Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DS96 Läkartidningen 48/2015
Lakartidningen.se 2015-11-24

Nationell läkemedelslista bör införas – omgående!

Emma Spak, ledamot i förbundsstyrelsen, Läkarförbundet; ordförande, Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM)

emma.spak@slf.se

En nylistad patient på årskontroll utgår i princip alltid ifrån att jag har koll på alla läkemedel hen tar. »Det ser väl du i datorn?« Om det ändå vore så väl. Att med hjälp av läkemedelsförteckningen försöka bena ut den korrekta medicinlistan är som bekant svårt även om patienten är pigg. Kompliceras situationen av utsatta eller dosjusterade läkemedel, eller patientens sviktande minne, ökar risken för fel avsevärt. 

När inneliggande patienter flyttas mellan sjukhus eller till och med mellan olika avdelningar inom samma sjukhus uppstår också problem. Läkemedelsordinationer går vid transporten över från att vara digitala till papperslistor bara för att knappas in på nytt. Varje inknappning erbjuder ett tillfälle då misstag kan begås, siffror läsas fel eller knappar på tangentbordet missas. 

I vårdens alla övergångar mellan vård­givare, vårdnivåer och olika vård­avdelningar är risken stor att information tappas bort och patientsäkerheten sätts ur spel. Det är därför Läkarförbundet under många år verkat för en nationell läkemedelslista – en sammanhållen lista över patientens samtliga läkemedel. 

Målet med en gemensam läkemedelslista är att åstadkomma säker och ändamålsenlig läkemedelsbehandling. För att nå dit vill Läkarförbundet att patientens alla läkemedelsbehandlingar, oberoende av hur och var läkemedlet når patienten, ska inkluderas. Att skilja mellan öppen- och slutenvård re­spektive recept- och klinikläkemedel är inte ändamålsenligt i dagens sjukvårdsstruktur där alltmer avancerad vård kan ges i hemmet eller långvariga behandlingar kan delas ut dagligen på en mottagning i stället för att skrivas på recept. Att enkom skapa en lista över läkemedel förskrivna på recept och uthämtade på apotek skulle förvisso vara ett steg framåt, men på intet sätt ge den helhet vi vill eftersträva. Ju mer information läkemedelslistan innehåller, desto viktigare blir frågan vem som får se vilken information. Detta måste självklart differentieras utifrån behov och patientens samtycke. Läkarförbundet har också tillstyrkt förslaget om privatmarkering med en mer lättöppnad spärrfunktion som tillämpas i Danmark.

Genom den nationella ordinationsdatabasen (NOD), som Inera på landstingens uppdrag utvecklade, såg den gemensamma läkemedelslistan ut att bli verklighet. Arbetet med NOD avstannade dock under våren, och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och Inera efterfrågade lagjusteringar för att möjliggöra en fortsättning. Sedan dess har E-hälsokommitténs slutbetänkanden – som lyfter en nationell läkemedelslista som den mest prioriterade konkreta e-hälsoåtgärden – varit ute på remiss. Kritiska röster har bland annat kommit från Datainspektionen, som menar att förslaget är otydligt. Vilka uppgifter som ska registreras framgår inte, och hur de ska användas eller varför de behövs är inte tydligt motiverat. Som så många gånger tidigare lyfts integritetsfrågan fram som otillräckligt adresserad.

Socialdepartementet har under hösten påbörjat ett arbete med att ta fram ett lagändringsförslag för att möjliggöra fortsatt arbete med en nationell läkemedelslista. Att lagstiftningsmässigt komma i mål med ett förslag som täcker in alla intressenters behov är svårt. En farhåga i nuläget är att vi får ett lagförslag som endast medger vissa mindre åtgärder och tar oss en liten bit på vägen, något som i så fall kräver en entydig markering att arbetet inte avslutas där utan fortsätter med målsättningen att få en mer fullödig nationell läkemedelslista. 

Läkarförbundet fortsätter att verka för att den nationella läkemedelslistan ska förverkligas och anordnade genom Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik i oktober ett välbesökt rundabordssamtal om integritet och den nationella läkemedelslistan. Avsikten var att få en öppen och konstruktiv dialog kring de frågor som läkemedelslistan ständigt snubblat på. En tydlig slutsats från rundabordssamtalet är att det krävs en konkret behovsanalys. En sådan analys behöver utgå från verkligheten och följa patientens väg genom hälso- och sjukvården för att synliggöra patientsäkerhetsbristerna som finns i dagens system och peka på hur en nationell läkemedelslista kan överbrygga dem. Förhoppningen är att ett sådant arbete kan komma igång omgående – Läkarförbundet är redo att bidra! 

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 28–30/2016

Den livsviktiga maten

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.