Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTID Läkartidningen 49/2015
Lakartidningen.se 2015-12-01

Mångfald skapar trygghet och kontinuitet för patienten

Ove Andersson, ordförande, Distriktsläkarföreningen; andre vice ordförande, Läkarförbundet

ove.andersson@slf.se

Sven Söderberg, ordförande, Svenska privatläkarföreningen; ledamot, Läkarförbundets förbundsstyrelse

sven.soderberg@slf.se

Svensk sjukvård har en för väst­europeiska förhållanden ovanligt liten andel öppen sjukvård utanför sjukhus. Detta leder till överbelastade sjukhus och långa väntetider, vilket skiljer Sverige från andra länder med väl fungerande sjukvårdssystem. Vi har bra resultat för dem som kommer fram – men väntan på den goda vården är för lång. För att ge patienterna en större trygghet, bättre tillgänglighet och bättre kvalitet ­behövs en ökad andel öppen sjukvård. 

Grunden är och förblir allmänmedicins­ka specialister som behöver bli fler och jämnare fördelade över riket. Därutöver kan ett flertal andra specialiteter ha en stor verksamhet utanför sjukhusen, i likhet med i många andra länder i Europa. Inte minst bristområden, som psykiatri, geriatrik och många fler, behöver utvecklas mot att en större del av  vården hanteras utanför sjukhusen. Detta  måste innebära att fler spe­cialister kan jobba tillsammans utanför sjukhusen. 

I Läkarförbundets primärvårdsenkät, som presenteras under hösten, bekräftas det som redan konstaterats i ett flertal andra enkäter; de små läkarägda enheterna har bättre förhållanden på nästan alla områden, bland annat bättre kontinuitet, nöjdare läkare, nöjdare personal, bättre arbetsmiljö, mer tid för kompetensutveckling och nöjdare patienter. Ju mindre mottagning desto nöjdare patient! Den viktigaste faktorn här är kontinuiteten. Att få träffa samma läkare upplevs som oerhört viktigt för många patienter, inte minst för de multisjuka och äldre samt andra patienter med långvarig sjukdom. 

Alla välfungerande nationella sjukvårdssystem i vårt närområde har en fast läkarkontakt som grund och är byggda på mångfald av små nära läkarmottagningar. Därför behövs en utveckling mot större andel små privata vårdgivare. Stora vårdföretag har tyvärr samma tendenser som landsting och regioner; att skapa frustration hos de anställda och sämre kvalitet för patienterna. Från andra länder ser vi även att de system som fungerar bäst har en bas i läkarägda ­företag med ett personligt ansvarstagande från den enskilda läkaren. Det borgar för att man även tar ansvar för utveckling av sin verksamhet och att man stannar kvar. 

I Norge hade man på 1990-talet en situation som mycket påminner om dagens svenska verklighet med en krisande primärvård. Med »fastlegeordningen« som då infördes vändes utvecklingen på några få år. Sverige kan inte kopiera systemet i detalj men kan ta vara på huvuddragen. Från Holland, Danmark och Storbritannien kan liknande lärdomar dras. I många länder ser man även en stor andel öppen vård i ett flertal specialiteter. Det minskar köerna, avlastar sjukhusens specialistmottagningar och ökar tillgänglighet och kontinuitet.

Det behövs alltså fler småföretagare i vården. Men hur når vi dit? Om fler läkare ska våga lämna tryggheten i en anställning behövs stabila system som inte efter varje val ändras av klåfingriga politiker. Dagens vårdval, som regleras i Lagen om valfrihetssystem (LOV), innebär tyvärr alltför stor frihet för landsting och regioner att med kort varsel och utan något samråd ändra villkoren. Detta skrämmer givetvis läkare från att starta egna företag. Vårdval har dessutom främst utvecklats i Stockholm samt i någon mån i några få andra landsting/regioner. 

Det andra skattefinansierade systemet för privat läkarverksamhet i Sverige brukar kallas »nationella taxan« och regleras i Lagen om läkarvårdsersättning (LOL), som har funnits sedan 1994. De principer som LOL bygger på sätter patienten i centrum, minimerar administrationen samt maximerar sjukvårdsproduktionen. Systemet är en bra grund och behöver öppnas för fler kollegor, men behöver en översyn för att möta de krav som i dag ställs på sjukvårdsverksamhet. 

I Sverige behöver vi utveckla ersättningssystem som kan utnyttja de principer som finns i LOL och som befrämjar kontinuitet för patienten och stimulerar till att utveckla små läkarägda mottagningar. 

Det viktigaste är att ge fler läkare möjlighet att arbeta som småföretagare – med samma villkor över hela landet. Då kan krisen för svensk öppenvård snabbt vändas.

Kommentarer (1)

 • Mångfald och trygghet i vården

  2015-12-06 13:51 | Enligt SKLs rapport ligger Sveriges sjukvård på plats ett avseende både kvalitet och effektivitet jämfört med den av 15 andra länders – däribland alla de som befinner sig ”i vårt närområde”. Så NÄR patienten kommer fram kan den förvänta sig mycket bra resultat (formuleringen i inlägget ”den som kommer fram ” implicerar att ett betydande antal inte kommer fram alls vilket inte känns sannolikt).
  I inlägget påstås att fler mindre privata mottagningar skulle avlasta sjukhusen och leder till bättre kontinuitet för patienten. Men varför skulle dessa mottagningar behöva vara privatägda? Inlägget ger följande svar: i läkarägda företag finns ett personligt ansvarstagande från den enskilda läkaren. Nå, ett personligt ansvar gentemot patienterna och samhället har och tar väl offentligt-anställda läkare, eller hur? Det personliga ansvarstagande som inlägget åsyftar avser däremot de personliga ekonomiska risker som varje företagare får bära. Det är därför att man måste ”våga lämna tryggheten i en anställning” för att driva ett självägt företag. Och det är även dessa risker som påverkar på vilket sätt ”utvecklingen av verksamheten” gestaltas. Om varje bedömning jag gör som läkare direkt påverkar min ekonomisk existens så uppstår det en målkonflikt mellan samhälleliga mål och mina egna ekonomiska intressen. På vilket sätt skapar denne konfliktsituation trygghet för patienten?
  Mångfald är bra i många avseenden men inte överallt . Alla vårdprogram och EM-baserade riktlinjer syftar ju åt att förenhetliga vårdinsatserna för att kunna ge den bästa vården oavsett vart patienten sökt sig till. En decentralisering av vården i form av fler privatägda mottagningar skulle möjligen snarare leda till en sorts ”mångfald” i vården som inte alls skapar trygghet för patienten, tvärtom.
  Svensk sjukvård har inte bara en ovanligt liten andel öppen sjukvård utanför sjukhusen utan även ett för västeuropeiska förhållanden ovanligt lågt antal sjukhusplatser per capita, och efter år av nedskärningar i vården är dessa sjukhus belastade, vilket även har påverkat primärvården som får axla allt fler uppgifter. Trots de ändå fortsatt goda resultat vad det gäller kvalitet och effektivitet verkar inlägget konstaterar att den offentliga vården ger ”sämre kvalitet för patienterna” och att det logiska svaret därför är att ” det behövs fler småföretagare i vården”. Det finns inget som tvingar oss att följa en sådan logik. Varför skulle det vara just ägandeformen som skapar frustration hos de anställda? Varför skulle inte små mottagningar kunna skötas via landsting och regioner?

  Björn Ebel, specialistläkare, VGR

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Depression och höft-fraktur kan föregå debut av Parkinsons sjukdom

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Annons Annons

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (1 kommentar) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 28–30/2016

Den livsviktiga maten

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.