Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSY7 Läkartidningen 47/2015
Lakartidningen.se 2015-11-17

Socialstyrelsen – en myndighet som lyssnar

Thomas Lindén, ordförande, Läkarförbundets chefsförening; ledamot, Läkarförbundets förbundsstyrelse

thomas.linden@slf.se

Strax före sommaren i år beslutade Socialstyrelsen om nya föreskrifter och allmänna råd avseende utredning av vårdskador. 

Problemet med vårdskador är angeläget. Vi arbetar i en högriskbransch med sköra och utsatta människor som drabbats av sviktande kroppsfunktioner, ibland akut och livshotande. Vårt arbete bidrar dagligen till att hälsa och funktioner så långt det är möjligt återställs eller förbättras och, när det inte är möjligt, att individen får maximal lindring och stöd i sin situation. 

Ibland måste det gå fort och ofta saknas tillräcklig information för att förutsättningarna ska vara helt optimala. När det innebär att rätt behandling fördröjs eller att patienten inte reagerar som förutsett, och det därmed uppstår skada eller besvär, har det uppstått en vårdskada. Ibland är en sådan skada trivial och löser sig själv, ibland förorsakar den patienten skada och men. Ibland hade den dessutom gått att undvika om vi handlat annorlunda, patienten hade insjuknat någon annanstans eller om vi hade organiserat vårdinsatserna annorlunda. 

Att själva karaktären på vårt yrke innebär en risk för att patienter skadas, betyder att vi måste arbeta systematiskt och oupphörligt med att göra våra verksamheter så säkra som möjligt. Exempel på sådana systematiska arbeten som förbättrat patientsäkerheten de senaste åren är till exempel handboken för risk- och händelseanalys, nationella registret för händelseana­lyser (NITHA) och de nationellt genomförda markörbaserade journalgranskningarna. Det är följaktligen glädjande att se indikationer i mätningar på att medvetenheten om problemet ökar, medan vårdskadorna i sig minskar. Det finns emellertid mycket kvar att göra. 

I det avseendet var den nya föreskriften olycklig. Även om det i sig var positivt att den efter lång tids beredning till sist såg dagens ljus, innebar den tyvärr att såväl triviala som mycket allvarliga vårdskador skulle utredas med samma rigorösa metod. Det skulle fullständigt ha dränerat resurser i patientsäkerhetsarbetet för att beskriva händelser utan allvarlig konsekvens och med känd orsak – dessutom helt emot ansatserna i den Stiernstedtska utredningen (»En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården«) mot onödigt administrativt arbete. Vidare innebar föreskriften snarare en vridning åt att hitta syndabockar än att se sy­stemfel i patientsäkerhetsarbetet. Den tog heller inte intryck av de senaste årens utveckling av strukturerat patientsäkerhetsarbete, och nämnde inte metoder för strukturerad utredning av allvarliga vårdskador, vilket numera är en hörnsten.

Läkarförbundet, Läkaresällskapet, det gemensamma nätverket Sveriges Chef­läkare och Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor har fört fram likalydande invändningar mot den beslutade föreskriften, och den 5 november fattade Socialstyrelsen det ovanliga beslutet att återkalla beslutet och inarbeta de framförda synpunkterna i en ny föreskrift som troligen beslutas under våren 2016. 

All heder åt Socialstyrelsen för att den backar och gör om i en fråga där man uppenbart har hamnat snett. Vi vill ge vårt bidrag till hälso- och sjukvårdens ändamåls­enliga utveckling, och då är det bra med en myndighet som lyssnar.

Läkarförbundet är inte enbart en facklig organisation, utan har också som ändamål att ge sitt bidrag till att utveckla hälso- och sjukvården. Att föra fram läkarnas synpunkter på aktuella samhällsproblem är en del i det arbetet. Grunden för det arbetet är att Läkarförbundet (liksom dess chefsförening), har många medlemmar som kan sjukvården och är engagerade i dess förbättring. Du som medlem bidrar därför till att vi har en god hälso- och sjukvård även i framtiden.

Kommentera

Kommentera
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Hearing: »Ersättningssystemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 21/2016

Sprider smitta till nya områden

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons