Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXHT Läkartidningen 07/2016
Lakartidningen.se 2016-02-16

Var med och utforma vår sjukvårdspolitik!

Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet
heidi.stensmyren@slf.se

De bästa förslagen och idéerna skapas inte i små isolerade grupper utan uppstår när alla krafter utnyttjas. Jämförelsevis blir datasystem som utvecklas genom så kallad »opensource« ofta bra och välfungerande. »Crowdsourcing« är ett annat exempel på öppet förfarande i breda grupper som framgångsrikt används för att samla idéer och nyttja kreativiteten hos flera. Wikipedia är ett välkänt exempel. Grundfilosofin är att ju fler som bidrar aktivt, desto bättre kvalitet och resultat får man. Ett viktigt inslag i detta är också att åstadkomma en bred förankring. 

Ett av våra viktigaste uppdrag är att utveckla vår egen organisation. Dagens digitala teknik möjliggör att vi kan kommunicera och arbeta på nya sätt. Flera organisationer öppnar regelbundet upp för medlemmar att göra inspel i angelägna frågor. Detta har vi tagit lärdom av. Nu vill vi använda öppet förfarande i framtagandet av förbundets kommande sjukvårdspolitik. Alla medlemmar bjuds härmed in att tycka till om förslag till nytt sjukvårdspolitiskt program på www.lakarforbundet.se. 

Läkarförbundet har alltid varit engagerat i frågor som rör sjukvårdens organisation, finansiering och styrning. I våra stadgar står också att förbundet ska verka för sjukvårdens ändamålsenliga utveckling. Varför är detta så viktigt? Ett svar är att sjukvårdspolitiken ger förutsättningarna för patient–läkarmötet och har betydelse för läkarens möjlighet att erbjuda patienten bästa möjliga vård. Engagemanget har också grund i läkarkårens vilja att ta ansvar för den samhällsstruktur man verkar inom. Denna ansvars-känsla är inte enbart begränsad till patientperspektivet, utan omfattar även ett ansvar för att vårdens begränsade resurser används på bästa sätt. Ett ytterligare skäl till läkarkårens engagemang är naturligtvis att sjukvårdsstrukturen starkt påverkar läkarens arbetsvillkor och ställning på arbetsmarknaden. 

År 2004 antog Läkarförbundet ett sjukvårdspolitiskt program. Det var första gången i modern tid som förbundet kunde samlas kring en tydlig idé om hur det svenska sjukvårdssystemet bör organiseras. Programmet har haft stor betydelse som plattform för policyutvecklingen inom förbundet de senaste åren. Vissa delar har också fått genomslag i verkligheten – det gäller inte minst förbundets idé om familjeläkarsystem i primärvården som starkt bidrog till vårdvalsreformen 2010.  

Men 12 år är lång tid inom politiken. Vissa idéer står sig kanske fortfarande bra. Då är det bra att få dessa bekräftade. Omvärldsförändringar har emellertid gjort att sjukvårdspolitiken från 2004 i en del avseenden blivit omodern. Således är det dags att tänka nytt!  

Under hösten och vintern har Läkarförbundets sjukvårdspolitiska arbetsgrupp tagit fram förslag till ett nytt sjukvårdspolitiskt program som är tänkt att gälla den kommande femårsperioden. 

Programmet tar avstamp i förbundets uttalade politik under de senaste åren. För vissa områden finns nyligen publicerade rapporter med omfattande kunskapsunderlag och analys – inom andra områden bygger vi politiken på remissvar, debattinlägg eller andra uttalanden från förbundet. Utifrån detta har vi formulerat förslag till förbundets syn på hur framtidens hälso- och sjukvård bör utformas. Bland annat säger vi att grundläggande styrprinciper ska vara jämlik vård, patienten i fokus, professionalism och god resursanvändning.   

Det är viktigt att vi slutligen får fram ett sjukvårdspolitiskt program som väcker engagemang – ett program som medlemmarna känner att man kan ställa upp på och som berör läkares vardag. Förslaget har därför skickats på remiss till delföreningarna inom förbundet. Men vi vill nu också uppmana alla medlemmar att komma in med synpunkter, tankar och idéer.

Efter remiss och bearbetning återkommer programmet till Läkarförbundets fullmäktige i maj 2016.

Kommentera

Kommentera

Liraglutid minskade mortalitet i grupp
av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Annons Annons
bild

»Hitintills förskonad från allvarlig sjukdom utanför mitt professionella liv blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 28–30/2016

Den livsviktiga maten

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.