Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXZA Läkartidningen 09/2016
Lakartidningen.se 2016-03-01

Bättre vård med läkare i ledningen

Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet
heidi.stensmyren@slf.se

En rykande aktuell studie visar tydligt att läkare som chefer har en mycket viktig roll att spela för vårdens kvalitet och utveckling. Amanda Goodall, gästforskare vid Cass Business School i London, har funnit ett tydligt samband mellan högpre-sterande sjukhus och läkares ledarskap. Hennes studie är baserad på sjukhus i USA, men hon ser ingen anledning till andra resultat i jämförbara länder.  

I studien har Goodall granskat de bästa sjukhusen inom tre områden och hur den högsta ledningen för respektive sjukhus har sett ut. Av de 100 bästa cancersjukhusen i USA visade det sig att 51 leds av personer med bakgrund som läkare. Motsvarande siffra för de 100 sjukhus som är bäst på matsmältningsproblem och hjärtsjukvård är 34 respektive 37 sjukhus ledda av läkare.

Enligt den brittiska tidningen The Guardian, som tagit del av studien, säger Goodall att resultatet är imponerande då det finns omkring 6 300 sjukhus i USA, och endast 235 av dessa leds av läkare. 

Studien, som publiceras i den amerikanska tidskriften Social Science and Medicin, visar också att sjukhusen med läkare i ledningen har 25 procent bättre kvalitetsresultat än andra jämförbara sjukhus. 

Amanda Goodalls slutsatser är att det finns klara samband mellan sjukhus som leds av läkare och god vård. Många sjukhus skulle därför behöva läkare i den högsta ledningen. Tidigare var det betydligt vanligare att sjukhusen leddes av läkare. Numera är ledningen inom välfärden dominerad av ekonomins era, även juridikens. I framtiden spår jag att den medicinska professionens kapacitet kommer användas mera till det bästa för våra patienter.

En stor del av utvecklingen av sjukvården vilar just på läkarna. Vi måste vara med och styra vården, och det är svårt att göra från en position i baksätet. Läkare behöver därför kliva fram och ta plats vid ratten. 

Läkare är den yrkeskategori i sjukvården som har högst medicinsk kompetens och som kan ta det medicinska ansvaret. Att leda och ta ansvar är en icke valbar del i professionens yrkesroll. Läkares kompetens behövs i det ofta svåra beslutsfattandet som krävs i hälso- och sjukvården. Grunden för styrning och utveckling måste ständigt vara medicinska överväganden till det bästa för patienterna. 

Läkaren som chef har också goda möjligheter att motivera och förankra nödvändiga prioriteringar i verksamheten. En fråga som managementfilosofin sällan berör är att läkaren som verksamhetschef kan ge stöd i den professionella yrkesrollen. Detta är en kärnfråga. Sjukvård bygger på förtroende och professionellt yrkesutövande.

Detta måste finnas med vid chefstillsättningar. Vid den pågående rekryteringen av chefer vid Nya Karolinska sjukhuset tycks emellertid de akademiska meriterna väga tyngst i vågskålen. Visst är de akademiska meriterna en relevant faktor, men helt avgörande är ändå att den som är chef kan ta det medicinska ansvaret. 

Här finns goda skäl att ifrågasätta de satta urvals-kriterierna bland annat med hänvisning just till de akademiska forskningsrönen. Det blir särskilt märkligt och inkonsekvent att värdera de akademiska meriterna högre än det som de akademiska forskningsrönen, såsom Amanda Goodalls, visar är avgörande för framgång. 

Det är dags att satsa på ett medicinskt kompetent ledarskap i världsklass. En ny generation läkare står redo att ta ett ledaransvar. Sveriges yngre läkares förening (Sylf) kan i sina medlemsundersökningar visa att det finns ett stort intresse av att bli chef i sjukvården. 

En konkret och enkel åtgärd för fler läkare i chefsposition vore att inrätta program i ledarskaps-ST i varje landsting/region. Dessa måste följas upp med chefsutveckling för specialister. 

Det är hög tid att den grupp som jag tillhör – medel-ålders specialister – kliver fram och banar väg. Till sist, men inte minst, måste vi stödja kolleger som tar sig an ett av vårdens riktiga tuffa uppdrag – cheferna i första linjen. 

Har ni en ny chef? Ge denne ert stöd i vardagen!

Kommentera

Kommentera

Kan åtalas för uppgifter på Facebook om patient

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Läkare ska slippa krav på att remittera till »alternativ« vård

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för att huvudmän inte ska kunna kräva att läkare skriver remisser till vårdgivare där behandling med specifik terapeutisk indikation sker med substanser som inte genomgått vetenskaplig prövning. () 26 MAJ 2016

Ögonskador från innebandy – skyddsglasögon minimerar risken

Nya rön | Innebandy är fortfarande en vanlig orsak till ögonskador. En nyligen publicerad svensk studie talar för att skyddsglas har en god skyddande effekt. () 26 MAJ 2016

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 21/2016

Sprider smitta till nya områden

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons