Annons
Annons Annons

Swepis har lett till överilade ändringar i förlossningsrutiner

bild

Medicinsk kommentar 26 FEB 2020 Det var befogat att avbryta studien Swepis i förtid, men forskningen bör granskas i sin helhet innan slutsatser dras och rutiner ändras, anser artikelförfattarna till en medicinsk kommentar.

I god vård samverkar psykiatri och somatik

Reflexion 25 FEB 2020 »Svensk sjukvård ligger i framkant inom många specia­liteter, dock inte inom detta område.«

Annons Annons
bild

Prematur ovariell insufficiens – underdiagnostiserat tillstånd

Översikt 25 FEB 2020 Patienter med prematur ovariell insufficiens behöver adekvat östrogensubstitution för att minska risken för benskörhet samt kardiovaskulära och kognitiva komplikationer. Det finns goda möjligheter att hitta en bakomliggande orsak, varför patienter även bör erbjudas utredning.

5 frågor till Ameli Norling

bild

Författarintervjun 25 FEB 2020 Ameli Norling, med dr, Karolinska institutet och överläkare/tf en­hetschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholm, är en av författarna till en översiktsartikel om prematur ovariell insufficiens.

Kardiellt troponin – en biomarkör för hjärt–kärlsjukdom vid KOL

bild

Översikt 24 FEB 2020 Kronisk låggradig troponinstegring har observerats vid KOL och innebär en ökad risk för hjärt–kärlsjukdom och mortalitet, men det finns i dag inga riktlinjer för handläggning av troponinstegring vid KOL.

Allvarlig allergisk reaktion på vaccination extremt sällsynt

bild

Läkemedelsfrågan 24 FEB 2020 Data saknas för att kunna bedöma om tidigare reaktion på tetanusvaccin ökar risken för överkänslighet mot andra vacciner. Om man väljer att vaccinera bör detta ske med sedvanlig anafylaxiberedskap.

Utredning av kandidater för transplantation varierar stort

bild

Originalstudie 21 FEB 2020 Stora skillnader i psykosocial och psykiatrisk bedömning råder vid landets transplantationscentrum, visar en intervjustudie.

bild

Ny riskmarkör för kammararytmi vid hypertrofisk kardiomyopati

Nya rön 20 FEB 2020 I en studie undersöktes 25 patienter med hypertrofisk kardiomyopati och implanterbar defibrillator med positronemissionstomografi i syfte att hitta fler metoder för att värdera risken för kammararytmi.

Goda resultat av behandling utan drän vid spontanpneumotorax

bild

Nya rön 19 FEB 2020 I en australisk/nyzeeländsk randomiserad studie undersöktes konservativ behandling kontra intervention vid spontanpneumotorax. Nästan 85 procent av patienterna i den konservativa gruppen klarade sig utan dränage, vilket inte var sämre än i interventionsgruppen. (3 kommentarer)

bild

Hälften med hjärtinfarkt behöver PCSK9-hämmare enligt nya riktlinjer

Nya rön 19 FEB 2020 I en studie inkluderande över 25 000 patienter med hjärtinfarkt beräknades att hälften av patienterna skulle behöva PCSK9-hämmare för att uppnå de nya europeiska behandlingsmålen, trots behandling med statin och ezetimib.

ABC om Skallmissbildningar

bild

Medicinens ABC 18 FEB 2020 Asymmetrisk form på huvudet är vanligt och förekommer hos så många som en femtedel av alla spädbarn. Lägesbetingad skalldeformitet är ett ofarligt tillstånd medan kraniosynostos i regel kräver behandling med en operation som i många fall bör göras inom de första 4–6 levnadsmånaderna. (2 kommentarer)

5 frågor till Olof Engström

bild

Författarintervjun 18 FEB 2020 Olof Engström är huvudförfattare till en ABC-artikel om skallmissbildningar.

Att se saker ur olika perspektiv

Reflexion 18 FEB 2020 »Jag önskar att våra beslutsfattare skulle auskultera ett helt arbetspass på en av de hårt ansatta akutmottagningarna.«

Smartklockor mätte hjärtrytm – väcker frågor om diagnostik

bild

Medicinsk kommentar 18 FEB 2020 Nyligen har resultat från Apple Heart-studien rapporterats, där fler än 400 000 individer i USA som använder smartklocka för att undersöka sin hjärtrytm inkluderats. Studien väcker frågor om konsumentinitierad dia­gnostik. (9 kommentarer)

bild

Njurtransplantation ökade inte sannolikhet för prostatacancer

Nya rön 17 FEB 2020 Om lokaliserad prostatacancer påvisas inför en njurtransplantation brukar mannen behöva genomgå radikal prostatektomi innan han accepteras för transplantation. Men nu visar en studie att sannolikheten för prostatacancer bland män som genomgått njurtransplantation inte ökade över tid.

Behandling av erektil dysfunktion – från piller till implantat

Vårdutveckling 17 FEB 2020 Erektil dysfunktion bör i första hand behandlas av primärvårdsläkare eller den som följer patientens diabetes eller hjärt–kärlsjukdom. Det finns peroral behandling, uretral behandling och  injektion av farmaka. Pubisring och vakuumpump kan användas som enda behandling eller tillsammans med farmaka. Om detta inte fungerar är implantat ett alternativ. (2 kommentarer)

Melatonin vid epilepsi ökar sannolikt inte krampfrekvens

Läkemedelsfrågan 14 FEB 2020 I en Cochraneöversikt från 2016 bedömer man att inga slutsatser kan dras gällande huruvida melatonin har någon effekt på krampfrekvens vid epilepsi, då studierna är små och har kort uppföljningstid. ()

»Stabil kranskärlssjukdom« blir »kroniskt koronart syndrom«

Rapport 13 FEB 2020 Nya europeiska riktlinjer kommenteras av arbetsgruppen för kranskärlssjukdom i Svenska kardiologföreningen. ()

Annons Annons

Subkutant injicerat insulin kan ge amyloidinlagring

Fallbeskrivning 13 FEB 2020 Subkutant injicerat insulin kan aggregera till lokala inlagringar med typiska amyloidegenskaper, vilket kan innebära diagnostiska dilemman och fallgropar för patologen och oanade konsekvenser för diabeteologen. ()

När värderingar får styra besluten

Reflexion 12 FEB 2020 »Vad har prioriterats i dessa exempel? Inte kvinnors hälsa i alla fall.« ()

5 frågor till Jonas Bläckberg

Författarintervjun 11 FEB 2020 Jonas Bläckberg, Skånes universitetssjukhus, är en av författarna till en artikel om rävens dvärgbandmask. Sex fall av infektionen har nu påvisats i Sverige under två år. ()

Flera svenska fall av infektion med rävens dvärgbandmask

Översikt 11 FEB 2020 Från att mycket sällan ha diagnostiserats tidigare har sex fall av infektion med rävens dvärgbandmask påvisats i Sverige under de senaste två åren. Leverförändringen misstolkas ofta radiologiskt som en malign tumör. Behandlingen sker med kirurgi och läkemedel. (2 kommentarer)

Annons Annons

Susacs syndrom är ett ovanligt inflammatoriskt tillstånd

Översikt 10 FEB 2020 Susacs syndrom är en ovanlig mikroangiopati som ger symtom från hjärnparenkymet, innerörat och näthinnan. Den kliniska triaden (förvirring och syn- och hörselnedsättning) ses hos endast 13 procent av patienterna vid sjukdomsdebuten, vilket gör tidig diagnos till en utmaning. ()

Bättre följsamhet till rutiner vid svullet ben kan undvika onödiga akutbesök och undersökningar

Originalstudie 10 FEB 2020 Svullet ben är en vanlig sökorsak på akutmottagningar, och djup ventrombos är en vanlig differentialdia­gnos. I en originalstudie har man granskat 1 000 journaler från akutbesök på grund av svullet ben. 398 av dessa utreddes för misstänkt DVT, och mindre än hälften av utredningarna utfördes enligt rådande rekommendationer. (2 kommentarer)

Invasiv behandling av akut ST-höjningsinfarkt hos de mest sjuka äldre

Nya rön 05 FEB 2020 I en studie dras slutsatsen att det inte finns data som motsäger att man bör behandla även gamla och sjuka patienter med ST-höjningsinfarkt invasivt. (2 kommentarer)

Utbildning minskade socioekonomiska skillnader vid epilepsi

Nya rön 04 FEB 2020 En kohortstudie visar att tillgången till epilepsisjukvård kan vara ojämlik och att utbildning skulle kunna utgöra en skyddsfaktor mot arbetslöshet och låg inkomst vid epilepsi. ()

Minskning av suicid – men inte i USA

Nya rön 03 FEB 2020 Antalet suicid sjunker i de flesta länder i världen, men med USA som undantag. Analyser har visat ett samband mellan vapeninnehav och suicid. (1 kommentar)

Arbetet med patientsäkerhet måste förnyas och intensifieras

Medicinsk kommentar 31 JAN 2020 Socialstyrelsen lanserar nu en nationell handlingsplan för patientsäkerhet som vänder sig till sjukvårdens huvudmän. Avsikten är att åstadkomma en utveckling av arbetet med patientsäkerhet i Sverige. (1 kommentar)

Livsfarligt missbruk av receptfria diarréläkemedlet loperamid

Fallbeskrivning 29 JAN 2020 Vid normal användning är loperamid ett säkert läkemedel, men vid överdos kan centrala opioida effekter uppkomma. I artikeln beskrivs ett fall av allvarlig arytmi, med upprepade episoder av torsade de pointes, efter att patienten intagit  3–10 förpackningar dagligen under ett år. (2 kommentarer)

Vård enligt bästa praxis – varje gång

Reflexion 28 JAN 2020 »Lika märkligt är det att 80–90 procent följsamhet till bästa praxis har kommit att betraktas som ’tillräckligt bra’.«   (2 kommentarer)

Annons Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.