Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYM9 Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-15

Samma rättigheter för alla – utan förbehåll

Jonas Ålebring, ledamot i förbundsstyrelsen, Läkarförbundet

jonas.alebring@slf.se

I februari hände det! Kulturdepartementet lämnade äntligen en lagrådsremiss om ändringar i diskrimineringslagens regler för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter, så kallade aktiva åtgärder. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. Förutom att definition av begreppet aktiva åtgärder införs – alltså vad det förebyggande arbetet mot diskriminering faktiskt innebär – handlar förslaget i korthet om att arbetet med de aktiva åtgärderna ska omfatta samma diskrimineringsgrunder som diskrimineringsförbudet inom arbetslivet, i stället för att som i dag endast innefatta kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. 

Förslaget innehåller ett övergripande ramverk för hur arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas, men själva utformningen av åtgärderna överlämnas till respektive arbetsgivare och utbildningsanordnare att utforma i samverkan med arbetstagare och studenter. 

Det nuvarande kravet på lönekartläggning för jämställda löner kvarstår, och förslaget innebär att de genomförs årligen i stället för som nu vart tredje år. Arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras skriftligt, dock utan krav på att sammanställas i en särskild plan för arbetet.

Lagrådsremissen är en seger för Läkarförbundet som, bland annat via Saco, arbetat för den förbättring och utveckling av diskrimineringslagen som nu föreslås. Alla människor har lika rättigheter och ska åtnjuta lika möjligheter i arbetslivet. För att det löftet ska infrias är de förebyggande åtgärderna centrala. 

En av tre underläkare har enligt Sylfs diskrimineringsrapporter 2013 och 2015 upplevt sig diskriminerade på någon av lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsövergripande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det finns ingen anledning att tro att denna upplevelse är isolerad till underläkare. Orsaken till diskriminering är ofta låg kunskap om likarätt, otydliga rutiner och omedvetna prioriteringar. Faktumet att dessa faktorer är påverkbara betonar vikten av att arbeta förebyggande och att säkra att alla får ta del av ett inkluderande arbetsliv. Lösningen är en högre kunskapsnivå och en ökad medvetenhet. 

Lagrådsremissen innebär ett skärpt krav på arbetsgivare att aktivt arbeta för en god arbetsmiljö för alla, utan risk för negativ särbehandling. Arbetet med de aktiva åtgärderna ska ske i samverkan med företrädare för medarbetarna i hälso- och sjukvården. Detta ställer tydliga krav på att arbetsgivarna faktiskt inkluderar arbetstagarna och de fackliga organisationerna i arbetet. För Läkarförbundet och de lokala läkarföreningarna innebär det ett stort ansvar för att våra medlemmars lika rättigheter och möjligheter bevakas. 

Läkarförbundet kommer att intensifiera arbetet för att våra arbetsplatser ska vara inkluderande, för alla. Vår handlingsplan mot diskriminering kommer att uppdateras och även finnas tillgänglig i en kortfattad version. Utbildningen av våra förtroendevalda kommer att uppgraderas och informationen till våra medlemmar kommer att vara tydligare och mer lätttillgänglig. Ingen ska behöva uppleva diskriminering. Om det ändå inträffar ska du som medlem veta att hjälp finns att få hos Läkarförbundet och hos din lokala läkarförening. 

Lagrådsremissen innebär att det förebyggande arbetet ska dokumenteras skriftligt. Nu är det upp till oss att tillsammans med arbetsgivarna se till att det förebyggande arbetet inte bara blir en papperstiger utan ett faktiskt verktyg i arbetet mot diskriminering. Vi måste i samverkan se till att den skriftliga dokumentationen blir en tydlig plan med faktisk effekt ute i verksamheten. 

Lika rättigheter och möjligheter för våra medlemmar, och alla medarbetare inom hälso- och sjukvården, är en viktig fråga för Läkarförbundet. Lagrådsremissen ger oss ett bra ramverk som vi tillsammans med arbetsgivaren måste ta ansvar för att fylla för att få till stånd en verklig förändring. Arbetslivet ska vara inkluderande och välkomnande för alla utan några förbehåll. Med gemensamt ansvarstagande når vi målet!

Kommentera

Kommentera

Wikström svarar
på styrningskritik

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. () 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Annons Annons

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 28–30/2016

Den livsviktiga maten

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.