Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTID Läkartidningen 49/2015
Lakartidningen.se 2015-12-01

Mångfald skapar trygghet och kontinuitet för patienten

Ove Andersson, ordförande, Distriktsläkarföreningen; andre vice ordförande, Läkarförbundet

ove.andersson@slf.se

Sven Söderberg, ordförande, Svenska privatläkarföreningen; ledamot, Läkarförbundets förbundsstyrelse

sven.soderberg@slf.se

Svensk sjukvård har en för väst­europeiska förhållanden ovanligt liten andel öppen sjukvård utanför sjukhus. Detta leder till överbelastade sjukhus och långa väntetider, vilket skiljer Sverige från andra länder med väl fungerande sjukvårdssystem. Vi har bra resultat för dem som kommer fram – men väntan på den goda vården är för lång. För att ge patienterna en större trygghet, bättre tillgänglighet och bättre kvalitet ­behövs en ökad andel öppen sjukvård. 

Grunden är och förblir allmänmedicins­ka specialister som behöver bli fler och jämnare fördelade över riket. Därutöver kan ett flertal andra specialiteter ha en stor verksamhet utanför sjukhusen, i likhet med i många andra länder i Europa. Inte minst bristområden, som psykiatri, geriatrik och många fler, behöver utvecklas mot att en större del av  vården hanteras utanför sjukhusen. Detta  måste innebära att fler spe­cialister kan jobba tillsammans utanför sjukhusen. 

I Läkarförbundets primärvårdsenkät, som presenteras under hösten, bekräftas det som redan konstaterats i ett flertal andra enkäter; de små läkarägda enheterna har bättre förhållanden på nästan alla områden, bland annat bättre kontinuitet, nöjdare läkare, nöjdare personal, bättre arbetsmiljö, mer tid för kompetensutveckling och nöjdare patienter. Ju mindre mottagning desto nöjdare patient! Den viktigaste faktorn här är kontinuiteten. Att få träffa samma läkare upplevs som oerhört viktigt för många patienter, inte minst för de multisjuka och äldre samt andra patienter med långvarig sjukdom. 

Alla välfungerande nationella sjukvårdssystem i vårt närområde har en fast läkarkontakt som grund och är byggda på mångfald av små nära läkarmottagningar. Därför behövs en utveckling mot större andel små privata vårdgivare. Stora vårdföretag har tyvärr samma tendenser som landsting och regioner; att skapa frustration hos de anställda och sämre kvalitet för patienterna. Från andra länder ser vi även att de system som fungerar bäst har en bas i läkarägda ­företag med ett personligt ansvarstagande från den enskilda läkaren. Det borgar för att man även tar ansvar för utveckling av sin verksamhet och att man stannar kvar. 

I Norge hade man på 1990-talet en situation som mycket påminner om dagens svenska verklighet med en krisande primärvård. Med »fastlegeordningen« som då infördes vändes utvecklingen på några få år. Sverige kan inte kopiera systemet i detalj men kan ta vara på huvuddragen. Från Holland, Danmark och Storbritannien kan liknande lärdomar dras. I många länder ser man även en stor andel öppen vård i ett flertal specialiteter. Det minskar köerna, avlastar sjukhusens specialistmottagningar och ökar tillgänglighet och kontinuitet.

Det behövs alltså fler småföretagare i vården. Men hur når vi dit? Om fler läkare ska våga lämna tryggheten i en anställning behövs stabila system som inte efter varje val ändras av klåfingriga politiker. Dagens vårdval, som regleras i Lagen om valfrihetssystem (LOV), innebär tyvärr alltför stor frihet för landsting och regioner att med kort varsel och utan något samråd ändra villkoren. Detta skrämmer givetvis läkare från att starta egna företag. Vårdval har dessutom främst utvecklats i Stockholm samt i någon mån i några få andra landsting/regioner. 

Det andra skattefinansierade systemet för privat läkarverksamhet i Sverige brukar kallas »nationella taxan« och regleras i Lagen om läkarvårdsersättning (LOL), som har funnits sedan 1994. De principer som LOL bygger på sätter patienten i centrum, minimerar administrationen samt maximerar sjukvårdsproduktionen. Systemet är en bra grund och behöver öppnas för fler kollegor, men behöver en översyn för att möta de krav som i dag ställs på sjukvårdsverksamhet. 

I Sverige behöver vi utveckla ersättningssystem som kan utnyttja de principer som finns i LOL och som befrämjar kontinuitet för patienten och stimulerar till att utveckla små läkarägda mottagningar. 

Det viktigaste är att ge fler läkare möjlighet att arbeta som småföretagare – med samma villkor över hela landet. Då kan krisen för svensk öppenvård snabbt vändas.

Kommentarer (1)

 • Mångfald och trygghet i vården

  2015-12-06 13:51 | Enligt SKLs rapport ligger Sveriges sjukvård på plats ett avseende både kvalitet och effektivitet jämfört med den av 15 andra länders – däribland alla de som befinner sig ”i vårt närområde”. Så NÄR patienten kommer fram kan den förvänta sig mycket bra resultat (formuleringen i inlägget ”den som kommer fram ” implicerar att ett betydande antal inte kommer fram alls vilket inte känns sannolikt).
  I inlägget påstås att fler mindre privata mottagningar skulle avlasta sjukhusen och leder till bättre kontinuitet för patienten. Men varför skulle dessa mottagningar behöva vara privatägda? Inlägget ger följande svar: i läkarägda företag finns ett personligt ansvarstagande från den enskilda läkaren. Nå, ett personligt ansvar gentemot patienterna och samhället har och tar väl offentligt-anställda läkare, eller hur? Det personliga ansvarstagande som inlägget åsyftar avser däremot de personliga ekonomiska risker som varje företagare får bära. Det är därför att man måste ”våga lämna tryggheten i en anställning” för att driva ett självägt företag. Och det är även dessa risker som påverkar på vilket sätt ”utvecklingen av verksamheten” gestaltas. Om varje bedömning jag gör som läkare direkt påverkar min ekonomisk existens så uppstår det en målkonflikt mellan samhälleliga mål och mina egna ekonomiska intressen. På vilket sätt skapar denne konfliktsituation trygghet för patienten?
  Mångfald är bra i många avseenden men inte överallt . Alla vårdprogram och EM-baserade riktlinjer syftar ju åt att förenhetliga vårdinsatserna för att kunna ge den bästa vården oavsett vart patienten sökt sig till. En decentralisering av vården i form av fler privatägda mottagningar skulle möjligen snarare leda till en sorts ”mångfald” i vården som inte alls skapar trygghet för patienten, tvärtom.
  Svensk sjukvård har inte bara en ovanligt liten andel öppen sjukvård utanför sjukhusen utan även ett för västeuropeiska förhållanden ovanligt lågt antal sjukhusplatser per capita, och efter år av nedskärningar i vården är dessa sjukhus belastade, vilket även har påverkat primärvården som får axla allt fler uppgifter. Trots de ändå fortsatt goda resultat vad det gäller kvalitet och effektivitet verkar inlägget konstaterar att den offentliga vården ger ”sämre kvalitet för patienterna” och att det logiska svaret därför är att ” det behövs fler småföretagare i vården”. Det finns inget som tvingar oss att följa en sådan logik. Varför skulle det vara just ägandeformen som skapar frustration hos de anställda? Varför skulle inte små mottagningar kunna skötas via landsting och regioner?

  Björn Ebel, specialistläkare, VGR

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 34–35/2016

Hon hoppas på socialmedicinens återkomst

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Jobb i fokus

127 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons