Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWHY Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2016-02-02

Nationella läkemedels­strategin kräver handling

Karin Båtelson, förste vice ordförande, Läkarförbundet; ledamot i högnivågruppen, nationella läkemedelsstrategin

karin.batelson@slf.se

Den nationella läkemedelsstrategin har omarbetats och antogs av regeringen och SKL före jul. Arbetet med strategin inleddes förtjänstfullt av den förra regeringen och fortsätter nu i en omarbetad version med delvis ny struktur. Under den övergripande visionen om rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle har tre målområden identifierats: effektiv och säker, tillgänglig och jämlik samt samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning.

De aktiviteter som ska genomföras har mer än halverats i antal och är nu arton stycken. De ska alla genomsyras av de tre perspektiven – patient, innovation och e-hälsa – vilket alltså är tre nya grupperingar där Läkarförbundet kommer att ingå. I övrigt ska strategin fortsatt innehålla högnivågrupp och expertgrupp samt kansli.

Resultatet av det tidigare arbetet inom den nationella läkemedelsstrategin är som exempel konkreta resultat med bland annat förbättrad läkemedelsbehandling av barn och att vi har kommit närmare ett nationellt kunskapsstöd. Ett nationellt ordnat införande som påskyndat processen för nya läkemedel – till exempel mot hepatit C – är ett annat exempel. Nya behandlingsrekommendationer för barn och webbutbildningar för läkare är ytterligare några exempel på resultat från det tidigare arbetet.

Den nationella läkemedelsstrategin har också på ett helt nytt sätt bidragit till att etablera samverkan och kontaktyta mellan olika aktörer, vilket i sin tur har skapat en förståelse för prioriteringar och brister.

För att något ska bli en så kallad »aktivitet« och platsa i strategin krävs att det ska ha kommit fram i omvärldsanalysen från flera aktörer. Det ska alltså vara ett angeläget problemområde som är viktigt för att nå målen, och dessutom kräva samarbete av flera myndigheter och organisationer för att lösas. Det ska också finnas en genomförandeplan.

Nytt för i år är att Läkarförbundet ingår i en uppföljningsgrupp inom strategin. Vi har tidigare sett en viss »check-mentalitet« när aktiviteten är avslutad, men utan att någon verklig förändring har kommit till stånd. Det måste bli mer verkstad!

Andra delar som samverkar med möjlighet till en utveckling mot bättre läkemedelsbehandling, men ändå ligger utanför själva strategin, är regeringens arbete med antibiotikaresistens, life science-utredarens uppdrag och utformningen på e-hälsoområdet. Här behövs samordning.

Strategin behövs eftersom sjukvården behöver förbättras på många plan och läkemedelsbehandling är ett av de viktigaste verktygen för att bota och lindra, men något som medför lidande och ökande kostnader när det blir fel. Vi som diagnostiserar och förskriver måste ha rätt utbildning och bra verksamhetsstöd. Arbetet mot en nationell läkemedelslista, och lagändringar för att uppnå detta på ett bra sätt, är något som ingår i årets handlingsplan.

För mer jämlik vård över landet vill Läkarförbundet också se mer nationell samordning när det gäller behandlingsrekommendationer och tillgänglighet inom läkemedelsområdet. Det får inte skilja sig mellan olika landsting. En jämlik vård betyder inte samma vård för alla utan snarare att all vård ska bedrivas utifrån varje patients individuella förutsättningar.

Budget och finansiering av sjukvård och läkemedelsbehandling måste också ses över. En kostnad för en dyr men effektiv läkemedelsbehandling ska inte drabba en enskild klinik, ett sjukhus eller en region. Vi måste ta en diskussion om detta för att skapa en jämlik vård – inte bara för de patienter som behöver läkemedlen utan även för dem som drabbas av undanträngning då resurserna inte anses räcka.

Ur läkarsynpunkt behöver vi mer fokus på patient–läkarmötet med rätt kunskap om läkemedel och tydligare krav på patientansvar och möjlighet till uppföljning och utvärdering. Det viktigaste är att det blir rätt från början. Vi vill inte se ansvaret mer fragmentiserat.

Kommentera

Kommentera

Liraglutid minskade mortalitet i grupp
av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Annons Annons
bild

»Hitintills förskonad från allvarlig sjukdom utanför mitt professionella liv blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 28–30/2016

Den livsviktiga maten

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.