Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWYE Läkartidningen 06/2016
Lakartidningen.se 2016-02-09

Både lagstiftning och kollegialt stöd behövs

Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet

heidi.stensmyren@slf.se

Bland det modigaste man kan göra är att stå upp för en annan människa när det behövs som mest. Det gäller i det stora, såväl som i det lilla. För det betyder så mycket att uttrycka sitt stöd för en kollega som protesterar mot missförhållanden, eller bara ge en vänlig klapp på axeln och några uppmuntrande ord. Det kan låta som självklarheter, men det kräver mod att trotsa tystnad, utfrysning och regelrätt mobbning, och inför andra ge någon sitt kollegiala stöd.

Regeringen har just lämnat en lagrådsremiss om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Den nya lagstiftningen är tänkt att ge stärkt och utökat skydd för visselblåsare, personer som slår larm om missförhållanden på arbetsplatsen. Läkarförbundet har länge efterfrågat detta och välkomnar förslaget. 

Möjligheten för vårdpersonal att utan risk för repressalier kunna uppmärksamma brister och risker har stor betydelse för patientsäkerhet och vårdkvalitet.

Meddelarskydd är nödvändigt, men en lagstadgad rättighet innebär ändå inte att individen helt skyddas mot sanktioner. Många gånger medges individen rätt i sak, men kritiseras för att ha agerat på felaktigt sett. Ibland framhålls formaliafel som tillmäts större betydelse än själva sakfrågan. 

Kollegerna som uppmärksammade missförhållanden kring fallen med patienterna som fick konstgjorda luftstrupar inopererade på Karolinska sjukhuset blev exempelvis hårt motarbetade och anklagades för att bland annat ha brutit mot allehanda regelverk. 

Utan att gå närmare in på detaljer kan jag konstatera att det redan i dag finns en lagstadgad rätt att påtala missförhållanden inom de offentligt drivna verksamheterna, men också böcker som visar hur olika visselblåsare drabbats personligen av sitt oegennyttiga agerande.

Arbetsgivarens sanktioner är en sida av myntet. Alltför ofta händer det tyvärr att medarbetare som  lyft en fråga och fått kollegornas stödjande tillrop plötsligt uppfattar sig som ensamma och obekväma. Stödet de nyss kände är som bortblåst. 

Det kan gå så långt att de drabbade får sin ställning på arbetsplatsen hotad, även när de haft rätt i sak och deras engagemang faktiskt gjort skillnad. Därför är viktigt att stödja varandra och inte ta avstånd eller passivt se på när någon som tagit risker fryses ut eller drabbas av andra negativa konsekvenser. Upplevelsen av svek blir extra stark när kolleger som i kafferummet själva beklagat sig över samma missförhållande sedan passivt tiger när det blåser snålt. Om vi inte står upp för varandra, vem ska då göra det?

I grunden handlar det om kulturen och samtals-klimatet på våra arbetsplatser. Såväl chefer som medarbetare har ett ansvar för att saklig kritik av missförhållanden ska kunna diskuteras fritt, utan att någon ska behöva oroa sig över repressalier eller dålig stämning. 

»Ensam är stark« är ett slitet och uselt ordspråk. Genom att handla gemensamt behöver diskussionen inte bli så polariserad eller personlig. Att få rätt i sak är viktigt, kollegialt stöd kan vara än viktigare. 

Macchiarini-fallet, som jag nämnde ovan, har många dimensioner. Nu kan vi konstatera att det tillsätts  en oberoende granskning av turerna kring och hanteringen inom både Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet (KI). Frågan om forskningsfusk behöver utredas på ett sätt som vinner legitimitet. 

I samband vad som hänt på KI har regelverket för hantering av forskningsfusk kritiserats från flera håll. Bland annat saknas nationella regler för hur misstankar ska utredas, och det saknas enhetliga sanktioner. I dag ligger ansvaret för att utreda oredlighet i forskning på lärosätena. 

Beslut om eventuella sanktioner mot en forskare fattas av rektorn vid det lärosäte där forskaren är anställd. 

Jag välkomnar därför den statliga utredning som har fått i uppdrag att utreda hur forskningsfusk ska utredas och hanteras. Utredaren professor Margareta Fahlgren ska, om hon finner att en sådan behövs, föreslå en ny ändamålsenlig organisation för oberoende och rättssäker utredning av forskningsfusk. Utredningen ska vara klar senast den 25 november i år. 

En utredning i grevens tid.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

bild

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus i stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 21/2016

Sprider smitta till nya områden

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons