Annons
Annons Annons

Nr 5–6/2020

Inledare

Uppmuntra äldre läkare att jobba kvar! 131

Förklaringarna till intresset för att arbeta vidare tycks handla om faktorer som att »läkarrollen är en central del av identiteten« och att man känner sig behövd och efterfrågad.

(0 kommentarer)

Signerat

Kontinuitet leder till effektivitet 133

Det räcker inte med att bara ha god tillgång till läkare – hur resurser används avgör om vården blir effektiv.

(3 kommentarer)

Debatt

Mässling dödar fler än ebola – ett kollektivt misslyckande 142

Mässling och andra infektioner som går att förebygga med vaccin hör hemma i historieböckerna. Det skriver Anna Sjöblom, Läkare utan gränser, som nyligen kom hem från östra Kongo-Kinshasa, där nästan tre gånger fler dött i den pågående mässlingsepidemin än i ebolaepidemin i samma område.

(1 kommentarer)

Råd till vaccinatörer: Sikta inte för högt 143

SIRVA (skada i axeln efter vaccination) är ovanligt, men allvarligt för den som drabbas. För fortsatt tillit till våra vaccinationsprogram är det viktigt att försöka undvika kända risker. Behovet av uppdaterad information om lämplig injektionsteknik bör utredas, skriver Leif Gothefors.

(1 kommentarer)

Nyheter

DLF Stockholm: Orealistiskt med fast läkare till 2021 134

Enligt Region Stockholms nya primärvårdsstrategi ska alla invånare som vill erbjudas en fast namngiven läkare senast 2021. Distriktsläkarföreningen anser att målet är orealistiskt, bland annat eftersom det saknas pengar.

(0 kommentarer)

Stockholm ber Ivo granska om försäkringspatienter går före 134

Region Stockholm har fått signaler om att privata vårdgivare gett snabbare vård till patienter med privat sjukförsäkring. Nu vill regionen att Inspektionen för vård och omsorg granskar hur privata vårdgivare prioriterar patienter.

(0 kommentarer)

Läkare lockas till andra regioner efter storvarsel i Stockholm 135

»Flytta hem till vänliga leenden och kebabsåsen«. När Stockholm storvarslar satsar flera andra regioner på att locka tillbaka utflyttade läkare.

(2 kommentarer)

Beslut om BUP-vårdval skjuts upp i Skåne 136

Region Skånes beslut om att införa vårdval för den öppna barn- och ungdomspsykiatrin skjuts upp. Anledningen är invändningar från flera fack som krävt central förhandling.

(0 kommentarer)

Lund underkänner läkarstudent som struntade i hygienreglerna 136

För ett år sedan införde Lunds universitet ett system för att fånga upp olämpliga läkarstudenter. Nu har en läkarstudent för första gången underkänts i professionellt förhållningssätt.

(0 kommentarer)

Han får trappa ner med full lön 138

Allt fler läkare jobbar vidare efter 65. Men utvecklingen går långsamt. I Västernorrland försöker man behålla äldre läkare genom att erbjuda kortad arbetstid och full lön.
»Det är bra att inte behöva jobba 100 procent«, säger 66-årige Gunnar Johansson.

(3 kommentarer)

Krönika

»Jag förstår nu varför geriatrikbakjouren sa nej till MRSA-patienten« 144

En bakjour i geriatrik har sagt nej, och en patient smittad med MRSA får ligga kvar på akuten – efter 30 timmar där. Jonathan Ilicki tappar först förtroendet för systemet, men efter att ha läst en text som ger perspektiv ändrar han uppfattning.

(0 kommentarer)

Kultur

Det kom ett brev ... - En fråga att ställa vid en hjärndöd anhörigs sida 176

»Det var emotionellt omöjligt att se henne som död så länge vi kunde famna hennes levande gestalt. Men runt omkring oss predikades lagen om att kroppen vi höll om var död.« Det kom ett brev apropå en fråga som man osökt ställer vid en hjärndöd anhörigs sida.  

(2 kommentarer)

Människor & möten

»Studiet av björnar kan lära oss att förebygga kronisk sjukdom« 177

Peter Stenvinkel, professor och njurmedicinare, forskar även i biomimetik, med målsättning att dra lärdomar från djurens värld och hitta nya sätt att förebygga och behandla män­niskans livsstilssjukdomar.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Sofia Kreibom 145

Sofia Kreibom, ST-läkare i Stockholm, är en av författarna till en artikel om riktlinjer vid hjärnskador i primärvården.

(0 kommentarer)

Reflexion

Vård enligt bästa praxis – varje gång 145

»Lika märkligt är det att 80–90 procent följsamhet till bästa praxis har kommit att betraktas som ’tillräckligt bra’.«

 

(2 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Nya riktlinjer skärper behandling av diabetes 146

Nya europeiska riktlinjer om lipidregleringen anger skärpta behandlingsmål, till exempel LDL-kolesterol < 1,4 mmol/l för patienter med mycket hög risk. Statiner rekommenderas i första hand, och en stärkt ställning för patienten och upprättande av en behandlingsplan betonas.

(4 kommentarer)

Nya rön

Läkemedelsanvändning efter kranskärlskirurgi minskar över tid 148

En studie visar att användningen av sekundärpreventiva läkemedel efter kranskärlskirurgi var hög tidigt efter operationen men därefter sjönk successivt. Samtidigt fanns en association mellan användning av alla läkemedelsgrupper utom betablockerare och minskad mortalitet.

(0 kommentarer)

Subjektiva sväljsvårigheter vanligare hos patienter med KOL 148

Subjektiva sväljsvårigheter förefaller finnas i signifikant högre grad hos patienter med KOL i stabil fas än hos befolkningen i allmänhet, visar en studie av 571 patienter med KOL.

(1 kommentarer)

Gammalt och billigt läkemedel upphäver behandlingsresistens vid leukemi 149

I en studie har man hittat substanser som kan upphäva behandlingsresistensen som vissa patienter med akut myeloisk leukemi uppvisar. Om forskningsresultat fungerar även i kliniskt bruk skulle behandlingen kunna förbättras i utvecklingsländer med begränsade resurser.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Behov av bättre riktlinjer vid lätta traumatiska hjärnskador i primärvården - Handläggning uppvisar variation enligt resultat från enkätstudie 150

Handläggning av av patienter med minimala och lätta traumatiska hjärnskador i primärvården varierar inte särskilt mycket i akutskedet, men en större variation ses vid sekundära, långvariga besvär. Det visar en enkätstudie som har kartlagt hur denna patientkategori handläggs i primärvården. 

(1 kommentarer)

Fallbeskrivning

Livsfarligt missbruk av receptfria diarréläkemedlet loperamid 154

Vid normal användning är loperamid ett säkert läkemedel, men vid överdos kan centrala opioida effekter uppkomma. I artikeln beskrivs ett fall av allvarlig arytmi, med upprepade episoder av torsade de pointes, efter att patienten intagit  3–10 förpackningar dagligen under ett år.

(2 kommentarer)

Rapport

Immunologisk trombocytopen purpura – vård under graviditet - Vårdprogram utvärderat i en svensk studie 156

För behandling av gravida kvinnor med immunologisk trombocytopen purpura rekommenderas intravenöst immunglobulin eller kortikosteroider vid trombocytvärden <20 × 109/l under graviditeten och med målsättning 100 × 109/l vid förlossningen. Barn till kvinnor som tidigare fött barn med trombocytopeni och till kvinnor med mycket låga trombocytvärden under graviditeten löper hög risk för neonatal trombocytopeni.

(0 kommentarer)

Översikt

Transfusionsstrategi – att ge blod på rätt indikation - I Sverige ges fler blodtransfusioner än i jämförbara länder – restriktiv policy ger inte sämre vårdresultat 159

Transfusionsstrategi (patient blood management) innebär att optimera vården av patienter som skulle kunna behöva blodtransfusion. I Sverige ges fler blodtransfusioner än i andra länder med jämförbar hälso- och sjukvård. Stringenta transfusionsindikationer och uppföljning av transfusionspolicyer saknas i svensk sjukvård.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!