Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTID Läkartidningen 49/2015
Lakartidningen.se 2015-12-01

Mångfald skapar trygghet och kontinuitet för patienten

Ove Andersson, ordförande, Distriktsläkarföreningen; andre vice ordförande, Läkarförbundet

ove.andersson@slf.se

Sven Söderberg, ordförande, Svenska privatläkarföreningen; ledamot, Läkarförbundets förbundsstyrelse

sven.soderberg@slf.se

Svensk sjukvård har en för väst­europeiska förhållanden ovanligt liten andel öppen sjukvård utanför sjukhus. Detta leder till överbelastade sjukhus och långa väntetider, vilket skiljer Sverige från andra länder med väl fungerande sjukvårdssystem. Vi har bra resultat för dem som kommer fram – men väntan på den goda vården är för lång. För att ge patienterna en större trygghet, bättre tillgänglighet och bättre kvalitet ­behövs en ökad andel öppen sjukvård. 

Grunden är och förblir allmänmedicins­ka specialister som behöver bli fler och jämnare fördelade över riket. Därutöver kan ett flertal andra specialiteter ha en stor verksamhet utanför sjukhusen, i likhet med i många andra länder i Europa. Inte minst bristområden, som psykiatri, geriatrik och många fler, behöver utvecklas mot att en större del av  vården hanteras utanför sjukhusen. Detta  måste innebära att fler spe­cialister kan jobba tillsammans utanför sjukhusen. 

I Läkarförbundets primärvårdsenkät, som presenteras under hösten, bekräftas det som redan konstaterats i ett flertal andra enkäter; de små läkarägda enheterna har bättre förhållanden på nästan alla områden, bland annat bättre kontinuitet, nöjdare läkare, nöjdare personal, bättre arbetsmiljö, mer tid för kompetensutveckling och nöjdare patienter. Ju mindre mottagning desto nöjdare patient! Den viktigaste faktorn här är kontinuiteten. Att få träffa samma läkare upplevs som oerhört viktigt för många patienter, inte minst för de multisjuka och äldre samt andra patienter med långvarig sjukdom. 

Alla välfungerande nationella sjukvårdssystem i vårt närområde har en fast läkarkontakt som grund och är byggda på mångfald av små nära läkarmottagningar. Därför behövs en utveckling mot större andel små privata vårdgivare. Stora vårdföretag har tyvärr samma tendenser som landsting och regioner; att skapa frustration hos de anställda och sämre kvalitet för patienterna. Från andra länder ser vi även att de system som fungerar bäst har en bas i läkarägda ­företag med ett personligt ansvarstagande från den enskilda läkaren. Det borgar för att man även tar ansvar för utveckling av sin verksamhet och att man stannar kvar. 

I Norge hade man på 1990-talet en situation som mycket påminner om dagens svenska verklighet med en krisande primärvård. Med »fastlegeordningen« som då infördes vändes utvecklingen på några få år. Sverige kan inte kopiera systemet i detalj men kan ta vara på huvuddragen. Från Holland, Danmark och Storbritannien kan liknande lärdomar dras. I många länder ser man även en stor andel öppen vård i ett flertal specialiteter. Det minskar köerna, avlastar sjukhusens specialistmottagningar och ökar tillgänglighet och kontinuitet.

Det behövs alltså fler småföretagare i vården. Men hur når vi dit? Om fler läkare ska våga lämna tryggheten i en anställning behövs stabila system som inte efter varje val ändras av klåfingriga politiker. Dagens vårdval, som regleras i Lagen om valfrihetssystem (LOV), innebär tyvärr alltför stor frihet för landsting och regioner att med kort varsel och utan något samråd ändra villkoren. Detta skrämmer givetvis läkare från att starta egna företag. Vårdval har dessutom främst utvecklats i Stockholm samt i någon mån i några få andra landsting/regioner. 

Det andra skattefinansierade systemet för privat läkarverksamhet i Sverige brukar kallas »nationella taxan« och regleras i Lagen om läkarvårdsersättning (LOL), som har funnits sedan 1994. De principer som LOL bygger på sätter patienten i centrum, minimerar administrationen samt maximerar sjukvårdsproduktionen. Systemet är en bra grund och behöver öppnas för fler kollegor, men behöver en översyn för att möta de krav som i dag ställs på sjukvårdsverksamhet. 

I Sverige behöver vi utveckla ersättningssystem som kan utnyttja de principer som finns i LOL och som befrämjar kontinuitet för patienten och stimulerar till att utveckla små läkarägda mottagningar. 

Det viktigaste är att ge fler läkare möjlighet att arbeta som småföretagare – med samma villkor över hela landet. Då kan krisen för svensk öppenvård snabbt vändas.

Kommentarer (1)

 • Mångfald och trygghet i vården

  2015-12-06 13:51 | Enligt SKLs rapport ligger Sveriges sjukvård på plats ett avseende både kvalitet och effektivitet jämfört med den av 15 andra länders – däribland alla de som befinner sig ”i vårt närområde”. Så NÄR patienten kommer fram kan den förvänta sig mycket bra resultat (formuleringen i inlägget ”den som kommer fram ” implicerar att ett betydande antal inte kommer fram alls vilket inte känns sannolikt).
  I inlägget påstås att fler mindre privata mottagningar skulle avlasta sjukhusen och leder till bättre kontinuitet för patienten. Men varför skulle dessa mottagningar behöva vara privatägda? Inlägget ger följande svar: i läkarägda företag finns ett personligt ansvarstagande från den enskilda läkaren. Nå, ett personligt ansvar gentemot patienterna och samhället har och tar väl offentligt-anställda läkare, eller hur? Det personliga ansvarstagande som inlägget åsyftar avser däremot de personliga ekonomiska risker som varje företagare får bära. Det är därför att man måste ”våga lämna tryggheten i en anställning” för att driva ett självägt företag. Och det är även dessa risker som påverkar på vilket sätt ”utvecklingen av verksamheten” gestaltas. Om varje bedömning jag gör som läkare direkt påverkar min ekonomisk existens så uppstår det en målkonflikt mellan samhälleliga mål och mina egna ekonomiska intressen. På vilket sätt skapar denne konfliktsituation trygghet för patienten?
  Mångfald är bra i många avseenden men inte överallt . Alla vårdprogram och EM-baserade riktlinjer syftar ju åt att förenhetliga vårdinsatserna för att kunna ge den bästa vården oavsett vart patienten sökt sig till. En decentralisering av vården i form av fler privatägda mottagningar skulle möjligen snarare leda till en sorts ”mångfald” i vården som inte alls skapar trygghet för patienten, tvärtom.
  Svensk sjukvård har inte bara en ovanligt liten andel öppen sjukvård utanför sjukhusen utan även ett för västeuropeiska förhållanden ovanligt lågt antal sjukhusplatser per capita, och efter år av nedskärningar i vården är dessa sjukhus belastade, vilket även har påverkat primärvården som får axla allt fler uppgifter. Trots de ändå fortsatt goda resultat vad det gäller kvalitet och effektivitet verkar inlägget konstaterar att den offentliga vården ger ”sämre kvalitet för patienterna” och att det logiska svaret därför är att ” det behövs fler småföretagare i vården”. Det finns inget som tvingar oss att följa en sådan logik. Varför skulle det vara just ägandeformen som skapar frustration hos de anställda? Varför skulle inte små mottagningar kunna skötas via landsting och regioner?

  Björn Ebel, specialistläkare, VGR

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

bild

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus i stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 21/2016

Sprider smitta till nya områden

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons