Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWHY Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2016-02-02

Nationella läkemedels­strategin kräver handling

Karin Båtelson, förste vice ordförande, Läkarförbundet; ledamot i högnivågruppen, nationella läkemedelsstrategin

karin.batelson@slf.se

Den nationella läkemedelsstrategin har omarbetats och antogs av regeringen och SKL före jul. Arbetet med strategin inleddes förtjänstfullt av den förra regeringen och fortsätter nu i en omarbetad version med delvis ny struktur. Under den övergripande visionen om rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle har tre målområden identifierats: effektiv och säker, tillgänglig och jämlik samt samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning.

De aktiviteter som ska genomföras har mer än halverats i antal och är nu arton stycken. De ska alla genomsyras av de tre perspektiven – patient, innovation och e-hälsa – vilket alltså är tre nya grupperingar där Läkarförbundet kommer att ingå. I övrigt ska strategin fortsatt innehålla högnivågrupp och expertgrupp samt kansli.

Resultatet av det tidigare arbetet inom den nationella läkemedelsstrategin är som exempel konkreta resultat med bland annat förbättrad läkemedelsbehandling av barn och att vi har kommit närmare ett nationellt kunskapsstöd. Ett nationellt ordnat införande som påskyndat processen för nya läkemedel – till exempel mot hepatit C – är ett annat exempel. Nya behandlingsrekommendationer för barn och webbutbildningar för läkare är ytterligare några exempel på resultat från det tidigare arbetet.

Den nationella läkemedelsstrategin har också på ett helt nytt sätt bidragit till att etablera samverkan och kontaktyta mellan olika aktörer, vilket i sin tur har skapat en förståelse för prioriteringar och brister.

För att något ska bli en så kallad »aktivitet« och platsa i strategin krävs att det ska ha kommit fram i omvärldsanalysen från flera aktörer. Det ska alltså vara ett angeläget problemområde som är viktigt för att nå målen, och dessutom kräva samarbete av flera myndigheter och organisationer för att lösas. Det ska också finnas en genomförandeplan.

Nytt för i år är att Läkarförbundet ingår i en uppföljningsgrupp inom strategin. Vi har tidigare sett en viss »check-mentalitet« när aktiviteten är avslutad, men utan att någon verklig förändring har kommit till stånd. Det måste bli mer verkstad!

Andra delar som samverkar med möjlighet till en utveckling mot bättre läkemedelsbehandling, men ändå ligger utanför själva strategin, är regeringens arbete med antibiotikaresistens, life science-utredarens uppdrag och utformningen på e-hälsoområdet. Här behövs samordning.

Strategin behövs eftersom sjukvården behöver förbättras på många plan och läkemedelsbehandling är ett av de viktigaste verktygen för att bota och lindra, men något som medför lidande och ökande kostnader när det blir fel. Vi som diagnostiserar och förskriver måste ha rätt utbildning och bra verksamhetsstöd. Arbetet mot en nationell läkemedelslista, och lagändringar för att uppnå detta på ett bra sätt, är något som ingår i årets handlingsplan.

För mer jämlik vård över landet vill Läkarförbundet också se mer nationell samordning när det gäller behandlingsrekommendationer och tillgänglighet inom läkemedelsområdet. Det får inte skilja sig mellan olika landsting. En jämlik vård betyder inte samma vård för alla utan snarare att all vård ska bedrivas utifrån varje patients individuella förutsättningar.

Budget och finansiering av sjukvård och läkemedelsbehandling måste också ses över. En kostnad för en dyr men effektiv läkemedelsbehandling ska inte drabba en enskild klinik, ett sjukhus eller en region. Vi måste ta en diskussion om detta för att skapa en jämlik vård – inte bara för de patienter som behöver läkemedlen utan även för dem som drabbas av undanträngning då resurserna inte anses räcka.

Ur läkarsynpunkt behöver vi mer fokus på patient–läkarmötet med rätt kunskap om läkemedel och tydligare krav på patientansvar och möjlighet till uppföljning och utvärdering. Det viktigaste är att det blir rätt från början. Vi vill inte se ansvaret mer fragmentiserat.

Kommentera

Kommentera

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. () 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 21/2016

Sprider smitta till nya områden

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons