Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU96 Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-19

Stärkt life science ger möjlighet för läkarkåren

Anders Dahlqvist, ledamot förbundsstyrelsen, Läkarförbundet
anders.dahlqvist@slf.se

Regeringens ambitioner för »life science« är att under 2016 utarbeta en innovations- och forskningsproposition samt att inrätta ett innovationsråd. Som utredare har Anders Lönnberg tillsatts. Med hans erfarenhet från både landsting och näringsliv finns stora möjligheter att förbättra kopplingen mellan näringsliv, landsting/regioner och universitet.

Läkarförbundet har följt detta arbete intensivt och ser det som angeläget att både grund- och klinisk forskning åter stärks. Grundläggande forskning måste få tillräckligt utrymme, och fler läkare måste delta. Vi anser att den statliga forskningsfinansieringen bör delas på direkt basfinansiering av tjänster och infrastruktur samt att rådsanslag ska kunna fungera som projektmedel och gå till meriteringstjänster. Forskare måste kunna röra sig mellan landets universitet i större utsträckning. Lika viktigt som det är att locka hit utländska forskare är det att svenska läkare tjänstgör vid utländska universitet.

Den kliniska forskningen har minskat påtagligt de senaste åren. Landsting och regioner har varit alltför fokuserade på sjukvårdsproduktion, och forskning har lågprioriterats. Detta måste ändras, då sjukvården står för stora utmaningar i och med ökat antal äldre, risker för pandemier, antibiotikaresistens och ökat antal livsstilssjukdomar.

Läkarförbundet föreslår att kombinationstjänster inrättas så att läkare vid både universitet, läns- och länsdelssjukhus samt i primärvård kan arbeta inom klinisk verksamhet och även forska eller arbeta inom läkemedelsindustri eller medicinteknik. Detta skulle också förbättra läkares karriärmöjligheter och vidga läkarkårens arbetsmarknad. Sannolikt kan flera läkare lockas till kliniskt arbete om det kombineras med forskning och utveckling. Om mer fokus läggs på läkares deltagande i grundforskning och klinisk forskning kommer det att entusiasmera läkare och därigenom förbättra rekryteringsläget.

Utvecklingen av life science är även mycket viktigt nationalekonomiskt för Sverige. Life science sysselsätter i dag 40 000 personer och utgör åtta procent av exporten. Danmark är det land i Norden som lyckats med att öka exporten. En ökad satsning på Life science i Sverige måste inriktas på den globala marknaden då en medelklass, med därtill hörande livsstilssjukdomar, ökar betydligt globalt. Regeringens innovationsproposition kommer säkert att handla om att få fram tillräckligt med kapital. Många lovvärda projekt hamnar i dag utomlands. Detta måste förhindras genom samverkan mellan offentlig och privat finansiering. Läkemedels- och medicinteknikföretagen kan därutöver bidra med kompetens, drivkraft, infrastruktur och IT.

Tanken att pröva en innovationsfond för att finansiera en introduktionsperiod, där man möjliggör snabbare introduktion av läkemedel och medicinsk teknik, är mycket lovvärd. Detta förutsätter att den nationella strukturen för databaser och kvalitetsregister kan utvecklas och bibehållas. Journalsystemen måste kunna kommunicera med varandra. Ytterligare en faktor som är gynnsam för Sveriges del är det goda samarbetet med patientföreningarna i Sverige. Inhämtande av synpunkter från patienter när man designar studier höjer påtagligt studiekvaliteten.

Sammantaget ser Läkarförbundet fram emot att ta del av propositionen för innovation och forskning. Vi hoppas att den kan leda till att professionen blir överens med politiska företrädare om att kunskap och forskning är utvecklande för landet – inte minst ur nationalekonomisk synvinkel, men även för att det dessutom kan öka sysselsättningen i landet, inte bara för läkare.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 21/2016

Sprider smitta till nya områden

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons