Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXHT Läkartidningen 07/2016
Lakartidningen.se 2016-02-16

Var med och utforma vår sjukvårdspolitik!

Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet
heidi.stensmyren@slf.se

De bästa förslagen och idéerna skapas inte i små isolerade grupper utan uppstår när alla krafter utnyttjas. Jämförelsevis blir datasystem som utvecklas genom så kallad »opensource« ofta bra och välfungerande. »Crowdsourcing« är ett annat exempel på öppet förfarande i breda grupper som framgångsrikt används för att samla idéer och nyttja kreativiteten hos flera. Wikipedia är ett välkänt exempel. Grundfilosofin är att ju fler som bidrar aktivt, desto bättre kvalitet och resultat får man. Ett viktigt inslag i detta är också att åstadkomma en bred förankring. 

Ett av våra viktigaste uppdrag är att utveckla vår egen organisation. Dagens digitala teknik möjliggör att vi kan kommunicera och arbeta på nya sätt. Flera organisationer öppnar regelbundet upp för medlemmar att göra inspel i angelägna frågor. Detta har vi tagit lärdom av. Nu vill vi använda öppet förfarande i framtagandet av förbundets kommande sjukvårdspolitik. Alla medlemmar bjuds härmed in att tycka till om förslag till nytt sjukvårdspolitiskt program på www.lakarforbundet.se. 

Läkarförbundet har alltid varit engagerat i frågor som rör sjukvårdens organisation, finansiering och styrning. I våra stadgar står också att förbundet ska verka för sjukvårdens ändamålsenliga utveckling. Varför är detta så viktigt? Ett svar är att sjukvårdspolitiken ger förutsättningarna för patient–läkarmötet och har betydelse för läkarens möjlighet att erbjuda patienten bästa möjliga vård. Engagemanget har också grund i läkarkårens vilja att ta ansvar för den samhällsstruktur man verkar inom. Denna ansvars-känsla är inte enbart begränsad till patientperspektivet, utan omfattar även ett ansvar för att vårdens begränsade resurser används på bästa sätt. Ett ytterligare skäl till läkarkårens engagemang är naturligtvis att sjukvårdsstrukturen starkt påverkar läkarens arbetsvillkor och ställning på arbetsmarknaden. 

År 2004 antog Läkarförbundet ett sjukvårdspolitiskt program. Det var första gången i modern tid som förbundet kunde samlas kring en tydlig idé om hur det svenska sjukvårdssystemet bör organiseras. Programmet har haft stor betydelse som plattform för policyutvecklingen inom förbundet de senaste åren. Vissa delar har också fått genomslag i verkligheten – det gäller inte minst förbundets idé om familjeläkarsystem i primärvården som starkt bidrog till vårdvalsreformen 2010.  

Men 12 år är lång tid inom politiken. Vissa idéer står sig kanske fortfarande bra. Då är det bra att få dessa bekräftade. Omvärldsförändringar har emellertid gjort att sjukvårdspolitiken från 2004 i en del avseenden blivit omodern. Således är det dags att tänka nytt!  

Under hösten och vintern har Läkarförbundets sjukvårdspolitiska arbetsgrupp tagit fram förslag till ett nytt sjukvårdspolitiskt program som är tänkt att gälla den kommande femårsperioden. 

Programmet tar avstamp i förbundets uttalade politik under de senaste åren. För vissa områden finns nyligen publicerade rapporter med omfattande kunskapsunderlag och analys – inom andra områden bygger vi politiken på remissvar, debattinlägg eller andra uttalanden från förbundet. Utifrån detta har vi formulerat förslag till förbundets syn på hur framtidens hälso- och sjukvård bör utformas. Bland annat säger vi att grundläggande styrprinciper ska vara jämlik vård, patienten i fokus, professionalism och god resursanvändning.   

Det är viktigt att vi slutligen får fram ett sjukvårdspolitiskt program som väcker engagemang – ett program som medlemmarna känner att man kan ställa upp på och som berör läkares vardag. Förslaget har därför skickats på remiss till delföreningarna inom förbundet. Men vi vill nu också uppmana alla medlemmar att komma in med synpunkter, tankar och idéer.

Efter remiss och bearbetning återkommer programmet till Läkarförbundets fullmäktige i maj 2016.

Kommentera

Kommentera

Verksamhetschefer på Karolinska tar timeout

Nyheter | Som en följd av den kritik som Kjell Asplund riktat mot operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset har två chefer på sjukhuset nu tagit timeout. Det meddelade sjukhusdirektören Melvin Samsom vid en pressträff på onsdagen. () 31 AUG 2016

Sjukhusdirektören: »Det som
har inträffat är helt oacceptabelt«

Nyheter | »Vi tar utredningens resultat på största allvar.« Det säger Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom i en kommentar till den svidande kritik som sjukhuset får i Kjell Asplunds utredning av Macchiarini-fallet. (3 kommentarer) 31 AUG 2016

Annons Annons
bild

Sjukhuset får svidande kritik i Asplunds Macchiarini-utredning

Nyheter | Karolinska universitetssjukhusets utredning av Macchiarini-fallet, som letts av professor emeritus Kjell Asplund, visar på en lång rad brister. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Fel att psykiatrer »jagas bort«

Debatt | Är IVO:s förfarande etiskt och rimligt, undrar Anders Elverfors, utifrån egna erfarenheter av myndighetens sätt att handlägga ärenden.  (1 kommentar) 31 AUG 2016

Vinsttak på 8 procent förs fram

Nyheter | Nu diskuteras ett tak på 8 procent för vinster i välfärden, uppger SVT Nyheter. Regeringens utredare, det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu, ska presentera sitt förslag senaste den 1 november. () 31 AUG 2016

bild

HPV-vaccin ökade inte förekomst av ännu en autoimmun sjukdom

Nya rön | HPV-vaccination av svenska flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom ökade inte förekomsten av ny autoimmun sjukdom, enligt en svensk kohortstudie. () 31 AUG 2016

Läkare får göra kort konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. (2 kommentarer) 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. (1 kommentar) 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

»Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 34–35/2016

Hon hoppas på socialmedicinens återkomst

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Jobb i fokus

127 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons