Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU96 Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-19

Stärkt life science ger möjlighet för läkarkåren

Anders Dahlqvist, ledamot förbundsstyrelsen, Läkarförbundet
anders.dahlqvist@slf.se

Regeringens ambitioner för »life science« är att under 2016 utarbeta en innovations- och forskningsproposition samt att inrätta ett innovationsråd. Som utredare har Anders Lönnberg tillsatts. Med hans erfarenhet från både landsting och näringsliv finns stora möjligheter att förbättra kopplingen mellan näringsliv, landsting/regioner och universitet.

Läkarförbundet har följt detta arbete intensivt och ser det som angeläget att både grund- och klinisk forskning åter stärks. Grundläggande forskning måste få tillräckligt utrymme, och fler läkare måste delta. Vi anser att den statliga forskningsfinansieringen bör delas på direkt basfinansiering av tjänster och infrastruktur samt att rådsanslag ska kunna fungera som projektmedel och gå till meriteringstjänster. Forskare måste kunna röra sig mellan landets universitet i större utsträckning. Lika viktigt som det är att locka hit utländska forskare är det att svenska läkare tjänstgör vid utländska universitet.

Den kliniska forskningen har minskat påtagligt de senaste åren. Landsting och regioner har varit alltför fokuserade på sjukvårdsproduktion, och forskning har lågprioriterats. Detta måste ändras, då sjukvården står för stora utmaningar i och med ökat antal äldre, risker för pandemier, antibiotikaresistens och ökat antal livsstilssjukdomar.

Läkarförbundet föreslår att kombinationstjänster inrättas så att läkare vid både universitet, läns- och länsdelssjukhus samt i primärvård kan arbeta inom klinisk verksamhet och även forska eller arbeta inom läkemedelsindustri eller medicinteknik. Detta skulle också förbättra läkares karriärmöjligheter och vidga läkarkårens arbetsmarknad. Sannolikt kan flera läkare lockas till kliniskt arbete om det kombineras med forskning och utveckling. Om mer fokus läggs på läkares deltagande i grundforskning och klinisk forskning kommer det att entusiasmera läkare och därigenom förbättra rekryteringsläget.

Utvecklingen av life science är även mycket viktigt nationalekonomiskt för Sverige. Life science sysselsätter i dag 40 000 personer och utgör åtta procent av exporten. Danmark är det land i Norden som lyckats med att öka exporten. En ökad satsning på Life science i Sverige måste inriktas på den globala marknaden då en medelklass, med därtill hörande livsstilssjukdomar, ökar betydligt globalt. Regeringens innovationsproposition kommer säkert att handla om att få fram tillräckligt med kapital. Många lovvärda projekt hamnar i dag utomlands. Detta måste förhindras genom samverkan mellan offentlig och privat finansiering. Läkemedels- och medicinteknikföretagen kan därutöver bidra med kompetens, drivkraft, infrastruktur och IT.

Tanken att pröva en innovationsfond för att finansiera en introduktionsperiod, där man möjliggör snabbare introduktion av läkemedel och medicinsk teknik, är mycket lovvärd. Detta förutsätter att den nationella strukturen för databaser och kvalitetsregister kan utvecklas och bibehållas. Journalsystemen måste kunna kommunicera med varandra. Ytterligare en faktor som är gynnsam för Sveriges del är det goda samarbetet med patientföreningarna i Sverige. Inhämtande av synpunkter från patienter när man designar studier höjer påtagligt studiekvaliteten.

Sammantaget ser Läkarförbundet fram emot att ta del av propositionen för innovation och forskning. Vi hoppas att den kan leda till att professionen blir överens med politiska företrädare om att kunskap och forskning är utvecklande för landet – inte minst ur nationalekonomisk synvinkel, men även för att det dessutom kan öka sysselsättningen i landet, inte bara för läkare.

Kommentera

Kommentera
bild

Samtal i grupp kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Annons Annons

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 28–30/2016

Den livsviktiga maten

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.