Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYFE Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-08

Förtroende nödvändigt för klinisk forskning

Sofia Rydgren Stale, ledamot i Läkarförbundets förbunds­styrelse och ordförande i utbildnings- och forskningsdelegationen

sofia.rydgren.stale@slf.se

Denna text är tänkt att handla om Läkarförbundets förväntningar på den forsknings- och innovationspolitiska proposition som kommer under hösten och hur vi arbetar för att nå dit. Mot bakgrund av den senaste tidens händelser känner jag dock att det är på sin plats att poängtera att själva basen och den viktigaste framgångsfaktorn för medicinsk forskning är att den åtnjuter allmänhetens förtroende. 

Utan patienternas förtroende kan vi inte rekrytera deltagare till den forskning som i grund och botten syftar till att förbättra vården för varje enskild individ. De senaste veckorna har vi nåtts av ständigt ny information om Macchiarini och Karolinska institutets och Karolinska universitetssjukhusets oförmåga att hantera situationen på ett betryggande sätt, vilket riskerar att på allvar skada detta förtroende. Mycket arbete kommer att krävas för att återupprätta förtroendet och ingen ska behöva tvivla på att vi alla lever upp till Helsingforsdeklarationen och dess etiska regelverk!

Forskarutbildade läkare utgör en viktig och naturlig brygga mellan forskning, undervisning och dagligt sjukvårdsarbete och bidrar till att nya medicinska rön kan omsättas i praktiken. I Sverige har den kliniska forskningen traditionellt varit väl integrerad i hälso- och sjukvården. Samma läkare som har ansvarat för patienternas sjukvård har också utvecklat nya behandlingsmetoder, utfört prövningar av läkemedel och byggt upp kvalitetsregister. Det är därför djupt oroväckande att andelen forskarutbildade läkare successivt har minskat sedan 1990-talet. Läkare är i dag den enda yrkesgrupp som förlorar i livslön på att disputera. 

Med tanke på den kommande propositionen har vi i vårt inspel till Utbildningsdepartementet bland annat valt att trycka extra på behovet av satsningar för att förbättra möjligheterna att kunna kombinera forskning och kliniskt arbete genom hela yrkeslivet. 

I dag har mellan 26 och 49 procent av den forskande och undervisande personalen vid de medicinska fakulteterna visstidsanställningar, doktorander oräknade. Det gör att en stor del av de disputerade läkarna väljer en annan karriär än den som forskande läkare. Banan som forskare är helt enkelt för otrygg.

För att skapa utrymme för universiteten att inrätta och utlysa såväl meriteringstjänster för yngre forskare som fasta lärar- och forskartjänster behöver de direkta statsanslagen till universiteten öka. Detta skulle förbättra möjligheterna till långsiktiga satsningar och säkra rekryteringen av framtidens forskare. För att det ska bli verklighet behövs fler kombinationsanställningar och en utvidgning av vilka som har möjlighet att få tillgång till dessa tjänster. 

I dag begränsas detta av högskolelagen och högskoleförordningen till läkare som är både specialist- och lektorskompetenta redan när anställningen inleds, vilket gör att alltför många utestängs. 

De mycket kostsamma satsningarna på starka miljöer och rekryteringar av internationella toppforskare kan ifrågasättas då medlen sannolikt gör mycket större nytta fördelade på fler personer. I stället för att köpa en Zlatan kan man satsa på att bygga upp ett bra lag från grunden. Ekonomin lär aldrig tillåta att man köper ihop ett topplag, och har man otur så köper man grisen i säcken.

Till sist måste sjukvårdens ansvar för den kliniska forskningen tydliggöras. Vi ser alltför ofta att kortsiktiga prioriteringar får styra sjukvården och att forskning, utveckling och utbildning trängs undan till förmån för sjukvårdsproduktion. 

När den kliniska vardagen pressar på och vetskapen om att ens tid borta från kliniken gör att patienter får vänta längre på en bedömning eller åtgärd är det svårt att hävda rätten till sin forskningstid. Det gör att såväl politiker som chefer på olika nivåer i landstingen måste ta sjukvårdens FoU-uppdrag på allvar och våga göra strategiska satsningar på densamma. 

Det är dags att satsa. Satsa för att uppnå en forskning i toppklass som åtnjuter allmänhetens förtroende.

Kommentera

Kommentera

Liraglutid minskade mortalitet i grupp
av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Annons Annons
bild

»Hitintills förskonad från allvarlig sjukdom utanför mitt professionella liv blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 28–30/2016

Den livsviktiga maten

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.