Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CTFR Läkartidningen 12-13/2014
Lakartidningen.se 2014-03-18

Slopa uttrycket »vård som inte kan anstå«

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd

thomas.flodin@slf.se

Socialstyrelsen har på Socialdepartementets uppdrag ägnat åtta månader åt att fundera över hur begreppet »vård som inte kan anstå« ska definieras eller »förtydligas«. Resultatet visar att det inte finns någon användbar definition. 

Socialstyrelsen skriver i sin rapport att begreppet inte är förenligt med medicinsk yrkesetik eller medicinskt tillämpligt i sjukvården och riskerar att äventyra patientsäkerheten. 

Begreppet »vård som kan anstå« dök upp första gången i en proposition 1981. Det handlade om hantering av så kallade utomlänspatienter. Begreppet infördes dock inte i lagtexten. Socialstyrelsen ansåg 1988 att begreppet inte bör användas för asylsökande. Begreppet »vård som inte kan anstå« infördes därefter utan närmare definition 1990 i en förordning om statlig ersättning för flyktingmottagande. 

Samma begrepp återkom i en proposition 1993 om mottagande av asylsökande. Först 2008, i lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande, togs begreppet in i lagtext – även här utan närmare definition.

Våren 2011 presenterades den statliga utredningen »Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet«. Utredningen föreslog att diskriminering i vården av »papperslösa« ska upphöra. Vården ska ges på samma villkor för alla. Regeringen tog emot utredningen med talande tystnad. 

Efter ett år nåddes en migrationspolitisk överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet. I en departementspromemoria föreslogs att papperslösa vuxna ska ha rätt till vård som inte kan anstå. Remissinstanserna, däribland Läkarförbundet, kritiserade begreppets otydlighet och påpekade att det var oanvändbart i vården. 

Tyvärr hindrade det inte att lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd – där begreppet har en central plats – trädde i kraft den 1 juli 2013. I samband med det fick Socialstyrelsen uppdraget att förtydliga tillämpningen av begreppet. Resultatet har nu presenterats.

Kritiken mot begreppet formulerades i november 2013 i ett gemensamt ställningstagande från 22 vårdprofessioner. Där sägs att det innebär införande av en ny prioriteringsprincip som strider mot den överordnade människovärdesprincipen och gällande prioriteringsordning. 

Det strider även mot vårdprofessionernas yrkesetik och riskerar att försämra patientsäkerheten och skada förtroendet för vården. Begreppet kan därtill inte definieras på ett användbart sätt. 

Det är mycket välkommet att Socialstyrelsen nu ger tydligt stöd åt Läkarförbundet och alla andra som kritiserat begreppets användbarhet. Socialstyrelsen försöker sig inte ens på en definition. Tyvärr rekommenderas inte ändrad lagstiftning. 

Mot bakgrund av Socialstyrelsens skarpa kritik finns anledning att höja på ögonbrynen åt rapportens formulering »vad som är vård som inte kan anstå får avgöras i det enskilda fallet av den behandlande läkaren eller tandläkaren«. Med hänsyn till Socialstyrelsens förkastande av begreppet bör formuleringen uppfattas som att det, precis som vanligt, är upp till vårdpersonalen att i det enskilda fallet avgöra vilken vård som ska ges. Sedvanliga prioriteringsprinciper ska alltså gälla.

Socialstyrelsen konstaterar samtidigt stora brister i den information som huvudmännen erbjudit sin personal om den nya lagen. Detta är allvarligt, då missuppfattningar och oklarheter ytterst drabbar patienter. Upp till var fjärde papperslös patient har felaktigt vägrats vård, enligt en uppföljning från Läkare i Världen; framför allt beror det på okunskap om lagen från 2013. 

Huvudmännen behöver bli bättre på att informera om gällande reglering. Informationen bör innefatta att Socialstyrelsen bedömer att begreppet »vård som inte kan anstå« inte är tillämpbart. Personalen ska så­ledes prioritera papperslösa enligt sedvanliga prioriteringsprinciper.  

Läkarförbundets inställning till diskriminering är entydig. Att prioritera eller bortprioritera patienter bör endast ske utifrån medicinskt behov. All vård bör ges på lika villkor. Det är ett ansvar för varje läkare att utöva sin yrkesetik i kontakten med varje patient oavsett pappersstatus. Begreppet vård som inte kan anstå hör inte hemma i vården och »papperslösa« ska erbjudas vård efter behov precis som alla andra.

Kommentarer (3)

 • Vård efter behov

  2014-03-26 12:06 | Tack för en bra krönika i ett viktigt ämne. Vård ska ges efter medicinska behov oavsett formaliteter som migrationsstatus. Mycket bra att det är behandlande läkares bedömning som är avgörande.

  Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten/Infektionskliniken

  Jäv:

 • Finns det ingen gräns?

  2014-03-27 21:58 | Menas att vårdbehovet inte kan anses uttömt förrän sjukdomen är kurerad, t ex en koloncancer? Häromdagen uppmärksammades på TV-nyheterna att dröjsmålet från diagnos till behandling i Sverige är i genomsnitt 70 dagar ...

  Det är mer än lovligt naivt att lova allt till alla. Jag är inte säker på att det är ett legitimt ändamål heller, på ett större samhälleligt plan som sträcker sig längre än läkaryrkets etiska råmärken. Varifrån ska resurserna komma? Det blev ramaskri för många år sedan när landstingspolitikerna i Östergötland dristade sig till att göra en prioriteringslista över sjukdomar; opinionen accepterade inte den sortens krassa ärlighet, medgivandet om att upprioriteringar är ena sidan av myntet, nedprioriteringar den andra sidan. Annars får man acceptera en ökande skillnad mellan retorik och faktisk vård, eller öka kapaciteten för mer pengar eller trolla fram effektiviseringar. Kan den stora anslutningen till privata sjukförsäkringar ses som en minskande tro på det allmännas förmåga att leverera?

  Ur finansieringshänseende kommer inte vården som artikeln föreslår att ges på lika villkor.

  Jari Norvanto, psykiater, konsultläkare

  Jäv:

 • Obamacare

  2014-04-04 16:01 | Varför skickar inte USA helt enkelt sina patienter till Sverige så får de vård här utan kostnad? Möjligen bör de förneka att de är medborgare i USA för att det skall fixa sig.

  Gunnar Englund, Lektor, KTH

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer kan sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. () 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (12 kommentarer) 23 AUG 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 34–35/2016

Hon hoppas på socialmedicinens återkomst

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons