Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXRI Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-23

Rätt läkare på rätt plats

Ove Andersson, andre vice ordförande, Läkarförbundet

ove.andersson@slf.se

Kompetensförsörjningen i svensk sjukvård är en av de viktigaste faktorerna för att rusta framtidens sjukvård och göra den högkvalitativ och patientsäker.  Inom många specialiteter råder brist på läkare, och en relativt stor andel av specialistläkare kommer att gå i pension de närmaste åren. Extra tydligt märks det inom stora specialiteter som allmänmedicin och psykiatri. Detta har varit känt sedan länge och har kunnat förutses. Parallellt förändras medicinen, vården och befolkningens krav och förväntningar, vilket gör att behoven av viss kompetens på viss plats förändras, senast tydliggjort genom utredningen Effektivitet i vården.  

Läkarförbundet har genom de senaste årens kartläggningar inom primärvård och slutenvård kunnat konstatera att huvudmän och arbetsgivarföreträdare, både lokalt och nationellt, inte haft kontroll över övergripande personalplanering och framtida kompetensförsörjning inom vården. De allra flesta specialitetsföreningar inom Läkarförbundet bedömer i en enkät 2015 att kompetensförsörjningen är i obalans. Det har alltför länge saknats en sammanhållen planering och ett gemensamt system för att tillgodose att rätt läkare finns på rätt plats i svensk sjukvård. Ansvaret för att följa den här utvecklingen åligger varje huvudman. Enligt § 15 hälso- och sjukvårdslagen är det en lagfäst självstyrande roll att planera för sin läkarförsörjning.För att se till att vi har rätt doktor på rätt plats för maximal kompetens, kontinuitet och tillgänglighet krävs enligt Läkarförbundet ett samlat grepp. Vi ser att en nationell samordning krävs mellan alla landsting samt mellan landstingen och nationell nivå. Vi vill att Socialstyrelsen får ett tydligare mandat att se till att kompetensförsörjningen inom svensk sjukvård uppnår gemensamma mål. Allt utifrån en grundlig analys och värdering om vilken sjukvård som innevånare i Sverige kommer att behöva i framtiden.

Styrning och rekrytering måste ske genom positiva incitament. Arbetsmiljö, lön, arbetsinnehåll och förutsättningar för läkarens uppdrag är variabler som måste användas för att se till att rätt doktor finns på rätt plats. Att kunna få möjlighet att forska, fortbilda sig och utveckla en bra individuell kompetens och karriärutveckling är ett måste för att skapa en god miljö som lockar blivande läkare till områden som behöver det bäst. Allt detta är ett måste på sjukhus, kliniker eller vårdcentraler för bästa möjliga utbildningsförutsättningar och utbildningskvalitet; allt utan att länsgränsen ska vara en mur för hur detta arbete kan bedrivas. 

Det är också viktigt att det från första dagen finns en planering och struktur gällande läkarförsörjningen. För att minska den totala utbildningstiden krävs också en ökad samordning i hela utbildningskedjan. Dimensioneringen av kedjan grundutbildning–AT–ST måste vara sådan att man inte får vänta på nästa steg i sin kompetensutveckling. I dag väntar alldeles för många läkare under utbildningen på nästa steg.

En viktig del av kompetensförsörjningen är att kompetensen från kollegor från länder utanför EU/EES tas tillvara på bästa sätt. Just nu är det alldeles för långa handläggningstider och för lite anpassad  utbildning, främst för språket, men även för teori och klinik. Att utveckla en systematiserad och finansierad introduktion med början i auskultation och provtjänstgöring borde vara prioriterat och utgöra en viktig del i de närmaste årens strategi för en balanserad kompetensförsörjning gällande läkare och annan legitimerad sjukvårdspersonal. Det är inte längre acceptabelt att sitta med armarna i kors eller att lägga hela ansvaret för vårdens personalplanering på det enskilda landstinget. Som patient har man rätt till en mer ansvarsfull kompetensförsörjning än så för att få träffa rätt läkare på rätt plats. 

En läkare med hög kompetens och tillgänglighet som finns för patientens behov framöver. Det är det som jag och Sveriges läkarförbund vill.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 21/2016

Sprider smitta till nya områden

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons