Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DEUS Läkartidningen 13/2015
Lakartidningen.se 2015-03-24

Många sköra patienter kvar på sjukhus i onödan

Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet

heidi.stensmyren@slf.se

För någon vecka sedan presenterade regeringens utredare Göran Stiern­stedt ett lagförslag som innebär att kommuner och landsting måste samarbeta bättre kring patienter i vårdkedjan. I stället för som i dag med utskrivningsklara patienter, att ett visst antal betalningsfria dagar gäller för kommunen, föreslås att huvudmännen ska komma överens om gemensamma riktlinjer för samverkan. Om huvudmännen inte kan komma överens inträder kommunernas betalningsansvar tre dagar efter att patienten är utskrivningsklar, oavsett om en helg eller röda dagar kommer emellan.

I dag är det ett stort problem att många patienter – ofta sköra, äldre personer – tvingas ligga på sjukhus för länge beroende på att de inte erbjuds en plats inom kommunen. Det innebär sämre vård, sämre livskvalitet och otrygghet. En effektivare utskrivningsprocess skulle frigöra vårdplatser till patienter med större behov. Skattebetalarna skulle också få ut mer vård och omsorg för pengarna. Det skrev Läkarförbundet i sin rapport »Utskrivningsbara patienter« som presenterades i höstas och som bland andra Göran Stiernstedt tog del av. 

Enligt lagen om kommunernas betalningsansvar får en patient som är utskrivningsklar ligga kvar på sjukhus i fem vardagar. Därefter ska kommunen betala en avgift till sjukhuset. Inom psykiatrin är gränsen 30 dagar. Trots att tidsgränserna är generösa så överskrids de ständigt på landets sjukhus.

Betalningsansvarslagen infördes i samband med Ädelreformen år 1992. Kommunerna skulle därigenom få ett samlat ekonomiskt ansvar för långvarig vård, oavsett var den bedrevs. Uppföljningar har visat att lagen till en viss nivå fick önskvärd effekt; särskilda boenden ökade och antalet utskrivningsklara patienter minskade påtagligt. 

De ekonomiska drivkrafterna i betalningsansvarslagen har dock ebbat ut. Siffror från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) tyder på att antalet utskrivningsklara patienter sedan många år stabiliserats kring 1 100–1 300 per dygn inom somatisk slutenvård. Det motsvarar omkring 7,6 procent av samtliga inne­liggande patienter. 

När betalningsansvarslagen infördes hade vi också längre vård­tider. Fem vardagar sågs då som en rimlig tid för att planera och förbereda ett mottagande inom den kommunala vården. I dag ser vården helt annorlunda ut med betydligt snabbare patientflöden och kortare vårdtider inom slutenvården. Det gör att tidsfristerna bör kortas. 

Läkarförbundet anser också att dagens konstruktion där tidsfrister anges i lag saknar tillräcklig flexibilitet och inte stödjer utskrivningsprocessen på bästa sätt. Dagens budget- och stuprörstänkande måste ersättas av ett helhetsgrepp som bättre utgår från både vård- och omsorgsbehov. För det är inte bara att förklara en patient »färdigbehandlad« och med stöd av en fix tidsgräns skicka ut patienten i kommunens försorg. Utvecklingen med minskat antal vårdplatser och kortare vårdtider ställer krav på en mer avancerad eftervård och hög­re grad av samverkan mellan kommuner och landsting. 

För att komma tillrätta med att utskrivningsklara patienter ligger kvar på sjukhus i väntan på fortsatt vård i hemmet, eller vård och omsorg i kommunal regi, föreslår Läkarförbundet därutöver en mer anpassad äldresjukvård. Det innebär en mer systematisk samordning av vårdkedjor med fortlöpande uppföljning av sköra äldres sjukdomsbild och läkemedelsanvändning. Primärvården, med fast läkarkontakt, bör ansvara för den anpassade äldresjukvården. Detta kräver avsevärt bättre bemanning i primärvården. 

Mer läkartid hemma hos de sköra äldre är nödvändig om sjukvården ska fungera tillfredsställande. Regler som tydligt definierar läkarnas uppdrag i vården av de sköra äldre måste därför införas i vårdvalets förfrågningsunderlag. Därigenom kan de stora regionala skillnaderna i äldresjukvårdens kvalitet undanröjas. 

En god vård och omsorg för personer med sammansatta behov kräver att landsting och kommuner tar ett gemensamt ansvar, men också fler specialister i allmänmedicin på vårdcentralerna och i äldrevården. Göran Stiernstedts förslag är ett välkommet bidrag i rätt riktning. 

Kommentera

Kommentera

Liraglutid minskade mortalitet i grupp
av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Annons Annons
bild

»Hitintills förskonad från allvarlig sjukdom utanför mitt professionella liv blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 28–30/2016

Den livsviktiga maten

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.