Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DS96 Läkartidningen 48/2015
Lakartidningen.se 2015-11-24

Nationell läkemedelslista bör införas – omgående!

Emma Spak, ledamot i förbundsstyrelsen, Läkarförbundet; ordförande, Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM)

emma.spak@slf.se

En nylistad patient på årskontroll utgår i princip alltid ifrån att jag har koll på alla läkemedel hen tar. »Det ser väl du i datorn?« Om det ändå vore så väl. Att med hjälp av läkemedelsförteckningen försöka bena ut den korrekta medicinlistan är som bekant svårt även om patienten är pigg. Kompliceras situationen av utsatta eller dosjusterade läkemedel, eller patientens sviktande minne, ökar risken för fel avsevärt. 

När inneliggande patienter flyttas mellan sjukhus eller till och med mellan olika avdelningar inom samma sjukhus uppstår också problem. Läkemedelsordinationer går vid transporten över från att vara digitala till papperslistor bara för att knappas in på nytt. Varje inknappning erbjuder ett tillfälle då misstag kan begås, siffror läsas fel eller knappar på tangentbordet missas. 

I vårdens alla övergångar mellan vård­givare, vårdnivåer och olika vård­avdelningar är risken stor att information tappas bort och patientsäkerheten sätts ur spel. Det är därför Läkarförbundet under många år verkat för en nationell läkemedelslista – en sammanhållen lista över patientens samtliga läkemedel. 

Målet med en gemensam läkemedelslista är att åstadkomma säker och ändamålsenlig läkemedelsbehandling. För att nå dit vill Läkarförbundet att patientens alla läkemedelsbehandlingar, oberoende av hur och var läkemedlet når patienten, ska inkluderas. Att skilja mellan öppen- och slutenvård re­spektive recept- och klinikläkemedel är inte ändamålsenligt i dagens sjukvårdsstruktur där alltmer avancerad vård kan ges i hemmet eller långvariga behandlingar kan delas ut dagligen på en mottagning i stället för att skrivas på recept. Att enkom skapa en lista över läkemedel förskrivna på recept och uthämtade på apotek skulle förvisso vara ett steg framåt, men på intet sätt ge den helhet vi vill eftersträva. Ju mer information läkemedelslistan innehåller, desto viktigare blir frågan vem som får se vilken information. Detta måste självklart differentieras utifrån behov och patientens samtycke. Läkarförbundet har också tillstyrkt förslaget om privatmarkering med en mer lättöppnad spärrfunktion som tillämpas i Danmark.

Genom den nationella ordinationsdatabasen (NOD), som Inera på landstingens uppdrag utvecklade, såg den gemensamma läkemedelslistan ut att bli verklighet. Arbetet med NOD avstannade dock under våren, och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och Inera efterfrågade lagjusteringar för att möjliggöra en fortsättning. Sedan dess har E-hälsokommitténs slutbetänkanden – som lyfter en nationell läkemedelslista som den mest prioriterade konkreta e-hälsoåtgärden – varit ute på remiss. Kritiska röster har bland annat kommit från Datainspektionen, som menar att förslaget är otydligt. Vilka uppgifter som ska registreras framgår inte, och hur de ska användas eller varför de behövs är inte tydligt motiverat. Som så många gånger tidigare lyfts integritetsfrågan fram som otillräckligt adresserad.

Socialdepartementet har under hösten påbörjat ett arbete med att ta fram ett lagändringsförslag för att möjliggöra fortsatt arbete med en nationell läkemedelslista. Att lagstiftningsmässigt komma i mål med ett förslag som täcker in alla intressenters behov är svårt. En farhåga i nuläget är att vi får ett lagförslag som endast medger vissa mindre åtgärder och tar oss en liten bit på vägen, något som i så fall kräver en entydig markering att arbetet inte avslutas där utan fortsätter med målsättningen att få en mer fullödig nationell läkemedelslista. 

Läkarförbundet fortsätter att verka för att den nationella läkemedelslistan ska förverkligas och anordnade genom Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik i oktober ett välbesökt rundabordssamtal om integritet och den nationella läkemedelslistan. Avsikten var att få en öppen och konstruktiv dialog kring de frågor som läkemedelslistan ständigt snubblat på. En tydlig slutsats från rundabordssamtalet är att det krävs en konkret behovsanalys. En sådan analys behöver utgå från verkligheten och följa patientens väg genom hälso- och sjukvården för att synliggöra patientsäkerhetsbristerna som finns i dagens system och peka på hur en nationell läkemedelslista kan överbrygga dem. Förhoppningen är att ett sådant arbete kan komma igång omgående – Läkarförbundet är redo att bidra! 

Kommentera

Kommentera

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Förbundet tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

bild

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

bild

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« (1 kommentar) 24 MAJ 2016

Depression som tilltar över tid kopplades till ökad risk för demens

Nya rön | Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry. () 24 MAJ 2016

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. (1 kommentar) 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (5 kommentarer) 23 MAJ 2016

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

Delade meningar om länskliniker

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 21/2016

Sprider smitta till nya områden

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons