Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUIF Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2016-01-07

Ett år av utmaningar och möjligheter

Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet

heidi.stensmyren@slf.se

Nytt år – nya möjligheter! För Läkarförbundet kommer 2016 att ägnas åt förberedelser inför nästa års avtalsrörelse, där många viktiga frågor för medlemmarna står på spel. Men det finns även andra utmaningar att arbeta med under året.

En sådan utmaning är den alltmer eftersatta fortbildningen. Kunskap om sjukdomar och deras behandling ökar i en allt snabbare takt. Läkare måste få fortbildning under hela yrkeskarriären för att ta till sig ny kunskap för att kunna bedriva en modern sjukvård. Därför måste fortbildning systematiskt ingå som en del av all medi-cinsk verksamhets kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete. Med det menas en god lärandemiljö med tid för dialog, eftertanke, kunskapsöverföring och sökande av information. För att det ska bli möjligt krävs tillräckligt med budgeterade resurser för deltagande i nödvändiga utbildningar och konferenser för alla läkare. Möjligheten till fortbildning är en nyckelfråga för att läkaryrket ska fortsätta vara attraktivt och på så sätt möta bristen på vissa specialister som råder på flera håll i landet. Förutom ade-kvat fortbildning behöver vårdens arbetssätt förbättras så att läkare kan använda sin professionella kunskap optimalt. Sverige har inte råd med tidsödande krångel med trilskande, icke-kommunicerande IT-system. Dessa behöver i många fall bytas ut, vilket är något Läkarförbundet driver hårt gentemot berörda landsting. Utöver detta, och vilket definitivt inte står i motsats till investeringar i bättre teknik, är ökat administrativt stöd från bland andra medicinska sekreterare ute i verksamheterna nödvändigt.

Vi kommer fortsätta att påtala den fara för arbetsmiljön som vårdplatsbristen utgör. Beläggningsgrad uppemot, och på många håll över, 100 procent är en allvarlig patientsäkerhetsrisk. Den leder också till att läkare, som har det medicinska ansvaret, tvingas till etiskt svåra och många gånger orimliga prioriteringar mellan behövande patienter. 

Läkare måste kunna erbjuda hälso- och sjukvård av hög kvalitet. För det krävs en utvecklad vårdgaranti som utgår från medicinska prioriteringar. Alternativa driftsformer bidrar till att utveckla vården genom att personalen har lättare att påverka. Det behövs en mångfald av vårdgivare och fler mindre, -läkarledda verksamheter med arbetssätt som utvecklar vården.

Läkarförbundet driver frågan om patienters rätt till en namngiven patientansvarig läkare (PAL) som fast vårdkontakt. En PAL-reform skapar förutsättningar för bättre läkarkontinuitet, ökad trygghet för patienten samt förbättrad patientsäkerhet och därigenom ett effektivare resursutnyttjande. 

Vi förespråkar ett offensivt arbete med förebyggande hälsovård. Utgångspunkten är att använda läkares expertkunskap. En viktig faktor för bra hälsa är en jämlik tillgång till vård över hela landet. Bostadsort och socioekonomi ska inte avgöra vilken vård en individ får.

Höjer vi blicken över vår egen vardag så finns det anledning att påminna om det klimattoppmöte som hölls i slutet av förra året. Läkarförbundet antog nyligen en policy för klimat och hälsa att aktivt arbeta med. Det handlar om att informera om klimatförändringarnas påverkan på hälsan och att främja en hållbar livsstil. Läkare har en viktig roll som ledare, experter och förebilder. Läkare behövs som chefer och ledare inom sjukvården men också inom myndigheter.

I vår yrkesroll ställs vi dagligen inför svåra medicinska prioriteringar och etiskt svåra situationer. För att hantera detta krävs en solid värdegrund. Vårt professionella förhållningssätt vilar på våra etiska regler, där vi under året gör en genomgång och översyn. Den medicinska professionens etiska regler bygger på World Medical Associations Genève-deklaration som antogs 1948. Även den är föremål för en översyn som vi är delaktiga i. 

Vi saknar inte utmaningar och frågor att arbeta med under året. Jag vill att ni under 2016 ska ta vara på era möjligheter att påverka. Står vi tillsammans blir vi starka!

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 21/2016

Sprider smitta till nya områden

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.