Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSAF Läkartidningen 46/2015
Lakartidningen.se 2015-11-10

Läkarförbundet tar fram policy för klimat och hälsa

Karin Båtelson, förste vice ordförande, Läkarförbundet; ordförande, Läkarförbundets arbetsgrupp för Klimat och hälsa 

karin.batelson@slf.se

Klimatmötet i Paris gäller ödesfrågan om vi kan hantera den pågående klimatförändringen. Just nu pågår många förberedande möten där man hör om både förhoppningar och miss­tröstan. Förhandlingarna rör hur ansvaret för ett förändrat beeteende och teknikutveckling ska fördelas mellan rika och fattigare länder, vilka klimatmål olika länder förväntas sätta, vem som är mest ansvarig för uppvärmningen och vem som ska betala. De utvecklingsländer som släppt ut minst drabbas hårdast av temperaturhöjningen. Sveriges andel är totalt sett försvinnande liten, men sett till konsumtion per individ så är våra klimatavtryck flera gånger över exempelvis en indiers. 

Jämfört med de föregående förhandlingarna i Köpenhamn 2009 – där man ju inte kom fram till någon bindande överenskommelse – är läget nu ändå annorlunda. Det finns en vetskap om att det inte längre bara handlar om klimatförändringar utan att vi verkligen riskerar framtida hälsa, ekonomi och möjligheter för fortsatt samhällsutveckling om vi inte gör något. Man har större insikt om människans påverkan på klimatet, man vet mer om hur planeten fungerar och, kanske viktigast, man har större kunskap och möjligheter till tekniska lösningar och annan utveckling för att verkligen kunna förändra.

Forskningen har avancerat oerhört under se senaste 30 åren så att vi både vet vad vi måste göra och dessutom har goda chanser att lyckas för att säkra en bra framtid för 9–10 miljarder människor, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre. Många organisationer, globala företag, forskare och invånare arbetar och trycker också på för förändring. Det är hoppfullt.

EU:s mål redan före Parismötet är att minska sina utsläpp med 40 procent före 2030. Sverige har som mål att bli fossilfritt land.

Läkarförbundet har nu tagit fram en första klimatpolicy för att främja klimatåtgärder och hälsa. Vårt centrala engagemang för klimatfrågor inleddes förra året med Klimatdeklarationen tillsammans med Läkaresällskapet, Läkare för miljön och Sektionen för arbets- och miljömedicin, fortsatte med ett symposium i Almedalen i somras och går nu vidare med arbetet med den första klimatpolicyn. 

I Läkarförbundets policy tar vi fram förslag till olika åtgärder för att påverka vår interna verksamhet och för att stötta läkare lokalt. Vi vill också verka i större sammanhang, både nationellt och globalt, via de organisationer vi samarbetar med, och utgå från den kunskap om samband mellan klimat och hälsa som vi besitter.

Vår önskan är att påverka där det är möjligt. Dessutom vill vi verka som förmedlare av den kunskap som finns och skapa en arena för de som är intresserade. Vi önskar också att utbildning av god kvalitet om klimat och hälsa ska ingå både i grundutbildning och senare utbildning.

Läkarförbundet kan tyckas ha mycket annat att tampas med än klimatfrågor, men den åsikten kommer i första hand från dem som vill se läkarkåren som rena »sjukvårdsproducenter« eller »medicinska konsulter« i stället för att se den samhällsnytta som vi bidrar med på många plan; det handlar ju om att vi är välutbildade i hälsa och sjukdomar, har ett stort förtroende i samhället och alltså har stor möjlighet att påverka i många frågor. 

Dessutom är vi förtroendevalda ytterst ansvariga för Läkarförbundets verksamhet även vid sidan av det fackliga och professionella påverkansarbetet. Läkarförbundet har en verksamhet med ett 70-tal anställda och flera helägda dotterbolag där bland annat Läkartidningen och fastighetsbolag ingår. Här behöver vi se över vad vi kan göra för att förbättra och utveckla.

Sedan gäller det förstås att väcka det individuella ansvaret och medvetenheten hos oss alla. Man måste ställa sig frågan om vad just jag kan göra för att bidra till ett hållbart samhälle. Uttrycket »Vi ärver inte jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn« har fått en allvarligare innebörd.

Kommentarer (1)

  • Härligt att Läkarförbundet kommit hit!

    2015-11-11 15:00 | Från Läkare för Miljön är vi enormt glada för att Läkarförbundet nu tagit öppen ställning och också blivit aktivt i denna fråga. Vi har arbetat med klimat och hälsa sedan 2002, men det har inte varit lätt att få med våra egna organisationer på tåget. Så nu hoppas vi på ett fortsatt aktivt samarbete! www.lakareformiljon.se

    Ingrid Eckerman, F.d. ordförande, styrelsemedlem, Läkare för Miljön www.lakareformiljon.se

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Hearing: »Ersättningssystemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 21/2016

Sprider smitta till nya områden

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons