Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYFE Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-08

Förtroende nödvändigt för klinisk forskning

Sofia Rydgren Stale, ledamot i Läkarförbundets förbunds­styrelse och ordförande i utbildnings- och forskningsdelegationen

sofia.rydgren.stale@slf.se

Denna text är tänkt att handla om Läkarförbundets förväntningar på den forsknings- och innovationspolitiska proposition som kommer under hösten och hur vi arbetar för att nå dit. Mot bakgrund av den senaste tidens händelser känner jag dock att det är på sin plats att poängtera att själva basen och den viktigaste framgångsfaktorn för medicinsk forskning är att den åtnjuter allmänhetens förtroende. 

Utan patienternas förtroende kan vi inte rekrytera deltagare till den forskning som i grund och botten syftar till att förbättra vården för varje enskild individ. De senaste veckorna har vi nåtts av ständigt ny information om Macchiarini och Karolinska institutets och Karolinska universitetssjukhusets oförmåga att hantera situationen på ett betryggande sätt, vilket riskerar att på allvar skada detta förtroende. Mycket arbete kommer att krävas för att återupprätta förtroendet och ingen ska behöva tvivla på att vi alla lever upp till Helsingforsdeklarationen och dess etiska regelverk!

Forskarutbildade läkare utgör en viktig och naturlig brygga mellan forskning, undervisning och dagligt sjukvårdsarbete och bidrar till att nya medicinska rön kan omsättas i praktiken. I Sverige har den kliniska forskningen traditionellt varit väl integrerad i hälso- och sjukvården. Samma läkare som har ansvarat för patienternas sjukvård har också utvecklat nya behandlingsmetoder, utfört prövningar av läkemedel och byggt upp kvalitetsregister. Det är därför djupt oroväckande att andelen forskarutbildade läkare successivt har minskat sedan 1990-talet. Läkare är i dag den enda yrkesgrupp som förlorar i livslön på att disputera. 

Med tanke på den kommande propositionen har vi i vårt inspel till Utbildningsdepartementet bland annat valt att trycka extra på behovet av satsningar för att förbättra möjligheterna att kunna kombinera forskning och kliniskt arbete genom hela yrkeslivet. 

I dag har mellan 26 och 49 procent av den forskande och undervisande personalen vid de medicinska fakulteterna visstidsanställningar, doktorander oräknade. Det gör att en stor del av de disputerade läkarna väljer en annan karriär än den som forskande läkare. Banan som forskare är helt enkelt för otrygg.

För att skapa utrymme för universiteten att inrätta och utlysa såväl meriteringstjänster för yngre forskare som fasta lärar- och forskartjänster behöver de direkta statsanslagen till universiteten öka. Detta skulle förbättra möjligheterna till långsiktiga satsningar och säkra rekryteringen av framtidens forskare. För att det ska bli verklighet behövs fler kombinationsanställningar och en utvidgning av vilka som har möjlighet att få tillgång till dessa tjänster. 

I dag begränsas detta av högskolelagen och högskoleförordningen till läkare som är både specialist- och lektorskompetenta redan när anställningen inleds, vilket gör att alltför många utestängs. 

De mycket kostsamma satsningarna på starka miljöer och rekryteringar av internationella toppforskare kan ifrågasättas då medlen sannolikt gör mycket större nytta fördelade på fler personer. I stället för att köpa en Zlatan kan man satsa på att bygga upp ett bra lag från grunden. Ekonomin lär aldrig tillåta att man köper ihop ett topplag, och har man otur så köper man grisen i säcken.

Till sist måste sjukvårdens ansvar för den kliniska forskningen tydliggöras. Vi ser alltför ofta att kortsiktiga prioriteringar får styra sjukvården och att forskning, utveckling och utbildning trängs undan till förmån för sjukvårdsproduktion. 

När den kliniska vardagen pressar på och vetskapen om att ens tid borta från kliniken gör att patienter får vänta längre på en bedömning eller åtgärd är det svårt att hävda rätten till sin forskningstid. Det gör att såväl politiker som chefer på olika nivåer i landstingen måste ta sjukvårdens FoU-uppdrag på allvar och våga göra strategiska satsningar på densamma. 

Det är dags att satsa. Satsa för att uppnå en forskning i toppklass som åtnjuter allmänhetens förtroende.

Kommentera

Kommentera
bild

Alvedon har orsakat svår-behandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. () 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas – se över tillämpning av lagen LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 21/2016

Sprider smitta till nya områden

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons