Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DEUS Läkartidningen 13/2015
Lakartidningen.se 2015-03-24

Många sköra patienter kvar på sjukhus i onödan

Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet

heidi.stensmyren@slf.se

För någon vecka sedan presenterade regeringens utredare Göran Stiern­stedt ett lagförslag som innebär att kommuner och landsting måste samarbeta bättre kring patienter i vårdkedjan. I stället för som i dag med utskrivningsklara patienter, att ett visst antal betalningsfria dagar gäller för kommunen, föreslås att huvudmännen ska komma överens om gemensamma riktlinjer för samverkan. Om huvudmännen inte kan komma överens inträder kommunernas betalningsansvar tre dagar efter att patienten är utskrivningsklar, oavsett om en helg eller röda dagar kommer emellan.

I dag är det ett stort problem att många patienter – ofta sköra, äldre personer – tvingas ligga på sjukhus för länge beroende på att de inte erbjuds en plats inom kommunen. Det innebär sämre vård, sämre livskvalitet och otrygghet. En effektivare utskrivningsprocess skulle frigöra vårdplatser till patienter med större behov. Skattebetalarna skulle också få ut mer vård och omsorg för pengarna. Det skrev Läkarförbundet i sin rapport »Utskrivningsbara patienter« som presenterades i höstas och som bland andra Göran Stiernstedt tog del av. 

Enligt lagen om kommunernas betalningsansvar får en patient som är utskrivningsklar ligga kvar på sjukhus i fem vardagar. Därefter ska kommunen betala en avgift till sjukhuset. Inom psykiatrin är gränsen 30 dagar. Trots att tidsgränserna är generösa så överskrids de ständigt på landets sjukhus.

Betalningsansvarslagen infördes i samband med Ädelreformen år 1992. Kommunerna skulle därigenom få ett samlat ekonomiskt ansvar för långvarig vård, oavsett var den bedrevs. Uppföljningar har visat att lagen till en viss nivå fick önskvärd effekt; särskilda boenden ökade och antalet utskrivningsklara patienter minskade påtagligt. 

De ekonomiska drivkrafterna i betalningsansvarslagen har dock ebbat ut. Siffror från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) tyder på att antalet utskrivningsklara patienter sedan många år stabiliserats kring 1 100–1 300 per dygn inom somatisk slutenvård. Det motsvarar omkring 7,6 procent av samtliga inne­liggande patienter. 

När betalningsansvarslagen infördes hade vi också längre vård­tider. Fem vardagar sågs då som en rimlig tid för att planera och förbereda ett mottagande inom den kommunala vården. I dag ser vården helt annorlunda ut med betydligt snabbare patientflöden och kortare vårdtider inom slutenvården. Det gör att tidsfristerna bör kortas. 

Läkarförbundet anser också att dagens konstruktion där tidsfrister anges i lag saknar tillräcklig flexibilitet och inte stödjer utskrivningsprocessen på bästa sätt. Dagens budget- och stuprörstänkande måste ersättas av ett helhetsgrepp som bättre utgår från både vård- och omsorgsbehov. För det är inte bara att förklara en patient »färdigbehandlad« och med stöd av en fix tidsgräns skicka ut patienten i kommunens försorg. Utvecklingen med minskat antal vårdplatser och kortare vårdtider ställer krav på en mer avancerad eftervård och hög­re grad av samverkan mellan kommuner och landsting. 

För att komma tillrätta med att utskrivningsklara patienter ligger kvar på sjukhus i väntan på fortsatt vård i hemmet, eller vård och omsorg i kommunal regi, föreslår Läkarförbundet därutöver en mer anpassad äldresjukvård. Det innebär en mer systematisk samordning av vårdkedjor med fortlöpande uppföljning av sköra äldres sjukdomsbild och läkemedelsanvändning. Primärvården, med fast läkarkontakt, bör ansvara för den anpassade äldresjukvården. Detta kräver avsevärt bättre bemanning i primärvården. 

Mer läkartid hemma hos de sköra äldre är nödvändig om sjukvården ska fungera tillfredsställande. Regler som tydligt definierar läkarnas uppdrag i vården av de sköra äldre måste därför införas i vårdvalets förfrågningsunderlag. Därigenom kan de stora regionala skillnaderna i äldresjukvårdens kvalitet undanröjas. 

En god vård och omsorg för personer med sammansatta behov kräver att landsting och kommuner tar ett gemensamt ansvar, men också fler specialister i allmänmedicin på vårdcentralerna och i äldrevården. Göran Stiernstedts förslag är ett välkommet bidrag i rätt riktning. 

Kommentera

Kommentera

SLF ska utreda nyttan med medlemskap i Saco

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco.  () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Läkare ska slippa krav på att remittera till »alternativ« vård

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för att huvudmän inte ska kunna kräva att läkare skriver remisser till vårdgivare där behandling med specifik terapeutisk indikation sker med substanser som inte genomgått vetenskaplig prövning. () 26 MAJ 2016

Ögonskador från innebandy – skyddsglasögon minimerar risken

Nya rön | Innebandy är fortfarande en vanlig orsak till ögonskador. En nyligen publicerad svensk studie talar för att skyddsglas har en god skyddande effekt. () 26 MAJ 2016

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 21/2016

Sprider smitta till nya områden

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons