Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTID Läkartidningen 49/2015
Lakartidningen.se 2015-12-01

Mångfald skapar trygghet och kontinuitet för patienten

Ove Andersson, ordförande, Distriktsläkarföreningen; andre vice ordförande, Läkarförbundet

ove.andersson@slf.se

Sven Söderberg, ordförande, Svenska privatläkarföreningen; ledamot, Läkarförbundets förbundsstyrelse

sven.soderberg@slf.se

Svensk sjukvård har en för väst­europeiska förhållanden ovanligt liten andel öppen sjukvård utanför sjukhus. Detta leder till överbelastade sjukhus och långa väntetider, vilket skiljer Sverige från andra länder med väl fungerande sjukvårdssystem. Vi har bra resultat för dem som kommer fram – men väntan på den goda vården är för lång. För att ge patienterna en större trygghet, bättre tillgänglighet och bättre kvalitet ­behövs en ökad andel öppen sjukvård. 

Grunden är och förblir allmänmedicins­ka specialister som behöver bli fler och jämnare fördelade över riket. Därutöver kan ett flertal andra specialiteter ha en stor verksamhet utanför sjukhusen, i likhet med i många andra länder i Europa. Inte minst bristområden, som psykiatri, geriatrik och många fler, behöver utvecklas mot att en större del av  vården hanteras utanför sjukhusen. Detta  måste innebära att fler spe­cialister kan jobba tillsammans utanför sjukhusen. 

I Läkarförbundets primärvårdsenkät, som presenteras under hösten, bekräftas det som redan konstaterats i ett flertal andra enkäter; de små läkarägda enheterna har bättre förhållanden på nästan alla områden, bland annat bättre kontinuitet, nöjdare läkare, nöjdare personal, bättre arbetsmiljö, mer tid för kompetensutveckling och nöjdare patienter. Ju mindre mottagning desto nöjdare patient! Den viktigaste faktorn här är kontinuiteten. Att få träffa samma läkare upplevs som oerhört viktigt för många patienter, inte minst för de multisjuka och äldre samt andra patienter med långvarig sjukdom. 

Alla välfungerande nationella sjukvårdssystem i vårt närområde har en fast läkarkontakt som grund och är byggda på mångfald av små nära läkarmottagningar. Därför behövs en utveckling mot större andel små privata vårdgivare. Stora vårdföretag har tyvärr samma tendenser som landsting och regioner; att skapa frustration hos de anställda och sämre kvalitet för patienterna. Från andra länder ser vi även att de system som fungerar bäst har en bas i läkarägda ­företag med ett personligt ansvarstagande från den enskilda läkaren. Det borgar för att man även tar ansvar för utveckling av sin verksamhet och att man stannar kvar. 

I Norge hade man på 1990-talet en situation som mycket påminner om dagens svenska verklighet med en krisande primärvård. Med »fastlegeordningen« som då infördes vändes utvecklingen på några få år. Sverige kan inte kopiera systemet i detalj men kan ta vara på huvuddragen. Från Holland, Danmark och Storbritannien kan liknande lärdomar dras. I många länder ser man även en stor andel öppen vård i ett flertal specialiteter. Det minskar köerna, avlastar sjukhusens specialistmottagningar och ökar tillgänglighet och kontinuitet.

Det behövs alltså fler småföretagare i vården. Men hur når vi dit? Om fler läkare ska våga lämna tryggheten i en anställning behövs stabila system som inte efter varje val ändras av klåfingriga politiker. Dagens vårdval, som regleras i Lagen om valfrihetssystem (LOV), innebär tyvärr alltför stor frihet för landsting och regioner att med kort varsel och utan något samråd ändra villkoren. Detta skrämmer givetvis läkare från att starta egna företag. Vårdval har dessutom främst utvecklats i Stockholm samt i någon mån i några få andra landsting/regioner. 

Det andra skattefinansierade systemet för privat läkarverksamhet i Sverige brukar kallas »nationella taxan« och regleras i Lagen om läkarvårdsersättning (LOL), som har funnits sedan 1994. De principer som LOL bygger på sätter patienten i centrum, minimerar administrationen samt maximerar sjukvårdsproduktionen. Systemet är en bra grund och behöver öppnas för fler kollegor, men behöver en översyn för att möta de krav som i dag ställs på sjukvårdsverksamhet. 

I Sverige behöver vi utveckla ersättningssystem som kan utnyttja de principer som finns i LOL och som befrämjar kontinuitet för patienten och stimulerar till att utveckla små läkarägda mottagningar. 

Det viktigaste är att ge fler läkare möjlighet att arbeta som småföretagare – med samma villkor över hela landet. Då kan krisen för svensk öppenvård snabbt vändas.

Kommentarer (1)

 • Mångfald och trygghet i vården

  2015-12-06 13:51 | Enligt SKLs rapport ligger Sveriges sjukvård på plats ett avseende både kvalitet och effektivitet jämfört med den av 15 andra länders – däribland alla de som befinner sig ”i vårt närområde”. Så NÄR patienten kommer fram kan den förvänta sig mycket bra resultat (formuleringen i inlägget ”den som kommer fram ” implicerar att ett betydande antal inte kommer fram alls vilket inte känns sannolikt).
  I inlägget påstås att fler mindre privata mottagningar skulle avlasta sjukhusen och leder till bättre kontinuitet för patienten. Men varför skulle dessa mottagningar behöva vara privatägda? Inlägget ger följande svar: i läkarägda företag finns ett personligt ansvarstagande från den enskilda läkaren. Nå, ett personligt ansvar gentemot patienterna och samhället har och tar väl offentligt-anställda läkare, eller hur? Det personliga ansvarstagande som inlägget åsyftar avser däremot de personliga ekonomiska risker som varje företagare får bära. Det är därför att man måste ”våga lämna tryggheten i en anställning” för att driva ett självägt företag. Och det är även dessa risker som påverkar på vilket sätt ”utvecklingen av verksamheten” gestaltas. Om varje bedömning jag gör som läkare direkt påverkar min ekonomisk existens så uppstår det en målkonflikt mellan samhälleliga mål och mina egna ekonomiska intressen. På vilket sätt skapar denne konfliktsituation trygghet för patienten?
  Mångfald är bra i många avseenden men inte överallt . Alla vårdprogram och EM-baserade riktlinjer syftar ju åt att förenhetliga vårdinsatserna för att kunna ge den bästa vården oavsett vart patienten sökt sig till. En decentralisering av vården i form av fler privatägda mottagningar skulle möjligen snarare leda till en sorts ”mångfald” i vården som inte alls skapar trygghet för patienten, tvärtom.
  Svensk sjukvård har inte bara en ovanligt liten andel öppen sjukvård utanför sjukhusen utan även ett för västeuropeiska förhållanden ovanligt lågt antal sjukhusplatser per capita, och efter år av nedskärningar i vården är dessa sjukhus belastade, vilket även har påverkat primärvården som får axla allt fler uppgifter. Trots de ändå fortsatt goda resultat vad det gäller kvalitet och effektivitet verkar inlägget konstaterar att den offentliga vården ger ”sämre kvalitet för patienterna” och att det logiska svaret därför är att ” det behövs fler småföretagare i vården”. Det finns inget som tvingar oss att följa en sådan logik. Varför skulle det vara just ägandeformen som skapar frustration hos de anställda? Varför skulle inte små mottagningar kunna skötas via landsting och regioner?

  Björn Ebel, specialistläkare, VGR

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Stockholm kan avsluta avtal med Vidarkliniken

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Annons Annons

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (2 kommentarer) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

143 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons