Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CPZ4 Läkartidningen 5/2014
Lakartidningen.se 2014-01-28

Skär inte i unga pojkars könsorgan utan deras samtycke

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, thomas.flodin@slf.se 

I Sverige genomgår 3 000–5 000 pojkar varje år en kirurgisk operation utan primär medicinsk indikation. Bör läkare medverka eller avstå från denna verksamhet?

Frågan om inställningen till omskärelse på barn tillhör de klassiska etiska frågorna. Vad väger tyngst, föräldrarnas rätt att inkludera sitt barn i en social, kulturell och religiös gemenskap eller barnets rätt till kroppslig integritet? Har samhället rätt, eller kanske skyldighet, att lägga sig i reli­gions­utövning som innebär att omyndiga icke beslutskapabla barn permanent förlorar en del av sin kropp? 

Sedan 1982 finns en lag som förbjuder kvinnlig omskärelse, könsstympning, i Sverige. Är det någon principiell skillnad mellan att avlägsna vävnad från könsorganet på en flicka eller på en pojke? Innebär Barnkonventionens krav på skydd för barnet något som väger tyngre än religionsfriheten? 

I Sverige har frågan debatterats livligt det senaste året. Argumenten från både för- och motsidan är välkända. Kultur och tradition ställs mot medicinsk risk och bristande samtycke. Är kränkning av religionsfrihet allvarligare än kränkning av kroppen? 

Debatten tog ny fart efter en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 september 2013 undertecknad av Barnombudsmannen samt ordförandena i Vårdförbundet, Barnläkarföreningen, Barnkirurgisk förening och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 

I artikeln, som är kritisk till omskärelse utan samtycke, ställs krav på en lagändring. I lagen om omskärelse av pojkar från 2001 anges att barnets inställning »så långt det är möjligt« ska fastställas. Att detta är omöjligt hos barn som är åtta dagar gamla borde rimligen varit en bekant komplikation för lagstiftaren.

I en studie från Rigshospitalet publicerad i den danska läkartidningen i augusti 2013 redovisas en förhållandevis hög komplikationsfrekvens, cirka 5 procent bland de drygt 300 operationer som utfördes på sjukhuset mellan 1996–2004. Argumentet att risken minskar om omskärelse utförs på sjukhus är sannolikt riktigt, men även på ett stort välkänt sjukhus finns en icke obetydlig komplikationsrisk. Detta är medicinskt svårt att försvara om medicinska fördelar för små pojkar saknas. 

Det är i tider av växande främlingsfientlighet, som både inkluderar islamofobi och antisemitism, vanskligt att uttala sig i frågor som kan uppfattas som stöd för extremister. Religionsfrihet liksom yttrandefrihet är viktiga och omistliga värden i en demokrati. 

Att upprätthålla en stor tolerans för and­ras kulturhistoria och seder är en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. Detta får dock inte innebära att alla seder måste accepteras utan diskussion. Så kallade hederskulturer kan ifrågasättas om individer far illa. Aga av barn bör fördömas oavsett om den utövats av många under lång tid.

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har förtydligat sin syn på manlig omskärelse. Det nya ställningstagandet finns i sin helhet på Läkarförbundets hemsida och ansluter sig till det uttalande som Barnläkarföreningen, Läkaresällskapet och de nordiska etikdelegationerna i olika sammanhang gett uttryck för. 

Vi anser att barnets rätt till samtycke ska respekteras. Föräldrarna behöver också informeras om risker och smärta. Vi förordar även att de i stället överväger att göra en symbolisk omskärelse i avvaktan på att barnet självt kan ta ställning. Ett förbud mot omskärelse skulle dock i dagsläget sannolikt orsaka att flera barn än i dag skadas.  

I gränsdragningen mellan respekten för andra kulturer och individens integritet bör även läkare ha en åsikt. Av höstens meningsutbyte att döma finns både kollegor som försvarar och som tar kraftigt avstånd från manlig omskärelse. 

Läkarförbundets nuvarande ställningstagande betonar vikten av att frågan hanteras på ett sätt som bättre skyddar patienten. Debatten är viktig för att på sikt skapa en vård där respekten för patientens åsikt inkluderar även den egna könshuden.

Kommentera

Kommentera
bild

Slagen i jobbet – en akutläkare berättar

Kultur | »Jag har blivit slagen en enda gång men jag har NÄSTAN blivit slagen väldigt många gånger,« berättar en läkare om jobbet på akuten i en nyutkommen bok. Hennes berättelse vittnar om risken att möta aggressivitet, hot och våld även under en läkares arbetsdag. () 13 OKT 2015

Regionaliserad läkarutbildning i norr ser ut att kunna få fortsätta

Nyheter | Tre landsting i norr är på väg att komma överens med Umeå universitet om en förlängning av den regionaliserade läkarutbildningen. () 13 OKT 2015

Annons Annons
bild

Nya rön om schizofreni kan ge ny diagnostik och behandling

Översikt | Tack vare ett intensivt internationellt samarbete kan frågetecknen kring schizofreni börja rätas ut. Dagens heta hypoteser kretsar kring bland annat det hundratal genvarianter som kan kopplas till sjukdomen samt immunsystemets roll. () 13 OKT 2015

bild

Utredning och uppföljning kräver arbete i samverkan

Översikt | Vård- och stödsamordning i ett multiprofessionellt team är en grundbult i kontakten med personer med psykossjukdom. En bra och sammanhållen behandling är viktig, inte minst för att förhindra självmord och våld mot andra. () 13 OKT 2015

Schizofreni förr och nu – synen på långtidsprognos har varierat

Översikt | Sedan sjukdomen schizofreni först definierades för cirka 100 år sedan har åsikterna kring prognosen för tillfrisknande varierat. Forskningen under 2000-talet talar dock för en dålig långtidsprognos. () 13 OKT 2015

Tema: Psykotiska syndrom

Temainledning | Människor med psykossjukdomar är omgärdade av fördomar och missuppfattningar. Förutom det lidande som själva sjukdomen orsakar drabbas denna grupp ofta av utanförskap och svårigheter att få arbete och rätt vård. () 13 OKT 2015

bild

Schizofreni en tung börda att bära

Etik och läkarroll | Skam, skuld, utanförskap och marginalisering – personer med psykisk sjukdom (särskilt schizofreni) och deras anhöriga är stigmatiserade i dagens samhälle. En tung börda att bära, förutom sjukdomen i sig. Ökad kunskap kan ge andra attityder. () 13 OKT 2015

Högre dödlighet och somatisk sjuklighet vid psykossjukdom

Översikt | Det finns många tänkbara förklaringar till varför människor med psykossjukdomar dör i förtid. Ökad förekomst av somatisk sjukdom kan bero på läkemedelspåverkan och livsstilsfaktorer men också underbehandling och underdiagnostik.  () 13 OKT 2015

bild

Klargör juridiken kring att avbryta livsuppehållande behandling

Debatt | Läkare har rätt att avsluta behandling som inte gagnar patienten, men juridiken kring livsuppehållande behandling bör klargöras, anser Kerstin Hulter Åsberg och Eva Kumlien. () 13 OKT 2015

bild

Svårt avgöra asylsökande barns ålder Medicinska metoder håller inte måttet – psykosocial bedömning bör prövas

Kommentar | Många ensamkommande asylsökande ungdomar saknar dokument som kan styrka deras ålder. Medicinsk åldersbedömning baserad på röntgen av handled och visdomständer har fått stor spridning när myndigheter ifrågasätter den ålder unga asylsökande uppger. Stora felmarginaler gör dock metodernas informationsvärde högst begränsat. Åldersbedömningar baserade på psykosociala metoder bör prövas och utvärderas. () 12 OKT 2015

bild

»Allvarlig sjuklighet hos förälder riskfaktor för sjuklighet hos barn«

Nyheter | Barn som anhöriga till patienter är ofta förbisedda i primärvården. Barnen får inte den information, de råd och det stöd som de har rätt till enligt patientsäkerhetslagen. För att komma till rätta med bristerna, pågår initiativ på flera nivåer. Socialstyrelsen genomför under hösten en särskild satsning på läkare i primärvård. Vid en vårdcentral i Farsta undersöks i ett sjuårigt forskningsprojekt hur lagen ska omsättas i praktiken. () 12 OKT 2015

bild

Vårdutvecklingsprojekt i Mora gav resultat, men stoppades

Debatt | Socialstyrelsen utfärdade stoppbeslut för Moras vårdutvecklingsprojekt, men det som våren 1999 var kritiserad vård var några år senare lovprisad vård, skriver Bo S Bergström. () 12 OKT 2015

Patientkommentarer i journaler får grönt ljus av förvaltningsrätten

Nyheter | Förvaltningsrätten i Uppsala anser inte att de kommentarer som patienter kan skriva in i nätjournalerna utgör allmän handling. () 09 OKT 2015

Skrota Centor-kriterierna helt – de är missvisande

Debatt | Ingen patient ska behöva drabbas av allvarlig/livshotande GAS-infektion på grund av underlåtenhet att behandla en GAS-orsakad halsinfektion, skriver Anders Strömberg och medförfattare.  (3 kommentarer) 12 OKT 2015

Symtomprofiler ‒ bra för smitt-spårning vid magsjukeutbrott

Debatt | Symtom­profiler kan bli ett viktigt stöd vid utbrottsutredning, riskvärdering och beräk­­ning av sjuk­doms­bördan i samhället, skriver Livsmedelsverket. () 12 OKT 2015

Visst kan vi påvisa ländryggsvärk!

Debatt | Är det dags att lämna gamla åsikter och låta dagens vetenskapliga fakta styra vår hantering av patienter med lumbago? Frågan är än mer aktuell i Sverige än i USA, skriver Johan Hambraeus. (4 kommentarer) 09 OKT 2015

Läkare kritiseras för missad sepsis

Patientsäkerhet | Patienten hade initialt en otypisk sjukdomsbild, med bland annat opåverkade vitalparametrar. Inspektionen för vård och omsorg kritiserar ändå två läkare för att de inte utifrån all tillgänglig information insåg att patienten led av sepsis och såg till att han fick antibiotika. () 09 OKT 2015

Lågt vitamin D kan öka risken för statinbiverkningar

Nya rön | Resultaten från en nyligen gjord studie antyder att låga vitamin D-nivåer före påbörjad statinbehandling skulle kunna vara en markör för ökad risk för muskelbiverkningar. () 09 OKT 2015

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 41/2015

Konsten att bli 100 år

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.


Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons