Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXRI Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-23

Rätt läkare på rätt plats

Ove Andersson, andre vice ordförande, Läkarförbundet

ove.andersson@slf.se

Kompetensförsörjningen i svensk sjukvård är en av de viktigaste faktorerna för att rusta framtidens sjukvård och göra den högkvalitativ och patientsäker.  Inom många specialiteter råder brist på läkare, och en relativt stor andel av specialistläkare kommer att gå i pension de närmaste åren. Extra tydligt märks det inom stora specialiteter som allmänmedicin och psykiatri. Detta har varit känt sedan länge och har kunnat förutses. Parallellt förändras medicinen, vården och befolkningens krav och förväntningar, vilket gör att behoven av viss kompetens på viss plats förändras, senast tydliggjort genom utredningen Effektivitet i vården.  

Läkarförbundet har genom de senaste årens kartläggningar inom primärvård och slutenvård kunnat konstatera att huvudmän och arbetsgivarföreträdare, både lokalt och nationellt, inte haft kontroll över övergripande personalplanering och framtida kompetensförsörjning inom vården. De allra flesta specialitetsföreningar inom Läkarförbundet bedömer i en enkät 2015 att kompetensförsörjningen är i obalans. Det har alltför länge saknats en sammanhållen planering och ett gemensamt system för att tillgodose att rätt läkare finns på rätt plats i svensk sjukvård. Ansvaret för att följa den här utvecklingen åligger varje huvudman. Enligt § 15 hälso- och sjukvårdslagen är det en lagfäst självstyrande roll att planera för sin läkarförsörjning.För att se till att vi har rätt doktor på rätt plats för maximal kompetens, kontinuitet och tillgänglighet krävs enligt Läkarförbundet ett samlat grepp. Vi ser att en nationell samordning krävs mellan alla landsting samt mellan landstingen och nationell nivå. Vi vill att Socialstyrelsen får ett tydligare mandat att se till att kompetensförsörjningen inom svensk sjukvård uppnår gemensamma mål. Allt utifrån en grundlig analys och värdering om vilken sjukvård som innevånare i Sverige kommer att behöva i framtiden.

Styrning och rekrytering måste ske genom positiva incitament. Arbetsmiljö, lön, arbetsinnehåll och förutsättningar för läkarens uppdrag är variabler som måste användas för att se till att rätt doktor finns på rätt plats. Att kunna få möjlighet att forska, fortbilda sig och utveckla en bra individuell kompetens och karriärutveckling är ett måste för att skapa en god miljö som lockar blivande läkare till områden som behöver det bäst. Allt detta är ett måste på sjukhus, kliniker eller vårdcentraler för bästa möjliga utbildningsförutsättningar och utbildningskvalitet; allt utan att länsgränsen ska vara en mur för hur detta arbete kan bedrivas. 

Det är också viktigt att det från första dagen finns en planering och struktur gällande läkarförsörjningen. För att minska den totala utbildningstiden krävs också en ökad samordning i hela utbildningskedjan. Dimensioneringen av kedjan grundutbildning–AT–ST måste vara sådan att man inte får vänta på nästa steg i sin kompetensutveckling. I dag väntar alldeles för många läkare under utbildningen på nästa steg.

En viktig del av kompetensförsörjningen är att kompetensen från kollegor från länder utanför EU/EES tas tillvara på bästa sätt. Just nu är det alldeles för långa handläggningstider och för lite anpassad  utbildning, främst för språket, men även för teori och klinik. Att utveckla en systematiserad och finansierad introduktion med början i auskultation och provtjänstgöring borde vara prioriterat och utgöra en viktig del i de närmaste årens strategi för en balanserad kompetensförsörjning gällande läkare och annan legitimerad sjukvårdspersonal. Det är inte längre acceptabelt att sitta med armarna i kors eller att lägga hela ansvaret för vårdens personalplanering på det enskilda landstinget. Som patient har man rätt till en mer ansvarsfull kompetensförsörjning än så för att få träffa rätt läkare på rätt plats. 

En läkare med hög kompetens och tillgänglighet som finns för patientens behov framöver. Det är det som jag och Sveriges läkarförbund vill.

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 28–30/2016

Den livsviktiga maten

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.