtydligat sin syn på manlig omskärelse. Det nya ställningstagandet finns i sin helhet på Läkarförbundets hemsida och ansluter sig till det uttalande som Barnläkarföreningen, Läkaresällskapet och de nordiska etikdelegationerna i olika sammanhang gett uttryck för. 

Vi anser att barnets rätt till samtycke ska respekteras. Föräldrarna behöver också informeras om risker och smärta. Vi förordar även att de i stället överväger att göra en symbolisk omskärelse i avvaktan på att barnet självt kan ta ställning. Ett förbud mot omskärelse skulle dock i dagsläget sannolikt orsaka att flera barn än i dag skadas.  

I gränsdragningen mellan respekten för andra kulturer och individens integritet bör även läkare ha en åsikt. Av höstens meningsutbyte att döma finns både kollegor som försvarar och som tar kraftigt avstånd från manlig omskärelse. 

Läkarförbundets nuvarande ställningstagande betonar vikten av att frågan hanteras på ett sätt som bättre skyddar patienten. Debatten är viktig för att på sikt skapa en vård där respekten för patientens åsikt inkluderar även den egna könshuden.

Kommentera

Kommentera

Läkartidningen - Start

bild

Patient-
kommentarer överklagas

Nyheter | Torsdagens beslut i Uppsala läns landsting om att patienter ska kunna kommentera i anslutning till nätjournalerna överklagas av läkarföreningen. () 19 DEC 2014

Dödligheten ökade bland
kvinnor som tjänar minst

Nyheter | Mellan tidigt 1990-tal och 2007 ökade dödligheten hos de kvinnor i Sverige som tjänade minst. Men den sjönk rejält bland männen och kvinnorna som tjänade mest, avslöjar en färsk studie från Stockholms universitet. (1 kommentar) 19 DEC 2014

Annons Annons

Så anmäler du incidenter med medicintekniska produkter

Nyheter | Anmäler du problem med medicintekniska produkter? Läkemedelsverket misstänker en underrapportering på området. Nu har ett informationsblad tagits fram för att få in fler rapporter () 19 DEC 2014

bild

Sjukvårdens bemanningsproblem sätts under Riksrevisionens lupp

Nyheter | Riksrevisionen ska granska kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. En rapport väntas komma hösten 2015. () 19 DEC 2014

Strukturerade läkemedelssamtal på apotek – nyttan inte utredd

Nyheter | Strukturerade läkemedelssamtal på apotek går att genomföra, men det skulle underlättas av en samverkan med förskrivarna. Det säger Läkemedelsverket nu i en slutrapport till regeringen. () 19 DEC 2014

bild

Män har högre risk än kvinnor
för typ 2-diabetes
Flera faktorer samverkar till att män i arbetsför ålder bör ses som riskgrupp

Kommentar | Ökad bukfetma till följd av fysisk inaktivitet, ökat kaloriintag och ökad tobaks- och alkoholkonsumtion är en inkörtsport till typ 2-diabetes. Män tycks vara känsligare för dessa riskfaktorer än kvinnor. () 19 DEC 2014

Elektronisk rapportering av biverkningar färdigt att prövas

Nyheter | Läkemedelsverket har tagit fram en pilot för elektronisk rapportering av biverkningar – en direktlinje mellan patientjournalen och myndigheten. () 19 DEC 2014

Läkare stämmer Google

Nyheter | En läkare i Skåne har stämt Google. Anledningen är att företaget vägrar ta bort en sökträff som länkar till en diskussionstråd om honom på Flashback. () 18 DEC 2014

Effektiv och säker metod
vid akut ischemisk stroke

Nya rön | Intraarteriell trombektomi vid akut ischemisk stroke orsakad av ocklusion av kärlen i hjärnans främre cirkulation, påbörjad inom sex timmar från symtomdebut, är en effektiv och säker behandlingsmetod. Den slutsatsen drar författarna till en artikel i New England Journal of Medicine. () 18 DEC 2014

Helt OK nivå, tycker MSF

Nyheter | Läkarstudenter fick i snitt drygt 25 000 kronor i månadslön när de vikarierade som underläkare i somras. Det visar färsk lönestatistik. En helt ok nivå, enligt Medicine studerandes förbund (MSF). () 18 DEC 2014

»Patientens noteringar« i nätjournal klubbat i Uppsala

Nyheter | I dag beslutade produktionsstyrelsen i Landstinget i Uppsala län att patienterna ska få möjlighet att kommentera sina journaler på nätet. En tjänst som läkarföreningen är starkt kritisk till. (1 kommentar) 18 DEC 2014

Myndigheter uppmanar till vaksamhet

Nyheter | I år har det var ovanligt många fall av kikhosta. En expertgrupp på  Folkhälsomyndigheten arbetar nu med att ta fram ett nytt kunskapsunderlag om kikhosta. () 18 DEC 2014

Flest barn föds med kejsarsnitt på Danderyds sjukhus

Nyheter | Kejsarsnitt blir allt vanligare. På Danderyds sjukhus föds nästan en fjärdedel av barnen med kejsarsnitt. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. () 18 DEC 2014

Psykiskt sjuka dör oftare i förtid

Nyheter | Psykiskt sjuka har en överdödlighet i vanliga folksjukdomar som ischemisk hjärtsjukdom, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport. () 18 DEC 2014

Riksstämman hålls även nästa år

Nyheter | Medicinska riksstämman kommer att arrangeras även 2015. Det beslutade Läkaresällskapets styrelse i går tisdag. () 17 DEC 2014

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 51–52/2014

Idéburen vård –liten men växande sektor

Tidigare nummer

Nya arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Ebola-utbrottet

Här hittar du fler artiklar om ebola.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons