Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWHY Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2016-02-02

Nationella läkemedels­strategin kräver handling

Karin Båtelson, förste vice ordförande, Läkarförbundet; ledamot i högnivågruppen, nationella läkemedelsstrategin

karin.batelson@slf.se

Den nationella läkemedelsstrategin har omarbetats och antogs av regeringen och SKL före jul. Arbetet med strategin inleddes förtjänstfullt av den förra regeringen och fortsätter nu i en omarbetad version med delvis ny struktur. Under den övergripande visionen om rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle har tre målområden identifierats: effektiv och säker, tillgänglig och jämlik samt samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning.

De aktiviteter som ska genomföras har mer än halverats i antal och är nu arton stycken. De ska alla genomsyras av de tre perspektiven – patient, innovation och e-hälsa – vilket alltså är tre nya grupperingar där Läkarförbundet kommer att ingå. I övrigt ska strategin fortsatt innehålla högnivågrupp och expertgrupp samt kansli.

Resultatet av det tidigare arbetet inom den nationella läkemedelsstrategin är som exempel konkreta resultat med bland annat förbättrad läkemedelsbehandling av barn och att vi har kommit närmare ett nationellt kunskapsstöd. Ett nationellt ordnat införande som påskyndat processen för nya läkemedel – till exempel mot hepatit C – är ett annat exempel. Nya behandlingsrekommendationer för barn och webbutbildningar för läkare är ytterligare några exempel på resultat från det tidigare arbetet.

Den nationella läkemedelsstrategin har också på ett helt nytt sätt bidragit till att etablera samverkan och kontaktyta mellan olika aktörer, vilket i sin tur har skapat en förståelse för prioriteringar och brister.

För att något ska bli en så kallad »aktivitet« och platsa i strategin krävs att det ska ha kommit fram i omvärldsanalysen från flera aktörer. Det ska alltså vara ett angeläget problemområde som är viktigt för att nå målen, och dessutom kräva samarbete av flera myndigheter och organisationer för att lösas. Det ska också finnas en genomförandeplan.

Nytt för i år är att Läkarförbundet ingår i en uppföljningsgrupp inom strategin. Vi har tidigare sett en viss »check-mentalitet« när aktiviteten är avslutad, men utan att någon verklig förändring har kommit till stånd. Det måste bli mer verkstad!

Andra delar som samverkar med möjlighet till en utveckling mot bättre läkemedelsbehandling, men ändå ligger utanför själva strategin, är regeringens arbete med antibiotikaresistens, life science-utredarens uppdrag och utformningen på e-hälsoområdet. Här behövs samordning.

Strategin behövs eftersom sjukvården behöver förbättras på många plan och läkemedelsbehandling är ett av de viktigaste verktygen för att bota och lindra, men något som medför lidande och ökande kostnader när det blir fel. Vi som diagnostiserar och förskriver måste ha rätt utbildning och bra verksamhetsstöd. Arbetet mot en nationell läkemedelslista, och lagändringar för att uppnå detta på ett bra sätt, är något som ingår i årets handlingsplan.

För mer jämlik vård över landet vill Läkarförbundet också se mer nationell samordning när det gäller behandlingsrekommendationer och tillgänglighet inom läkemedelsområdet. Det får inte skilja sig mellan olika landsting. En jämlik vård betyder inte samma vård för alla utan snarare att all vård ska bedrivas utifrån varje patients individuella förutsättningar.

Budget och finansiering av sjukvård och läkemedelsbehandling måste också ses över. En kostnad för en dyr men effektiv läkemedelsbehandling ska inte drabba en enskild klinik, ett sjukhus eller en region. Vi måste ta en diskussion om detta för att skapa en jämlik vård – inte bara för de patienter som behöver läkemedlen utan även för dem som drabbas av undanträngning då resurserna inte anses räcka.

Ur läkarsynpunkt behöver vi mer fokus på patient–läkarmötet med rätt kunskap om läkemedel och tydligare krav på patientansvar och möjlighet till uppföljning och utvärdering. Det viktigaste är att det blir rätt från början. Vi vill inte se ansvaret mer fragmentiserat.

Kommentera

Kommentera

Flera läkare missade diagnos – IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. () 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (14 kommentarer) 25 AUG 2016

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 34–35/2016

Hon hoppas på socialmedicinens återkomst

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons