Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUIF Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2016-01-07

Ett år av utmaningar och möjligheter

Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet

heidi.stensmyren@slf.se

Nytt år – nya möjligheter! För Läkarförbundet kommer 2016 att ägnas åt förberedelser inför nästa års avtalsrörelse, där många viktiga frågor för medlemmarna står på spel. Men det finns även andra utmaningar att arbeta med under året.

En sådan utmaning är den alltmer eftersatta fortbildningen. Kunskap om sjukdomar och deras behandling ökar i en allt snabbare takt. Läkare måste få fortbildning under hela yrkeskarriären för att ta till sig ny kunskap för att kunna bedriva en modern sjukvård. Därför måste fortbildning systematiskt ingå som en del av all medi-cinsk verksamhets kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete. Med det menas en god lärandemiljö med tid för dialog, eftertanke, kunskapsöverföring och sökande av information. För att det ska bli möjligt krävs tillräckligt med budgeterade resurser för deltagande i nödvändiga utbildningar och konferenser för alla läkare. Möjligheten till fortbildning är en nyckelfråga för att läkaryrket ska fortsätta vara attraktivt och på så sätt möta bristen på vissa specialister som råder på flera håll i landet. Förutom ade-kvat fortbildning behöver vårdens arbetssätt förbättras så att läkare kan använda sin professionella kunskap optimalt. Sverige har inte råd med tidsödande krångel med trilskande, icke-kommunicerande IT-system. Dessa behöver i många fall bytas ut, vilket är något Läkarförbundet driver hårt gentemot berörda landsting. Utöver detta, och vilket definitivt inte står i motsats till investeringar i bättre teknik, är ökat administrativt stöd från bland andra medicinska sekreterare ute i verksamheterna nödvändigt.

Vi kommer fortsätta att påtala den fara för arbetsmiljön som vårdplatsbristen utgör. Beläggningsgrad uppemot, och på många håll över, 100 procent är en allvarlig patientsäkerhetsrisk. Den leder också till att läkare, som har det medicinska ansvaret, tvingas till etiskt svåra och många gånger orimliga prioriteringar mellan behövande patienter. 

Läkare måste kunna erbjuda hälso- och sjukvård av hög kvalitet. För det krävs en utvecklad vårdgaranti som utgår från medicinska prioriteringar. Alternativa driftsformer bidrar till att utveckla vården genom att personalen har lättare att påverka. Det behövs en mångfald av vårdgivare och fler mindre, -läkarledda verksamheter med arbetssätt som utvecklar vården.

Läkarförbundet driver frågan om patienters rätt till en namngiven patientansvarig läkare (PAL) som fast vårdkontakt. En PAL-reform skapar förutsättningar för bättre läkarkontinuitet, ökad trygghet för patienten samt förbättrad patientsäkerhet och därigenom ett effektivare resursutnyttjande. 

Vi förespråkar ett offensivt arbete med förebyggande hälsovård. Utgångspunkten är att använda läkares expertkunskap. En viktig faktor för bra hälsa är en jämlik tillgång till vård över hela landet. Bostadsort och socioekonomi ska inte avgöra vilken vård en individ får.

Höjer vi blicken över vår egen vardag så finns det anledning att påminna om det klimattoppmöte som hölls i slutet av förra året. Läkarförbundet antog nyligen en policy för klimat och hälsa att aktivt arbeta med. Det handlar om att informera om klimatförändringarnas påverkan på hälsan och att främja en hållbar livsstil. Läkare har en viktig roll som ledare, experter och förebilder. Läkare behövs som chefer och ledare inom sjukvården men också inom myndigheter.

I vår yrkesroll ställs vi dagligen inför svåra medicinska prioriteringar och etiskt svåra situationer. För att hantera detta krävs en solid värdegrund. Vårt professionella förhållningssätt vilar på våra etiska regler, där vi under året gör en genomgång och översyn. Den medicinska professionens etiska regler bygger på World Medical Associations Genève-deklaration som antogs 1948. Även den är föremål för en översyn som vi är delaktiga i. 

Vi saknar inte utmaningar och frågor att arbeta med under året. Jag vill att ni under 2016 ska ta vara på era möjligheter att påverka. Står vi tillsammans blir vi starka!

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 28–30/2016

Den livsviktiga maten

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.