Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYXF Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-22

Världsbäst på e-hälsa kräver delaktighet

Emma Spak, ledamot förbundsstyrelsen, Läkarförbundet; ordförande, Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik

emma.spak@slf.se

År 2025 ska Sverige vara världsledande på att tillvarata digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården för att främja jämlik hälsa, delaktighet och ta tillvara på enskildas resurser. Enkelt uttryckt ska Sverige vara världsbäst på e-hälsa. Målet för regeringens och SKL:s gemensamma »Vision e-hälsa« som presenterades den 14 mars är högt ställt, och målsättningen bör verkligen applåderas. Att regeringen och SKL faktiskt vågar sticka ut hakan och sikta på världseliten är den största nyheten i visionen och måste innebära att de nu är beredda att gå från ord till handling, att fatta de beslut och göra de ekonomiska satsningar som krävs för att lyckas. Om inte vore målsättningen, och därmed visionen, bara tomma ord. 

Visionen lyfter medarbetarnas faktiska tillgång till rätt information i möten med patienter som viktig. I en intervju om e-hälsovisionen i Dagens Nyheter den 13 mars lyfter hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström särskilt fram den gemensamma läkemedelslistan som en av de frågor som är viktigast att lösa för att öka effektiviteten och patientsäkerheten. Denna bedömning delar Läkarförbundet. För att få en gemensam läkemedelslista på plats krävs i först hand beslutsamhet från regeringen – beslutsamhet och ett gediget lagstiftningsarbete. I visionen lyfts inte bara regelverk/lagstiftning, utan även teknisk standard samt enhetligare begreppsanvändning som viktiga insatsområden på nationell nivå.

Det är glädjande att se att digitaliseringen i visionen beskrivs som ett verktyg för verksamhetsutveckling och jämlik vård. Goda exempel finns runt om i landet, och idérikedomen saknas inte. Tyvärr har IT och e-hälsa generellt alltför länge hanterats skilt från hälso- och sjukvårdsverksamheten, något som bidragit till alltför många verksamhetsfrånvända och användarovänliga lösningar. 

I visionen beskrivs att medarbetare och entreprenörer kommer att få nya möjligheter att skapa verktyg som kan effektivisera verksamheterna, bidra till nya och innovativa arbetssätt, utveckla verksamhetsprocesserna samt öka möjligheterna för forskning och utveckling. 

Det här är en av de verkliga nycklarna i »Visionen e-hälsa 2025«. Ska Sverige bli världsledande måste förändringskraften på golvet nyttiggöras: vi som arbetar i hälso- och sjukvården måste få möjligheten att driva utvecklingen. Att skapa en god digital arbetsmiljö som stimulerar till nytänkande är viktigt, men den absolut viktigaste förutsättningen för förändringsarbete är den närmsta chefen – den chef som sätter tonen och skapar utrymme för medarbetarna. Har de verksamhetsnära cheferna inte mandat att prioritera utvecklingsarbete kommer Sverige ohjälpligt att hamna på efterkälken när det gäller innovation och nytänkande. Att långsiktigt förmå sig att satsa resurser på utvecklingsarbete som når ända ut på sjukvårdsgolvet är den största utmaningen för SKL och dess medlemmar, särskilt i tider av ekonomisk osäkerhet.

För att realisera »Visionen e-hälsa 2025« ska nu konkreta handlingsplaner tas fram. Dessa måste vara förankrade i verkligheten och kunna ge en realistisk bild av hur vi ska kunna gå från dagens situation till världsledande på nio år. Såväl sjukvårdshuvudmän som professions- och patientföreträdare, myndigheter och andra intressenter måste skyndsamt göras delaktiga i arbetet med handlingsplanerna – ett arbete vi i Läkarförbundet är mer än villiga att bidra till. 

På vårdcentralen dagdrömmer jag mig hoppfullt bort till 2025, samtidigt som det helt nya journalsystemet ligger nere i hela regionen. I väntan på utprintade listor av dagens tidbok läser jag regeringens och SKL:s »Vision e-hälsa«, sedan skriver jag mina labbeställningar på en post-it-lapp, ringer in recepten till apoteket fem trappor ner och vittjar faxen. Det är viktigt att vara ärlig och tydliggöra att vägen är mycket lång från dagens situation till ett infriande av visionen – lång men på inga sätt omöjlig när regeringen och SKL nu tydligt markerat vad målsättningen är. 

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (2 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 28–30/2016

Den livsviktiga maten

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.